3.درخواست نزول مائده آسمانی

قال عیسی ابن مریم اللهم ربناانزل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین .مائده 113


قال عیسی ابن مریم اللهم ربناانزل علینامائده من السماء

نکته : عیسی ع ازخدامی خواهدتابرای بنی اسرائیل ازآسمان مائده بفرستد

خدادرقرآن اسم فعال خودراآسمان نیزمی گوید.مائده دراینجاخوراک معنوی است زیرادرآیات قبل بنی اسرائیل علت درخواست مائده رابرای اطمینان قلبهایشان بیان کردند بنگریم آیه را :

قالوانریدان ناکل منهاوتطمئن قلوبناونعلم ان قدصدقتناونکون علیهامن الشاهدین .

نکته : قلب مرکزسلامت بدن است ازآنجایی که خداکلمه خودراانسان یابشرهم نام می گذارد ، اطمینان قلب یعنی سلامت وثبات کلمه یانظام بنابراین به عیسی میگویندتوقلمی بزن یاازآسمان یاکلمه برتربرای مابواسطه قلمت خوراکی بیاورتااین نظام دارای ثبات وآرامش شود

تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین .

عید:خوی ، عادت ، آنچه که انسان به آن معتادشده  ، روزی که مردم درآن جمع شوندبرای امرمهم وحادثه

نکته : آیه فوق این نکات رامتذکرمی شود:

1.عیسی ع طلب مائده آسمانی ازخدامی نمایدمائده ای که مردم را برگرداندبه فطرتشان به اولی که خدامردم راخلق کرد

2.عیسی ع ازخداطلب مائده آسمانی می نمایدمائده ای که آنهارابه سمت پاکی سوق دهدوزودتربه قیام خودوقیامت برساند

3.آن مائده آسمانی آیه ای است

حال این آیه چیست ؟

1.ریزش کلمه کفاردرهمان زمان

2.باریزش کلمه کفاروضع مردم تغییراساسی پیداکندبطوری که وقتی کلمه نو می شود(عیداول ) تاآخرکلمه که دوباره کلمه تجدید می شود(عیدآخر) این تغییربماند

3. ازآن جایی که عیدروزی است که مردم درآن برای امرمهم وحادثه ای جمع می شوند ؛ وازآن جائیکه عیسی ع زنده است تابعدقیامت می تواند ،عیداول وعید آخر دوحادثه قیام خودوقیامت واتفاقاتی که درزمان قیام خودازجمله زنده کردن مرده ها و... هم باشد

 قال الله انی منزلهاعلیکم

آیه فوق به مواردذیل اشاره دارد:

1.خدادرخواست عیسی ع رااجابت می کند

2.عیسی ع داردمی بیندبا کلمه خودکه خداآن مائده رادرنظرگرفته که بفرستد

3.مائده درحقیقت بواسطه عیسی ع برای قوم بنی اسرائیل فرستاده می شودزیراآنانندکه درایمان خودمرددند

فمن یکفربعدمنکم فانی اعذبه عذابالااعذبه احدامن العالمین .

آیه فوق به مواردذیل اشاره می کند:

1.کفاربخاطرعدم ایمانشان به عذاب دچارخواهندشدزیراآنان باآمدن هرآیه ای ایمان نمی آورند

2.سابقه نداشتن عذاب برای هیچ قومی دلیل برخاص بودن کارخدادراینجا می باشد

3.این آیه یامائده کارخاصی است که مسبوق به سابقه نیست(نامه عیسی ع سوق می دهدکاررابه قیامت صغری وآمدن آیه خداوبعدقیامت کبری)

4.ردغلودردین

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 | 10:26 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم