واماصنعت شادی 

مامردمی که به فطرت هستیم شادی راچه طورمعنامی کنیم؟

مردمی دیگرچطور؟

واژه های خنده ،سلام ،شادی ،جشن ،عید، تولد،عروسی ،سلامتی ،شیرینی ، قند،هدیه ،جایزه ،بهشت ، زندگی وغیره چه حسی رادرمابرمی انگیزاند؟

خنده های ماازته دل است وآرزوهای ماخوشبختی همه .امادیگران چطور؟

مابادیگران کارنداریم ، مابه فطرت عمل می کنیم دنیاراباهمه ی سختیهایش می گذرانیم وایمان داریم به خدایی که حافظ ونگهدارماست 

خیلی دوست دارم شعری که دکترمحمودفتوحی درکتاب سیب پرتابیش به دکترشفیعی کدکنی تقدیم کرده رابه نام «تبسم » شرح کنم تابدانیدفرق خنده و شادی ما باشماچیست 

***

اذقال الحواریون یاعیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزّل علینامائده من السماء قال اتقواالله ان کنتم مومنین . قالوانریدان ناکل منهاوتطمئن قلوبناونعلم ان قدصدقتناونکون علیهامن الشاهدین . قال عیسی ابن مریم اللهم ربناانزِل علینامائده من السماء تکون لناعیدالاولناوآخرناو آیه منک وارزقناوانت خیرالرازقین . قال الله انی منزّلهاعلیکم فمن یکفربعدمنکم فانی اعذبه عذابالااعذبه احدامن العالمین .سوره مائده 111

نکته : حواریون درخواست نزول مائده رابافعل ینزّل وحضرت عیسی درخواست نزول مائده راازخدابافعل انزل وخدادرجواب عیسی ،نزول مائده را با منزّل می آوردچرا؟

فعل انزل امرباب افعال است هرگاه نزول ،یکباره صورت بگیرد ازاین باب استفاده می شودوهرگاه نزول تدریجی باشدازباب تفعیل استفاده می شود .حالا براستی نزول مائده آسمانی یکباره صورت گرفته یابتدریج ؟

حواریون ازعیسی نزول تدریجی مائده راخواستندزیرامی دانستندآنچه می خواهند یک دفعه میسرنمی شود(دراصل کارآنهابهانه جویی است وگرنه اولیاء باهرنامه اطمینان قلب می آورند)

اماعیسی نزول مائده را یکباره ازخداخواست چرا؟

چون آنچه که بواقع توسط عیسی انجام می شودیکباره است حواریون اطمینان وثبات کلمه ونظام راازعیسی خواستند وعیسی هم آن رابایک نامه ایجاد کردزیراهربارقلم اولیای خدانظام را به ثبات می رساندمنتهاچون مشرکان روی قلم آنها قلم می زنند ماهرگز این ثبات ورشد را نمی بینیم .

اماخداگفت من مائده رابتدریج می فرستم چرا؟

زیرادرست است که مشرکان روی قلم پیامبران قلم می زنندوچینش نظام را به سلیقه خودتغییرمی دهند وظلم وفساد ایجاد می کنندامااینگونه نیست که آنها تاثیرتام وتمام داشته باشندزیرااولیای خداجوری اندازه هارادرنظام نگه می دارندکه همواره فطریات وپایه های عقل وایمان ثابت بماندوتغییرکمی کند هنگامی که اوضاع نظام رو به کجی می رودآن رااصلاح می  نمایندآنها همیشه مراقب اوضاع هستندبهمین خاطرخدا لفظ منزّل رامی آورد ودردعای عیسی این نکته آمده است که خدایا توبیکباره مائده را برمابفرست تاعیدی برای اول وآخرماباشدیعنی این مائده بتدریج مارابه عیداول وآخربرساند

آیااین مائده درعین همیشگی بودن خاص هم بودچرا؟

جواب : این مائده درعین همیشگی بودن خاص بودزیراعیسی ع فرمود: این مائده عیدی باشد برای اول وآخرمان . آن مائده نقطه عطفی بوددرتغییرکلمه بسوی رشدی چشمگیرکه سوق می داد نظام رابسوی تولدمحمدص وسریع شدن امربه قیام وقیامت (سوره کوثردرشان فاطمه ع واولادفاطمه وقیام وقیامت نیزادامه آن است )

ردغلودردین رادرسوره نساء آیه 171 به بعد، با موضوعات ذیل شرح می دهم :

مصادیق ایمان وکفر

عیسی پسرمریم و پیامبرخداست

عیسی کلمه خداست افکنده ازسوی خدابه مریم

ردتثلیث

خدایگانه است وفرزندی ندارد(خداجزء ندارد،خداشریک وهمتا ندارد)

خدادرخلقت عیسی گفته بشوشد

خداسرپرست همه است

ردغلو دین ازجانب عیسی ع

عیسی عصیان گرنیست

شاهدگرفتن عیسی خداراکه اومشرک نیست

عیسی فرشته مقرب است

دلیل رداعتقادکافران ومشرکان:

خداعیسی رافقط پیامبرخودمی داندمانندپیامبران گذشته

مادرعیسی زنی بسیارراستگوست

عیسی ومادرش جزوماکولینند

افک چیست ؟ردافک

بت پرستی احبارورهبانان

بت درست کردن بااسماء مقدس

توانایی خدابرنابودی تمام کلماتش

***

یااهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم ولاتقولواعلی الله الاالحق انماالمسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته القاهاالی مریم وروح  منه فامنوابالله ورسله ولاتقولواثلاثه انتهواخیرالکم انماالله اله واحدسبحانه ان یکون له ولدله مافی السموات ومافی الارض وکفی بالله وکیلا. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدالله ولاالملائکه المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبرفسیحشرهم الیه جمیعا . فااماالذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله واماالذین استنکفواواستکبروا فیعذبهم عذاباالیماولایجدون  لهم من دون الله ولیاولانصیرا.یاایهاالناس قدجاءکم برهان من ربکم وانزلناالیکم نورامبینا.فاماالذین آمنوابالله واعتصموابه فسیدخلهم فی رحمه منه وفضل ویهدیهم صراطامستقیما. نساء171

ای اهل کتاب دردین خودغلومکنیدودرباره خداجزدرست مگوییدمسیح عیسی بن مریم فقط پیامبرخداوکلمه اوست که آن رابه سوی مریم افکنده و روحی ازجانب اوست . پس به خداوپیامبرانش ایمان بیاوریدونگوییدسه گانه است بازایستیدکه برای شمابهتراست خدافقط معبودی یگانه است منزه ازآن است که برای او فرزندی باشدآنچه درآسمانها وآنچه درزمین است ازآن اوست وخداوندبس کارسازاست . مسیح ازاینکه بنده ی خداباشدهرگزابا نمی ورزدوفرشتگان مقرب وهرکس ازپرسش او امتناع ورزدوبزرگی فروشدبه زودی همه آنان رابه سوی خودگردمی آورد. اماکسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده اندپاداششان رابه تمام خواهددادوازفضل خودبه ایشان افزونترمی بخشدواماکسانی که امتناع ورزیده وبزرگی فروخته اندآنان رابه عذابی دردناک دچارمی سازدودربرابرخدابرای خودیارویاوری نخواهدیافت . ای مردم درحقیقت برای شما ازجانب پروردگارتان برهانی آمده است ومابه سوی شمانوری تابناک فروفرستاده ایم . واماکسانی که به خداگرویده ندوبه اوتمسک جستندبه زودی آنان را درجوار رحمت وفضلی ازجانب خویش درآوردوایشان رابه سوی خودبه راهی راست هدایت نماید

یااهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم ولاتقولواعلی الله الاالحق

ای اهل کتاب دردینتان غلونکنیدوبرخداسخنی غیرحق نگویید

1.مصادیق ایمان  وکفر

عیسی پسرمریم وپیامبرخداست

انماالمسیح عیسی ابن مریم رسول الله

نکته : یکی ازمصادیق سخن حق ودرست این است که عیسی پسرمریم (پسرخدانیست )و پیامبرخداست ولاغیر

ونیز:توبه 31

عیسی کلمه افکنده ازسوی خدابه مریم است

وکلمته القاهاالی مریم وروح  منه

نکته : عیسی کلمه ای است ازخداکه خداافکندبه سوی مریم وروحی ازجانب اوست

ردتثلیث:خداسه تانیست

ولاتقولواثلاثه .

وسه تانگوییدیعنی چه ؟

ثلاثه یعنی پدر، پسر، روح القدس

خداعیسی ع را پسرمریم میداندکه بواسطه روح القدس یاروح کلمه مقدس یاکلمه برتر(کلمه مریم )بارورگردیده است توسط امرخودش . خداخلقت عیسی راهمانندخلقت آدم ازکلمه فعال خدایاهمان خاک می داند؛گفته است بشو وشده است (ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.سوره آل عمران51). خاک یعنی کلمه ای که دردستان مشرکان است .چون اسم عیسی باقلم مریم درآن کلمه بارورشده ونفخ کلمه برترخداباعث بوجودآمدن او شده آن راخاک گفته

پس عیسی کلمه ای است که یک واسطه که پدراست دربوجودآمدنش نبوده تقریباشبیه آدم که نه پدرداشته نه مادر. مریم بواسطه کلمه خودش اسم عیسی رادرنظام مشرکان قراردادوبه او بارورشد. امامشرکان تولدعیسی رازیرسوال برده ودرمردم ایجادشک کردندحالا این تشکیک چه بود؟

1.پاکدامنی مریم رازیرسوال بردندبااینکه می دانستندمریم پاکدامن بوده (درداستان زندگی مریم ع شرح داده شد)

2. بادیده تعجب وشک به عیسی نگاه کردندفکرکردندمریم باکلمه اش کاری ازخودبرساخته است

3.گفتندخداکلمه ای مثل خودش ازخودصادرکرده وعیسی پسرخداست . اینگونه که جزئی یافرشته ای ازخداصادرشده ومریم باردارگردیده یااینکه خداخودقرینی یاهمسری داشته وکلمه عیسی دومی خداست

قرآن درسوره مائده 72به سیاق دیگری این موضوع رامتذکرمیشود:

ادامه دارد...
تاریخ : یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 | 09:39 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم