ادامه ردتثلیث :

ولاتقولواثلاثه انتهواخیرالکم انماالله اله واحدسبحانه ان یکون له ولدله مافی السموات ومافی الارض وکفی بالله وکیلا .نساء 172

انتهوا:به پایان ببرید، بازایستید، بس کنید

نکته : خدابه قائلان غلو می گوید: این بحث راتمام کنید ( بس کنیددیگر) این کاربرای شمابهتراست ودرسوره مائده 72یادآورمی شود:

لقدکفرالذین قالواان الله هوالمسیح ابن مریم  وقال المسیح یابنی اسرائیل اعبدواالله ربی وربکم انه من یشرک بالله فقدحرم الله علیه الجنه وماواه الناروماللظالمین من انصار. لقدکفرالذین قالواان الله ثالث ثلاثه ومامن اله الااله واحدوان لم ینتهواعمایقولون لیمسن الذین کفروامنهم عذاب الیم . افلایتوبون الی الله ویستغفرونه والله غفوررحیم

انه من یشرک بالله فقدحرم الله علیه الجنه

حضرت عیسی ع می فرماید:هرکس به خداشرک بورزدخدابهشت رابراو حرام می کندیعنی ازبهشت بی بهره می شود(بهشت دنیا وآخرت).

وماواه النار: وجایگاه او آتش است هم خودوهم کلمه اش دچارعذاب می شود ومی سوزد

وماللظالمین من انصار.

نکته : خدابه ظالمین کمک نمی کند

وان لم ینتهواعمایقولون لیمسن الذین کفروامنهم عذاب الیم .

نکته : اگربه این بحث خاتمه ندهید(تثلیث ) به عذاب سخت دچارخواهیدشد

 افلایتوبون الی الله ویستغفرونه والله غفوررحیم .

نکته : خداازکافران می خواهدبرگردندبسوی خداوطلب بخشودگی نمایندازاو

انماالله اله واحدسبحانه ان یکون له ولدله مافی السموات ومافی الارض وکفی بالله وکیلا .نساء 172

خدایگانه است وفرزندی ندارد:1.خداجزء ندارد2.خداشریک وهمتا ندارد

انماالله اله واحد

نکته : خداخودراتنها ویکی می داند(یگانه است )

ونیز: ومامن اله الاواحد.مائده  72

سبحانه ان یکون له ولد

نکته : خداخودراصاحب فرزندنمی داندواین دوگونه است  :

1.جزئی نداردوفرشته ای ازاو صادرنشده

2.شریک وهمتایی درخلقت ندارد

له مافی السموات ومافی الارض .

نکته: نداشتن شریک ومثل را نفی می نماید

ونیز:مائده17

خداسرپرست همه است:

وکفی بالله وکیلا.

نکته :خداخودراتنهاسرپرست همه می داند

حال بنگریم این معنارادرسوره مریم 33:

والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا.ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ماکان لله ان یتخذمن ولدسبحانه اذاقضی امرافانمایقول له کن فیکون.وان الله ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم .

ودرودبرمن روزی که زاده شدم وروزی که می میرم وروزی که زنده برانگیخته می شوم .این است عیسی پسرمریم گفتاردرستی که درآن شک می کنند. خدارانسزدکه فرزندی برگیردمنزه است او چون کاری را اراده کندهمین قدربه آن می گوید موجودشوپس بی درنگ موجودمی شودودرحقیقت خداست که پروردگارمن وپروردگارشماست پس اورابپرستیداین است راه راست

نکته : بعدازسخنان عیسی ع خدابرگفتاراو صحه می گذاردواورا تایید می کند(پسرمریم ازصالحان وپیامبرخداست ). الذی فیه یمترون : خداقول عیسی ع را حق دانسته وشک کفارراباطل می داند :

1.عیسی پسرمریم وبنده ی خداست نه پسرخدا

2.عیسی فرزندمریم است ومادرش بدون شوهراوراباردارشده واین کارخدایی بوده است

3.عیسی ع پیامبرخداست

4.کلمه عیسی کلمه پاک وبرتراست

2.ردغلودردین ازجانب عیسی ع

لن یستنکف المسیح ان یکون عبدالله ولاالملائکه المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبرفسیحشرهم الیه جمیعا.نساء172

عیسی عصیان گرنیست :

لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله

استنکف : بزرگ منشی کرد. عدول کرد

نکته : خداعصیان راازعیسی ع نفی می کندوبنده ی خدابودن اوراتایید می نماید

شاهدگرفتن عیسی خداراکه اومشرک نیست:

واذقال الله یاعیسی ابن مریم ا انت قلت للناس اتخذونی وامی الاهین من دون الله.مائده 108

نکته : قرآن بانوع سخنوری خاص خودمی خواهدبرای تاکیدبیشترشرک ازخودوهرگونه بت پرستی رامردوداعلام نماید. خدابه عیسی ع می گوید: آیا تو به مردم گفتی که تراومادرت راخدای خودبدانندخدایی غیرازخدای یگانه

 قال سبحانک مایکون لی ان اقول مالیس لی بحق

آیه فوق نکات زیررامتذکر می شود:

1.عیسی ع هرگونه شرک وبت پرستی راازجانب خودنفی می کند

2.عیسی ع شرک به خداراسخنی غیرحق وغیرسزاورخدامی داند

 ان کنت قلته فقدعلمته تعلم مافی نفسی

نکته : عیسی ع خداراگواه می گیردکه اصلا نگفته است که خودش ومادرش رامردم ، شریک خدابگیرند.دلیل خودرادانایی خدابه نفس خودش بیان می کند

ولااعلم مافی نفسک انک انت علام الغیوب

نکته : عیسی ع خداراعلام الغیوب می داند. ومی گویدمن آنچه درذات توست هیچ نمی دانم

ماقلت لهم الاماامرتنی به ان اعبدوالله ربی وربکم

نکته : عیسی ع تمام سخنان خودراامرازجانب خدامی داندسخنانی که به  مردم گفته این است که خدارابپرستندخدایی که پروردگاراوو مردم است


 ادامه دارد...

واماتولدامام عصرمهدی ع پسرفاطمه ع وعلی ع وتقارن آن باروزمعلم

این روزبزرگ رابه مولایمان مهدی ع ویاران وفادارش چهارتن زنده وغایب دیگرع ومومنان واقعی تبریک وتهنیت می گویم

مومنان عیدتان مبارک باد!

دراینجا برخودفرض می دانم این روزراکه روزمعلم نیزهست به یکی ازبهترین وشایسته ترین معلمان خودیعنی استاددکترمحمودفتوحی تبریک بگویم . هرچه آموخته درست دارم بحق ازایشان است .باایشان روش تحقیق درست ، نظم ،جدیت درکار، اخلاق وادب درکاررایادگرفتم .هردرستی درکارمن است ،حاصل آموزش وتعلیم درست ایشان درزمان دانشجویی است وهرچه کم وکاستی است مربوط به شاگردی من است .اضافه برآن کتاب «سیب پرتابی »  ایشان همیشه همراه من برای کاروتحقیق درقرآن است که البته خودشرحی عمیق ودقیق برآن است. بسیاردرهای نگشوده که برمن گشودومشکلات عدیده که درفهم ودرک قرآن داشتم برای من حل کرد.خدااستاد راهمیشه برای خانواده خود وجامعه فرهنگی حفظ نماید ودرصحت وسلامت نگه دارد . آمین یا رب العالمین

***تاریخ : جمعه 14 اردیبهشت 1397 | 08:24 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم