ردتثلیث قسمت 4:

شاهدگرفتن عیسی خداراکه اومشرک نیست:

واذقال الله یاعیسی ابن مریم اانت قلتَ للناس اتخذونی وامی الاهینِ من دون الله قال سبحانک مایکون لی ان اقول مالیس لی بحق ان کنت قلته فقدعلمته تعلم مافی نفسی ولااعلم مافی نفسک انک انت علام الغیوب ماقلت لهم الاماامرتنی  به ان اعبدواالله ربی وربکم وکنت علیهم شهیدامادمتُ فیهم فلماتوفیتنی کنتَ انت الرقیب علیهم وانت علی کل شی شهید.مائده 115

واذقال الله یاعیسی ابن مریم اانت قلتَ للناس اتخذونی وامی الاهینِ من دون الله

قائل ومخاطب آیه :واذقال الله یاعیسی ابن مریم کیست ؟

شروع آیه بابیادآور(اذ)پیامبر،محمدص(مخاطب) زمانی را که گفت خدامی باشد

سوال : چه کسی به پیامبرمی گویدبیادبیاورای پیامبرزمانی را که گفت خدابه عیسی ؟

جواب : گفته شد ما دوتا«الله » داریم یک خدای یگانه ودیگری کلمه ی ساخته ی او که رب پیامبران است وغیرمستقیم «رب » همه . خدا باپیامبران هم ،مستقیم سخن نمی گوید بلکه ازطریق وحی پاک یاکلمه برترارتباط برقرارمی کندوچون پیامبران واسطه ی فیضندآنها باکلمه برترمردم راهدایت می کنند بواقع «رب » همه ، کلمه الله ودرنهایت ذات اقدس خداوندی است که نوربرنوراست . دراینجا حضرت محمدبواقع دید وشناخت خودرادارد به مامنتقل می کند؛ همان شناختی که برای او ازکلمه برترمی آید همان که خدامرتب دراو بواسطه کلمه برترمی ریزد. دراینجا خدا،همان  «رب » پیامبر،کلمه برتراست که به او می گوید: وقتی رابیادبیاورکه خدا به عیسی گفت .کدام خدا به عیسی گفت ؟باز همان کلمه برتربه عیسی گفت همانطورکه درحال حاضرکلمه برتربه پیامبرمحمدص می گوید(خدامستقیم باکسی سخن نمی گوید)

نکته : قرآن بانوع سخنوری خاص خودمی خواهدبرای تاکیدبیشترشرک ازخودوهرگونه بت پرستی رامردوداعلام نماید. خدابه عیسی ع می گوید: آیا تو به مردم گفتی که تراومادرت راخدای خودبدانندخدایی غیرازخدای یگانه؟

جواب عیسی ع :

 قال سبحانک مایکون لی ان اقول مالیس لی بحق

آیه فوق نکات زیررامتذکر می شود:

1.عیسی ع هرگونه شرک وبت پرستی راازجانب خودنفی می کند

2.عیسی ع شرک به خداراسخنی غیرحق وغیرسزاوارخدامی داند

3.عیسی کلمه خودوکلمه مادرش که کلمه الله است راخدای یگانه نمی داند(ذات خداجداست ازکلمه برترخدا)

عیسی برای سخن خوددلیل می آورد:

 ان کنت قلته فقدعلمته تعلم مافی نفسی

عیسی ع خداراگواه می گیردکه اصلا نگفته است که خودش ومادرش رامردم ، شریک خدابگیرند.دلیل خودرادانایی خدابه نفس خودش بیان می کند

ولااعلم مافی نفسک انک انت علام الغیوب

عیسی کلمه خودراازکلمه خدا(ذات خدا)جدامی داندزیرااواعلام می داردکه خدامشرف ومحیط براوست درحالی که او ازنفس (ذات )خدابی خبراست. عیسی خدارادانای غیبها می داند(خدای یگانه را)

ماقلت لهم الاماامرتنی به ان اعبدوالله ربی وربکم  

درآیه فوق اول عیسی خدای یگانه را دانای مطلق می داندامابرای اینکه بطورکلی دانستن غیبهاراازخودوکلمه برترنفی نکندمی فرماید: من حرفی نزدم الا انچه که تومراامرکردی یعنی کلمه برترنیزعلام الغیوب هست اما نه به اندازه ی خدای یگانه زیراعیسی می گویدمن ازذات توخبرندارم بازبرای اینکه مردم دچارغلونشوندعیسی می گوید: امرتو این بودکه ، خدای یگانه رابپرستیدواطاعت کنیدازکلمه برتر

وکنتُ علیهم شهیدامادمتُ فیهم

عیسی ع می فرماید: من تازمانی که درمیانشان بودم شاهدبودم برایشان 

چراعیسی ع دلیل ردشرک ازجانب خودراحضورخودمی داند؟

جواب : زیراخودراگواه خودمی داند خودی که پیامبراست وکلمه برتراست وازپاکان خداونداست (همانگونه که گفته شد که چرابرخودسلام می فرستد).زیراکلمه خودش درنظام مشخص است وخودش هم درمیان مردم حضورداشته دیگرچه جای تردیدمی ماند

فلماتوفیتنی کنت انت الرقیب علیهم

چراعیسی می گوید : وقتی که مراتمام و کمال گرفتی تو ای خدای یگانه مراقب ایشان بودی ؟

جواب :

1.زیرا زمانی که حضورش مشخص نبودرانمی تواندبگوید که آن موقع معلوم بودم (حضورفیزیکی او راکسی جزپاکان نمی بیند) قرآن خلاف عقل جمعی حرف نمی زند

2.وقتی می گوید هنگام توفی ،تو مراقب ایشان بودی یعنی درموقع پاک کردن کلمه من، خودت مواظب بودی کسی به کلمه من نتواندواردشودونفوذکند پس بعدآن هم که من سخن شرک آلودنزدم

3.فرم بیان عیسی به گزارش کاربودن ونبودنش مارابه این مطلب رهنمون می کندکه عیسی خودحضورداردکه داردبودن ونبودنش رابیان می کند

4.عیسی ،درعین حال که باخدای یگانه سخن می گویدمخاطبش کلمه برترنیز هست . به کلمه برترش (کلمه خودش که قرین خوداوست ) می گوید :تو بودی من به ظاهرنبودم .کلمه برترخودش،بازگواه پاکی عیسی است (کلمه اش بودوهست بااسم دیگر)

وانت علی شی شهید

اینجا عیسی هرگونه شک وشبهه رابابت هرنوع شرکی ازخدای یگانه می زدایدزیراخداراشاهدهمه کلمات می داند

ان تعذبهم فانهم عبادک

نکته : عیسی ع عذاب راازجانب خدابربنده هاش میداند

وان تغفرلهم فانک انت العزیزالحکیم

نکته : عیسی ع بخشودن راازجانب خدابربنده هاش می داند

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم