3.عیسی ع فرشته مقرب است :

ولاالملائکه المقربون

نکته : اگرماآیه لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولاالملائکه المقربون را به این صورت بخوانیم :

1.لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله و لن (لا) یستنکف الملائکه المقربون ان یکون عبدا لله

دراینجاماحکم عدم عصیان فرشته های مقرب یعنی فرشته های کلمه برترراازبندگی او داخل حکم عدم عصیان مسیح راازبندگی خدانمودیم واین معنادرست است

نتیجه : عیسی ع و فرشته های مقرب (فرشته های کلمه برتر) عاصی ومشرک نیستند

2.اگرماآیه لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا  لله ولاالملائکه المقربون راباهم بخوانیم می شود: لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولن یستنکف المسیح ان لا(یکون ) الملائکه المقربون . معنای آن می شود: ازاینکه مسیح ع فرشته ی مقرب خداوندباشدعدول نمی کند(این معناهم درست است). نفی (لن ) درنفی (لا) باتوجه به فعل استنکاف می شودعیسی ع ازاینکه فرشته مقرب باشدسرنمی پیچدیاعدول نمی کندیا اینکه می خواهدمسیح، ملک مقرب باشد آیه :  ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیا والاخره ومن المقربین . سوره آل عمران 45 این مفهوم راتایید می نماید

ومن یستنکف عن عبادته . ویستکبرفسیحشرهم الیه جمیعا .

سوال : ضمیر«ه » درعبادته وضمیر«ه » درالیه ارجاع آن به چه کسی است ؟ ضمیر«هم » چطور؟

جواب 1: اگرماارجاع دوضمیر«ه » رابه الله بدانیم وارجاع ضمیر« هم » را به مشرکان معنای آیه می شود:

دراینجا سبک وسیاق کلام بگونه ای است که مارارهنمون می نمایدبه معانی بیشتر  

اگرماضمیررابه الله رجوع دهیم معنای آیه می شودهرکس عدول کندازعبادت خداوندوگردنکشی کندپس همه را محشورمی کند به سوی او. یعنی خداوند، قیامت را براو می فرستد وبازخواست می شوند

حشربواقع به سوی چه کسی صورت می گیرد باتوجه به ضمیر«ه» درالیه ؟

درمرتبه اول حشرالی الله است  خداهمه رابسوی خودمی خواندازآنجایی که خدابواسطه فرشته ها امورخودراانجام می دهدپس حشربه سوی کلمه برتریاکلمه «الله » می باشدهمان سمت خدا وپاکی که اولیای خدا درآن قراردارند. چون عیسی پیامبراوست وهرگز اهل عصیان نیست وملک مقرب است پس خدامی خواهدبه ما بگویدکه درواقع حشربه سوی عیسی وکلمه اوست که کلمه برتراست می باشد

جواب 2. اگرهردوضمیر«ه» را به عیسی ع ارجاع  دهیم چون عیسی فرشته مقرب خداونداست ودارای کلمه برترکه آن نیزمثل خوداوست معنای آن می شودهرکس ازعبادت عیسی عدول کندیعنی وقتی عیسی نمازمی خواندیاوصل می شودبه کلمه برتروفرشته های اوراکه پاک است ؛به نظام می فرستدقبول نکندوفرمان نبرددرروزقیامت ازاو بازخواست می شودوحشربراو واقع می شودآیه اطیعواالله واطیعواالرسوال واولی الامرمنکم همین معنارامتذکرمی شودکه اولی الامرشامل اولیای پنهان وآشکارند وازپاکان می باشند. عبادت کردن عیسی ،همان اطاعت کردن و عدول نکردن ازعبادت ونمازپاکان خداست

فااماالذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله

نکته : آیه بالاشرط اجرو پاداش راایمان وعمل صالح می داند

واماالذین استنکفواواستکبروا فیعذبهم عذاباالیماولایجدون  لهم من دون الله ولیاولانصیرا.

نکته : آیه بالاعاقبت کسانی که ایمان نیاورده وعمل صالح انجام نداده اندرامتذکرمی شود

یاایهاالناس قدجاءکم برهان من ربکم وانزلناالیکم نورامبینا.فاماالذین آمنوابالله واعتصموابه فسیدخلهم فی رحمه منه وفضل ویهدیهم الیه صراطامستقیما

نکته : آیات فوق عیسی ع وسخنان قرآن رادرموردوی برهان پروردگارونورروشن بیان می کندوعاقبت مومنان رارحمت خداوهدایت شدن آنهارابه راه راست می داند

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 | 08:13 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم