مژده ظهور

آن آمدن مهتابی ات رامی خواهم

که ببینندوندانند

پیداوپنهان

عین جهان بیایی/ کتاب سیب پرتابی دکترمحمودفتوحی 

بعدازمبحث ردغلو دردین داستان عزیزپیامبرع راشرح خواهم دادودرهمین جابه استنادآیات قرآن زمان تقریبی قیام عیسی ع ویاران پاک ومطهرش راخواهم گفت . 

پنجره های صبح مدام 

عطرترادرمن می ریزند

بوی خوش ظهور

4. دلایل رداعتقادکفارومشرکان :

قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشرممن خلق یغفرلمن یشاء ویعذب من یشاء ولله ملک السموات والارض ومابینهماوالیه المصیر.سوره مائده 17

الف)قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشرممن خلق

1.خدادرجواب آنهامی گویداگرشماصاحب کلمه برتریدپس چرا خداشمارادردنیاعذاب می کند (کلمه شما می ریزد) ودرآخرت باید بواسطه گناهانتان عذاب شوید؟

2.خدا لفظ گناه رابرای آنهامقررمی داردتابگویدگناه شایسته انسانی که درکلمه پاک است نیست پس شماچرا گناه می کنید ؟

3.خداآنهارابشرمی داندتانفی کندفرزندبودن خدارابرای آنها

4. خداآنهارامخلوق می نامدتابگویدکه برای آنهاخالقی هست مثل ومانندوفرزندبرخدامنطبق نیست

یغفرلمن یشاء ویعذب من یشاء

نکته : خداآنهارابه بازگشت دعوت می کندتاعذاب نشوند

ولله ملک السموات والارض ومابینهماوالیه المصیر.

نکته : خداتملک راازآن خودمی داند وبازگشت همه رابسوی خود متذکرمی شود

ب ) حضرت عیسی ومادرش بشرندوخداحضرت عیسی ع رافقط پیامبرخودمی داندهماننددیگرپیامبران گذشته ببینیم این معنارادرسوره مائده آیه 74:

ماالمسیح ابن مریم الارسول قدخلت من  قبله الرسل وامه صدیقه کانایاکلان الطعام انظرکیف نبین لهم الایات ثم انظرانی یوفکون قل اتعبدون من دون الله مالایملک لکم ضراولانفعاوالله هوالسمیع العلیم . قل یااهل الکتاب لاتغلوافی دینکم غیرالحق ولاتتبعوااهواء قوم قدضلوامن قبل واضلواکثیراوضلواعن سواء السبیل . لعن الذین کفروامن بنی اسرائیل علی لسان داودوعیسی ابن مریم ذلک بماعصواوکانوایعتدون کانوالایتناهون عن منکرفعلوه لبئس ماکانوایفعلون . تری کثیرامنهم یتولون الذین کفروالبئس ماقدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم وفی العذاب هم خالدون.ولوکانوایومنون بالله والنبی وماانزل الیه مااتخذوهم اولیاء ولکن کثیرامنهم فاسقون.

مسیح پسرمریم جزپیامبری نبودکه پیش ازاو پیامبرانی آمده بودندومادرش زنی بسیارراستگوبودهردوغذامی خوردندبنگرچگونه آیات رابرای آنان توضیح می دهیم سپس ببین چگونه دورمی افتندبگوآیاغیرازخداچیزی راکه اختیارزیان وسودشمارانداردمی پرستیدوحال آنکه خداوندشنوای داناست

بگوای اهل کتاب دردین خودبناحق گزافه گویی نکنیدوازپی هوسهای گروهی که پیش ازاین گمراه گشتندوبسیاری راگمراه کردندوازراه راست منحرف شدند نرویدازمیان فرزندان اسرائیل آنان که کفرورزیدندبه زبان داوودوعیسی بن مریم موردلعنت قرارگرفتنداین ازآن روی بودکه عصیان ورزیده وتجاوز می کردندازکارزشتی که آن رامرتکب می شدندیکدیگررابازنمی داشتند. راستی چه بدبودآنچه می کردندبسیاری ازآنان رامی بینی که باکسانی که کفرورزیده انددوستی می کنندراستی راچه زشت است آنچه برای خودپیش فرستادندخدابرایشان خشم گرفت وپیوسته درعذاب می مانندواگربه خداوپیامبروآنچه که به سوی اوفرودآمده ایمان می آوردندآنان رابه دوستی نمی گرفتند.لیکن بسیاری ازایشان نافرمانند

ماالمسیح ابن مریم الارسول قدخلت من  قبله الرسل :

خداحضرت عیسی ع پسرمریم رافقط پیامبرخودمی داندهماننددیگرپیامبران گذشته

مادرعیسی زنی بسیارراستگوست

وامه صدیقه

عیسی ومادرش بشرند زیرا جزوماکولینند

کانایاکلان الطعام

نکته : خدابرای اینکه الوهیت راازعیسی ع ومریم ع نفی کندوخودرابه خدایی اثبات نماید می گوید آن دو غذامی خورند این یعنی چه ؟

1.یعنی درآنهاتغذیه صورت می گیرد چه مادی چه معنوی

2.یعنی به آنهابرای شناخت فرشته فرستاده می شود

نتیجه :خداازجایی تغذیه نمی شود؛ براو فرشته ای واردنمی شودتاشناخت بگیرد

انظرکیف نبین لهم الایات

نکته : خدابه تبیین دلایل خوداشاره می نمایدتاکافران بفهمند

ثم انظرانی یوفکون قل اتعبدون من دون الله مالایملک لکم ضراولانفعاوالله هوالسمیع العلیم

ثم انظرانی یوفکون (ردافک )

افک :دروغ ، برگرداندن رای

نکته : خدابه حضرت عیسی ع می گوید ببین چقدرواضح برایشان دلیل می اورم ولی چطوررای مرابرمی گردانند ودروغ می بافند

بتهاچیزهای بی فایده اند:

قل اتعبدون من دون الله

نکته :خدابه حضرت عیسی ع می گوید به کافران بگوچرابه پرستش غیرخداروی می آورید

مالایملک لکم ضراولانفعا

نکته : خداکافران راازپرستش غیرخدابازمی داردزیراآن را بی فایده می داندچیزی که سود وضررش مساوی است یعنی درنتیجه چیزی عایدشان نمی شود

خداسمیع وعلیم است

والله هوالسمیع العلیم .

خداخودراشنواودانابیان می کند

نکته :دراینجا«الله » دیگررب نیست ذات اقدس خداونداست . خداهرگونه شرک راازخودنفی نموده وپرستش رامخصوص ذات اقدسش اعلام کرده «هو» دراینجا همان «الله » است . منطبق برلفظ «الله »

ادامه دارد...



تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 | 10:57 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم