قسمت آخررد غلو دردین

قل یااهل الکتاب لاتغلوفی دینکم غیرالحق ولاتتبعوااهواء

نکته : خداازاهل کتاب می خواهدکه دردین خدابه زیاده روی نرویدوپیروی ازهوای نفس نکنید

 واضلواکثیرا

وضلواعن سواء السبیل .

لعن الذین کفروامن بنی اسرائیل علی لسان داودوعیسی ابن مریم

نکته :لسان داوود ولسان عیسی بن مریم یعنی زبان کلمه برتریعنی زبان پیامبران . خدالعنت می فرستدکسانی راکه کافرشدندبه زبان پیامبران -شرح بیشترآن درلسان قرآن ولسان پیامبران می آید

ذالک بماعصوا. وبرعلیه آنها کافرشدندوسرکشی کردند

وکانوایعتدون کانوایتناهون عن منکر

وباآنهادشمنی ورزیده وهمدیگرراازازکارهای زشت بازنمی داشتند

5. افک چیست وردافک

این موضوع رادرسوره توبه 29ببینیم :

عزیرو عیسی پسرخدانیستند

وقالت الیهودعزیرابن الله وقالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهؤُن قول الذین کفروامن قبل قاتلهم الله اَنیّ یوفکون . اتخذوااحبارهم ورهبانهم اربابامن دون الله والمسیح ابن مریم وماامرواالالیعبدواالهاواحدالااله الاهوسبحانه عمایشرکون . یریدون ان یطفئوانورالله بافواههم ویابی الله الاان یتم نوره ولوکره الکافرون .

ویهودگفتند: عزیرپسرخداست ونصاری گفتندمسیح پسرخداست این سخنی است که به زبان میآورندوبه گفتارکسانی که پیش ازاین کافرشده اندشباهت داردخداآنان رابکشدچگونه حرف خودرابرمی گردانند. اینان دانشمندان وراهبان خودومسیح پسرمریم رابه جای خدابه الوهیت گرفتندباآنکه مامورنبودندجزاینکه خدایی یگانه رابپرستندکه هیچ معبودی جزاو نیست منزه است اوازآنچه شریک میگردانند.میخواهندنورخداراباسخنان خویش خاموش کنندولی خداوندنمیگذاردتانورخودراکامل  کندهرچندکافران راخوش نیاید

وقالت الیهودعزیرابن الله وقالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهون قول الذین کفروامن قبل قاتلهم الله انی یوفکون

 ضهی :شبیه وماننداوگشت

افک :دروغ ، برگرداندن رای

کلمه مضاهاه به معنای مشابهت وهم شکل بودن است وکلمه افک –بطوری که راغب می نویسد- به معنای هرچیزی است که ازوجه حقیقی خودش منحرف شده باشدوبنابه گفته وی «یوفکون » این است که ایشان درمرحله اعتقاد، ازحق بسوی باطل منحرف می شوند.تفسیرالمیزان ج 9ص 323

وقالت الیهودعزیرابن الله وقالت النصاری المسیح ابن الله

منظورازیهودونصاری که عیسی وعزیر(داستان عزیر پیامبربعدامی آید) راپسرخدامی دانندچه کسانی هستند؟

یهودونصاری بطورکلی اطلاق می شودبرقوم یهودی ونصرانی

وآنهاعبارتنداز:

1.مشرکان یهودی ومسیحی (اهل قلم )

2.اهل کتاب یادانشمندان یهودی ومسیحی (مردم دست چپی)

3.مردمی که باتحریف دین به اشتباه رفته اند(مردم دست راستی )

خداقول وسخن کسانی را که می گویندعیسی پسرخداست شبیه ومانندکسانی می داندکه کفرورزیدندبخدا

نکته : قرآن باآوردن «واو» عطف درآیه :قالت الیهودعزیرابن الله وقالت النصاری المسیح ابن الله وآوردن ضمیر«هم » درآیات بعدحکم شرک وکفررادرهردوقوم تایید می نماید

قاتلهم الله انی یوفکون

خدالعنت می فرستدبرکسانی حرف عوض می کننددراصل کافرندودرپوشش دین (که عیسی پسرخداست ) به عوام فریبی مردم مشغولند(هم دروغ می بافندکه عیسی پسرخداست هم اصلا نه خداراقبول دارندنه عیسی را،بلکه کافروبت پرستند)

6.بت تراشی احبارورهبانان(منافق)

اتخذوااحبارهم ورهبانهم اربابامن دون الله یعنی چه ؟

 یهودیها ونصرانیهااحبارورهبان هایشان راپروردگارخودگرفتند غیرازخدای یگانه .حال کدام یهودیهاونصرانیها؟

دراینجاقرآن  بافعل «یوفکون » یهودیها ومسیحی های دست راستی راازدیگریهودیها ومسیحی هاجدامی کندزیراآنان بواقع هم خداراقبول دارندهم حضرت عیسی وعزیرراپیامبرخدامی دانندامادردین دچارانحرافندفعل یوفکون اشاره به این موضوع داردکه دسته ی دیگردرپوشش نام مقدس عیسی وعزیرمردم راگمراه می کننددرحالی که کافرو بت پرستند؛ اگر خوب نگاه کنیم به  آیه : وقالت النصاری المسیح ابن الله . ذلک قولهم بافواههم یضاهون قول الذین کفروامن قبل قاتلهم الله انی یوفکون .می بینیم بواقع آنان که عزیرومسیح ع راپسر خدامی دانستندسخن آنها همانندکسانی است که قبل ازآنهاکافربودندفقط فرم سخن خودراعوض کردندخدادراینجابخاطراینکارشان برآنهالعنت می فرستد

اتخذوااحبارهم ورهبانهم اربابامن دون الله والمسیح ابن مریم  یعنی چه؟

اتخذوااحبارهم ورهبانهم اربابامن دون الله

احبار : مرکب دوات ، دانشمندیهودی ، نیکوکار، نشان یانشان نعمت ، زینت وخوبی ، زردی دندان ، همتا ، صورت ، رنگ

رهبان :شیربیشه ، پارسای عیسویان که گوشه گیری می کندجهت عبادت

رهب :ترسید

منظورازاحبارورهبان چه کسانی هستند؟

1.اولیای خداکه پیروعیسی وعزیرهستند

1.1 .خدالفظ احبارورهبان راچون لفظ حواریون تنهابرای مشرکان نمی آوردبلکه برای اولیای خدانیزمی آورد(رجوع کنیدبه داستان حواریون ونیز:سوره حدید27 ؛ شرح آن درمبحث ردرهبانیت دردین می آید)

2.1.آیه : اتخذوااحبارهم ورهبانهم اربابامن دون الله والمسیح ابن مریم  نیزمفهوم فوق راتایید می کند« واو» عطف حکم قبل (اتخذوااحبارهم ورهبانهم اربابامن دون الله) رادربعد(والمسیح ابن مریم  )نیزجاری می دارد؛ احبارورهبانان هم شان عیسی ع هستندیعنی ازاولیایند

کفارنه تنها خدای یگانه را قبول نداشته بلکه برای خداازبتها شریک می ساختندبه شکلها واسم های مختلف . اسم افرادمقدس ونیک راانتخاب کرده . وبه مردم خودمی گفتنداینها رابجای خدابپرستید وازانها روزی بخواهید. مثلا شمایل عیسی و مریم را برای اینکارخودقرارمی دادند. دراصل آنها نه خداراقبول داشته نه مریم وعیسی رااولیاء خدامی دانندبلکه جایگزینی برای خداقرارمی دادندتامردم را بسمت کفروشرک ببرندوبه گمراهی بکشانند.البته این جایگزین هم ،پوششی بودبرای تراشه ها وبتهای خود(بتهای خودراپوشش مذهب می دادند ).

2.مشرکان اهل قلم که منافقانه خودراپیروعیسی وعزیرمی دانند(حواریون دسته دوم)

بنابراین معنای  آیه :اتخذوااحبارهم ورهبانهم اربابامن دون الله والمسیح ابن مریم   می شود.:قوم یهودو مسیح (غیرازپیروان دست راستی ) ؛ مشرکان اهل قلم (حواریون منافق ) وعیسی پسرمریم راارباب خودگرفتنداربابی غیرازخدای یگانه این یعنی چه ؟

1.مشرکان اهل قلم ازاسم های خودوعیسی پسرمریم بت درست کردند چگونه ؟

جواب : به این ترتیب ،حروفی ازکلمات فعال خود(همردیف اسمهای خودشان )انتخاب می کردند وازآن بتی ساخته (پیکرتراشی ) ودربرابربتها،اسمهای پاکان راقرارداده وتحت لوای مذهب به اعمال شیطانی خودمی پرداختند.شرح بیشترآن درقیام عیسی وشکستن بتهامی آید

2.اهل کتاب یادانایان مشرک ومنافق (دست چپی ها )، مشرکان اهل قلم وبتهای ساخته شده ی دست احبارورهبانان رارب خودگرفتند 

 وماامرواالالیعبدواالهاواحدالااله الاهوسبحانه عمایشرکون .

فاعل فعل وماامروا چه کسانی است ؟

احبارورهبانان که جزو اولیای خداوهمکاروهم شان عیسی پسرمریم هستند. درواقع خدایک باراحبارورهبان وعیسی رایکی دانسته وباردیگراحبارو رهبان رامشرکان گرفته وباآیه « وماامرواالالیعبدوا الهاواحدا...»عیسی و یاران او(احبارورهبانان که اولیا هستند) راازمشرکان منافق جدانموده است

الالیعبدواالهاواحدالااله الاهوسبحانه عمایشرکون

نکته : امرآنهاپرستش خدای یگانه ودوری ازشرک است برخلاف دیگران

یریدون ان یطفئوانورالله بافواههم

فوه: دهان

طفئ:فرونشاندن ، خاموش کردن

نکته : آیه فوق تاکیدمی کندسخن قبل را

ویابی الله الاان یتم نوره ولوکره الکافرون .

نکته : خداکارکافران راعبث دانسته ومتذکرشده که هرچندکافران نخواهندامااونورش را تثبیت می کند

7.توانایی خدابرنابودکردن تمام کلماتش

لقدکفرالذین قالواان الله هوالمسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئاان ارادان یهلک المسیح ابن مریم  وامه ومن فی الارض جمعیاولله ملک السموات والارض ومابینهمایخلق مایشاء والله علی کل شی قدیر. مائده 17

کسانی که گفتند: خداهمان مسیح پسرمریم است مسلماکافرشده اندبگواگراراده کندکه مسیح پسرمریم ومادرش وهرکه راکه درزمین است جملگی به هلاکت رساندچه کسی درمقابل خدااختیاری دارد؟ فرمانروایی آسمانهاوزمین و آنچه میان آن دواست ازآن خداست هرچه بخواهدمی افریندوخدابرهرچیزی تواناست 

لقدکفرالذین قالواان الله هوالمسیح ابن مریم

آیه فوق نکات زیررامتذکر می شود :

1.کافران عیسی پسرمریم راخدا می دانند

2.کافران کلمه خودراکلمه برتریاالله می دانند

3.کافران به خدای یگانه ایمان ندارندخدایی که همه کلمات راخلق کرده چه کلمه اولیاء چه کلمه کفاررا

حال بنگریم آیات بعدرا :

 قل فمن یملک من الله شیئاان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم  وامه ومن فی الارض جمیعا

آیات فوق نکات ذیل رامتذکرمی شود:

1.تمام اسماء فعال خدا(شی ء) دراختیارخداست وتحت تملک او

2.خداهرگونه شریک ، مثل ، وغیریت راازخودنفی می کنداومی تواند کلمه برترخودرانیزکه پیامبرش ومادرپیامبرش می باشد رامحوکند

3.خدا می تواند تمام کلمات خودرابامردمش محوکند

4.چون مشرکان بااسماء مقدس بت می سازندخدامی تواندبتهای آنهارامحوکند

نتیجه : خدابابیان آیه فوق دلیل می آوردکه همه کلمات ساخته خوداوست واومی تواندهمه راپاک کند

ولله ملک السموات والارض ومابینهمایخلق مایشاء والله علی کل شی قدیر

نکته : خداتملک تمام کلمات راازخودمی داندوهمه خلقت رانتیجه خلق واندازه گیری خود

                                          

 داستان عزیرپیامبرع

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 | 01:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم