شرح داستان عزیرپیامبردرقرآن 

وقالت الیهودعزیزابن الله وقالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهون قول الذین کفروامن قبل قاتلهم الله انی یوفکون . توبه 31

ویهودگفتند: عزیرپسرخداست ونصاری گفتندمسیح پسرخداست این سخنی است که به زبان میآورندوبه گفتارکسانی که پیش ازاین کافرشده اندشباهت داردخداآنان رابکشدچگونه رای را برمی گردانند ودروغ می بافند؟

 وقالت الیهودعزیرابن الله

کلمه عزیرنام همان شخصی است که یهوداورابه زبان عبری خود«عزرا» می خوانندودرنقل ازعبری به عربی این تغییرراپذیرفته است همچنانکه نام «یسوع » وقتی ازعبری به عربی واردشده به صورت کلمه «عیسی » درآمده وبطوری که می گویندکلمه «یوحنا» ی عبری درعربی «یحیی » شده است .واین عزیرهمان کسی است که دین یهودراتجدیدنمودوتورات رابعدازآنکه درواقعه بخت النصرپادشاه بابل وتسخیربلادیهودوویران نمودن معبدوسوزاندن کتابهای ایشان بکلی ازبین رفت دوباره آن رابه صورت کتابی برشته تحریردرآورد.تفسیرالمیزان ج 9ص 324

نکته : آیه فوق اشاره داردبه اینکه یهودیهاعزیرپیامبرراپسرخدامی دانستند

خدادرقرآن فقط درهمین سوره به صراحت نام عزیرپیامبرراذکرکرده . حالاچرایهودعزیرراونصاری عیسی راپسرخدامی دانندوخدا این دوراباهم ذکرکرده به دلایل زیر:

1.بت تراشی وپیکرتراشی بت پرستان بااسمهای مقدس (شرح داده شد)

2.قرآن می خواهدبه مابفهماندکه سرگذشت این دوپیامبرشبیه هم است چگونه ؟

درداستان زندگی عیسی ع شرح داده شد که خدااورابه تمام وکمال گرفت واسم عیسی راازکلمه پاک کردواوتاقیامت زنده است وپیش ازقیامت ظهورمی نماید(شرح ظهوروی بعدامی آید) . عزیزپیامبرنیزچون اوست اگربه سوره بقره آیه 259نگاه کنیم تقریباهمین معنا

 رادرموردعزیربازگو می نماید بنابه دلایل زیر:

1.اشاره های قرآن :

الف )پسرخدادانستن  یهودونصاری آن دورا

ب)عزیرچون عیسی ازنظرها پنهان است وبااشاره قرآن ظهورش زمان ظهورعیسی است

2.درروایاتی چندکه شیعه وسنی درذیل آیه : «اوکالذی مرعلی قریه وهی خاویه علی عروشها» نقل کرده اندآمده است که : صاحب این داستان «ارمیای » پیغمبربوده است ودرتعداد ازروایات آمده است که او«عزیر» بوده ولی هردودسته خبرهای واحدندکه پذیرفتن وعمل کردن به خبرواحددرغیراحکام فقهی دین واجب نیست علاوه براین سندروایات نیزضعیف است وهیچ شاهدی ازظاهرآیات برطبق آنهانیست .تفسیرالمیزان ج 2ص580

غالب مردم سه پیامبرذیل رازنده وغایب (قبل ازاسلام )می دانند:

 1.خضر

خضریکی ازانبیاء معاصرموسی بوده است ودربعضی دیگرآمده است که خداخضرراطول عمرداده وتاامروزهم زنده است واین مقدارازمطالب درباره خضرعیبی نداردوقابل قبول هم هست زیراعقل ویادلیل نقل قطعی برخلافش نیست . تفسیرالمیزان ج 13ص470                                                              

ازروایت محمدبن عماره که ازامام صادق ع نقل شده وبرمی آِید که آن جناب پیغمبری مرسل بوده که خدابه سوی قومش مبعوث فرموده بودواومردم را به سوی توحیدواقراربه انبیاء وفرستادگان خداوکتابهای اودعوت می کرده ومعجزه اش این بوده که روح هیچ چوب خشکی نمی نشست مگرآنکه سبزوخرم می گشت واگراوراخضرنامیدندبه همین جهت بوده است واین کلمه بااختلاف مختصری درحرکاتش درعربی به معنای سبزی است وگرنه اسم اصلی اش تالی بن ملکان بن عابربن ارفخشدبن سام بن نوح است ...تفسیرالمیزان ج 13ص488                 

2.الیاس سوره صافات آیه 122(شرح آن پیشترآمد)

3.عیسی

اما قرآن عزیرراجزواین سه تا معرفی می کند، ازآنجایی که ملاک درستی حدیث ونقل روایات ، قرآن می باشدمابایدعزیرراپیامبرزنده وغایب بدانیم براستی آیارابطه ای بین دواسم عزیروخضروجوددارد ؟

جواب: خضربایدعزیرباشدزیراخضرلقب پیامبراست ازآنجایی که خضررامعاصرموسی ع دانسته اندویهودیها هم عزیرراچون عیسی پسرخدامی دانندپس خضربایدصفت یالقب عزیرپیامبرباشد حال بنگریم داستان وی رادرسوره بقره آیه 259

اوکالذی مرعلی قریه وهی خاویه علی عروشهاقال انی یحی ء هذه الله بعدموتهافاماته الله مائه عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یومااو بعض یوم قال بل لبثت مائه عام فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنه وانظرالی حمارک ولنجعلک آیه للناس وانظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوالحمافلماتبین له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر. بقره آیه 259

یاچون آن کس که به شهری که بامهایش  یکسرفروریخته بودعبورکردگفت : چگونه خداونداین راپس ازمرگشان زنده میکند؟ پس خداونداوراصدسال میراندآنگاه اورابرانگیخت گفت چقدردرنگ کردی؟ گفت یک روزیاپاره ای ازروزرادرنگ کردم . گفت بلکه صدسال درنگ کردی به خوراک ونوشیدنی خودبنگرتغییرنکرده است وبه درازگوش خودنگاه کن هم ترانشانه ای برای مردم قرارمیدهیم وبه استخوانهابنگرچگونه آنهارابرداشته به هم پیوندمیزنیم سپس گوشت برآن می پوشانیم پس هنگامی که برای اوآشکارشدگفت میدانم که خداوندبرهرچیزی تواناست

درروایات آمده است که این داستان درموردعزیرپیامبرع آمده است . البته این داستان باآیات قبل آن پیوندعمیقی برقرارکرده است (الله ولی الذین آمنوایخرجهم ...)

توجه : این داستان موضوع های زیررا متذکرمی شود :

1.چگونگی تجدیدکلمه بعدازپاک شدنش

شخص پرسشگر پیامبراست وسوال اودرواقع جهت تعلیم ماست مرگی اتفاق نیفتاده پیامبرنمرده بلکه داردتوصیف می کندچگونگی تجدیدکلمه را

2.چگونگی ظهورپیامبربعدازغیبت طولانیش درزمان قبل ازقیامت

3.چگونگی پیدایش قیامت وزنده شدن مرده ها 

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 | 04:45 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم