ادامه چگونگی ظهورعزیرپیامبربعدازغیبت طولانیش

مژده ظهوروزمان تقریبی وتقویمی ظهورمهدی ع درقرآن

ادامه ی برابرهای اسم های فعال خدادرقرآن :

9.لیل :

وواعدناموسی ثلاثین لیله واتممناهابعشرفتم میقات ربه اربعین لیله . اعراف 142

به امیدخداشرح بیشترآیه فوق رادرداستان حضرت موسی ع خواهم داد. اینک به یکی ازاشارات آیه فوق بپردازیم :

منظورازچهل شب دراین آیه چیست ؟

به دو صورت می توان آن راحساب کرد :

1.اگرازآخرت به قبل آن را 40 شب (30 شب بعلاوه ده تا) بگیریم  

ثلاثین لیله برابراست با یک قرآن (سی جزء)،سی کلمه (قبل ازقیام )وبعشربرابراست با یک کلمه که کلمه آخراست ؛ وقتی کلمه تمام و پاک می شود  آخرت باکلمه پاک شروع می شود. کلمه آخر ده تای اخرش می افتد(یک کلمه صدقسمت دارد) به قیامت (طه 104) .

2.اگرثلاثین لیله رابرابربا ( سی کلمه )یک قرآن ( سی جزء ) تاقیامت بگیریم  و«واتممناهابعشر» رایک قرآن (هرده تا یک قرآن است ).چون این نظام بنایش برقرآن است تارسیدن به قرآن کامل راخداچهل شب یاسی و یک کلمه گفته که سی تای آن تمام قرآن انجام می شودوده تای آن یک دوره قرآن است که قیامت وبعدآن است تابرسیم به کلمه پاک یابرتر(قرآن ).

10.یک قسمت ازکلمه :

ویستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده . وان یوماعندربک کالف سنه مماتعدون .حج 47

نکته :آیه بالابه مواردذیل اشاره دارد:

1.یک روزبرابریک قسمت ازکلمه

2.یک روزبرابرده تای آخرکه کلمه می افتد(اگرکلمه راصدقسمت بگیریم )

3.یک روزبرابرلحظه آخرکه کلمه می افتدیک قسمت ازهزارتا،اگریک کلمه راهزاربگیریم

11. صد

ولبثوافی کهفهم ثلاث مائه سنین وازدادوا تسعا . قل الله اعلم بمالبثواله غیب السموات والارض ابصربه واسمع مالهم من دونه من ولی ولایشرک فی حکمه احدا

کهف 25

داستان اصحاب کهف درقرآن دارای اشارات مختلفی است ازجمله :

1.عصمت پیامبران

2.چگونگی بودن پیامبران درعدم وبدنیاآمدن آنها

3.تعدادپیامبران

4.طول مدت زندگی انسانهادرروی زمین

5.تعداداولیای غایب درآخرالزمان

6.مردن ولیی درآخرالزمان وزنده شدن اوبدست عیسی ع

7.زمان قیام پنج تن زنده وجاویدع ووقایع قبل وبعدآن

 8.قیامت وچگونگی آن

خدادرقرآن مقداردرنگ پیامبران وآمدن قیامت رابطورکلی 300و9 سال بیان می کند این چه مفهومی رادربردارد:

1.خداقرآن را سی جزء قرارداده یک قرآن برابرسی تاست .ماهرکلمه رامی توانیم یک قرآن کامل درنظربگیریم

 2.هرکلمه راخدا100و10 هم می نامدپس وقتی قرآن مدت درنگ پیامبران واولیارا300بعلاوه 9 می دانداگرما هر10تا را یک کلمه بگیریم می شود30 کلمه ووقتی هر10 تا یک کلمه باشد پس 9 تا هم یک کلمه است ( بخاطراینکه قسمت اخرش می افتددرقیامت ).پس روی هم می شودسی ویک کلمه (دوتاقرآن ، ده تای آخرآن نیزیک قرآن است )اگرمابخواهیم ازقیامت به قبل آن رجوع کنیم ؛قبل ازقیامت 31 کلمه فعال خداروی کارمی آید .حال 30 تای آن قبل ازقیام امام مهدی ع وچهارتن زنده وغایب ع است ودرست آخرکلمه سی ام  وشروع کلمه سی ویکم قیام صورت می گیردیعنی دراول کلمه آخر(شرح داده شد درداستان عُزیرع ).

پس به این ترتیب قیامت چه وقت است ؟

قرآن گفته سیصدبعلاوه نُه (سی ویک کلمه )

چراگفته نُه تا ؟

 جواب : اگرمایک کلمه را ده تابگیریم یک قسمت ازآخرکلمه

این یک قسمت چندسال طول می کشد؟

جواب :

 سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج . تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه .معارج 4

 اگرمایک کلمه را برابر100 بگیریم قیامت درده تای آخرکلمه اتفاق خواهدافتاد(طه 104) حال قرآن آن را معادل 50000 سال می دانددراینجا این مقدارسال به معنای سال قمری یاشمسی نیست قرآن هرقسمت ازکلمه راروز ، شب ویاسال می نامداگرده تای اخر50000باشد اینگونه محاسبه شده است : ازانجایی که هرکلمه را می توان معادل هزاردانست (سجده 5) وهرقسمت آن را معادل هزاردانست (حج 47) پس ده تای آخر می شودده ضربدرهزاریعنی ده هزار. اگر50000را به 10000تقسیم کنیم می شود5 یعنی طول مدت قیامت 5 سال است (لفظ مقداراشاره به طول مدت سال نیزدارد) یعنی همان ده تای اخرکه خداآن رادرنگ تاآخرت دانسته . اگرکلمه آخررامعادل 10 بگیریم همانگونه که درداستان اصحاب کهف هرکلمه راده تاشمرده پس طول مدت کلمه اخرمی شودده سال که 5 سال آن قبل ازقیامت است و 5 سال آن بعدازقیامت .حال ببینیم سوره عنکبوت آیه 14رادراین مورد:

ولقدارسلنانوحاالی قومه فلبث فیهم الف سنه الاخمسین عامافاخذناهم الطوفان وهم ظالمون .عنکبوت 14

اگرما هزاررایک کلمه بگیریم ودرنگ رادرکلمه آخرپس درنگ دریک کلمه بوده حال کلمه آخر چندسال طول می کشد؟

درداستان عزیرگفته شد درنگ 100 سال یایک روزاست (هزارتا)اگر100 راتقسیم رابه دونماییم می شودهرقسمت 50 تابنابراین درنگ درهرقسمت مساوی است بخاطرهمین 50 رااستثناء کرده یعنی تومقداردرنگ رادرکلمه نصف کن یاپنجاه تای آخررابگیر. پس بااین حساب طول مدت کلمه آخرمی شود10 سال نصفش می شود5 سال یعنی قیامت 5 سال است

آیات ذیل این موضوع راتبیین می نمایند:

الحاقه ماالحاقه وماادریک ماالحاقه کذبت ثمودوعادبالقارعه فاماثمودفاهلکوابالطاغیه واماعادفاهلکوابریح صرصرعاتیه سخرهاعلیهم سبع لیال وثمانیه ایام حسومافتری القوم فیهاصرعی کانهم اعجازنخل خاویه فهل تری لهم من باقیه سوره الحاقه

درسوره الحاقه غیرازاشاره به داستان عذاب قوم عادو ثمودبه عذاب مشرکین به قبل از قیامت وچگونگی عذاب آنها اشاره می کندقرینه آن لفظ الحاقه است که موضوع را متصل می کند به قیامت .منظورازعادو ثمودهم آن دوقوم مشرک است هم میراث داران آنها عادیان وثمودیان می باشد

دراینجا خدا مدت عذاب رابصورت پشت سرهم (حسوما) ؛ هفت شب و هشت روز بیان می کند خداهرکلمه راهم شب وهم روز می نامدپس هفت شب و هشت روز می شود15 کلمه تاقیامت که ریزش کلمه شدیدتر است اگرهفت شب وهشت روز رابه این صورت حساب کنیم که هفت شب همانجورکه شب است روزهم هست پس تعدادکلمه می شودهفت کلمه و یک روز(یک کلمه متصل به قیامت) یعنی هفت کلمه آخرریزش کلمه وکفاربازشدیدتراست و یک کلمه آخرریزش کفارومرگ ومیرآنهاشدیداست بخاطراینکه کلمه آخربخاطرقیامت درنگ بیشتری پیدامی کند

اگرهرکلمه را هرسال هم  بگیریم پس هفت شب وهشت روز می شود هشت سال چگونه ؟

هفت شب همانطورکه به آن قرآن شب می گوید روزهم می گویدپس هفت شب داخل هشت روزهم هست .سبع لیال وثمانیه ایام می شود: هفت شبانه روز یا7سال و یک شبانه روزیا یک سال (روز، شب هم هست ) ؛ روی هم رفته می شود8 سال

درنتیجه 8 سال قبل ازقیامت ریزش شدیداست (ازمردم مشرک وکلمه آنها) یعنی ازسه سال قبل ازشروع اخرین کلمه چون  کلمه اخر10 سال است و5سال آن قبل ازقیامت اتفاق می افتد(اگرماازهشت سال پنج سال کم کنیم ابتدای آن قیام اولیای غایب است)

اگربه شعر«شراب درمهتاب» دکترمحمودفتوحی خوب توجه کنیم ایشان به وقایع قبل وبعدازقیامت اشاره کرده اند(بعدااین شعرراشرح خواهم داد) ببینیم این قسمت شعراستادرا:

.../درمهتاب ماه می شوی

ماه دل من

 مهتاب رامی خواهم

که توراماه می کند

وچروک چهره ی مادرم را

پاک می کند

مادرم چارده ساله می شود                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ومن عاشق/...                                                                                                                                                               

منظوراستاداز«مهتاب» همان قیامت است که رنگها وکلمات مشرکان رابی رنگ کرده وآنهاراپاک می کنداین واقعه ازقیامت صغری (درداستان دخترخاص درقرآن آمد) شروع شده تااخرت وپایان کلمات مشرکان ادامه داردیعنی رسیدن به بهشت ابدی .استاد اوج این پاک شدن را14 سال مانده به آخرت گرفتند وقتی ده سال کلمه آخرطول بکشدپس 4 سال قبل ازآن می شودشروع نقطه اوج وچهارسال مانده به قیام مهدی ع بااین حساب ماالان سه سال دیگرتاقیام مهدی ع داریم                                                                                                                                                                                                                            درشعر«پیچک ها» استادبه چهل سالگی موسی وپایان کار(اعراف 142)اشاره کرده اندببینیم قسمتی ازشعراستادرا:

درهزارتوی تارها

گنجشکی برای تومی ارزد

تارهای حنجره ام

درنام توشناوراست

تنهابایادتو

درزندانهای اندرونم

چهل ساله شدم

چهل ساله شدن یعنی  تمام کردن دوقرآن توسط اولیای خدایعنی سرآغازبهشت ابدی

حال زمان قیام وقیامت چه وقت است؟

همانطورکه امام خمینی ع فروپاشی شوروی راپیشگویی کردنددکترمحمودفتوحی زمان شروع قیامت صغری ونزدیک شدن قیامت رادرشعر«جنگل سوال » همزمان فروپاشی غرب اعلام کردندکتاب سیب پرتابی ایشان درسال 1381 به چاپ رسیده درحالی که فروپاشی غرب وشروع جنگ درخاورمیانه حدود5 سال بعدآن بوقوع پیوست ودرست این زمان تقریباهمان 15 کلمه قبل ازقیامت است باتوجه به شعر«شراب درمهتاب » ایشان و8 سال اخربه قیامت می توان به این نتیجه رسید که تقریبا سه سال به ظهورحضرت مهدی بیشترنمانده است . وقتی من به این مسئله پی بردم غرق درشادی شدم که چقدردرخواب بودم درحالی که نزدیک به ظهورحضرتیم

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 13 خرداد 1397 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم