توجه :درشعراستادکلمه «این » راجا انداخته بودم تصحیح شد:

من ازاین پیراهن مهتابی

می ترسم

قیام عیسی ع -زمان قیام - شکست بتهاوهمتایان قسمت چهارم

4.اگرهردو ضرب (ولماضُرب ابن مریم مثلاو وقالواآلهتناخیرام هوماضربوه

) رابه معنای زدن وپاک کردن بگیریم  ومثل را به معنای مثل وهمتا ، وضمیر«ه » درضربوه را به «مثلا » ارجاع دهیم ؛دراینجا مشرکان منافقانه برخوردکرده کارخودرابه کارپیامبران ترجیح داده اند.قابل توجه است که  آنهااکثراعامه مردم رااینگونه فریب می دهندببینیم معنارا:

وقتی که مثال یابتی که برابریاشبیه عیسی پسرمریم است محومی شودمشرکان کارپیامبررابه سخره گرفته وسروصداراه می اندازندکه این بتهای مابودکه خودشکستیم تازودتربه ظهورعیسی نزدیک شویم ومابودیم که به پاک کردن کلمه اقدام کردیم -درآیات بعدشرح آن می آید- خداکارآنهاراردکرده وفرموده اینها محونکردندبتهایشان رامگرازروی مجادله باپیامبرزیراپیامبرهمواره آنهاراازبت پرستی نهی می کرداماآنها نمی پذیرفتند؛روی قلم پیامبربه کفروشرک قلم می زدند،به همین خاطربتهای آنها می ریخت .آنها بواقع نمی خواستندبتهای خودرابشکنندازروی عناد ولجاجی که باپیامبرداشتندوکشتن او واهل او ( دست راستی ها) بتهایشان میریخت ومی شکست زیرابه گمان آنها این تنهاراهی است که ایشان رابه خواسته هایشان می رساندشرح بیشترآن درشرح سوره تکاثرآمد

اگربه شعر «شب برات» دکترمحمودفتوحی خوب نگاه کنیم این موضوع رابخوبی توضیح داده اند

شب برات

ازسایه ام درماه

می ترسم

مادربزرگ می گفت:

«امشب اگرسیبی بشکافی

عروسی ازآن بدرمی آید

که پیراهن مهتابی اش

تمام کوه ودشت را

نقره پاشی می کند»

من ازاین پیراهن مهتابی

می ترسم

مادربزرگ می گفت :

هرکه امسال بخواهدبمیرد

امشب سایه اش سرندارد

من ازسایه ام می ترسم

ولی عروس مهتاب را

خیلی دوست دارم

چهاردم شعبان 1422

اگربه تاریخ سرودن این شعرتوسط استادنگاه کنیم چهاردهم شعبان است واگربه موضوع شعر(شب برات )نگاه کنیم «شب برات » می شودروزچهاردهم شعبان که شب این روزمی شود شب برات  این موضوع دونکته رابرای ماروشن می کند:

1.شب برات رااستادشب نیمه شعبان گرفته اند

2.شب برات یانیمه شعبان مصادف است باشب تولدامام مهدی ع

3.معیارماه قمری است برای ظهورحضرت وقیامت

4.شب چهاردهم ،ماه بدرکامل است

حال ببینیم معنی شعراستادرا:

ماه ومهتاب :استعاره ازاسم فعال خدا

مهتاب : مظهربی رنگ کردن رنگهاست

سایه : روپوش ، هرچیزی که  اصل وحقیقت  رامی پوشاند

سایه : مظهردشمنی

شب برات : شب تولدامام مهدی ، شبی که ماه درکمال است ونورآن چشمگیراست

شب برات

ازسایه ام درماه

می ترسم

 ازسایه ام درماه-درشب برات یانیمه شعبان ،شبی که ماه کامل است - می ترسم این یعنی چه ؟

ماه ومهتاب غیرازاینکه مظهربی رنگ کردن است .استعاره ازکلمه برترخداست که کلمه کفارراپاک می نماید این استعاره برگرفته ازقرآن است استاددرشعر «شراب درمهتاب » یکی ازمعانی « مهتاب » را قیامت گرفته اندقیامت، رنگ ها وحیله رابه انسانها می نمایاندوبی رنگ می کند شب برات شبی است که ماه دراوج بی رنگ کردن است ودرست  شب تولد امام مهدی است استاد می فرمایند:شب برات ازسایه ام درماه می ترسم چرا؟

1.گفته شد ماه استعاره ازکلمه برترخدادرنزداولیای اوست سایه درآن دارای بارمعنایی منفی است زیراسدراه پاک شدن کلمه مشرکان می شودوروی آن پوشش یاسایه می اندازد

2.اشاره استاد به شب برات یانیمه شعبان وتقارن آن باشب تولدامام مهدی این معنارامتذکرمی شود که یک عده تحت لوای نام وراه امام مهدی ودوستی وپیروی ازاو وداعیه طرفداری  ظهوراوچون سایه ای می شوندتا راه اورابه انحراف برده وظهوررابه تاخیرانداخته ومردم عادی را فریب دهند

«امشب اگرسیبی بشکافی

عروسی ازآن بدرمی آید

که پیراهن مهتابی اش

تمام کوه ودشت را

نقره پاشی می کند

امشب (شب برات ) اگرسیبی رابشکافی یعنی اگرکلمه برترقلم بزند چون باقلم کلمه برترخلق وشکافتن صورت می گیرد:ان الله فالق الحب والنوی . سوره الانعام آیه 95 ؛عروسی ازآن بیرون می آید.استادنقش وهیئتی راکه اولیای خدابواسطه قلم خوددرنظام مشرکان جاری می نمایند به عروس تشبیه کرده اندبخاطراینکه هم نورمهتاب چون لباس عروس سفیداست  وهم عروس نویدبخش ، بخت ،شادی وشروع زندگی جدیداست . عروسی که پیراهن مهتابی اش تمام جهان راتحت شعاع قرارداده ومشغول بی رنگ کردن است .

من ازاین پیراهن مهتابی

می ترسم

چرااستادمی فرمایند:من ازاین پیراهن مهتابی می ترسم مگرنه این است که کارمهتاب بی رنگ کردن رنگهاوپاک کردن کلمه مشرکان است ؟

لفظ «سایه » و« پیراهن » درشعراستادتقریبامترادف هم هستند.گفته شدکه نقش یاهیئتی که اولیای خدابواسطه قلمشان به نظام می فرستندپاک و بدون هرکجی است اماچون مشرکان روی قلم آنهاقلم می زنندآن نقش راچون سایه یاپوشش یاپیراهنی دربرگرفته ونمی گذارندحقیقت قلم آنهابرجهان آفرینش اجراشود درحقیقت عروس معنای قلم آنها،به پوشش می رود.خدادرسوره مدثربه پیامبراکرم ص می فرماید:یاایهاالمدثر.قم فانذر. وربک فکبروثیابک فطهر.آیه وثیابک فطهریعنی ای پیامبربرخیزپوشش یاپیراهنی که روی کلمه ات انداخته اندراپاک کن تانظام برسدبه کلمه خودت که کاملا پاک است درحقیقت کلمه مشرکان ازنظام هربارپاک شده وبه کلمه برترنزدیک می شود.شرح  آن پیشترآمد

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 5 تیر 1397 | 08:01 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم