قیام عیسی ع -زمان قیام - شکست بتهاوهمتایان قسمت پنجم

ادامه شرح وتوضیح شعر«شب برات» استادمحمودفتوحی 

مادربزرگ می گفت :

هرکه امسال بخواهدبمیرد

امشب سایه اش سرندارد

مادربزرگ می گفت: هرکه  امسال بخواهدبمیردامشب (شب برات ) سایه اش سرنداردیعنی چه؟

مادربزرگ می توانداستعاره از«رب » یاکلمه برترباشدکه بوجودآورنده ی تمام کلمات وهستی است خدابه کلمه برترخود«پدر» (سوره یوسف آیه 9)و«مادر»(سوره مریم آیه 32)هم می گوید.

هرکه امسال بخواهد بمیرداشاره داردبه :

1.سال می توانداشاره به  یک کلمه یاهزارکلمه ویاواحدهای هرکلمه داشته باشدکلمه صدتاست هرقسمت ازکلمه راخداروز، شب وسال هم می نامد

2.امسال یعنی سالی که امام مهدی ع بدنیاآمده

3.امسال یعنی هرسال مصادف بانیمه شعبان

هرکه بخواهدبمیرداشاره دارد به :

1.اولیای خداوافراددست راستی

چون راه درست ،راه رسیدن به ظهورمهدی ع وقیامت است هرکس بخواهدداین راه راانتخاب کندودراین راه خودرافداکند

2.هرکس قصدمردن داشته باشدازمشرکان وافراددست چپی

چون شجره طیبه نگهبان مشرکان وافراددست چپ می باشند هرکس بخواهدمرگ آنهارارقم بزندبایدمرگ خودرانیزرقم بزند(این کار تقدیرالهی است بخاطرحرمتی که خدا برای این شجره قائل است تامشرکان جرئت نکننداین شجره رابکشند )

امشب سایه اش سرنداردیعنی چه ؟

1. امشب یعنی شب مهتابی یعنی ازابتدای خلقت تاقیامت که اولیای خدادرحال پاک کردن کلمه خدامی باشند

2.امشب یعنی شب برات ؛ شبی که کلمه دراوج پاک کنندگی است

3.امشب یعنی شب تولدپاکان ، حضرت مهدی استعاره ازپاکان است

4.امشب یعنی شب تولدشجره طیبه (نیمه شعبان یعنی زوج ها وگونه های پاکان )

5.امشب ؛ شبی که مهدی ع بدنیاآمده

6.امشب یعنی شب چهاردهم ، شب تولدامام مهدی ع ، شبی که  ازآن شب تاآخرجهان سیزده  سال بیش نمانده

سایه اش سرنداردیعنی چه ؟

جواب :گفته شدکه مشرکان دربرابراسمهای مقدس چون عیسی ع ومهدی ع و... بت  یاپیکرمی سازند به این صورت که اول یک فردازافرادخودراانتخاب کرده بعنوان سر،رئیس ،شخص یاپیکروازآن جایی که هرفردانسان دارای دست ، پا ، گوش ، چشم و... است برابرهریک از اعضای این پیکرافرادی راازگروهها ی خودقرارمی دهندمثلا می گویندفلانی دست فلان شخص (سر) است یاگوش او یاچشم اوست  حال این پیکررادرست برابراسمهای مقدس قرارمی دهندمثلا پیکرفلان فردرابرابرتمام مشخصات فردمقدسی (ازقبیل اسم ، نژاد، جغرافیا ، تاریخ تولدووفات ،فرزندوفرزندان و...) قرارمی دهند

سایه ها دراصل همین بتها وپیکرهاهستندوقتی استادمی گوید: سایه اش سرنداردیعنی «سر» یامسئول او مرده است حال باتوجه به تعاریف بالاشعراستاددارای معانی ذیل می گردد:

مادربزرگ می گفت :

هرکه امسال بخواهدبمیرد

امشب سایه اش سرندارد

مادربزرگ می گفت یعنی کلمه برترکه عالم به غیبها ورازهاست وتوسطخداسرپرستی می شودمی گوید:

1.هرکس امسال یعنی درشب دنیابخواهدبمیردیاشهیدشود-  چون مشرکان باهربارنامه زدن به مرگ شجره طیبه قلم می زنندبرای اینکه کلمه خودشان فعال شودبایدمرگ خودوافرادی که مشارکت درمرگ آنهادارندرادرنامه قراردهند- سایه او که مشرکان اهل قلم وافرادآنهاهستندسرنداردیعنی کشته خواهندشدسایه بی سریعنی ادم یابتی که سرندارد.انسان بی سرزنده نیست

2.هرکس بخواهددراین شب دنیاشجره طیبه رابکشدچون این شجره نگهبان آنهاهستندخودش هم می میرد

3.وقتی کلمه دراوج پاک کنندگی است هرپیکرتراش یادارنده پیکرکه خود«سر» یارئیس بقیه است دراین شب اگربخواهداقدام به قتل شجره طیبه نمایدخود« سر» کشته می شوددرکدام شبها ؟

1.شب تولدامام مهدی ع یاتولدپاکان

2.شبی که هرکس بخواهدفرزندان نزدیک امام مهدی ویاپاکان رابکشد

3.شبی که هرکس بخواهدخودپاکان رابکشد

4.سیزده سال مانده به آخرت هرکس بخواهدپنج تن زنده وجاویدوفرزندان درجه اول آنهارابکشد«سر» گروه می میردولی آنهانمی میرند.عبارت :هرکس امسال بخواهدبمیردامشب سایه اش سرندارد.یعنی توانایی کشتن آنهارانداردخود(سرپیکر ) پیش ازآنهامرده است

5.امشب یعنی شب تولدمهدی ع هرکس بخواهداورابکشدمی میردیعنی توانایی کشتن اورانداردوخوداومی میردتاچه وقت ؟

تااخردنیایاتاقیامت یعنی امام مهدی زنده است تاآخرت وهرگزنخواهدمرد

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 8 تیر 1397 | 11:38 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم