قیام عیسی ع -زمان قیام - شکست بتهاوهمتایان قسمت هفتم

3.اگرضمیر«ه » درانه رابه عیسی ع وداستان او (قرآن) ارجاع دهیم و ضمیر«ها» در«بها» رابه قیامت یازمان ریزش کلمه معنای آن می شود:

براستی ما عیسی ع و حدیث عیسی (قرآن )راعلمی برای محاسبه قیامت یازمان ریزش کلمه قرارداده ایم پس به قیامت یاکلمه برترشک نکنید

چراخداعیسی ع وحدیث عیسی (قرآن )رامعیاروملاک ریزش کلمه یامحاسبه زمان قیامت قرارداده است ؟

سخن قرآن واجرای آن باقلم اولیای خدامعیارومیزان نظام جهان است .وقتی مشرکان برروی قلم پیامبران قلم می زنندهرگونه کجی که درکارخودایجادکنند باعث ریزش کلمات آنها می شود(علم ساعت به معنای ریزش کلمات کفار) . اجرای پیوسته قرآن وپاک شدن کلمات مشرکان ورفتن کلمه بسوی قیامت خودبرهانی است به اینکه قیامت قطعا واقع خواهدشد

چراقرآن حضرت عیسی ع راعلم ساعه دانسته ؟

زیرابرای محاسبه زمان قیام عیسی ع و آغازقیامت خودحضرت معیاری است تا کلمه بجایی برسد که اسم معهودعیسی ع درکلمه مشرکان پدیدارشود.چون مشرکان دربرابرنام عیسی ع  بت می سازندهربارکه بت های مشرکان میریزدوپشت وپشتیبانهای انهاکه مردم خودانهاست راازدست میدهندمیفهمند که کلمه چقدربه ظهوروقیامش نزدیک شده است به همین خاطرخداازوجودعیسی به علم ساعت وعلم قیامت یادمی نمایدگفته شدحضرت عیسی ع باشروع اخرین کلمه مشرکان ونزدیک قیامت قیام میکند

« بعضی دیگردرمعنای جمله «عیسی علم به قیامت است» گفته اند: مراداین است که آن جناب یکی ازدلیل های نزدیک شدن قیامت است که قبل ازقیامت به زمین نازل می شودومردم ازآمدنش می فهمندکه قیامت نزدیک شده .تفسیرالمیزان ج 18ص 177

امام علی ع درنهج البلاغه ،حکمت 252ص 1202ترجمه فیض الاسلام همین معنای سوره زخرف آیه 57رامتذکرمی شوند : ضرب عیسی بن مریم مثلا اذاقومک منه یصدون وقالوا الهتناخیرام هوماضربوه لک الاجدلابل هم قوم خصمون.  شرح آن بعدامی آید

 باتوجه به معنی آخرخدا به پیامبرمی گوید  :عیسی ع  اشکارمی شود بعنوان ایه ی خداوقوم توای محمدازاواعراض میکنندوبتهای خودرابه رخ او می کشندوهمین قوم توهستندکه باعث اشکارشدن اووشکستن بتهایشان  می شوندزیرااینهااهل جدل ونزاع بادین توانددرحقیقت همین نزاع آنهابادین توسبب نزدیک شدن قیام وقیامت می شودحضرت عیسی ع علم الساعه است بخاطراینکه مشرکان باتوجه به تعدادشکسته شدن  بتهایشان می فهمندکه قیام وقیامت کی  واقع خواهدشد

چراخدادربین پیامبران زنده وغایب حضرت عیسی ع راقرارداد؟

حضرت عیسی ع درزمانی ظهورمی کندکه مدت زیادی ازپیامبری محمدص ، آخرین پیامبرآشکاروغیبت امام مهدی ع ، اخرین امام آشکارگذشته است . ودرطول این مدت هرزگاهی فردی مدعی پیامبری وامامت شده وهمه دروغگوبوده اندبه همین خاطروقتی پیامبروامامی راستین ظهورکندمردم معمولی اوراباورنمی کنندپس خداقرنهاحضرت عیسی ع رازنده وغایب نگه داشت تابوقت ظهوربامعجزاتی که ازپیش داشته وهرگزکسی نتوانسته ونمی تواند انجام دهد(ازگِل پرنده می سازدومرده هارازنده می نمایدسوره مائده  آیه 110)بیایدتامردم دروهله اول اوراباورنمایندوبعدحضرت عیسی به چهارتن ولی وپیامبرزنده دیگرگواهی دهدوی دربیت المقدس قیام نموده وچهارولی زنده وغایب دیگرازجاهای دیگر. مسلمانان ومسیحیان حضرت عیسی رابعنوان پیامبرخداکه زنده وغایب است قبول دارندپس وقتی دوگروه ازخداپرستان که طیف وسیعی ازجمعیت جهان  راتشکیل می دهند به او ایمان بیاورند؛ وقتی حضرت عیسی ع حضرت مهدی والیاس وعزیررابعنوان اولیای خدامعرفی کنندد،قوم مسلمان ومسیحی آنهاراباورمی کنند.تاییداین دوقوم ،باتوجه به معجزاتی که حضرت عیسی ع می آوردباعث می شودبقیه مردم بامذاهب گوناگون به آنهاایمان بیاورند

بنگریم سوره مائده آیه 110:

واذتخلق من الطین کهیئه الطیرباذنی فتنفخ فیهافتکون طیراباذنی وتبری الاکمه والابرص باذنی واذتخرج الموتی باذنی واذکففت بنی اسرائیل عنک اذجئتم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذاالاسحرمبین

آیه واذکففت بنی اسرائیل عنک اذجئتم بالبینات درست بعدازاذتخرج الموتی باذنی آمده بخاطراینکه خدامیخواهد به مابفهماندکه زنده شدن مرده ها بدست عیسی دلیل بهتری بودبرای اثبات پیامبری عیسی تا مردم به او ایمان بیاورندزیرامی گوید وقتی تو دلایل آشکارآوردی کسانی که کافربودندگفتنداین جز سحری آشکارنیست گفته شد پیامبران درکلمه مشرکان، خودآیه ودلیل خودندهم کلمه اندهم فرشته های آنهامعلومندامااینهاازچشم مردم معمولی پوشیده است وقتی عیسی ع مرده را زنده می کندوازگل پرنده می سازدزودتربه او ایمان میآورندازطرفی زمان ظهورحضرت مصادف است باعصرپیشرفت تکنولوژی وانواع واقسام رباتها وپهبادها؛زنده کردن مرده ها وازگل پرنده ساختن نه تنهارنگ ورونق کارمشرکان راازپیش چشم مردم می اندازدبلکه باورمی کنندکه حضرت عیسی ع بواقع ظهورکرده است

چراخدانزدیک قیامت پنج تن ازاولیای خودراازغیبت به حضورمی آورد ؟

1.آنهاوقتی قیام می نمایندکه پنج سال به قیامت مانده است واین یادآورپنج سال حکومت عدل علی ع است

2.خدادرآخرمی خواهدقدرت خودوعجزمشرکان رابتصویربکشدبه اینکه قدرت راقبل ازقیامت ازدست ظالمان گرفته وبه جانشینهای واقعیش سپرده تابعدازقیامت  حکومت بلامنازع ازآن پاکان شود

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 14 تیر 1397 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم