وامافرهنگ شهادت 

مادوست داریم زنده بمانیم زندگی ابدی حق ماست زندگی باسلامتی ونشاط، زندگی باایمان وعمل صالح این فرهنگ قرآن است .خدامارابرای شهیدشدن خلق نکرده است اولین شهیدما،پدرماهابیل بودتنهاگناهش این بودوقتی می دانست قابیل می خواهداورابکشداواقدام نکرد به کشتن اوزیراعبدصالح خدابودوازنظرقابیل جرمش این بودکه عبدصالح است ازآن روزاین ماییم که به جرم خوب بودن همواره شهیدشدیم امادیگربه پایان می رسد مظلومیت ما،درزمین وزمین ازآن صالحان می گرددومابه حق اولی خودمی رسیم یعنی زندگی ابدی درروی همین زمین باایمان وعمل صالح .شهادت ولی خدا، امام جعفرصادق ع رابه پنج تن زنده وجاویدع و پیروان واقعی اش تسلیت می گویم 

 قیام عیسی ع -زمان قیام - شکست بتهاوهمتایان قسمت هشتم

کلام مولاعلی ع درموردقیام مهدی ع ودیگراولیای غایب ع

فی حدیثه علیه السلام (امام علی ع ): فاذاکان ذلک ضرب یعسوب الدین بذنبه فیجتمون الیه کمایجتمع قزع الخریف

فیض الاسلام .حکمت 252ص 1202

چون زمان آن برسد آشکارومقیم می شودامیربزرگ دین بواسطه فرزندش .پس به سوی اومی روندو به دوراوجمع می شوندیارانش همانندابرهای نازک پاییزی

فاذاکان ذلک

چون زمان آن برسد

ضرب یعسوب الدین بذنبه .آشکارومقیم می شودامیربزرگ دین بواسطه فرزندش

فیجتمون الیه کمایجتمع قزع الخریف

پس به سوی اومی روندو به دوراوجمع می شوندیارانش همانندابرهای نازک پاییزی

یعسوب الدین : سروروبزرگواروزمامدارکارهای مردم

یعسوب : پادشاه زنبورعسل

عسوب : سرداربزرگ

یعسوب : پادشاه زنبوران عسل ،رئیس بزرگ ، زنبورنر،رئیس بزرگ

قزع : سبک وچست وچالاک گردید

قزع : پاره های ابررقیق ونازک خواه آبداروخواه بی آب وباران ،شتران ریزه ، پشم چهارپابعضی ریخته وبعضی بجامانده ، چیزهای خشک شده که سیل آورد، کف دهان شترکه برسربینی او چسبیده

خرف: فاسدشدعقل ازپیری ، حریص شدبه خوردن میوه تازه چیده شده

خریف :فصل پاییزکه میوه چینند

ضرب : حرکت داد، جنبید، زد،  درازگردید، اشاره کرد

ضرب بنفسه الارض : مقیم شدبجایی

ذَنَبَه : دنبال او رفت ومتابعت کرد، ملازم اوگردید، نگذاشت اورا

ضرب فلان بذنبه : آرام کردوثابت گردید

ذنب ج اذناب : دم ، دنباله چشم ، درازازهرچیزی

 فاذاکان ذلک ضرب یعسوب الدین بذنبه فیجتمون الیه کمایجتمع قزع الخریف

خداتنهابه کلمه برتر« نحل » یازنبورعسل می گوید( سوره نحل آیه 68 )؛ زیرادرنظام مشرکان به حرکت درمی آید وشهدش (داده هایش )شفاست (دراصلاح وبهبودنظام کارمی کند). لفظ یعسوب الدین یک لفظ عام است برخواص دین اشاره داردمی توان گفت : مهدی ع فرزندامام علی ع یاعیسی ع و...

منظوراز«ذنب » درحدیث مولاچه کسی یا کسانی هستند؟

مرجع ضمیریجتمعون ویجتمع کدام است ؟

جواب : ذنب به معنای فرزند، ذریه وپیرو می باشد

مادوگونه پیروداریم :

1.مشرکان که پیوسته بدنبال اولیای خدادرحرکت وتلاشند برای سدکردن راه آنها وروی قلم آنهاقلم می زنندوشجره مشرکان  یاافراددست چپی ودانایان آنهاکه باآنهاهمکاری می کنند

2.اولیای خداکه یاروهمکارهمندوشجره آنهایاافراددست راستی که پیروان واقعی آنهایند

باتوجه به تعاریف بالاحدیث امام علی ع دارای مصداق های ذیل است :

الف) ذَنَب به معنای فرزند

اگرذنب رابه معنای  فرزندبگیریم حدیث اینگونه معنامی شود: پس وقتی زمان آن برسدامیربزرگ دین آشکارومقیم می شودبواسطه فرزندش پس جمع می شوندیابه گرداو می آیند(فرزندو پیروان او)همانطورکه ابرهای نازک پاییزی

لفظ «ذَنَب »راامام مفردآورده امافعل یجتمعون راجمع آورده تاهم علت آشکارشدن امام مهدی ع رابه فرزندمهدی نسبت دهدهم به پیروانش که دو دسته اند

واما فرزندامام مهدی که ازاولیای خداست چه کسی است ؟ گفته شداولیای خدادودسته اندعده ای غایبندوهیچکس مکان آنهارانمی داندعده ای حضوردارندومردم عادی آنهارانمی شناسند

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 17 تیر 1397 | 11:41 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم