واماشهریور

شهریورمرایادمهرمی اندازدیادمهربانی

شهریور خورشیددانایی برای من ازمشرق طلوع کردوپنجره های بسیاری رابرمن گشود

واین دانستن نقطه آغازتنهایی بوددراین جهان بیکران وشگرف

چون جوجه ای که حصارتخم راشکسته وخودرادربرابربیکرانه ای می بیندتنها

تنهایی وافسوسی که می شدنباشدواین آغازگرچه دردناک بوداماشوق رسیدن به پروازوپرگشودن درفضای لایتناهی چنان درمن حل شدگویی غریبی وقتی چشمش به گنبدامام رضا می افتدغریبی او وخودرافراموش می کندوسلامی می دهدازژرفای وجودالسلام علیک یاامام رضاع ای غریب الغربا

واماغدیر

خداکندغدیربیایدخداکندعلی بیاید خداکنداین غدیرسرآغازی شودبرای آمدن علی ع یعنی پسرشایسته اش مهدی موعودع :

...سرانجام درساحل آبگیری خشک

درصحرایی تشنه

عمارت دریایی ازکلام

به اتمام رسید

دریایی درآسمان

که هیچکس نمی تواند

ازآن جرعه ای بنوشد...

قسمتی ازشعر«تبعید» دکترمحمودفتوحی

وقتی نوجوانی بیش نبودم همیشه می گفتم کاش زمان پیامبرص بدنیاآمده بودم تا پیامبری زنده رادیده بودم شهریوری بودرفتم مشهدوباران بسیارگرفتن گرفت رسیدم به اطراف حرم اشک بی اختیارازچشمانم می ریخت وبسیارشادبودم خدایاشکرچقدربه آرزوهای زمان کودکیم نزدیکم !

به اندازه ی یک سلام ویک نگاه به حرم امام ع

 قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هفتم

2.1. نزدیک قیامت هنگام شکسته شدن سدیأجوج ومأجوج

پیش ازشروع قیامت وزمان شکستن سدیاجوج وماجوج یوم الحسره است برای مشرکان چرا؟

زیرادیگرقدرت قلم زدن ندارندوچون مردم عادی آماده می شوندبرای قیامت قرینه کلام «اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون : امریعنی شروع قیامت یاشکستن سدیاجوج وماجوح آیه 96سوره انبیا به همین موضوع اشاره می نماید اینکه منظوراز سدیأجوج ومأجوج چیست ویاجوج وماجوج چه کسانی هستندرادرداستان ذوالقرنین شرح خواهم داد

 «حتی اذافتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعدالحق فاذاهی شاخصه ابصارالذین کفروا یاویلناقدکنافی غفله من هذابل کناظالمین »

حال دراین زمان مشرکان هم درغفلتندوهم ایمان نمی آورند، اعتراف مشرکان به ظالم بودن خودشان وحسرتشان بخاطراین نیست که درگذشته طریق کفرپیمودندبلکه  تمام شدن وقت وقدرتشان است(حسرت می خورندکه به خودظلم کرده اندووقت ازدست داده اندبرای طلب دنیاشان) .

یوم الحسره دراینجازمانی است که چسبیده به قیامت است .بسته شدن فکرها دراین روزوحسرت خوردن مردم ازمشخصات بارزآن است .دراین وقت  سرسام درذهنها پدیدمی آید وخروجی هاازذهن اندک می شودومردم مرتب خودرا سرزنش کرده واشک می ریزنداین مضمون را درسوره فصلت آیه18بنگریم :

ویوم یحشراعداء الله الی النارفهم یوزعون حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون وقالوالجلودهم لم شهدتم علیناقالواانطقناالله الذی انطق کل شی ء وهوخلقکم اول مره والیه ترجعون .سوره فصلت 19

یوزعون :بسته شدن ، بازداشت شدن 

ضمیر«هم » درفهم باتوجه به آیات قبل آن برمی گرددبه کل نظام یاهمه مردم  اماچون روی سخن قرآن باکفارومشرکان است وبواقع اینانندکه عامل کفروشرکندخداآنهارامخاطب قرارمی دهد

یوم یحشراعداء الله :هم به قبل ازقیامت اشاره داردهم به شروع قیامت

روزی که دشمنان خداگردآوری می شوند به سوی دوزخ .اگرماشروع گردآوری رایک نقطه بگیریم ازاین نقطه هم مردم دراختیارخداقرارمی گیرندهم ذهنهابسته شده است تاچه زمانی ؟

حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون

تازمانی که ازاین بسته بودن برهندورستاخیزدرآنهاصورت بگیردگوش ، چشم ، وپوست آنهازبان بازکندحال ایابراستی گوش وچشم وپوست زبان دارمی شوند؟ دراینجاقرآن اعضای بدن رادردومعنای حقیقی ومجازی بکاربرده :

1.شهادت اعضای بدن

 تصوراین معنافقط زمان قیامت بدست می آیدبایددرآن شرایط قراربگیری تاببینی که چطوراعضای انسان گواهی می دهندمسلمابه زبان معمولی حرف نمی زننداماانسان می بیندچطوراعضای بدن القاء معنامی کنند؛معجزه ایست شگرف

2.چشم وگوش وپوست همان اسم فعال خداوفرشته های آنهاست .مامی دانیم که این نظام حاصل دوقلم است واین  دسته های فرشته هاهستندکه به مردم شناخت می دهند(خدابه اسم فعال خودانسان یابشرهم می گوید)

توجه : باشروع شهادت اعضای بدن ذهن ازان بسته بودن وحبس می رهدودارای خروجی می شود: فهم یوزعون حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون

کلمه «حتی » مقدارزمان یوزعون(بسته بودن ) رامشخص می نماید

روان بودن دودریای نارنج وآتش به روی پلک سیاه درشعر«جنگل سؤال » دکترمحمودفتوحی به این واقعه نیزاشاره داردبرابرهمان معنای روان شدن کوهها وآتش گرفتن دریاها:.../ به روی پلک سیاهم / دودریای نارنج وآتش / روان است.

وشهادت اعضای انسان همان است که استاد دراین شعراینگونه توصیف کرده اند: و ناگهان اژدهای سیاهی / به شکل سوال بلندمهیبی / به روی افق های نارنجی پلک من / می نشیند/ دوچشمم پرآتش

این شعرالبته به وقایعی که در قیامت صغری (قیامت در دخترخاص) اتفاق افتاده است اشاره دارد اماچگونگی قیامت ومراحل آن درهردوقیامت تقریبابه یک شکل است

فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون

2.یوم الحسره قیامت است :

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 2 شهریور 1397 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم