ادامه شرح شعر« آی چقدرزیبایی »

چشم به راهی ؟!

گناه ؟!

شرم؟!

شهرت؟!

پشیمانی ؟!

سؤال؟!

ترس؟!

مرگ؟!

غم نان ودردنام؟!»

بنویس !بنویس :

حتمابنویس!

شعروشراب وتشنگی ...

بنویس که اینهادربهشت نیست...

شرح عبارات فوق :

چشم به راهی ؟!

زندگی دردنیاراباتوکل به خداوتلاش وکوشش سپری می کنند

وان لیس للانسان الاماسعی وان سعیه سوف یری .سوره نجم آیه 38

گناه ؟!شرم ؟!

این مبحث درپاک گناه بارتوضیح داده شد

شهرت؟!

ازلوازم گناه است

پشیمانی ؟!

ازخصوصیات شجره طیبه برگشت به سمت نوراست سوره ذیل این معناراتبیین وتاکیدمی نماید:

لااکراه فی الدین قدتبین الرشدمن الغی فمن یکفربالطاغوت ویؤمن بالله فقداستمسک بالعروه  الوثقی لاانفصام لهاوالله سمیع علیم .الله ولی الذین آمنوایخرجهم من الظلمات الی النوروالذین کفروااولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النورالی الظلمات اولئک اصحاب النارهم فیهاخالدون .سوره بقره آیه 256

سؤال؟!

درمبحث رنگهاتوضیح داده شد

ترس؟!

ترس درقرآن به معنای :

1.خشیت که دارای بارمعنایی مثبت است

 خدای یگانه اولیای خودوفرشته های کلمه آنهارابه صفت خشیت مختص کرده است

انمایخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیزغفور. ان الذین یتلون کتاب الله واقامواالصلاه وانفقواممارزقناهم سراوعلانیه یرجون تجاره لن تبورلیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله انه غفورشکور. سوره فاطر28

عباده العلماء : بندگان عالم خداکه اولیای او هستند،فرشته های کلمه ی آنها

ونیز: ویسبح الرعدبحمده والملائکه من خیفه . سوره الرعدآیه 13

2. ترس

دارای بارمعنایی منفی است قرآن مومنان راازآن مبرادانسته است :

1.2.ترس دراولیای خدا وفرشته های آنهاراه ندارد

یاموسی لاتخف انی لایخاف لدی المرسلون . سوره نمل آیه 10

2.2.قرآن شجره طیبه راازترس برحذرمی دارد

فمن تبع هدای فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون . سوره بقره آیه 38

حال ببینیم این معنا رادرشعر«خشوع »:

بردرگاه تو/ عریانم / جوجه ای خیس / کنارشکسته های تخم / می لرزد.

بردرگاه تو عریانم دارای معانی زیراست:

1.تودانای نهان وآشکارمنی : تو برمن احاطه داری وهمه چیز مرامی دانی

2. سرپرستی جزتوندارم پس سرپرستم باش (جوجه ای خیس کنارشکسته های تخم می لرزد)

3. برهنه و بی پوششم تومراگرم کن (عریانی ،خیسی ، لرزیدن )

شاعراززبان من اولیایی باخدای خودکه دانای قادراست وصاحب کل هستی سخن می گویدوی خودرادرمقابل عظمت وقدرت او ناتوان می بیندوازاوکمک می خواهدعبارت« بردرگاه تو عریانم » این معناراتبیین می نمایدوعبارت بعدی آن راتاکید :« جوجه ای خیس کنارشکسته های تخم می لرزد » .و برای به تصویرکشیدن خشوع درانسان مومن ، کلمه برتروفرشته های آن رابه جوجه ای خیس تشبیه نموده است

وی برای اینکه خشوع رادرزوج کلمه برتریااهل وشجره طیبه نشان دهدآن رانیزبه جوجه ای خیس تشبیه نموده است زیراوقتی نقش اولیای خدا درپوشش قلم مشرکان بازمی شودخودراتنهاوبی سرپرست می بیندوازپروردگار خودکمک می خواهدتااورابه رشدبرساند

انسان مومن همیشه درمقابل امرپروردگارخاضع وخاشع است برخلاف انسانهای کافرو مشرک که عصیانگرند

مرگ؟!

شجره طیبه درعین ترس ازمرگ بخاطرناشناخته بودن آن ازمرگ هراسی ندارندزیرابه رستاخیزمعتقدند

غم نان ودردنام؟!»

باوجوداعتقادقلبی این شجره بخداهیچگاه نگران روزی وعزت معنوی نیستند

توجه : تااین عبارت شناختها بصورت پرسشی وتعجبی بودازاین به بعدبه فرم خبری درمی آید

دراینجاما باسه سؤال مواجه می شویم :

1.براستی چراشناختهابصورت پرسشی مطرح شده است ؟

جواب :فرشته پایان ازابتدای خلقت انسان پشت درایستاده وهشدارمی دهدودراوشناخت می ریزدچون این شناختهاتوسط قلم مشرکان روپوش می خورددرشجره طیبه بصورت سؤال وتعجب درمی آید

2. این پرسشهاچگونه اند؟

شناختهایی که درما تعجب وسؤال برمی انگیزانددونوعند :

1.2.سؤالی که باعث تعجب است وبرای ماوجهی ندارد مثال : شراب ؟! ما درمقابل این سؤال تعجب کرده وخوردن آن رامخالف عقل ودین خودمی بینیم

2.2.سؤالی که موجب یافتن جوابی می شودتامابه جواب درست برسیم که رقص ضمیردرماهمان جستجوی درماست وسرچ جوابهاست که ماجوابهای نادرست راردکرده تابه شناخت درست برسیم البته این گونه سؤالهادرافرادگاهی وجهی نداردگاهی جستجومی نمایندتابه جواب برسندمثلا ممکن است برای فردی که شناخت کافی نداردخوردن یانخوردن شراب سؤال برانگیزباشداین سؤال پیش نمی آیدمگرتاثیرقلم مشرکان درفردکه شناختهای اورادراین موردباترفندهای گوناگون بی رنگ کرده باشد

3. چراادامه شناختهابصورت خبری است ؟

زیراشناختهایی نیزبرماواردمی شود بدون اینکه درماسؤال وتعجب بوجودبیاورندماآنهاراازهم جدامی کنیم وفرق می نهیم

بنویس !بنویس :

حتمابنویس!

شعروشراب وتشنگی ...

بنویس که اینهادربهشت نیست

دراینجا استادبادوباربنویس ! یادآورمی شوندکه دوقلم برشجره طیبه واردمی شودو به آنهاامرمی کنندتابه مردم شناخت بدهنداگرچه هردوعبارت یک معنارامی رساندامادرعین مشابهت باهم فرق اساسی دارند:

قلم اولیای خدا : امربه دوری از«شعر» و«شراب » می نماید . «شعر » و« شراب » دراینجادارای بارمعنایی منفی است .دربحث «شعر»و«شراب » توضیح داده شد

قلم مشرکان :امربه خواستن شعروشراب می کند

ادامه دارد...

بنویس 

که درابدیت بیکاری

درسکون جاودانه ی جنت

قرن هارهاخواهی بود

بنویس

دردودروغ ودلهرهتاریخ : شنبه 17 فروردین 1398 | 05:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم