ای ماه طلوع

ای شعبان باتو مابه عیدآخرمی رسیم

چه ماه مبارکی است این ماه !

 تولداولیای خداعلیهم السلام  برمؤمنان واقعی مبارک باد

چقدرخوب است آمدنت! به انتظارنشسته ایم

ادامه شرح شعر«آی چقدرزیبایی » :

بنویس  /که درابدیت بیکاری /درسکون جاودانه ی جنت/قرن هارهاخواهی بود

براستی اینگونه  خواهدبود ؟

جواب : ازاین عبارت به بعد «بنویس » ، یکبار ذکرشده  و یک قلم دستورمی دهدازطرفی چون چگونگی  دنیای آخرت برماپوشیده است وشناختی دراین موردنیست انسان نمی تواند بفهمداین شناخت درست است یانه :

بنویس

دردودروغ ودلهره

حکم فوق حکم یک انسان شقی است نه حکم اولیای خدا ؛ استاداین عبارت رابین عبارت قبل وبعدقرارداده تابه مابفهماند:

1.این دسته شناختهاحاصل قلم اولیای خدانیست بلکه حاصل قلم مشرکان است (قلم اولیای خداپوشش خورده) .

2.انسان به فطرت نقش قلم اولیای خداومشرکان راازهم تمیزمی دهد

بنویس آنجانیز

نازترین لحظه ها

درمرورخاطرات خوش این جهان است

تندتربنویس :

انتظاربهاروتنهایی

غریبی و...

تااینجاانسان تشنه می ماندوشناختی برای او ازقیامت ودنیای آخرت حاصل نشده به همین خاطراولیای خدادوباره باقلم جدیدمی آیندوبه ما شناخت می دهندعبارت بعدی این معناراتاکیدوتبیین می نماید:

دررادوباره می زنند

تمام شدیم

من ووقت برویم

عبارت فوق به سه وقت اشاره دارد:

1.ازابتدای تاریخ تاقیامت

قلم مشرکان توسط اولیای خدابامهلتی که باآنهاداده شده هربارشکسته وکلمه آنهاریخته  وشناختهانو می شود (اقتربت الساعه وانشق القمر)

2.پیش ازقیامت :

1.2.قیامت صغری( یک ساعت مهلت داشتن تاپایان )

2.2.اندکی پیش ازقیامت ( یک ساعت مهلت داشتن تاپایان)

این عبارت حاکی ازاین است که نظام به نقطه ای می رسدکه ذهنها بسته شده وخروجی ازذهنهابسیاراندک می شود(بعلت قلم بدمشرکان)انسان مؤمن احساس غم وغربت وتنهایی و...  می کندوازترس قیامت می گرید(رجوع شودبه : قیامت وعیسی ع ، بحث یوم الحسره

)  رسیدن به پایان این مضمون راتاکیدوتبیین می نماید

3.آغازقیامت : عبارت  تمام شدیم /من ووقت برویم به این معنااشاره دارد

اگرخوب به فرم شعراستادنگاه کنیم می بینیم این شعربرای همه گروه ها سروده شده وفرشته پایان همه راازعذاب قیامت برحذرداشته است چرا؟ مگرنه این است که مشرکان وکفاروشجره آنها اصلا قیامت راباورندارند؟

جواب :سبک سخن استادچون قرآن زیباست

گفته شد عبارت« ازترس تنم به دونیم شدیعنی قلم دوتاشدوبردوگروه تقریرشدگروه دست چپ وگروه دست راست گروه دست راست قیامت راباورداشته وازعذاب خدامی ترسند- نیمی به گریه بنشست – اماگروه دست چپ چون مرگ راپایان دانسته ووجهی ازایمان درآنهانیست وقلم اولیای خدادرآنهاهیچ تاثیری نداشته و سؤالی رادرآنها برنمی انگیزاند قیامت وجهان آخرت راباورنداشته پس تاقیامت به لذتهای نامشروع دنیاروی می آورند؛ پیک مرگ وغفلتند اماپیش روی مؤمنان منافقانه برخوردکرده  سخن ازدین وایمان می زنند تاایمان رادرنزدمؤمنان کمرنگ کرده وآنهاراباترفندهای گوناگون به سمت کفرخودبکشانند. شرح بیشترآن درافک چیست مفصل می آید

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 20 فروردین 1398 | 08:31 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم