ونریدان نمن علی الذین استضعفوافی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض.سوره قصص آیه 5

السلام علیک یااباصالح

چقدراین روزرادوست دارم روزتولدت راای پدرراستین امت! ای محمدمهدی ع !

وقتی داستان یوسف ع را تحقیق می کردم دیدم دریایی است چندین داستان درآن نهفته است اگرخوب قرآن رابدانی شرح تمام وقایع قبل ازظهورمهدی ع وزمان ظهوروبعدآن تاقیامت درآن گفته شده است به انتظارنشسته ایم تمام نیکویی را

این روزبراولیای زنده وغایب خصوصا مهدی موعودع ودوست داران واقعی اش مبارک باد

رد رهبانیت دردین

ولقدارسلنانوحاوابراهیم وجعلنافی ذریتهما النبوه والکتاب فمنهم مهتدوکثیرمنهم فاسقون ثم قفیناعلی آثارهم برسلناوقفینابعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه رافه ورحمه ورهبانیه ابتدعوهاماکتبناها علیهم الاابتغاء رضوان الله فمارعوهاحق رعایتهافاتیناالذین آمنوامنهم اجرهم وکثیرمنهم فاسقون .یاایهاالذین آمنوااتقواالله وآمنوابرسله یوتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراتمشون به ویغفرلکم والله غفوررحیم .سوره حدید27

ودرحقیقت نوح وابراهیم رافرستادیم ودرمیان فرزندان آن دونبوت وکتاب راقراردادیم وازآنهاگروهی هدایت یافتندوبسیاری ازآنان فاسق بودند.آنگاه به دنبال آنان پیامبران خودراپی درپی آوردیم وعیسی پسرمریم رادرپی آوردیم وبه او انجیل عطاکردیم ودردلهای کسانی که ازاوپیروی کردندرأفت ورحمت نهادیم وترک دنیایی که ازپیش خوددرآوردندماآن رابرایشان مقررنکردیم مگربرای آنکه کسب خشنودی خداکنندبااین حال آن راچنانکه حق رعایت آن بودمنظورنداشتندپس پاداش کسانی ازایشان راکه ایمان آورده بودندبدانهادادیم وبسیاری ازآنان دستخوش انحرافند. ای کسانی که ایمان آورده ایدازخداپرواداریدوبه پیامبراوبگرویدتاازرحمت خویش شمارادو بهره عطاکندوبرای شمانوری قراردهدکه به برکت آن راه سپریدوبرشماببخشایدوخداآمرزنده مهربان است

قفّی: درپی او فرستاد

ابتداع :اهل بدعت شدن

ابتدعه :نوبیرون آوردآن را

ولقدارسلنانوحاوابراهیم وجعلنافی ذریتهم النبوه والکتاب فمنهم مهتدوکثیرمنهم فاسقون ثم قفیناعلی آثارهم برسلناوقفینابعیسی ابن مریم

نکته :آیه بالابه دودسته ازفرزندان پیامبران (ذریه نوح وابراهیم )اشاره دارد:

1.فرزندان اصلی پیامبران

وجعلنافی ذریتهم النبوه والکتاب فمنهم مهتد

 اهل  بیت آنهایندوازپیامبران وشایستگانند

2.فرزندان غیراصلی پیامبران

کثیرمنهم فاسقون

آنهاازشجره طیبه نیستندوفاسقانند. قبلادرموردفرزندناصالح نوح ع شرح داده

وقفینابعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه رافه ورحمه ورهبانیه ابتدعوهاماکتبناها علیهم الاابتغاء رضوان الله فمارعوهاحق رعایتها

ضمیر«ه » دراتبعوه برمی گرددبه :

1.انجیل

وآتیناه (عیسی بن مریم ) الانجیل وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه (انجیل) رافه ورحمه ورهبانیه

2.کتاب (قرآن )

3.عیسی بن مریم

ولقدارسلنانوحاوابراهیم وجعلنافی ذریتهما النبوه والکتاب فمنهم مهتدوکثیرمنهم فاسقون - ثم قفیناعلی آثارهم برسلناوقفینابعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل - وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه(الکتاب)

وجعلنافی قلوب الذین اتبعوه(انجیل ، الکتاب ،عیسی بن مریم ع) رافه ورحمه ورهبانیه

نکته  :1.رحمت ومهربانی ودوری جستن ازهوسهای دنیابایددرکنارهم باشدوملازم هم 2.رأفه ورحمه ورهبانیه باهم تفکرتازه ای است که انبیامی آورند

آیات بعداین نکته راتبیین می نماید

ورهبانیه ابتدعوهاماکتبناها علیهم الاابتغاء رضوان الله فمارعوهاحق رعایتها

اگرمرجع ضمیر«ها»رادرفعل «ابتدعوها وماکتبناها به «رهبانیه» بگیریم ومرجع ضمیر«هم » درعلیهم راپیامبران وفرزندان ناشایست آنهابگیریم آیه باتوجه به دومرجع یادومخاطب دارای دومعنا می شود :

 1.پیامبران رهبانیتی راآغازکردند که برای رضای خدابود. حرف «الا» نوع رهبانیت انبیاراتخصیص زده   

2.فاسقان رهبانیتی راپایه گذاری کردند که جایگاهی دردین نداشت . آیات بعدآن راتبیین وتاکیدمی نماید:«فمارعوهاحق رعایتها...». پس آن طورکه شایسته بودحق رهبانیت را-ضمیر«ها» درفمارعوها ورعایتها برمیگردد به رهبانیت - ادا نکردند زیرا

اگرمارهبانیت رابدعت وبرساخته مشرکان بدانیم:

1.گوشه نشینیی رابدعت گذاشتند ازراه رهبانیت طریق گمراهی راپیش گرفتند ومردم را به ترک دنیا دعوت کردند وازکاروتلاش مفید بازداشتند

2.گوشه نشینی وترک دنیارابدعت گذاشتندامابرخلاف آن عمل نموده و به ثروت اندوزی مشغول شده وسدراه حق شدند.ببینیم این معنارادرسوره توبه آیه 34:

یاایهاالذین آمنواان کثیرامن الاحباروالرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونهافی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم .

3.اگرما رهبانیت رادوری گزیدن ازمردم فاسدوآمیزش نداشتن باآنها یاحشرونشرنداشتن باآنهابگیریم که رضای خدادراین است آنها برعکس کارکردندیعنی باانسانهای فاسدارتباط برقرارکردندوحق رهبانیت رارعایت نکردند

فاتیناالذین آمنوامنهم اجرهم وکثیرمنهم فاسقون

ضمیر«هم » درمنهم به دودسته ذریه ابراهیم ونوح برمی گردد(پیامبران ، فاسقان )

 آیه فوق موارد ذیل رامتذکرمی شود:

1.خدا به کسانی که بخاطراو ترک دنیاکرده وازفساددوری کردنداجروپاداش میدهد

2.خداتعدادفاسقان (ذریه ناشایست)را بیشترازمومنان میداند

 یاایهالذین آمنوااتقواالله وآمنوابرسله یوتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراتمشون به یغفرلکم والله غفوررحیم

کفل :بهره، ردیف هرچیزی ، همتاومانند

کفلین : دوسهم ودوبهره

نکته:قرآن ایمان به خداورسولش راباعث بهره ی دنیا(بهره ی بیشترازاکنونشان )وآخرت وعامل هدایت میداند

ونیزسوره مائده آیه 81

 ادامه دارد...تاریخ : شنبه 31 فروردین 1398 | 05:51 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم