وامارمضان

ماه مبارک رمضان است خیلی این ماه رادوست دارم! بوی امام علی ع می دهدبوی غربت نخلستان علی؛بوی تنهایی . بوی مسجدکوفه می دهدبوی محراب علی ع !

چه سخت است نتوانی بازبان خودت حرف بزنی ؛بازبان دل !

چه غربت سنگینی دارداین دنیا!

زبان درقرآن

منظوراززبان درقرآن چیست ؟

برای جواب به این سؤال بایدفرق نطق وتکلم رابدانیم

نطق

نطق یعنی سخنی که ازروی فهم وآگاهی گفته شودوتکلم سخنی که ازروی تفقه نباشد

قرآن صاحبان کلمه یااولوالالباب راصاحب نطق میداندآنهادودسته اند:

 1.مشرکان

ویوم نحشرمن کل امه فوجاممن یکذب بایاتنافهم یوزعون حتی اذاجاء و قال اکذبتم بایاتی ولم تحیطوابهاعلماامّاذاکنتم تعملون ووقع القول علیهم بماظلموافهم لاینطقون .سوره نمل  آیه85

2.اولیای خداوکلمه ی آنها

والنجم اذاهوی ماضل صاحبکم وماغوی وماینطق عن الهوی ان هوالاوحی یوحی علمه شدیدالقوی ذومره فاستوی وهوبالافق الاعلی . سوره  نجم آیه 3

درآیه فوق خداپیامبرراناطق نامیده است.قرآن زبان یاسخن آشکارپیامبران را نطق می نامد

ولانکلف نفساالاوسعهاولدیناکتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون .سوره مومنون آیه 62

ونیز:سوره جاثیه آیه 29

درآیات فوق خداقرآن وکلمه برترراناطق نامیده است زیرا صاحبان آن اولیای خدایند

درحقیقت قرآن  ، اولیای خداوکلمه آنهاراصاحب نطق می داند:

قالوااانت فعلت هذابالهتنایاابراهیم قال بل فعله کبیرهم هذافسئلوهم ان کانواینطقون فرجعواالی انفسهم فقالواانکم انتم الظالمون ثم نکسواعلی روسهم لقدعلمت ماهولاء ینطقون .قال افتعبدون من دون الله مالاینفعکم شیئاولایضرکم اف لکم ولماتعبدون من دون الله افلاتعقلون .سوره  انبیا آیه63

تکلم

درمواردذیل قرآن کلمه «تکلم» رابکارمی برد:

الف)زبان فرشته ها یاخط فکری پنهان

1.سخن گفتن خداباپیامبران

2.نقش قلم اولیای خدا(سخن گفتن خدابامردم ازطریق پیامبران)

ببینیم این معانی رادرشرح سوره شوری آیه 51:

وماکان لبشران یکلمه الله الاوحیااومن ورای حجاب اویرسل رسولافیوحی باذنه مایشاء انه علی حکیم .

الله  درآیه فوق به دومعنااشاره دارد:

1.خدای یگانه همان ذات بی همتا

2. کلمه برتر یاکلمه الله (اولیای خداوکلمه ی آنها)

خدا بابشرچگونه سخن می گوید ؟

اگرالله راذات خداوندیگانه بگیریم خدابطورغیرمستقیم بابشرسخن می گوید : ازطریق وحی یاازورای حجاب یافرستادن پیامبری (باتوجه به مرجع ضمایرمی تواندهرسه ،یک معناداشته باشدیامعانی گوناگون )درآیه فوق چون خدافرستادن پیامبرراباوحی یکی دانسته پس واسطه بین خودودیگرمردمان راپیامبرقرارداده است ازطرفی  باپیامبران نیزباکلمه برترسخن می گوید:

آیه « فیوحی باذنه مایشاء انه علی حکیم» باتوجه به مرجع ضمایردارای خوانش های زیرمی باشد:

1.فاعل یوحی  کلمه الله (کلمه الله ،پیامبراکرم ص) ومرجع ضمیر«ه » درباذنه الله یاذات خداوندبی همتاوفاعل یشاء خدا:

 پس وحی می کندکلمه الله (کلمه الله ،پیامبراکرم ص) به اذن خداوندآنچه راخدا بخواهد بنابراین خداازطریق کلمه خودباپیامبران سخن می گوید:

ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل ورسلالم نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما.سوره نساء آیه 164

اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیاوالاخره ومن المقربین ویکلم الناس فی المهدوکهلاومن الصالحین . سوره آل عمران آیه 41

ونیز:سوره مائده آیه 110

2.فاعل یوحی کلمه الله ومرجع ضمیر«ه » درباذنه ذات خداوندوفاعل یشاء رسول :

پس وحی می کندکلمه الله به اذن خداوندآنچه راکه رسول بخواهد

الرکتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النورباذن ربهم الی صراط العزیزالحمید. سوره ابراهیم 1

3.فاعل یوحی کلمه الله یاکلمه برتر ومرجع ضمیر«ه » درباذنه رسول وفاعل یشاء پیامبر:

پس وحی می کندکلمه الله به اذن پیامبرآنچه راپیامبربخواهد    

پیامبرباکلمه خود به مردم وحی می کند درحقیقت پیامبرواسطه بین خداومردم است

ب) زبان مردم معمولی

واذاوقع القول علیهم اخرجنالهم دابه من الارض تکلمهم ان الناس کانوابایاتنالایوقنون .سوره نمل  آیه 82

درست است که وحی پیامبربواسطه کلمه خود به اهل خود همان وحی خداست (پاک و باواسطه )اماچون روی قلم اولیای خدابواسطه قلم مشرکان پوشش می خوردمردم قدرت تفقه راازدست می دهندقرآن آن رانیزتکلم نامیده است

ج) گاهی تکلم به معنای نطق بکارمی رود که آن رابایددربسترکلام شناخت

 فاشارت الیه قالواکیف نکلم من کان فی المهدصبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.سوره مریم آیه  29

دراین آیه سخن گفتن حضرت عیسی ع(تکلم) به معنای نطق آمده است

ببینیم این معانی رادرشعر«آی » :

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 | 12:32 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم