واماعلی ع

وماادراک مالیله القدر

وتوچه می دانی شب قدرچیست ؟

 براستی شب قدرچیست ؟

 بایدعلی ع رادانست تادانست شب قدرچیست

 چراشب قدرازبهترین شبهاست ؟

 بغض فروخورده درگلوبه توفکرمی کنم که دشمنانت هم وقتی بخواهندقیافه ی حق بگیرندتورامثل خودنشان می دهندچرادرلحظه ی شهادت غریبانه درمسجدکوفه گفتی بخدای کعبه که رستگارشدم مگراین دنیاچه کردباتو؟

ای پدرامت بزودی فرزندت عدالتی که توخواهان آن بودی برقرارخواهدکردوماآن روزرابه نظاره نشسته ایم

شرح سوره قدررادرشب شهادت مولاوسرورم خواهم گفت

زبان درقرآن – قسمت سوم

اختلاف زبانهادرقرآن

انواع زبان درقرآن ازلحاظ سبک ومحتوی

ومن آیاته خلق السموات والارض واختلف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین .روم 23

وازنشانه های قدرت او آفرینش آسمانها وزمین واختلاف زبانهای شماورنگهای شماست قطعا دراین برای دانشوران نشانه هایی است .

قرآن زبانهاراچون رنگهاازلحاظ سبک ومحتوی درکلمات ومردم گوناگون ومختلف بیان می دارد(رجوع شود به بحث رنگهادرقرآن ، شرح آیه 26 سوره فاطر)

خدایک زبان رابرای هدایت خلق کرد

الم نجعل له عینین ولساناوشفتین وهدیناه نجدین .بلد9

لسانااشاره دارد به اینکه تنهاراه هدایت ، زبان روشن انبیاواولیاست

زبان هاازدیدگاه قرآن ازلحاظ سبک ومحتوی دونوع است :

الف ) زبان مشرکان

زبان مشرکان گنگ ومبهم است (شرح آن می آید: مبحث سبک سخن درقرآن قسمت منظورقرآن ازعجمه چیست ؟)

زبان مشرکان زبان کذب وافتراء است

ویجعلون لله مایکرهون وتصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنی لاجرم ان لهم الناروانهم مفرطون .سوره نحل آیه 61

وچیزی راکه خوش نمی دارندبرای خداقرارمی دهندوزبانشان دروغ پردازی می کندکه نیکوازآن ایشان است حقا که آتش برای آنان است وبه سوی آن پیش فرستاده خواهندشد

ونیز:سوره نحل آیه 114 (انماحرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیرومااهل لغیرالله به فمن اضطرغیرباغ ولاعادفان الله غفوررحیم ولاتقولوا لماتصف السنتکم الکذب هذاحلال وهذاحرام لتفترواعلی الله الکذب ان الذین یفترون علی الله الکذب لایفلحون . جزاین نیست که مرداروخون وگوشت خوک وآنچه راکه نام غیرخدابرآن برده شده حرام گردانیده است هرکس که ناگزیرشودوسرکش وزیاده خواه نباشدقطعا خداآمرزنده ی مهربان است وبرای آنچه زبان شمابه دروغ می پردازدمگوییداین حلال است وآن حرام تابرخدادروغ بندیدزیراکسانی که برخدادروغ می بندند رستگارنمی شوند )

زبان مشرکان زبان نفاق است

سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنااموالناواهلونافاستغفرلنایقولون بالسنتهم مالیس فی قلوبهم قل فمن یملک لکم من الله شیئاان ارادبکم ضرااوارادبکم نفعابل کان الله بماتعلمون خبیرا.سوره فتح آیه 11

برجای ماندگان بادیه نشین بزودی به تو خواهندگفت اموال ماوکسانمان ماراگرفتارکردندبرای ما آمرزش بخواه چیزی راکه دردلهایشان نیست برزبان خویش می رانندبگواگرخدابخواهدبه شمازیانی یاسودی برساندچه کسی دربرابراو برای شمااختیارچیزی راداردبلکه خداست که به آنچه می کنیدهمواره آگاه است

زبان مشرکان زبان دشمنی و سوء است

ان یثقفوکم یکونوالکم اعداء ویبسطواالیکم ایدیهم والسنتهم بالسوء وودوالوتکفرون .ممتحنه 2

اگربرشمادست یابنددشمن شماباشندوبرشمابه بدی دست وزبان بگشایندوآرزودارندکه کافرشوید

روزقیامت زبان مشرکان برعلیه آنهاشهادت می دهد

یوم تشهدعلیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بماکانوایعملون . نور24

ب) زبان اولیای خداوپیامبران

1.تفاوت نداشتن زبان پیامبران باهم ازنظرسبک ومحتوی

زبان پیامبران واولیای خداازلحاظ نوع وسبک ، زبان کتاب یاقرآن یاکلمه برتراست

رجوع شودبه: زبان درقرآن 4 - زبان قرآن وزبان پیامبراکرم ص ،سوره آل عمران آیه 80 بحث عدم تفوق پیامبری برپیامبردیگر- درآینده به آن خواهم پرداخت

سوره مائده آیه 78 زبان داودوعیسی ع رایکی دانسته است :

قل یااهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم غیرالحق ولاتتبعوا اهواء قوم قدضلوا من قبل واضلوا کثیراوضلوا عن سواء السبیل . لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داودوعیسی ابن مریم ذلک بماعصوا وکانوایعتدون .مائده 78

بگوای اهل کتاب دردین خودبناحق گزافه گویی نکنیدوازپی هوسهای گروهی که پیش ازاین گمراه گشتندوبسیاری راگمراه کردندوازراه راست منحرف شدندنروید.ازمیان فرزندان اسرائیل آنان که کفرورزیدندبه زبان داوودوعیسی بن مریم موردلعنت قرارگرفتنداین کیفرازآن روی بودکه عصیان ورزیده وتجاوزمی کردند

زبان پیامبران زبان صدق است

فلمااعتزلهم ومایعبدون من دون الله وهبناله اسحاق ویعقوب وکلاجعلنانبیاووهبنالهم من رحمتناوجعلنالهم لسان صدق علیاّ. مریم 50

وچون ازآنهاوآنچه به جای خدامی پرستیدندکناره گرفت اسحاق ویعقوب رابه اوعطاکردیم وهمه راپیامبرگردانیدیم وازرحمت خویش به آنان ارزانی داشتیم وذکرخیربلندی برایشان قراردادیم

ونیز: سوره شعراء آیه  84 (واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثه جنه النعیم.وبرای من درمیان آیندگان آوازه ی نیکوگذار. ومراازوارثان بهشت پرنعمت گردان )

2.تفاوت زبان پیامبران درظاهر

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجالتسکنوا الیهاوجعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون .ومن آیاته خلق السموات والارض واختلف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین .روم 23

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 4 خرداد 1398 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم