وامادنیا

ای دنیاچه کردی باعلی ع این پدرصالح که درغربت نخلستانهامی گریست

ای دنیا چه کردی باعلی ع که این پدرصالح سالهاخانه نشین شد

ای دنیاچه کردی باعلی ع که ترک ترارستگاری دید

ای دنیا ای کوفیان چه کردیدباعلی ع درمحراب ؟

ای کوفیان لعنت خدابرشما! به لعنت دچاریدکه اینگونه شقی گشته اید!

نوح ع دردعابه خدافرمود:خدایا یک نفرازاینهاراروی زمین باقی نگذار!الهی آمین

شرح سوره قدر

بسم الله الرحمن الرحیم

اناانزلناه فی لیله القدر. وماادراک مالیله القدر لیله القدرخیرمن الف شهرتنزل الملائکه والروح فیهاباذن ربهم من کل امرسلام هی حتی مطلع الفجر

اناانزلناه فی لیله القدر

ضمیر«ه » درانزلناه برمی گرددبه « الله » دربسم الله:

الله : کلمه الله یاکلمه برتر، قرآن

چراخدا زمان نزول قرآن یاکلمه برتررا شب می گوید؟

زیرانزول کلمه برترباتوجه به سه زمان شب نامیده می شود:

1. شب استعاره از: عدم

وقتی خداکلمه برتررادرعدم خلق کرد

2. شب استعاره از:تاقیامت ،تاآخرت

اجرای این کلمه تاقیامت وآخرت راشب می گویند

3. شب استعاره از :شب کلمه

هرزمان که نامه ی اولیای خدابرشجره طیبه(زوج کلمه) گشوده می شود

چراشب قدرمی گوید؟

قدر:اندازه ی چیزی ، میانه ی پالان ،میانه ی زین ، سرشانه ، توانایی ، توانگری ، فراخی

چون باتوجه به خالق ومجریان آن (باذن ربهم ) بنابرایام مذکور(شبهای مقدس)اندازه گیری واجرامی شود

وماادراک مالیله القدرلیله القدرخیرمن الف شهرتنزل الملائکه والروح فیهاباذن ربهم من کل امرسلام هی حتی مطلع الفجر

هزارماه : هزارماه - هرماه سی روزاست سی ناظربه سی جزء قرآن نیزهست - استعاره اززوج کلمه برتریعنی اهل یاشجره طیبه ، یک قرآن برابرهزار

چراشب قدرازهزارماه بهتراست ؟

شب قدرشب خلقت کلمه برتراست چون این کلمه پاک است ازهزارماه یعنی ازبرابرآن که اهل یالشکراولیای خداست بهتراست زیرابرکلمه برترناپاکی بارنمی شودامابه اهل آن (زوج آن)توسط مشرکان آتش بارمی شود

ضمیر«ها » درفیهابرمی گرددبه لیله القدر

منظورازملائکه و روح درآیه فوق چیست ؟

قرآن کلمه ی اولیای خداراروح ونقش قلم آنهاکه بااسماء شجره طیبه می باشدرا ملائکه می گوید

وماادراک مالیله القدر

وتوچه می دانی شب قدرچیست ؟

آیات بعدشرح تفصیلی شب قدرمی باشد:

1.شب قدرشبی است که خداکلمه برتررانازل کرد یاخلق کردیافرستادکلمه ای که اززوج خودبهتراست شب خلقت این کلمه فرشته ها وکلمات اولیای خدادراین کلمه برای انجام هرکاری قرارداده شدندتاوقت آخرت سلامتی وپاکی بیاورند (طلوع فجر)

2. شب قدرشبی است که خداقرآن رابیکباره (انزلناه)برمحمدص نازل  کردقرآن مجلددرنزدمردم همان تفصیل کلمه ی برتراست این کلمه اززوج خودبهتراست تنزل یا نزول تدریجی آن بواسطه کلمه  ی محمدص می باشدکه فرشته های آن برای انجام هرکاری فرستاده می شوندتازمان نزول دیگر سلامتی وپاکی بیاورند(طلوع فجر)

3.شب قدرشبی است که اولیای خداازعدم بتدریج  به دنیامی آیند(طلوع فجر)برای اجرای کلمه الله تاقیامت (طلوع فجر)

4.شب قدرشبی است که اولیای خداقلم می زنند این شب ازهزارماه (زوج کلمه برتر)بهتراست زیرا ملائکه وروح درآن شب باقلم پاک اولیای خدا نازل می شوندتااجرای کلمه بعدزندگی وسلامتی بیاورند(طلوع فجر)

5. شب قدرشب اجرای کلمه برتراست توسط اولیای خدا تاآخرت این شب اجراازهزارماه بهتراست زیراشبی است که ملائکه وروح درآن شب نازل می شوندبرای انجام هرکاری تا آخرت (طلوع فجر)تاآن زمان سلامتی وپاکی بیاورند

ادامه دارد...

2.تفاوت زبان پیامبران درظاهرتاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1398 | 01:26 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم