زبان درقرآن – قسمت ششم

زبان اولیای خدا:

3.پیامبران هم عصر دررشدزبان مردم به هم کمک می کنند

ادامه شرح سوره قصص آیه 26به بعد:

وان الق عصاک فلمارءاهاتهتزکانهاجان ولّی مدبراولم یعقب یاموسی اقبل ولاتخف انک  من الآمنین اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیرسوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذنک برهانان من ربک الی فرعون وملاءه انهم کانواقومافاسقین .قال رب انی قتلت منهم نفسافاخاف ان یقتلون واخی هارون هوافصح منی لسانافارسله معی ردء ایصدقنی انی اخاف ان یکذبون قال سنشدعضدک باخیک ونجعل لکماسلطانافلایصلون الیکمابآیاتناانتماومن اتبعکماالغالبون

واضمم الیک جناحک من الرهب

درسوره طه آیه 8 شبیه همین آیه راداریم :

واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیرسوء آیه اخری

منظورازجناحک دراین دوآیه چیست ازنظرمضمون دوآیه چه فرقی باهم دارند؟

یدبه معنای دست

جناح:بال ، بازو،دست

یدوجناح استعاره ازکلمه برتر

جناح نقش قلم حضرت موسی ع می باشدکه باکلمه خودبه زوج خودیااهل خودمی فرستد

قرآن درسوره طه آیه 8 می فرماید :« واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیرسوء آیه اخری»: اضافه کن دستت رابه بازویت خارج می شودسفیدبی عیب این آیه یامعجزه دیگراست

 واضمم یدک

 موسی تو خودکلمه ای (ید)پس حرف بزن

الی جناحک

تابه نقش قلمت  برودواضافه شود

نکته : وقتی سخن موسی به نقش قلم او(زوج ،اهل یابازو)اضافه می شودهمانگونه که پاک و بی عیب بوددرنقش قلم اومی ماند

قرآن درسوره قصص آیه 32می فرماید: واضمم الیک جناحک من الرهب. اضافه کن به خودت دستت یابازویت راازروی ترس

جناحک دراینجا استعاره ازکلمه برتردیگر

اضافه کن به خودت بازویت (اهلت ) را: دراینجا منظورازاهل ، هارون برادرموسی ع (کلمه ی برتردیگر) است که ازاولیای خداست ووزیروکمک کاراوست

چراقرآن می فرمایداهلت راازروی ترس به خودت اضافه کن ؟

ادامه آیه آن راتبیین می نماید

اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیرسوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذنک برهانان من ربک الی فرعون وملاءه انهم کانواقومافاسقین

فذنک برهانان من ربک الی فرعون وملاءه انهم کانواقومافاسقین .

ذانک :ضمیراشاره دومرجع دارد: یدک وجناحک

دست وبازویت دوبرهان ازپروردگارت می باشدبرای فرعون ولشکراو

ضمیر«هم » درانهم برمی گردد به فرعون وملاءه

فرعون ولشکراوقومی فاسقند

 قال رب انی قتلت منهم نفسافاخاف ان یقتلون

فاعل قال موسی ع می باشد

ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به فرعون وملاءه

فرعون وملاء ه دومعنی رادربردارد:

1.فرعون ولشکرآشکاراو

2.نقش قلم فرعون

نفس : نقش قلم فرعون یاکلمه فرعون می باشدوملاء فرشته های کلمه ی اوکه پرهستندازبارآتش

منظورحضرت  موسی ع ازاینکه می فرماید: من ازایشان نفسی راکشتم چه می باشد؟

موسی بواقع فردی ازلشکرفرعون رانکشته  بلکه کلمه فرعون راریزش داده زیرافرعون بانقش قلم خودبارآتش براهل او(زوج کلمه برتر) ریخته است

فااخاف یقتلون

می ترسم مرابکشندیعنی شمارفرشته های مراکم کنندوکلمه مرابه انحراف برده واهلم رابکشند

واخی هارون هوافصح منی لسانا فارسله معی ردء ا یصدقنی

وقتی موسی ع قلم می زند وسخن  می گوید چون بواسطه مشرکان پوشش می خورد فصاحت زبان موسی کم شده  بنابراین اگر هارون ع سخن بگویدبه فرشته های موسی ع اضافه شده وزبان موسی ع یا نقش قلم او قوت می گیردگفته شداین قسمت ازآیات مربوط به زمان خلقت موسی وبرادرش هارون بدست خداوندیگانه است حال خدا اززبان موسی علت اولیا قراردادن هارون رابیان می نمایددراینجاقرآن می خواهدبه مابفهماندکه اولیای خدادررشد زبان مردم به هم کمک می نمایندادامه آیه آن راتبیین می نماید

 انی اخاف ان یکذبون

وقتی فرشته های موسی کم شودنقش قلم کافران قوت می گیردوافرادشجره طیبه درتشخیص شناختهای خوددچارتردیدمی شوندوشناختهای درست راقبول نمی کنند

قال سنشدّعضدک باخیک ونجعل لکماسلطانافلایصلون الیکمابآیاتناانتماومن اتبعکماالغالبون

فاعل قال ، «الله» یا«کلمه برتر»است لازم به ذکراست که خداازطریق کلمه برتر،بااولیای خودسخن می گوید

بزودی تقویت می کنیم بازویت را( کلمه ات رایافرشته هایت را)بواسطه برادرت که خودکلمه است قرینه لکماسلطانا

فلایصلون الیکمابآیاتناانتماومن اتبعکماالغالبون

پس نمی رسندبه شمادوتابواسطه آیات ما؛ شماوهرکس تبعیت نمایدشمادوتاراایشان غلبه کنندگان می باشندیاپیروزند

نکته : نیرومندشدن بازوی موسی بواسطه برادرش هارون همان سخن گفتن هارون درقلم موسی یاقلم زدن هارون بعدازموسی وسخن گفتن موسی درکلمه ی هارون ونقش قلم او می باشد

ونیز: لنریک من آیاتناالکبری اذهب الی فرعون انه طغی قال رب شرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرامن اهلی هارون اخی . اشددبه ازری واشرکه فی امری .کی نسبحک کثیراونذکرک کثیرا.انک کنت بنابصیرا. سوره طه آیه 27 

 تابه تو معجزات بزرگ خودرابنمایانیم .به سوی فرعون بروکه او به سوی برخاسته است .گفت پروردگاراسینه ام راگشاده گردان وکارم رابرای من آسان ساز واززبانم گره بگشای سخنم رابفهمندوبرای من دستیاری ازکسانم قرارده ، هارون برادرم راپشتم رابه اواستوارکن . واوراشریک کارم گردان تاتورافراوان تسبیح گوییم وبسیاربه یادتوباشیم . زیراتوهمواره به مابینایی

نکته : واحلل عقده من لسانی : گره اززبانم بگشای یعنی وقتی نقش قلم من درزوج کلمه ی من می رودنگذارتوسط کلمه مشرکان دچارگره ومشکل شودآیه یفقهواقولی : یعنی گفتارم راچه درکلمه چه درسخن قابل فهم کن ؛ این معناراتاکیدوتبیین می نماید.موسی ع برای این منظورازخدا می خواهدبرادرش رامشاوروکمک کاراودراین امرقراردهد:

«واجعل لی وزیرامن اهلی هارون اخی . اشددبه ازری واشرکه فی امری .کی نسبحک کثیراونذکرک کثیرا.انک کنت بنابصیرا».

ونیز: سوره شعراء آیه 13

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 4 تیر 1398 | 12:10 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم