واما شهرمقدس قم

نرسیدم وبلاگ راآبدیت کنم . تولدحضرت فاطمه معصومه س هفته ی پیش بوداین دخترمظلوم امام موسی کاظم ع  باهمه ی سختیهایی که درپیش رو داشت به بهانه ی آمدن امام رضا ع به ایران  به قم سفرکردتاپایه گذاراسلام ناب محمدی باشداین دخترمعصوم ومظلوم امام باعمرکوتاهی که داشت خیربسیاری رانصیب ما شیعیان نمودازآن روز تاامروزوتاقیامت

تولد وی رابه اولیای زنده وغایب ع تبریک وتهنیت می گویم

زبان درقرآن قسمت هفتم

4.تفاوت نداشتن زبان پیامبران بازبان قومشان (زبان قوم :فارسی ، عربی ...)

الرکتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النورباذن ربهم الی صراط العزیزالحمید

الله الذی له مافی السموات ومافی الارض وویل للکافرین من عذاب شدیدالذین یستحبون الحیاه الدنیاعلی الاخره ویصدون عن سبیل الله ویبغونهاعوجا اولئک فی ضلال بعید وماارسلنامن رسول الابلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء ویهدی من یشاءوهوالعزیزالحکیم ولقدارسلنا موسی بایاتناان اخرج قومک من الظلمات الی النوروذکرهم  بایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبارشکور. واذقال موسی لقومه اذکروانعمه الله علیکم اذانجاکم  من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناء کم ویستحیون نساء کم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم واذتاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.سوره ابراهیم آیه 4

الف ، لام ، راء .کتابی است که آن رابه سوی تو فرود آوردیم تامردم رابه اذن پروردگارشان

 ازتاریکیها به سوی روشنایی بیرون آوری به سوی راه آن شکست ناپذیرستوده خدایی که آنچه درآسمانهاوآنچه درزمین است ازآن اوست و وای برکافران ازعذابی سخت  همانان که زندگی دنیا رابرآخرت ترجیح می دهندومانع راه خدامی شوندوآن راکج می شمارندآنان درگمراهی دورودرازی هستنددکه دروماهیچ پیامبری راجزبه زبان قومش نفرستادیم تابرای آنان بیان کندپس خداهرکه رابخواهدبی راه می گذاردوهرکه رابخواهدهدایت می کندواوست ارجمندحکیم .ودرحقیقت موسی راباآیات خودفرستادیم که قوم خودراازتاریکیها به سوی روشنایی بیرون آوروروزهای خدارابه آنان یادآوری کن که قطعا دراین برای هرشکیبای سپاسگزار ی عبرتهاست وهنگامی راکه موسی به قوم خودگفت نعمت خدارابرخودرابرخودبه یادآورید آنگاه که شماراازفرعونیان رهانیدکه برشماعذاب سخت روامی داشتندوپسرانتان راسرمی بریدندوزنانتان رازنده می گذاشتندودراین برای شما ازجانب پروردگارتان آزمایشی بزرگ بودوآنگاه که پروردگارتان اعلام کردکه اگرواقعاسپاسگزاری کنیدشماراافزون خواهم کردواگرناسپاسی نماییدقطعا عذاب من سخت خواهدبود

منظورقرآن ازاینکه الرکتاب یانامه ایست که نازل شده است بسوی پیامبرچیست ؟

چه زبانی انسانهاراازتاریکی ها به سمت نورهدایت می نماید؟

الرکتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النورباذن ربهم الی صراط العزیزالحمید

کتاب : نامه ، نقش قلم پیامبر

ضمیر«ه » درانزلناه برمی گرددبه کتاب(الر) یاقرآن

ضمیر«ک » درالیک برمی گرددبه «الله » دربسم الله

چه کسی یاکسانی ، الله یاکلمه برترراموردخطاب قرارمی دهند؟

1.امرخدای یگانه  به پیامبراکرم  است ازطریق کلمه  برترتاکتاب یانامه (الر) رااجرانماید

2. امرپیامبراکرم ص به کلمه برتریاکلمه ی خودمی باشدبرای اجرای نامه یاکتاب (الر)

الرکتاب انزلناه الیک:

الرکتاب یانامه ای است که نازل کردیم بسوی تو

لتخرج الناس من الظلمات الی النورباذن ربهم الی صراط العزیزالحمید

برای اینکه خارج کنی مردم راازبرخی ازظلمات بسوی نوربه اذن پروردگارشان به سوی راه خدای عزیزحمید

من الظلمات : ازبرخی تاریکیها

من الظلمات الی النور: ازبرخی ظلمات بسوی نور

رب : سرپرست یاپروردگار

ضمیر«هم » برمی گرددبه ناس یعنی پروردگارمردم

باذن ربهم : بااجازه رب مردم 

 رب مردم دوتاست : پیامبران وکلمه آنهاواسمهای فعال خدادرنزدمشرکان(کلمات کفر)

بنابراین معنای دقیق آیه می شود:

1.الرنامه یاکتابی است که نازل کردیم(خدای یگانه بواسطه فرشته ها) آن را بسوی توای کلمه الله یاپیامبر(خداغیرمستقیم باکلمه ی برتریاپیامبرسخن می گوید)تاخارج کنی مردم راازبرخی تاریکیهابسوی نوربه اذن پروردگارشان بسوی راه عزیزحمید

2.الرنامه یاکتابی است که نازل کردیم (پیامبرص بواسطه فرشته هایش ) بسوی توای کلمه برتر تاخارج کنی مردم راازبرخی تاریکیهابسوی نوربه اذن پروردگارشان بسوی راه عزیزحمید

درحقیقت خدا، کلمه ی برترخودرا« رب» همه ی کلمات می داندکلمه ای که برهمه ی کلمات احاطه داردوهمه ی کلمات ازاو نورمی گیرندو بواسطه او زنده اندازآن جهت که پیامبرصاحب این کلمه است ومسئول هدایت انسانها،امرخداوندبه اوست برای هرکسی که طالب هدایت باشد

ادامه آیه آن راتاکیدوتبیین می کند

کلمه ی الله عطف بیان ازالله دربسم الله ، ک درالیک والعزیزالحمید

الله الذی له مافی السموات ومافی الارض

خدایی که هرچه درآسمانهاوزمین است برای اوست یعنی رب همه ی کلمات

نکته : یکی ازنامه هایاکتاب یانقش قلم پیامبر«الر» است که بیکباره بواسطه کلمه اش برمومن ومسلمان نازل شده است البته به اذن پروردگارشان اگربرمومن گشوده شودبه همه شناختها یکباره دست پیدامی کند (رب آنهاکلمه ی پیامبریاکلمه برتراست )واگربرلشکرکفار(نقش قلم آنها)واردشودراههای کفروتاریکی به آنها بسته شده وبه شناختهای درست می رسندقرآن به همین خاطرکلمه ی « باذن ربهم » راذکرکرده تابه مابگویدشرط بیرون آمدن لشکرکفرازتاریکی هابسوی راه خدااجازه ی سرپرستان کافرشان می باشدادامه ی آیه این معناراتبیین می نماید:

وویل للکافرین من عذاب شدیدالذین یستحبون الحیوه الدنیاعلی الاخره ویصدون عن سبیل الله ویبغونهاعوجا اولئک فی ضلال بعید

چراقرآن فرموده است برخی ازظلمات ؟

زیرامومنین بخاطرهربارقلم مشرکان دارای برخی ازشناختهای نادرست می شوندیک بارقلم اولیای خداآنهاراازتمام تاریکیها بیرون می آورد اما لشکریااهل مشرکان چون دراصل خلقت بامومنان تفاوت دارندووجودآنهادارای بارآتش است بایک بارقلم اولیای خدا(یک کتاب یایک نامه ی آنها)پاک نمی شوندبلکه بایدتمام کلمه برتربرآنها گشوده شده واجراگردد

وماارسلنامن رسول الابلسان قومه

ضمیرفاعلی «نا» برمی گردد به الله و پیامبر

بنابراین معنای آیه می شود:

نفرستادیم هیچ پیامبری رامگربه زبان قومش

منظورازارسال رسول گشوده شدن کلمه پیامبران بانقش قلم آنهاهرباربرمردم درهرزمان

منظورقرآن درآیات فوق اززبان قوم هرپیامبرچیست ؟

1.زبان قوم زبان مردمی  است که در محل ابلاغ رسالت پیامبران زندگی می نمایند

مثلا زبان قوم بنی اسرائیل زبان عبری بودحضرت عیسی ، داوودوموسی و... درآن زمان به همان زبان سخن می گفتندوحضرت محمدص زبانش عربی بودوازمیان قوم عرب زبان برای رسالت برخاست پیامبرانی  فارسی زبان نیزبوده اندکه ازمیان قوم فارس به پیامبری برگزیده شده اند

2.زبان قوم زبان اهل یاشجره طیبه درکل کلمه است

زبان آنها زبان فطرت می باشد ؛نقش قلم هرپیامبری درهرفردازآنها به زبان معمولی آنهاترجمه شده وبه آنها شناخت می دهد

چراخداهرپیامبری رابه زبان قومش فرستاده است ؟

خداپیامبران رابه زبان قومشان فرستادتا آیات خودرابه وضوح برای ایشان بیان نمایدوهدایت کندآنهاراازتاریکی ها به سمت نور:

لیبین لهم فیضل الله من یشاء ویهدی من یشاءوهوالعزیزالحکیم ولقدارسلنا موسی بایاتناان اخرج قومک من الظلمات الی النوروذکرهم  بایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبارشکور.

5.زبان قرآن وپیامبراکرم ص

قرآن زبان پیامبراست

بل الانسان علی نفسه بصیره ولوالقی معاذیره لاتحرک به لسانک تعجل به ان علیناجمعه وقُرآنه  فاذاقرَأناه فاتبع قُرآنه ثم ان علینابیانه .قیامه 16

بلکه انسان خودبرنفس خویشتن بیناست .هرچنددست به عذرتراشی زند.زبانت رازودبه حرکت درنیاوردتادرخواندن شتابزدگی به خرج دهی .درحقیقت گردآوردن وخواندن آن برماست پس چون آن رابرخواندیم قرآنش رادنبال کن سپس توضیح آن برعهده ماست

1.5.سبک سخن درقرآن

1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 16 تیر 1398 | 11:34 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم