تولدامام رضا ع

مژده ی آمدنت راازمشهدشنیدم گفتند: تو می آیی بزودی

درخواب بودم که امام هشتم با چهره ای خندان وشادبه پیشم آمدو گفت :آمده ام بروم قم دیدن خواهرم بعددوباره می آیم پیش تو؛ این رابدان که زمان زیادی نمی پایدکه ولی الله اعظم یعنی مهدی موعودخواهدآمددرست پاییزسال قبل بودکه خبرآمدنت راازامام هشتم شنیدم حالابه انتظارنشسته ام تابرسدوعده ی امامم

امام رضا ع راخیلی دوست دارم هروقت ازاو چیزی خواستم به من نه نگفت درسخترین شرایط یاروهمراهم بودازدواجم دراین روزاتفاق افتادوفرزندانم باتوسل به اوپابه این دنیاگذاشتندمبارک است برما این روز عزیز

تولدامام رضاع رابه اولیای زنده وغایب تبریک وتهنیت می گویم

زبان درقرآن قسمت هشتم

5.زبان قرآن وپیامبراکرم ص (قرآن زبان پیامبراست )

1.5.سبک سخن درقرآن

1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

وان ربک لهوالعزیزالرحیم وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین .وانه لفی زبرالاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماؤابنی اسرائیل .ولونزلناه علی بعض الاعجمین فقراه علیهم ماکانوا به مومنین .کذلک سلکناه فی قلوب المجرمین لایومنون به حتی یرواالعذاب الالیم .شعراء 195

ودرحقیقت پروردگارتو همان شکست ناپذیرمهربان است وراستی که این وحی پروردگارجهانیان است روح الامین آن رابردلت نازل کردتاازجمله هشداردهندگان باشی به زبان عربی روشن وآن درکتابهای پیشینیان آمده است. آیا برای آنان این خوددلیلی روشن نیست که علمای بنی اسرائیل ازآن اطلاع دارند؟ واگرآن رابربرخی ازغیرعرب زبانان نازل می کردیم وآن رابرایشان می خواندبه آن ایمان نمی آوردنداین گونه دردلهای گناهکاران راهی قرارمی دهیم که به آن نگروندتاعذاب پردردراببینند

وان ربک لهوالعزیزالرحیم وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین

وانه لتنزیل رب العالمین

ضمیر«ه » درانه برمی گرددبه ربک (کلمه برتر)

دراینجا«تنزیل » به معنای «نزل به» آمده است

قلب استعاره ازدل پیامبریافضایی که درآن بسرمی بردوکلمه ی دردست او

کلمه «روح الامین » و«عربی مبین » حاکی ازاین معناست که کلمه برتربرمحمدص پاک نازل می شده است وحضرت محمدباکلمه خودآن رابه همان صورت قلم می زده است حاصل آن  قرآن کنونی است

آیه فوق اشاره داردبه این معناکه خداکلمه برتررایکباره برقلب محمدص نازل کرده وزبان این کلمه عربی مبین است همان زبان قرآن

وانه لفی زبرالاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل»

زبور، زُبُر(جمع): نوشته ، هرکتاب حکمت ، کتاب آسمانی حضرت داوودع

ضمیر«ه » درانه برمی گرددبه کلمه برتروقرآن (نزول این کلمه برقلب محمدص )

بدرستی که کلمه برتروقرآن قطعادرنوشته هاوکتب مقدس پیشینیان است

باتوجه به آیات فوق ملاک زبان ظاهری کلمه برتروقرآن که عربی می باشدنیست زیراپیامبرغیرعرب زبان هم داشته ایم  که کتابش غیرعربی بوده است

ببینیم این معنارادرسوره نحل آیه 44:

وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون .بالبینات والزبروانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون

وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم

ضمیر«ک» درقبلک به چه کسی یاکسانی برمی گردد؟                                       

1.حضرت محمدص

خدابه پیامبرمی گوید: ای پیامبرماقبل ازتوپیامبری نفرستادیم مگرمردانی که وحی می کردیم بسوی آنها

2.کلمه ی حضرت محمدع (کلمه برتر)

رسول هم برپیامبراطلاق می شودهم به کلمه ی اوکه بواسطه آن به نظام ابلاغ پیام می نمایدبه همین خاطرمنظورازرسول می تواندکلمه برترهم باشدآیه 36سوره نحل این معناراتاکیدوتبیین می نماید:

ولقدبعثنافی کل امه رسولاان اعبدوالله واجتنبواالطاغوت ...

ذکر:قرآن ، کتب آسمانی

آیات فوق رامی توان به صورت های زیرخواند:

1.وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون .

ک (قبلک):رجال : اهل الذکر

2.وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون بالبینات والزبر

منظورازرجال چه کسانی می باشند؟ چرا؟

پیامبران وکلمات آنهابه اعتبارخودآنها؛ قرینه درآیه فوق «نوحی الیهم و بالبینات والزبر»می باشد بینات یادلایل روشن رابانوشته ها ویاحکمت هامی آوردتابیانگرکاراولیای خداباشد

آیه رامی توان اینگونه خواند:

وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم ...بالبینات والزبر

3.فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون بالبینات والزبر

مخاطب فسئلوا چه کسانی هستند؟

برای جواب به این سؤال بایدرجوع کنیم به آیات قبل:

لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفرواانهم کانواکاذبین . انماقولنالشی اذااردناه ان نقول له کن فیکون والذین هاجروافی الله من بعدماظلموالنبوئنهم فی الدنیاحسنه ولاجرالاخره اکبرلوکانوایعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون .سوره نحل آیه 39

1.کفاروشجره خبیثه

لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفرواانهم کانواکاذبین .

مخاطب اصلی سئلوا کفارمی باشندکه عامل اصلی اختلاف بین مردمند؛ درآیه فوق کفاررابه پرسش ازاهل ذکریادانندگان قرآن وکتابهای آسمانی ارجاع می دهد

2.شجره طیبه

والذین هاجروافی الله من بعدماظلموالنبوئنهم فی الدنیاحسنه ولاجرالاخره اکبرلوکانوایعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون

 ضمیرفاعلی «واو» درسئلوا برمی گرددبه «الذین هاجرواالذین صبروا» یعنی شجره طیبه

منظورقرآن ازاهل ذکرچه کسانی هستند؟چرا؟

1.پیامبران واولیای خدا

اهل الذکردارای بینات وحکمتند

واو«والزبر » عطف می شودبه «ب» دربالبینات دراصل اینگونه است :

فسئلوااهل الذکر-ان کنتم لاتعلمون –بالبینات وبالزبر

2.شجره طیبه

ذکر:قرآن ، کلمه برتر

قرآن یاذکردرحقیقت تفصیل کتاب یاکلمه برتراست آیه زیربه این موضوع اشاره دارد:

وماکان هذاالقرآن ان یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لاریب فیه من رب العالمین .سوره یونس آیه 38

دراصل قرآن یاذکر(کلمه برتر)بواسطه پیامبران برشجره طیبه گشوده می شودزیراآنان اهل یالشکرقرآنندوطالب دلایل روشن ؛ خدابه آنهامی گویداگرچیزی رانمی دانیدازپیامبران یااهل ذکربپرسیدادامه آیه این موضوع راتاکیدوتبیین می نماید:

وانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون

 لتبین الناس مانزل الیهم:نزول تدریجی  قرآن براین شجره برای آنچه رانمی دانندمی باشد

ضمیر«هم » درلعلهم برمی گرددبه :

1.شجره طیبه

بنابراین معنای آیه می شود:وبیکباره نازل کردیم قرآن رابرتوبرای اینکه تبیین کنی آنچه رابه تدریج برآنهانازل می شود امیداست ایشان تفکرنمایند

2.کفاروشجره خبیثه

بنابراین معنای آیه می شود:وبیکباره نازل کردیم قرآن رابرتوبرای اینکه تبیین کنی آنچه رابه تدریج برآنها نازل می شود. کفارازطریق شجره طیبه آنچه راپیامبران (اهل ذکر)برآنهانازل می کنندمی بینندچون کفاراهل تفکردرقرآن نیستندبنابراین معنای آیه ی « لعلهم یتفکرون » می شودشایدکفارتفکرکنند

درنتیجه  آیه 44 سوره نحل(وماارسلنامن قبلک الارجالانوحی الیهم فسئلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون .بالبینات والزبروانزلناالیک الذکرلتبین للناس مانزل الیهم ولعلهم یتفکرون ) به این موضوع اشاره داردکه کتابهای آسمانی (زبر) باتوجه به دارندگان آنهاکه پیامبرانند ازلحاظ سبک وسیاق باقرآن یکیست

سوره انبیاآیه 105 «ذکر» رابه معنای «قرآن » ،«کلمه برتر» و«تورات » بکاربرده است :

ولقدکتبنافی الزبورمن بعدذکران الارض یرثهاعبادی الصالحون .

زبور:کتاب آسمانی حضرت داوودع ،نوشته ، حکمت

منظوراز«زبور» آن کتابی است که به حضرت داوودنازل شدچه درجای دیگرنیزآن رابه این نام اسم برده وفرموده «وآتیناداودزبورا،سوره نساء آیه 163و سوره اسری آیه 55»...وبعضی ازمفسرین گفته اندمراداز«ذکر» تورات است به دلیل اینکه خدای تعالی آن رادردوجای ازاین سوره ذکرنامیده یکی درآیه «فئسلوااهل الذکران کنتم لاتعلمون » دوم درآیه «وذکراللمتقین ».وبعضی دیگرگفته اندمنظوراز«ذکر» قرآن است به دلیل اینکه خدای عزوجل آن رادرچندجای ازکلامش ذکرنامیده وبنابراین قول آن وقت بعدازقرآن بودن زبورابااینکه قبل ازآن نازل شده عیبی نداردچون مرادازبعدیت ، بعدیت رتبی است نه زمانی

تفسیرالمیزان ج 14 ص 465

نکته : باتوجه به اینکه قرآن همان تفصیل کلمه برتراست درآیه فوق منظوراز«ذکر» می تواندکلمه برتر(کتاب )باشدزیراتمام اولیای خداازابتدای خلقت بااین کلمه کارمی کرده اند به همین خاطر«زبور» رابعد «ذکر» آورده است.

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 22 تیر 1398 | 10:54 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم