زبان درقرآن قسمت نهم 

1.5.سبک سخن درقرآن

1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

ادامه بحث قبل

وانه لفی زبرالاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماوابنی اسرائیل ولونزلناه علی بعض الاعجمین  فقراه علیهم ماکانوابه مومنین  شعرا196

ضمیر«ه » دریعلمه برمی گرددبه قرآن وکلمه برتر

منظورازعلماء بنی اسرائیل چه کسانی هستند؟چراخدادانستن این زبان راازآنان آیه ای می داندبرای کفار؟

درآیه فوق منظورازعلماء بنی اسرائیل :

1.اولیای خداازقوم بنی اسرائیل که زبانشان عربی نیست

گفته شدزبان کلمه برتروقرآن عربی مبین یاعربی روشنگراست قبل ازنزول قرآن عده ای ازعلمای بنی اسرائیل جزواولیای خدابوده اندوصاحب کتاب  (انه لفی زبرالاولین ) بااینکه عرب زبان نبوده اندهم قرآن رادرک می کردندهم باکلمه برترحکم می راندند

2.شجره طیبه غیرعرب زبان ازنسل بنی اسرائیل

درست است که زبان قرآن وکلمه برتربه زبان عربی است اماوقتی این کلمه باقلم اولیای خدابراین شجره گشوده می شوددرهرجای دنیاکه باشندبازبان خودشان قابل فهم است

 باتوجه به آیات فوق نتیجه می گیریم که دراینجا منظورازعربی مبین زبان ظاهری کلمه برتروقرآن نیست بلکه قابل فهم بودن آن است بسا افرادی بازبان ظاهری وعلمی قرآن آشناینداماقرآن رادرک نمیکنند خدابه پیامبردرسوره فصلت آیه 1می فرماید : حم تنزیل من الرحمان الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیالقوم یعلمون فاعرض اکثرهم فهم لایسمعون یعنی قرآن عربی رامی دانندامانمی شنوندیادرک باطنی ندارنداینان درحقیقت همان کفاروشجره ی آنهامی باشند

درآیه «ولونزلناه علی بعض الاعجمین فقراه علیهم ماکانوابه مؤمنین»

نزّلنادراینجا به معنای انزلناآمده است

ضمیر«ه» درنزلناه وقراه برمی گردد به قرآن وکلمه برتر

بعض الاعجمین  اشاره داردبه  بعضی دیگرازعلماء  بنی اسرائیل  غیرعرب زبان  یعنی مشرکان وشجره خبیثه که زبانشان گنگ ومبهم است دراینجامنظورازعجمه نوع زبان است نه زبانی که افرادباآن سخن می گویند

ضمیر«هم » درعلیهم برمی گرددبه علماء بنی اسرائیل (اولیای خداوشجره طیبه که زبانشان عربی نیست )

بنابراین معنای آیه می شود:

اگرنازل می کردیم قرآن رابرمشرکان پس قرائت می کردندآن رابرعلماء بنی اسرائیل(اولیای خداوشجره طیبه ) به آن ایمان نمی آوردندزیراقرآن بازبان گنگ وغیرروشن (زبان عجمه مشرکان) موردتصدیق این شجره قرارنمی گیرد

مایقال لک الاماقدقیل للرسل من قبلک ان ربک لذومغفره وذوعقاب الیم .ولوجعلناه قرآنااعجمیالقالوالولافصلت آیاته ء اعجمی وعربی قل هوللذین آمنواهدی وشفاء والذین لایؤمنون فی آذانهم وقروهوعلیهم عمی اولئک ینادون من مکان بعید.فصلت 44

به توجزآنچه به پیامبران پیش ازتوگفته شده است گفته نمی شودبه راستی که پروردگارتودارای آمرزش ودارنده ی کیفری پردرداست واگرقرآنی عجمه گردانیده بودیم قطعامی گفتندچراآیه های آن روشن بیان نشده ؟ کتابی گنگ ومبهم وبه زبان عربی  ؟ بگواین  برای کسانی که ایمان آورده اندرهنمودودرمانی است وکسانی که ایمان نمی آورنددرگوشهایشان سنگینی است وقرآن برایشان نامفهوم است وآنان راازجایی دورندامی دهند

مایقال لک الاماقدقیل للرسل من قبلک ان ربک لذومغفره وذوعقاب الیم :

زبان قرآن ازلحاظ سبک ومحتوی بازبان اولیاوپیامبران دیگریکی است درصورتی که زبان همه پیامبران عربی نبوده است

ولوجعلناقرآنااعجمیالقالوالولافصلت آیاته ء اعجمی وعربی

اعجمی به معنای  زبان غیرروشن آمده است نه غیرعربی  ادامه آیه آن راتاکیدوتبیین می نماید لقالوالولافصلت آیاته ء:قطعا می گفتندچراآیاتش روشن بیان نشده است

اعجمی وعربی :زبان غیرروشن بازبان عربی یاعربی غیرفصیح

چون پیامبراکرم ص درمیان قوم عرب زبان به رسالت برانگیخته شداگرقرآن گنگ ومبهم بوداین مردم بااینکه بازبان ظاهری قرآن آشنابودندبه آن ایمان نمی آوردندبه همین خاطرقرآن فرموده است که قرآن بازبان روشن برپیامبرص نازل شده است

بنابراین معنای آیه می شود:

اگرماقرآن رابازبان غیرروشن می آوردیم می گفتندچرازبان روشنی نداردکتابی است غیرروشن امابه زبان عربی  ؟

سوره نحل آیه 103 قرآن راازجانب خدامی داندنه الهامات بشری زیرا زبان آن عجمه یاگنگ نیست  بلکه عربی روشن می باشد :

ولقدنعلم انهم یقولون انمایعلمه بشرلسان الذی یلحدون الیه اعجمی وهذالسان عربی مبین .. ونیک می دانیم که آنان می گویندجزاین نیست که بشری به او می آموزاندزبان کسی که نسبت رابه او می دهندغیرعربی است واین به زبان عربی روشن است

 به همین خاطربه کسانی که ادعای غیرازاین دارندمی فرمایداگرراست می گوییدمثل آن رابیاوریدیعنی مبارزمی طلبد(تحدی ) چگونه ؟

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 28 تیر 1398 | 11:18 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم