زبان درقرآن قسمت دهم – تحدی درقرآن

1.5.سبک سخن درقرآن

1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

ادامه مبحث قبل

تحدی درقرآن

1.یک سوره ازهمین قرآن راملاک تحدی قرارمی دهد

وماکان هذاالقرآن ان یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لاریب فیه من رب العالمین . ام یقولون افتراه قل فاتوابسوره مثله وادعوامن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین .بل کذبوابمالم یحیطوابعلمه ولمایاتهم تاویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظرکیف کان عاقبه الظالمین . یونس 38

قرآن مجلدتفصیل همان کتاب خدا(کلمه برتر)به زبان پیامبراست وتصدیق کننده ی آن

2. یکبارقلم زدن راباکلمه برترملاک تحدی قرارمی دهد

وان کنتم فی ریب ممانزل علی عبدنافاتوابسوره من مثله وادعواشهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین  بقره 23

3.ده سوره ازهمین قرآن راملاک تحدی قرارمی دهد

ام یقولون افتراه قل فاتوابعشرسورمثله مفتریات وادعوامن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فالم یستجیبوالکم فاعلموا انماانزل بعلم الله وان لااله الاهوفهل انتم مسلمون .سوره هودآیه 13

4.یک سخن که می تواندیک آیه کامل باشد

ام یقولون تقوله بل لایومنؤن فلیاتوابحدیث مثله ان کانواصادقین . سوره طورآیه 33

دراینجا سبک سخن مراداست

چراخدادریکجایک سوره یا حدیث راملاک تحدی قرارمی دهدودرجای دیگرده سوره ازقرآن را؟

وقتی روی سخن قرآن  با عموم مردم مسلمان است از آنان می خواهدکه ازکفاربخواهند ده سوره مثل قرآن رااگرمی توانندبیاورندزیرامردم مسلمان دراصل  ازروی فطرت قرآن راقبول می کننداماچون زبان قرآن عربی است ودرآن همه گونه سخن است برای اثبات ادعای خودلازم است ده سوره مثل قرآن رابیاورندتانسبت بادانایی همه مردم باشد:

ام یقولون افتراه قل فاتوابعشرسورمثله مفتریات : اگرکفارمی گوینداین قرآن دروغ است بگوپس ده سوره مثل این بیاورید

فالم یستجیبوالکم فاعلموا انماانزل بعلم الله وان لااله الاهوفهل انتم مسلمون: ای مردم مسلمان اگرشمارااجابت  نکردندپس بدانیدقرآن  ازجانب خداست

وقتی که روی سخن خداباکفاراهل قلم  باشدملاک تحدی رایک سخن کامل ، یک سوره (هرکدام ازسوره ها که باشد) ویا یک بار قلم اولیای خودقرارمی دهدزیرامی خواهدعلم خودرابه آنهانشان دهد:

ام یقولون افتراه قل فاتوابسوره مثله وادعوامن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین .بل کذبوابمالم یحیطوابعلمه ولمایاتهم تاویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظرکیف کان عاقبه الظالمین .

ببینیم نظراستاد رادرموردسبک سخن درقرآن:

«پس ازنزول آیاتی ازقرآن درباره ی شعروشاعری درصدراسلام ، تامدت زمانی بازارشعروشاعری ازرونق افتادومسلمانان چندان رغبتی به شعرنشان نمی دادندوبدان بادیده ی تردیدمی نگریستند. پیش ازاسلام نیزافلاطون فیلسوف یونانی درآرمانشهرخودبرای شعرجایگاهی قائل نشده بلکه شاعران راازآرمانشهرذهنی خویش بیرون رانده بودبااین همه شعرهمزادبشراست وتخیل وهنربه جهت ایجادتعادل وجبران کاستی های روحی بشرازآغازنقشی عمده درزندگی آدمی برعهده داشته است وآدمی ازتخیل وهنرجدایی ناپذیراست

مسلمین تلاش فراوانی به کاربستندتاجایگاه شعروشاعری رادرجامعه ی دینی تبیین کنند.ازسویی قرآن که نمونه اعلای سخن بودوازحیث ماده وصورت باشعریکی می نمود، شاعران ودنباله روان ایشان راگمراه خوانده وپیامبرراازتهمت شاعری مبرادانسته وشعریت راازخودنفی کرده بودوازسوی دیگرنیازذاتی وشوق  درونی ، مسلمین رابه سرودن شعروبیان مکنونات ضمیروامی داشت .ادیبان ومنتقدان مسلمان ناگزیربودندمیان نص قرآنی ونیاز ذاتی انسان انس والفتی برقرارسازند.گرچه قرآن نیزبه کلی شعررانفی نکرده وشاعران /مؤمن وصالح رااستثناء کرده است ...» .دکترمحمود فتوحی، نقدخیال (نقدادبی درسبک هندی )،صفحات 90 و91

2.1.5.نبودن هیچ کجی درقرآن  

ولقدضربناللناس فی هذاالقرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون . قرآنهاعربیاغیرذی عوج لعلهم یتقون . زمر28

ونیز: سوره کهف آیه 1(الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا.)

3.1.5.کامل وجامع بودن قرآن

فروگذارنکردن هیچ چیزی درقرآن:

ومامن دابه فی الارض ولاطائریطیربجناحیه الاامم امثالکم مافرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. انعام 38

2.5. پیامبرامی است

هوالذی بعث فی الامیین رسولامنهم یتلواعلیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوامن قبل لفی ضلال مبین . وآخرین منهم لمایلحقوابهم وهوالعزیزالحکیم . جمعه 2

منظورازامی درآیه فوق به معنی بی سوادیادرس نخوانده نیست بلکه ازکسی نیاموخته وخوددانسته است زیراچگونه ممکن است کسی کتاب وحکمت نداندولی بتواندبه دیگران یادبدهد

ونیز: سوره اعراف آیه 157

3.5.آسان شدن قرآن به زبان پیامبران

ان الذین آمنوا وعملواالصالحات سیجعل لهم الرحمن ودافانمایسرناه بلسانک لتبشربه المتقین وتنذربه قومالدا.مریم97

کسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده اندبه زودی رحمان برای آنها محبتی قرارمیدهددرحقیقت مااین رابرزبان توآسان ساختیم تاپرهیزگاران رابدان نویددهی ومردم ستیزه جورابدان بیم دهی 

ونیز: سوره دخان آیه 58

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1398 | 05:21 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم