وقتی که ترافیک می شودچشم های ترا کم دارم بوق ماشینهامراسردرگم می کندپس توکی برای من دست تکان میدهی تابالبخندت راه بازشود

میثاق پیامبران  درقرآن قسمت دوم : هرپیامبری پیامبردیگرراتصدیق نماید

واذاخذالله میثاق النبیین لماآتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاء کم رسول مصدق لمامعکم لتومنن به ولتنصرنه قال ء اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوااقررناقال فاشهدواوانامعکم من الشاهدین فمن تولی بعدذلک فاولئک هم الفاسقون افغیردین الله یبغون وله اسلم من فی السموات والارض طوعاوکرها والیه یرجعون .قل آمنابالله وماانزل علیناوماانزل علی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط ومااوتی موسی وعیسی والنبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون.ومن یبتغ غیرالاسلام دینافلن یقبل منه وهوفی الاخره من الخاسرین . آل عمران 80

ویادکن هنگامی راکه خداوندازپیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب وحکمتی دادم سپس شمارافرستاده ای آمدکه آنچه راباشماست تصدیق کردالبته به او ایمان بیاوریدوحتمایاریش کنیدفرمودآیااقرارکردیدودراین باره پیمانم راپذیرفتید؟گفتندآری اقرارکردیم  فرمودپس گواه باشیدومن باشماازگواهانم .پس کسانی که بعدازاین روی برتابندآنان خودنافرمانانند. آیاجزدین خدارامی جویندباانکه هرکه درآسمانهاوزمین است خواه وناخواه سربه فرمان اونهاده است وبه سوی اوبازگردانیده می شوند.بگوبه خداوآنچه برمانازل شده وانچه برابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط نازل گردیده وآنچه به موسی وعیسی وانبیای دیگرازجانب پروردگارشان داده شده گرویدیم میان هیچ یک ازآنان فرق نمی گذاریم ومااورافرمانبرداریم  وهرکه جزاسلام دینی جویدهرگزازوی پذیرفته نشودووی درآخرت اززیانکاران است .

واذاخذالله میثاق النبیین لماآتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاء کم رسول مصدق لمامعکم لتومنن به ولتنصرنه

منظورازنبی ورسول چه کسی یاکسانی هستند؟

جواب : 1.حضرت محمدص 2.پیامبران 3. کلمه برتر

منظورازکتاب دراین آیه چیست ؟ چراقرآن واژه «من کتاب» راآورده است ؟

کتاب اسم برترخدایاقرآن وراه کارکردن باآن می باشد؛همه ی پیامبران دارای کلمه برترندوکارکردن باقرآن یاکلمه برتررا می دانندآیه لماآتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاء کم رسول مصدق لمامعکم این مفهوم راتبیین می نماید. خدادرموقع خلقت پیامبران قرآن وطریقه کارکردن باآن یارازکارکردن با اسم اعظم خودرابه ودیعه درآنهاقراردادبواقع آنهابطورفطری بافطرت پاک اززمان تولدآن رامی دانندو صاحب کتاب یاعلمند

قرآن گشوده شدن واجرای کلمه برترخدابرزوج خودیاشجره طیبه می باشد این قرآن مجلددرحقیقت تفصیل کلمه برتر به زبان حضرت محمدص است

وماکان هذاالقرآن ان یفتری من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لاریب فیه من رب العالمین .سوره یونس آیه 38

بطورکلی اسمهای خداوندیاکتاب دونوع است :

1.اسمهایی که درنزدمشرکان است وباکلمه ی برترنورمی گیرد

2. کلمات پیامبران پاکندو خوددارای نورنداسم اعظم خدادرنزداولیای خدایک اسم است هرپیامبربانام خودآن اسم رادردست دارد

من در«من کتاب » به معنای بعض وقسمتی ازکتاب می باشدکه اسم اعظم خدا یا کلمه برتر وفرشته های آن ( قرآن) است درنزداولیائش

وبعض دیگرازکتاب همان شجره ملعونه درقرآن یااسمهای فعال خداست که بواسطه شجره طیبه نورمی گیرند

ببینیم این معنارادرآیه 60 سوره اسراء:

واذقلنالک ان ربک احاط بالناس وماجعلناالریاالتی اریناک الافتنه للناس والشجره الملعونه فی القرآن ونخوفهم فمایزیدهم الاطغیاناکبیرا.سوره اسراء آیه 60

منظورازحکمه دراین آیه « لماآتیتکم من کتاب وحکمه » چیست ؟

من کتاب : برخی ازاسمهاکه همان اهل یالشکراولیای خداهستندواسم اعظم خداراتشکیل می دهند

من حکمه : همان اسمها«من کتاب » که هرکدام دارای اندازه ی درست وبه معیارند

مخاطب وقائل درآیه فوق چه کسی یاکسانی می باشند چرا؟

کلمه «اذ» (بیادبیاور) ووجودضمیر«کم» وتغییرسبک سخن ازاخذالله (غایب ) به مخاطب (آتیتکم) موجب معانی بیشتردرآیه شده است ، بطوری که وقتی ضمیر«کم » درآتیتکم ،جاء کم ، معکم به «النبیین » و ضمیر«ه » درلتومنن ولتنصرنه به «رسول » برمی گردددارای سه قائل وسه مخاطب می گردد:

قائل : خدای یگانه ، کلمه برتر، پیامبریاپیامبران

مخاطب : کلمه برتر،پیامبریاپیامبران ، کلمه هرپیامبر

1.خدای یگانه وکلمه برتر(قائل ) ، کلمه برتروپیامبریاپیامبران (مخاطب)

مادراینجابادوخداروبروهستیم یکی ذات اقدس خداونددیگری کلمه الله یاکلمه برتر

این کلمه ازقول خدای یگانه به پیامبرمی گوید : ای پیامبربیادبیاوروقتی راکه خدای یگانه ازپیامبران (نبیین )پیمان گرفت

خداازطریق کلمه برترباپیامبران  سخن می گویدوآنهاراسرپرستی می کند

2.پیامبریاپیامبران (قائل) ، کلمه هرپیامبر(مخاطب)

حضرت محمدص به کلمه خودکه کلمه برتراست می گوید: ای پیامبر(کلمه الله )ازطرف من برویادآوری کن به زوج خودیاشجره طیبه  پیمان خداازپیامبران را .کلمه پیامبران همچون خودایشان پاک وبی نقص است پیامبران بواسطه کلمه خودابلاغ پیام می کنند به اهل خودبطورمستقیم وبه غیراهل خودغیرمستقیم جهت یادآوری و آموختن علم وحکمت

لفظ «ثم» دراینجا دونوع درنگ رامی رساند:

1.تاخیرزمانی

 به اینکه هرپیامبری که بعدازپیامبردیگربدنیامی آیدپیامبردیگررابایدتصدیق نماید

2.ترتیب ذهنی

چون  خدامی خواهدخانه های ذهن ماراتقسیم کندتاباآوردن معانی بیشتربتوانیم مطالب راازهم تفکیک کنیم باآوردن ثم هم تاخیرزمانی رامی رساندهم یادآورعهدنخستین (عهددرعدم) می شود

خداچه میثاقی ازپیامبران گرفته است  ؟

هرپیامبری ، پیامبردیگرراتصدیق کند

کلمه «اذ» وفعل ماضی «اخذ» این موضوع راتاکیدوتبیین می نماید که خداازحضرت محمدودیگرپیامبران درعدم وابتدای خلقت آنهاپیمان گرفته که آنچه راازکتاب وحکمت به شما(النبیین  ) دادم سپس شمارارسولی آمددرحالی که تصدیق کننده بودهرآنچه باشماست(النبیین) قطعا ایمان می آوریدبه او (رسول )و یاری می کنید اورا(رسول )؛

دراینجا کلمه «نبی » با«رسول »  فرقی  نداردزیرا:

1. درابتدای آیه قرآن رسول اکرم ص راجزو« نبیین » قرارداده تابه مابگویدکه فرقی بین رسول ونبی نیست

2. آنچه درنزد نبی هست نزد رسول هم هست: ثم جاء کم رسول مصدق لمامعکم

3.تصدیق ویاری دوطرفه است

 ازیک طرف رسول تصدیق می کندآنچه درنزدنبی است وازطرف دیگرهرگاه رسول کتاب وحکمت نبی راتصدیق کردنبی به رسول ایمان می آوردواورایاری می کند

درتمام دوران بااینکه هرپیامبرآَشکاریاپنهانی (اولیای خدا) خوددارای کتاب بود کتاب پیامبردیگر رانیزتصدیق می کرد می دانیم هرسخن پیامبران یانوع کلمه آنهاقرآن است اما به دلیل احتیاجات هرعصرخداپیامبری رابه رسالت مبعوث می کرد باکتابی  معین ومعلوم تاهم قسمتی ازکلمه رادرزمان خوداجرانمایدهم دلیل رسالتش باشد وهم راهنمای آشکاری برای مردم ؛ مثلا داوودع بازبور، موسی ع باتورات وحضرت عیسی ع باانجیل و حضرت محمدص باقرآن و ...

حضرت عیسی ع دارای انجیل بوداماحضرت یحیی بااینکه خوددارای کتاب بود انجیل راتبلیغ می کردیاوقتی حضرت عیسی ع ظهورنمایدبااینکه خوددارای کتاب انجیل است قرآن راتبلیغ می کند آیه « مصدق لمامعکم لتومنن به ولتنصرنه» این معنارانیزتاکیدوتبیین می نماید

ونیز:سوره مائده آیه 46

قال ء اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوااقررناقال فاشهدواوانامنکم من الشاهدین

اصر:پیمان وعهد، بار

فاعل فعل قال چه کسی می باشد؟

1.خدای یگانه زیرااودراصل ازپیامبران پیمان گرفته (درزمان خلقت)

2.کلمه الله زیراخدامستقیم باپیامبران سخن نمی گوید

3.پیامبران به کلمه برترامرمی کنندکه ای پیامبر(فرشته) بروبه نظام یادآورشوبنابراین فاعل قال می تواندپیامبر(پیامبران )باشد

قالوااقررنا

فاعل فعل قالواچه کسانی هستند؟

1.ضمیرفاعلی «واو» درقالوابرمی گرددبه پیامبران (النبیین)

2.ضمیرفاعلی «واو» درقالوابرمی گرددبه پیامبران (فرشته ها)

قال فاشهدواوانامعکم من الشاهدین

فاعل فعل قال «الله »وکلمه او یعنی کلمه برترمی باشد

قال : گفت خدا، گفت کلمه الله

 ضمیرفاعلی «واو» درفاشهدوابرمی گرددبه فرشته ها وپیامبران

فاشهدوا وانامعکم من الشاهدین:  پس شاهدباشیدومن هم باشماازبرخی شاهدانم

دراینجاقرآن  باآوردن «من الشاهدین » ضمن اینکه خدارابعنوان شاهددرکناراولیائش آورده حضوردیگران رانیزنفی کرده است یعنی غیراو واولیائش کس دیگری نبوده است

فمن تولی بعدذلک فاولئک هم الفاسقون افغیردین الله یبغون وله اسلم من فی السموات والارض طوعاوکرها والیه یُرجعون .

ذلک : اشاره داردبه میثاق

مدعیان نبوت راچگونه می توان شناخت ؟

درآیات فوق شرط قبول نبوت ازطرف هرکسی که مدعی نبوت شودرابیان نموده است قرآن می فرماید:هرکس آن عهدراقبول نکندوازآن روی بگرداندپس شمابدانیداوپیامبرنیست بلکه فاسق ومدعی  است .

قل آمنابالله وماانزل علیناوماانزل علی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط ومااوتی موسی وعیسی والنبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون.

فاعل قال چه کسی است ؟ یادآوری برای چه کسانی است ؟

1.پیامبربه کلمه خودجهت یادآوری به زوج کلمه خودیاشجره طیبه

2.کلمه برتربه شجره طیبه زیرااین شجره به فطرتندواهل ذکریاقرآنند

ادامه دارد...

غم فراق

پدرم کناردرپریشان وغمگین نشسته بود درهمین موقع ترادیدم بالبخندی برلب و کتابی قطوروکهنه دردست کنارپدرم ایستاده بودی  گویا می خواستی بیایی هنوزمنتظرم فکرنکنم زمان زیادی درفراقت بمانم خدایا سختی های ماراهرچه زودترباآمدنش به پایان ببر!تاریخ : سه شنبه 5 شهریور 1398 | 07:36 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم