ترافیک

وقتی که ترافیک می شودچشم های ترا کم دارم بوق ممتد ماشینهامراسردرگم می کندپس توکی برای من دست تکان میدهی تابالبخندت راه بازشود

میثاق پیامبران 3:تفرقه نیفکندن بین رسولان

دراین مبحث به این موضوعات خواهم پرداخت:

1. پیچاندن زبان قرآن وشکاف درزوج کلمه برتر

2.طریقه برگرداندن کلام یاافک وابزاربرگرداندن رای :

1.3.بت یامثال درست کردن

2.3.سددرست کردن بابتهاوایستادن درزوج کلمه برتر

3.3.دودست شدن (آیه سوت وکف)

4.3.قیافه های گوناگون گرفتن درکلمه شجره طیبه

5.3. چگونگی بهره گرفتن کفارازبتها

4.زمان پیچاندن زبان قرآن

5.عواقب پیچاندن زبان قرآن

ان الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفرببعض ویریدون ان یتخذوابین ذلک سبیلااولئک هم الکافرون حقاواعتدناللکافرین عذابامهیناوالذین آمنوابالله ورسله ولم یفرقوا بین احدمنهم اولئک سوف یوتیهم اجورهم وکان الله غفورارحیما یسئلک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابامن السماء فقدسالواموسی اکبرمن ذلک فقالواارناالله جهره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعدماجاء تهم البینات فعفوناعن ذلک.نساء 154

ان الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفرببعض ویریدون ان یتخذوابین ذلک سبیلا

ان الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله

فاعل یریدون ویقولون کافرین می باشند

 الفاظ «الله » و «رسل» برچه معانیی دلالت دارد؟

الله :بر کلمه برترو زوج آن ورسل بر:

1.پیامبران

2.کلمات پیامبران

3.کتاب پیامبران ، فرشته ها

منظورقرآن ازتفرقه نیفکندن بین «الله » و«پیامبرانش» چیست؟

چراوچگونه کافران بین خداوپیامبرانش جدایی می اندازند؟

1.به ظاهروبازبان آشکار

کفاردارای کلمه ، بین خداوپیامبرانش جدایی وتفرقه می اندازندبه این صورت که می گویندبه بعضی ایمان داریم به بعضی ایمان نداریم درحالی که همه فرستاده ی خدایند باین کارمی خواهندراهی پیداکنندبرای اینکه مردم رابه گمراهی ببرند

2.درکلمه

آنان بین کلمه وصاحبان آنها که پیامبرانندفاصله می اندازندبه اینگونه که زوج کلمه برترراپیچانده خودراجای اولیای خداجامی زنندتاتباهی وفسادبیاورند

3.فرشته ها

کافرین بین الله (کلمه برتر) ورسولان کلمه برترجدایی می اندازندوقتی پیامبران باکلمه خودنقش می زنندوبه زوج کلمه برترمی فرستندآنها بانقش قلم خود باایجادشک درزوج کلمه برتریاشجره طیبه  راهی بوجودمی آورند تاقلم اولیای خداراپوشش داده وبین فرشته های آنهاتفرقه وجدایی بیندازندمی گویندبه بعضی ازآیات ایمان داریم وبه بعضی ایمان نداریم شرح مفصل آن درقسمت پیچاندن زوج کلمه برترمی آید

اولئک هم الکافرون حقاواعتدناللکافرین عذابامهینا

درحقیقت کافران به هیچکدام ازپیامبران وایات خداایمان ندارند

ببینیم راه تفرقه انداختن بین فرشته های کلمه برتروپاره پاره کردن کتاب خدارادرسوره بقره آیه 26

ان الله لایستحی ان یضرب مثلا مابعوضه فمافوقهافاماالذین آمنوافیعلمون انه الحق من ربهم واماالذین کفروا فیقولون ماذاارادالله بهذامثلایضل به کثیراویهدی به کثیراومایضل به الاالفاسقین .الذین ینقضون عهدالله من بعدمیثاقه ویقطعون ماامرالله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون .سوره بقره آیه 26

بعوضه :پشه ،استعاره از کلمات مشرکان ، خودمشرکان

مابعوضه فمافوقها:کوچکترازپشه ، استعاره ازکلمات مشرکان ، شجره خبیثه

یضرب مثلا : مثال بزند، مثالی یابتی رابشکند

ان الله لایستحی ان یضرب مثلا مابعوضه فمافوقها

یضرب مثلا دراین آیه به دومفهوم اشاره دارد:

1.مثالی بزند

هماناخداشرم نداردازاینکه مثالی بزندبعنوان مثال پشه وکوچکترازآن را

2.مثالی یابتی رابشکند

هماناخداشرم نداردازاینکه مثالی یابتی رابشکندبعنوان مثال پشه یاکوچکترازآن را

مثال پشه وکوچکترازآن درقرآن برای این است که صفت پشه خون خوردن است بتی که خون می خوردیعنی قلم پاک اولیای خدارابکارنمی بردوبه همین خاطربدنبال قتل ومردم کشی است

فاماالذین آمنوافیعلمون انه الحق من ربهم

پس کسانی که ایمان دارندمی دانندکه آن سخن یاکارپروردگارشان حق است

مؤمنان هرکارپروردگارراحق دانسته ودرآن چون وچرانمی کنندوتسلیم امرویند

یضل به کثیراویهدی به کثیراومایضل به الاالفاسقین .

فاعل « یضل »ضمیرمستترفاعلی «هو» می باشدکه دارای دومرجع است:

1.الله

گمراه می کندخدابواسطه آن مثال گروه کثیری را وهدایت می کندبواسطه آن گروه کثیری را وگمراه نمی کندبواسطه آن مگرفاسقین را

2.کافرین

واماالذین کفروا فیقولون ماذاارادالله بهذامثلایضل به کثیراویهدی به کثیراومایضل به الاالفاسقین .

وکسانی که کافرشده اندپس می گویندچه خواسته است خدابواسطه این مثال یاشکستن بت

گمراه می کنندبواسطه آن سؤال گروه بسیاری راوهدایت می کنندبواسطه آن گروه کثیری راوگمراه نمی کنندمگرگروه فاسقین را چگونه ؟

اگرمثال راسخن یاحدیث خدابدانیم کافران درمردم با ایجادسؤال که آیا خدامثال بهتری نمی توانست بزندچراپشه یاکوچکترازآن رامثال زده است درمردم شک ایجادمی کنند

اگرمثال رابت بدانیم کافران درمقام اعتراض می گویندچراخدابتی راشکسته است ؟

چرادراین آیه گمراه کردن رابه خداوکافران هردونسبت داده است ؟

زیراهرسخنی خدابگویدکافران همیشه بدنبال شک ایجادکردن درمردمندبرای اینکارازجاهایی که می داننددرکلمه شکاف یاشک ایجادمی کنندخدابرای اینکه کارکافرین رامی دانست درهمان جایگاهها؛ شک رابصورت سؤال درآوردکه هرگاه آنهابپرسنداولیای خدابتواننددرآنجا جواب برای مردم قراردهندتاشک آنهابرطرف شده وهدایت یابندحال کفارهم درست همان جایگاه برای سؤال بوجودآمده جوابهای خودراقرارمی دهند تاباجواب خود مردم راگمراه نمایندبخاطرهمین خدا گمراهی (سؤال بواقع کارخدانیست)و هدایت راکارخوددانسته اماهدایت رامخصوص خودگردانیده زیرااین فاسقانندکه گمراه می کنندوگمراه می شوندامامؤمنان وقتی شناخت می گیرندشناختهای اشتباه یابتهای کافران رامی شکنندومی ریزندوبه سمت رشد می روندوهدایت می یابند

الذین ینقضون عهدالله من بعدمیثاقه ویقطعون ماامرالله به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون والذین آمنوابالله ورسله ولم یفرقوا بین احدمنهم اولئک سوف یوتیهم اجورهم وکان الله غفورارحیما

نتیجه :کافران درحقیقت همان عهدشکنانندکه بین فرشته های خداجدایی می افکنندوامرخداوکتاب اوراپاره پاره می کنندبرخلاف اولیای خداوشجره آنها

پیچاندن زبان یاشکاف درزوج کلمه :

وان منهم لفریقا یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وماهومن الکتاب ویقولون هومن عندالله وماهومن عندالله ویقولون علی الله الکذب وهم یعلمون ماکان لبشران یوتیه الله الکتاب

والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونواربانین بماکنتم تعلمون الکتاب وبماکنتم تدرسون .آل عمران 78

وازمیان آنان گروهی هستندکه زبان خودرابه کتاب می پیچانندتاآن راازکتاب پنداریدبااینکه آن ازکتاب نیست و می گویندآن ازجانب خداست درصورتی که ازجانب خدانیست وبرخدادروغ می بندندبااینکه خودشان میدانندهیچ بشری رانسزدکه خدابه او کتاب وحکم وپیامبری بدهدسپس اوبه مردم بگویدبه جای خدابندگان من باشیدبلکه به سبب آنکه کتاب تعلیم میدادیدوازآن روکه درس می خواندیدعلمای دین باشید

درس الکتاب درسا:خواندنوشته را

درس الرسم دروسا:ناپدیدشدن نشان

ضمیر«هم » درمنهم برمی گرددبه اهل کتاب (سوره آل عمران آیه 70به بعد)

اهل کتاب درقرآن دوگروهند:

1.پیامبران که صاحبان کتاب یاکلمه برترند

2.مشرکان که صاحبان کلمه اند

قرآن می گوید: برخی ازاهل کتاب (مشرکان ) زبانهای خود(کلمات خود) رابه کتاب (کلمه برتریانقش قلم اولیای خدا) می پیچانند تاشماگمان کنیدآن ازکتاب یاکلمه برتروازنزدخداست  ودرحالی که ازکتاب وکلمه ی برتروازنزدخدانیست وبرخدادروغ می بندندودرحالی  که می دانندهیچ پیامبری به مردم نمی گویدکه بجای خدابندگان او باشندودرعین حال فرشتگان باشیدبه آنچه می دانیدودرس می دهید

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1398 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم