میثاق پیامبران .3. تفرقه نیفکندن بین رسولان.ابزاربرگرداندن رای2.بت تراشی

شرح شعرگفتگوی تمدنها

لندن

پایتخت تمدنی

باپلک های بسته

ونگاه های شکسته

لندن :پایتخت انگلستان مظهرتمدن غرب ، استعاره ازنقش قلم مشرکان درکل کلمه یاسرزمین وقلمروحکومت آنهادرکلمه

پایتخت : کرسی ، مقرحکومتی یافرماندهی

تمدن: فرهنگ ، الگوی فکری قومی

لفظ تمدن فرهنگ مشرکان راازابتدای تاریخ به تصویرمی کشد

پلک های بسته :خواب

پلک های بسته استعاره ازعدم دیدکافی یاشناخت درست

نگاه های شکسته استعاره ازدیدمبهم وگنگ

لندن /پایتخت تمدنی /باپلک های بسته/ونگاه های شکسته :لندن شهروپایتختی است که مردم آن درخوابندودیدوشناخت کافی ندارند ؛ شهرلندن یکی ازمصداق های عینی فرهنگ مشرکان است این عبارت درحقیقت کلمات مشرکان ونقش قلم آنهارانقدمی نمایدببینیم این معنارادرقرآن :

هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون . سوره شعراء آیه 221

کلمات مشرکان چون خودآنهاگمراه است واکثرادروغ می گوید

درحقیقت صاحبان آنهاچون مستانی سرگردانند:

لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون . سوره حجرآیه 72

حافظه ی سیمانی اش

به سرطان تصویرمبتلاست

حافظه ی سیمانی : حافظه ای غیرقابل نفوذومحکم(دارای حافظه ای محکم واستواراست ) سرطان تصویرحکایت  ازانباشتگی مفرط مطالب ونادرستی آن می نماید (سرطانی بودن هم بدو گمراه بودن آن را می رساندهم زیادبودن آن را)

گفته شد قرآن انسان رااستعاره ازکلمه می گیرد دراینجا شاعرکلمه مشرکان را به انسانی تشبیه کرده است که دارای حافظه ای سخت ومحکم است که ازابتدای تاریخ هرآنچه رادرآن قلم زده اند همانگونه درخودحفظ کرده است حافظه ای پرازتصویرهای گمراه کننده

چشمان الکترونیکی اش

درآرزوی نمایش ذات عریان

لوچ وسفیدشده

چشمان الکترونیکی استعاره از کلمه مشرکان وکلمات دردست شجره آنها

شاعرچراازعبارت چشمان الکترونیکی استفاده کرده است؟

برای جواب دادن به این سؤال بهتراست به مفهوم «برق » درقرآن رجوع کنیم :

هوالذی یریکم البرق خوفاوطمعاوینشی ء السحاب الثقال ویسبح الرعدبحمده والملائکه من خیفه ویرسل الصواعق فیصب بمامن یشاء وهم یجادلون فی الله وهوشدیالمحال رعد12

ونیز:سوره روم آیه 23

برق استعاره از نورکلمه برتروزوج آن یانورخداوندکه زندگی وحیات می بخشدبه همه موجودات

برق همین برق معمولی نیست یکی از مصداقهای آن است که خودبواسطه نورخداوندبوجودآمده است

رعدوملائکه استعاره ازفرشته های کلمه برتر

ویرسل الصواعق فیصب بمامن یشاء:صاعقه همان عذاب خداونداست کفاروقتی  قانونهای الهی رارعایت نمی کنندخداکلمات آنهارامی ریزدخداوندآن راصاعقه می نامد

وهم یجادلون فی الله وهوشدیدالمحال:

درزوج کلمه برترمشرکان واردشده وبارآتش می ریزنداین باربراین شجره باعث پرسش می شوددرآنها؛ مجادله درالله همین مفهوم رامتذکرمی شود

دراین آیه چراخداازکلمه ی برق استفاده نموده است ؟

برق همان نوراست چون نورکلمه برتر توسط اولیای خدابرشجره آنهاتابیده می شودواین کلمه (زوج کلمه برتر)درپوشش کلمه ی کفاربازمی شودقرآن ازلفظ برق بجای نوراستفاده نموده است لفظ ملائکه نوربودن برق را می رساندزیراملائکه پاکندونورندلفظ طمعا به این مفهوم اشاره داردکه  وقتی مشرکان آن را می بینندازروی طمع کلمات خودراپرمی کنندولفظ خوفا یادآورمی شودکه ازروی ترس از خدابایدپرکنند

حال چشمان الکترونیکی درشعرلندن اشاره داردبه این برداشت (استفاده )مشرکان ازنورزوج کلمه برتر

لفظ چشم اشاره دارد به کلمه بودن آن ولفظ الکترونیکی اشاره داردبه نوع برداشت آنهابنابراین کلمات مشرکان :

1.ازخودنوری ندارندبلکه ازکلمه برترنورمی گیرد

2.باآن کلمات بت می سازند

3.بتهاابزاری است دردست شجره مشرکان که برکامپیوترهای آنهاسواراست باآنهادرسطح جهان گوناگون حکم می رانند

ذات عریان دراینجا استعاره از زوج کلمه برتر

لوچ : دوبینی ، یکی رادوتادیدن

چشم سفیدی : نابینایی ، کوری

درآرزوی نمایش ذات عریان : درآرزوی به تصویرکشیدن نقش قلم اولیای خدابرزوج کلمه ی آنها

لوچ وسفیدشده : هرگزنتوانسته است آن راببیندوبه تصویربکشد،این عبارت  هم پوچی کارمشرکان رامی رساندهم عدم دیدکافی آنهارا

چشمان الکترونیکی اش /درآرزوی نمایش ذات عریان /لوچ وسفیدشده : هرگز نتوانسته زوج کلمه برتررابه نمایش بگذاردچه خودشان وچه بواسطه بتهاوکامپیوترهایشان

منظوراستادازذات عریان چیست ؟

ذات :کلمه برتریااسم اعظم خداونددرنزداولیاء اش

عریان : برهنه ، بی پوشش

ذات عریان استعاره اززوج کلمه برتراست ؛ذات است چون اسم اعظم خداست عریان است زیرامشرکان باشکافی که درزوج کلمه برترایجاد می کنندمی توانندبه تمام اطلاعات وشناختهای این شجره دست پیداکنندامااین اسم راهرگزنمی توانندببینند

برای شرح بیشترآن نظری بیفکنیم به  سوره اعراف آیه 25:

یابنی آدم قداانزلناعلیکم لباسایواری سواتکم وریشاولباس التقوی ذلک خیرذلک من آیات الله لعلهم یذکرون یابنی آدم لایفتننکم الشیطان کمااخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهمالباسهمالیریهماسواتهماانه یراکم هووقبیله من حیث لاترونهم اناجعلناالشیاطین اولیاء للذین لایؤمنون.

ابویکم : پدرومادر

یابنی آدم قداانزلناعلیکم لباسایواری سواتکم وریشاولباس التقوی ذلک خیر

آیه فوق به این موضوع اشاره داردکه اولیای خداهربارکه قلم می زنندتمام راههای ورودی به زوج کلمه برتررامی بندندامامشرکان باعلمی که دارندآن راشکاف داده دزدانه وارداین کلمه می شوند

یابنی آدم لایفتننکم الشیطان کمااخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهمالباسهمالیریهماسواتهما

بنی آدم دونوع است:

1.فرزندان آدم صالح یاشجره طیبه

2.فرزندان آدم غیرصالح یاشجره خبیثه  که با بهم زدن قانونهای الهی خودوفرزندان آدم صالح راازبهشت بیرون راندندآنهاباایجادشکاف درزوج کلمه برتر(مادریازمین درآیه فوق) نفوذکرده ودرکل جهان بدی می آورندبه این ترتیب که برای اینکه مشرکان بتوانندبرشجره طیبه آتش بارکننداول بایدترتیب وچینش صحیح افرادخودرادرکلمه ی خود(پدردرآیه فوق) تغییردهنداول آنهارابه اصطلاح قرآن عریان کرده بعددرزوج کلمه برترشکاف ایجادکرده درآن می روند

انه یراکم هووقبیله من حیث لاترونهم اناجعلناالشیاطین اولیاء للذین لایؤمنون

آیه فوق به عریان شدن زوج کلمه برتراشاره دارد

اینجاهرصبح

دردریای سفیدشیر

چشم بازمی کنم

اینجا: مقرکلمه مشرکان یاشهرمشرکان درکل کلمه ،یکی ازمصداقهای عینی فرهنگ مشرکان یعنی شهرلندن

هرصبح :هربار، هرروز

دریای سفیدشیراستعاره ازسایه های سپید، نقش قلم مشرکان

شاعربازبان من اولیایی نقش قلم مشرکان راشرح می دهد.ضمیرفاعلی «م» در چشم بازمی کنم به من  اولیایی ومن شجره طیبه اشاره دارد :

1.چشم باز می کنم  یعنی من اولیایی می بینم:

1.1. هربارکه نگاه می کنم نقش گسترده قلم مشرکان (دریای سفیدشیر: سایه های سپید)رامی بینم

2.1. می بینم که کلمه ام درپوشش قلم مشرکان(سایه های سپید)براهلم گشوده می شود

2.چشم بازمی کنم یعنی من که شجره طیبه ام فرهنگ مشرکان رامی بینم

اینجا

درتارعنکبوتی web

مغزجوان معامله می کنند

تارعنکبوتی :تاری مثل عنکبوت سست وپوشاننده

تارعنکبوتی web استعاره ازنقش قلم مشرکان (بت) وکامپیوترهای آنهاکه مثل تارعنکبوت عمل می کند

مغزجوان استعاره ازانسان به رشد رسیده (شجره طیبه )، کلمه ی خام (کلمه تازه شکفته شده)، کلمه ی دارای نورتمام (کلمه بالغ)

اینجا، شهرمشرکان درتارعنکبوتی web (نقش قلم مشرکان ، کامپیوترهایشان )مغزجوان  (کلمه تازه شکفته شده ، کلمه بالغ ، افرادشجره طیبه )معامله می کنند(خرید وفروش می کنندبا دودست یادودسته شدن آنهاشرح آن درابزاررای برگرداندن 3می آید) ونیزرجوع نماییدبه عنکبوت درقرآن (میثاق پیامبران 3. تفرقه نیفکندن بین رسولان قسمت چهارم پیچاندن زبان قرآن )

اینجا

برایم نگاه نقاشی کردند

عکس درچشمم کاشتند

ولی اصلا نمی بینم

اینجا ، مقرکلمه مشرکان یاشهرمشرکان درکل کلمه ،یکی ازمصداقهای عینی فرهنگ مشرکان یعنی شهرلندن

برایم نگاه نقاشی کردند:

مشرکان برایم (من اولیایی) نگاه نقاشی کردند(برای فرد من بت درست کردندتاراه شناختهای مراسد کنند)

عکس درچشمم کاشتند:

درکلمه ام که کلمه ی برتراست خواستندبرای من تصویربسازند

ولی اصلا نمی بینم- نه نگاه آنهارادرخودمی بینم نه تصویرسازی های آنهارا-چون اولیای خداهرگزبارآتش نمی گیرندوهمواره پاکند. سوره قلم آیه 51 به این مضمون اشاره دارد

وان یکادالذین کفرولیزلقونک بالابصارهم لماسمعواذکرویقولون انه لمجنون وماهوالاذکرللعالمین

اینجا

پایتخت فرزانگی تصویر

وتزریق چشم

درشریان الکترونیکی

اینجا: مقرکلمه مشرکان یاشهرمشرکان درکل کلمه ،یکی ازمصداقهای عینی فرهنگ مشرکان یعنی لندن

پایتخت فرزانگی تصویر:دراینجاباظاهری بسیارفریبنده نقش می زنندیانقش های آنهابسیارفریبنده است

تزریق چشم : تزریق اسم فعال خدا

اینجادربتهایشان چشم تزریق می کنند

اینجا ، شهرمشرکان پایتخت فرزانگی تصویر(انواع واقسام فنون رابرای تصویرسازی درکلمه یافکرانسان  استفاده می کنند) وتزریق چشم(تزریق کلمه ونیروبه بتها) درشریان الکترونیکی (بتهاوکامپیوترهایشان) است

اینجا

شعورشرقی ام

درمدارهامهارمی شود

ادامه دارد...تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1398 | 01:55 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم