نشدشهادت پدرامت یعنی امام حسن عسکری رابه مولایمان امام مهدی ع وچهارتن ازاولیای زنده وغایب دیگروشیعیان دوست دارآنان تسلیت بگویم براستی که فقدان آنهاجبران نشدنی است

میثاق پیامبران 4

4.برترنبودن هیچ پیامبری برپیامبردیگر

آیابین پیامبران فرقی وجوددارد؟چرا؟

برای پاسخ دادن به این پرسش رجوع کنیم به سوروآیات ذیل :

وقالوا کونواهودااونصاری تهتدواقل بل مله ابراهیم حنیفا وماکان من المشرکین .قولواآمنابالله ومااُنزل الیناومااُنزل الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاَسباط ومااوتی موسی و عیسی ومااوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون .فان آمنوا بمثل ماآمنتم به فقداهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله وهوالسمیع العلیم.صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحاجوننافی الله وهوربناوربکم ولنااعمالناولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانواهودااونصاری قل ءانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله وماالله بغافل عماتعلمون سوره بقره 135

وگفتندیهودی یامسیحی باشیدتاهدایت یابیدبگو نه بلکه آیین ناب ابراهیم حق گراوی ازمشرکان نبودبگوییدمابه خداوبه آنچه برمانازل شده و به آنچه برابراهیم واسحاق ویعقوب واسباط نازل آمده وبه آنچه به موسی وعیسی داده شده وبه همه پیامبران ازسوی پروردگارشان داده شده ایمان آورده ایم میان هیچ یک ازآنها فرق نمیگذاریم ودربرابراوتسلیم هستیم پس اگرآنان به آنچه شمابدان ایمان آورده ایدایمان آوردندقطعا هدایت شده اندولی اگرروی برتافتندجزاین نیست که سرستیزدارندوبه زودی خداوندآنان راازتو کفایت خواهدکردکه اوشنوای داناست نگارگری الهی وکیست خوش نگارترازخداومااوراپرستندگانیم .

بگوآیادرباره خدابامابحث وگفتگومی کنید؟باآنکه اوپروردگارماوشماست وکردارهای ماازآن ماوکردارهای شماازآن شماست ومابرای اواخلاص می ورزیم یامی گوییدابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط یهودی یانصرانی بوده  اندبگوآیاشمابهترمیدانیدیاخداوکیست ستمکارترازآن کس که شهادتی ازخدارادرنزدخویش پوشیده داردوخداازآنچه می کنیدغافل نیست

خدابین هیچ پیامبری فرق نمی گذاردوهیچ پیامبری رابرپیامبردیگربرترنمی شماردبه چه دلیل ؟

الف )آنهاازلحاظ:  1.سخن گفتن خداباآنها(وحی)

2.کتاب(کلمه برتر) وحکمت 3. درجه؛  درنزدوی برابرند

ب) .درقرآن بین تعریف «نبی » و«رسول » فرقی نیست بعبارتی مخاطب یکیست

ج) تفضیل پیامبران برهم ازنوع تفضیل تساوی است

د.منظورقرآن ازبرتری پیامبران، برتری بردیگرمردم است

وقالوا کونواهودااونصاری تهتدواقل بل مله ابراهیم حنیفا وماکان من المشرکین

مشرکان می گویند یهودی یامسیحی باشید خدااصل دین راحق گرابودن ودوری ا زشرک میداندحال فرق نداردتوصاحب هردینی باشی

قولواآمنابالله ومااُنزل الیناومااُنزل الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاَسباط ومااوتی موسی و عیسی ومااوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون

الف )پیامبران ازلحاظ:  1.سخن گفتن خداباآنها(وحی)

2.کتاب(کلمه برتر) وحکمت 3. درجه؛  درنزدوی برابرند

قولواآمنابالله

ضمیرفاعلی «واو» درقولوا وضمیر «نا» در«آمنا»و«الینا »برمی گرددبه :

1.پیامبران

1.1.خطاب خدا به همه پیامبران برای اقرارگرفتن وعهدبستن درروزی که خداپیامبران راخلق می کرده

2.1.خطاب خدابه پیامبران برای ابلاغ به مردم مسلمان  

1.2.1.ازطریق سخن گفتن پیامبران بامردم

حضرت محمدوپیامبران دیگربه مردم می گویندکه به مشرکان بگویند بین پیامبران فرق نگذارند

2.2.1.ازطریق قلم زدن

پیامبران  به کلمه برترامرمی کنندکه ای پیامبربروبه مردم بگوکه به کافران بگویند

ومااُنزل الیناومااُنزل الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاَسباط ومااوتی موسی و عیسی ومااوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون

2.فرشته ها

کلمه ی برتربه فرشته هاامرمی کند برو به فردفردمردم مسلمان این پیام را ابلاغ کن

ونیز: سوره آل عمران آیه 81(میثاق پیامبران 2: هرپیامبری پیامبردیگرراتصدیق نماید

)

لانفرق بین احدمنهم

نفرق :پراکنده کرد، جداکرد

اگرضمیر«هم » درمنهم ارجاع آن رابه پیامبران وکلمه ی آنهابگیریم معنای آیه می شود:

هرپیامبری پیامبردیگرراازلحاظ رتبه ودرجه وآنچه خدابراو فرستاده مثل خودمی داند

اگرضمیر«هم » درمنهم ارجاع آن را به فرشته هابگیریم معنای آیه می شود:

هرکلمه ای ازپیامبران بین سخنان پیامبردیگریاقلم اوفرق یافاصله نمی اندازدوسخن اوراازهم جدانمی کند

ونیز:مومنون 53، شوری 13

ب) .درقرآن بین تعریف «نبی » و«رسول » فرقی نیست بعبارتی مخاطب یکیست

 ومااُنزل الیناومااُنزل الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاَسباط ومااوتی موسی و عیسی ومااوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون

ونیز:سوره آل عمران آیه 80(میثاق پیامبران 2: هرپیامبری پیامبردیگرراتصدیق نماید)

کلمه «النبیون » درآیه « واوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون» هم حکم کلی درموردهمه پیامبران صادرمی کندهم درموردفرشته های آنها ؛دراین آیه پیامبران رابه دودسته تقسیم کرده :حضرت ابراهیم ، اسماعیل ، اسحاق ، یعقوب ، اسباط که به آنهاوحی شده (ماانزل)وحضرت  موسی وعیسی که به آنها کتاب وحکمت داده  (مااوتی) وبعدازآن «ومااوتی النبیون» راآورده وحکم لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون را؛ تابه مابفهمانداولابین هیچ پیامبری فرقی نیست ازلحاظ وحی وکتاب وحکمت ثانیا تعریف این واژه ها درقرآن یکیست ثالثافرشته های پیامبران دراین حکم باهم برابرند

نکته : خدادرکنارپیامبران صاحب کتاب لفظ «اسباط» رامی آوردتابه این نکات اشاره نماید:

1.اسباط لفظ عام است به معنای خاص وبه آن دسته ازپیامبران یااولیای خدااطلاق می شودکه صاحب وحی وکتابند که درقرآن نامشان برده نشده یا شده

2. آن دسته ازاولیای خداهستندکه مردم عادی آنهارانمی شناسندیانامشان راهرگز نشنیده اند اماازنظر درجه وقرب نزد خدا بادیگرپیامبران فرقی ندارند

 اسباط بنی اسرائیل : دوازده طایفه ازیهود

سبط (مفرد)، اسباط (جمع): پسرپسر، گروه ازیهود، اولادیعقوب

سبطه(مفرد)، اسباط (جمع):هردرخت که بریک ریشه شاخه های بسیارداشته باشد

نکته : کلمه «اسباط » درسورزیر براولیای معصوم دلالت دارد:

سوره بقره آیه 136، 140، سوره آل عمران 84، سوره نساء آیه 163

این لفظ درسوره اعراف آیه 160 هم براولیای خداهم برفرزندان غیرمعصوم آنها (شجره طیبه ) اشاره دارد

داستان طالوت پیامبردرقرآن مثالی است براینکه فرقی بین پیامبرصاحب کتاب وولی پنهان درنزدخداازنظردرجه وقرب نیست ( شرح داستان طالوت بعدخواهدآمد.سوره بقره آیه 246)

توجه : مشرکان باقلم خودهم پیامبری انبیا رانزدمردم موردشک قرارمی دهندهم هرپیامبری رابرترازپیامبردیگر نشان می دهندوهم آیات وکتاب آنها را به تردید می برندزیراروی قلم آنها قلم زده وسخن آنهاراتکه تکه کرده و به انحراف می برند(رجوع شودبه میثاق پیامیران 3)

فان آمنوا بمثل ماآمنتم به فقداهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیهم الله وهوالسمیع العلیم

ام تقولون ان ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانواهودااونصاری قل ءانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله وماالله بغافل عماتعلمون

پیامبران نام برده شده پیامبران قبل ازآیین یهودی ودین مسیحی است بنابراین قرآن معیارراحق گرایی میداندوپیروی ازهردینی بایدحول آن معیاربچرخدحال خداسخن کسانی راکه پیامبران پیش ازآیین مسیح ویهودرامبنی براینکه آنهاهم براین دین بوده اندنادرست می خواندچون اولاهنوزحضرت عیسی وموسی بدنیانیامده اندثانیا آن دینی که آنان برای آنهابرمی شمارنددین حق گرانبوده است.

ببینیم این معنارادرسوره آل عمران آیه 64:

یااهل الکتاب لم تحاجون فی ابرهیم وماانزلت التوراه والانجیل الامن بعده افلاتعقلون هانتم هولاء حاجبتم فیمالکم به علم فلم تحاجون فیمالیس لکم به علم والله یعلم وانتم لاتعلمون ماکان ابراهیم یهودیاولانصرانیاولکن کان حنیفا مسلماوماکان من المشرکین .سوره آل عمران آیه 67  

قرآن دین ابراهیم ع را حق گرای مسلمان معرفی می کندواوراازمبراازشرک می داند

ج) تفضیل تساوی

ادامه دارد...
تاریخ : پنجشنبه 16 آبان 1398 | 06:01 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم