تولدپدرامت ،محمدمصطفی ص ،خاتم ونگین پیامبران وادامه دهنده ی راه پیامبران واولیای قبل ازوی راپشت سرگذاشتیم جادارداین تولدمبارک را به پنج ولی زنده وغایب ع وپیروانش تبریک بگویم

د.منظورقرآن ازبرتری پیامبران، برتری بردیگرمردم است

وکیف اخاف مااشرکتم ولاتخافون انکم اشرکتم بالله مالم ینزل به علیکم سلطانافای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون .الذین آمنواولم یلبسواایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون .وتلک حجتناآتیناهاابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم . و وهبناله اسحاق ویعقوب کلاهدیناونوحاهدینامن قبل ومن ذریته داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذالک نجزی المحسنین . وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسمعیل والیسع ویونس ولوطاوکلافضلناعلی العالمین . ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم . ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ولوااشرکوا لحبط عنهم ماکانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فان یکفربها هولاء فقدوکلنابهاقومالیسوابهابکافرین اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده قل لااسئکم علیه اجراان هوالاذکری للعالمین .انعام 80

وچگونه ازآنچه شریک می گردانیدبترسیم باآنکه شماخودازاینکه چیزی راشریک خداساخته ایدکه دلیلی درباره ی آن برشمانازل نکرده است نمی هراسیدپس اگرمی دانیدکدام یک ازدودسته به ایمنی سزاوارتراست ؟کسانی که ایمان آورده وایمان خودرابه شرک نیالوده اندآنان راست ایمنی وایشان راه یافتگانند وآن حجت مابودکه به ابراهیم دربرابرقومش دادیم درجات هرکس راکه بخواهیم فرامی بریم زیراپروردگارتوحکیم داناست وبه او اسحاق ویعقوب رابخشیدیم وهمه رابه راه راست درآوردیم ونوح راازپیش راه نمودیم وازنسل او داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون راواین گونه نیکوکاران راپاداش می دهیم. وزکریاویحیی وعیسی والیاس راکه همه ازشایستگان بودندواسماعیل ویسع ویونس ولوط که جملگی رابرجهانیان برتری دادیم.وازپدران وفرزندان وبرادرانشان برخی راوآنان رابرگزیدیم وبه راه راست راهنمایی کردیم این هدایت خداست که هرکس ازبندگانش رابخواهدبدان هدایت می کندواگرآنان شرک ورزیده بودندقطعا آنچه انجام میدادندازدستشان می رفت آنان کسانی بودندکه کتاب وداوری ونبوت بدیشان دادیم واگراینان بدان کفرورزندبی گمان گروهی رابرآن برگماریم که بدان کافرنباشنداینان کسانی هستندکه خداهدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتداکن بگو: من ازشماهیچ مردی براین نمی طلبم این جزتذکری برای جهانیان نیست   

آیات فوق باتوجه به حرف «واو» دارای خوانش های زیرمی باشد:

1.وکیف اخاف مااشرکتم ولاتخافون انکم اشرکتم بالله مالم ینزل به علیکم سلطانافای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون(الذین آمنواولم یلبسواایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون ) وتلک حجتناآتیناهاابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم .

2. و وهبناله اسحاق ویعقوب کلاهدیناونوحاهدینامن قبل ومن ذریته داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذالک نجزی المحسنین . وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسمعیل والیسع ویونس ولوطاوکلافضلناعلی العالمین

ومن ذریته داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذلک نجزی المحسنین

ضمیر«ه » درذریته برمی گرددبه ابراهیم ع ونوح پس خوانش های ذیل راشامل می شود :

1.2.ومن ذریته (ذریه ابراهیم ):

داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذالک نجزی المحسنین . وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسمعیل والیسع ویونس ولوطاوکلافضلناعلی العالمین

2.2.ومن ذریته (ذریه نوح)

داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذالک نجزی المحسنین . وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسمعیل والیسع ویونس ولوطاوکلافضلناعلی العالمین

3. وتلک حجتناآتیناهاابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم . و وهبناله اسحاق ویعقوب کلاهدیناونوحاهدینامن قبل ومن ذریته داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذالک نجزی المحسنین . وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسمعیل والیسع ویونس ولوطاوکلافضلناعلی العالمین.

ضمیر«ها» درآتیناهابرمی گرددبه حجتنااگربه آیات قبل خوب نگاه کنیم منظورازحجتناهمان کلمه برتریاکلمه الله است

خدااین حجت (کلمه برتر) رابالابردن درجه ومقام ابراهیم می داند

حرف «واو» آیات فوق رادارای خوانش های زیرمی گرداند:

1.3. ومن ذریته داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون (کلاهدینا )وکذالک نجزی المحسنین .

2.3 (من ذریته: ابراهیم ونوح )  زکریا ویحیی وعیسی والیاس(کلاهدینا)کل من الصالحین

3.3. و (من ذریته :ابراهیم ونوح) اسمعیل والیسع ویونس ولوطاکلاهدینا

4.3. و(ابراهیم ونوح وذریه آن دو:تمام پیامبران نامبرده ) کلافضلناعلی العالمین .

وتلک حجتناآتیناهاابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم .

قرآن درآیات فوق پیامبران برشمرده رانسبت به مردمان دیگربرتردانسته ویکی ازعلتهای آن رابالابودن درجه آنان بواسطه داشتن وبودن درکلمه برترآنهامی داند

4. ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم .

وتلک حجتناآتیناهاابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم . و وهبناله اسحاق ویعقوب کلاهدیناونوحاهدینامن قبل ومن ذریته داوودوسلیمان وایوب ویوسف وموسی وهارون وکذالک نجزی المحسنین . وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسمعیل والیسع ویونس ولوطاوکلافضلناعلی العالمین . ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم . (ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ولوااشرکوا لحبط عنهم ماکانوا یعملون )اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه

 تاریخ : شنبه 25 آبان 1398 | 09:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم