داستان طالوت ع درقرآن

الم ترالی الملاء من بنی اسرائیل من بعدموسی اذقالوالنبی لهم ابعث لناملکانقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الاتقاتلوا قالواومالناالانقاتل فی سبیل الله  وقداخرجنامن دیارناوابنائنا فلماکتب علیهم القتال تولواالاقلیلامنهم والله علیم بالظالمین   وقال لهم نبیهم ان الله قدبعث لکم طالوت ملکاقالواانی یکون له الملک علیناونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم وبقیه مماترک آل موسی وآل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین بقره  246

فلمافصل طالوت بالجنودقال ان الله مبتلیکم بنهرفمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الامن اغترف غرفه بیده فشربوامنه الاقلیلا منهم فلماجاوزه هووالذین آمنوامعه قالوالاطاقه لناالیوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انهم ملاقواالله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین ولمابرزوالجالوت وجنوده قالواربناافرغ علیناصبراوثبت اقدامناوانصرناعلی القوم الکافرین .بقره 249

فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض  ولکن الله ذوفضل علی العالمین. سوره بقره 250

آیاازسران بنی اسرائیل پس ازموسی خبرنیافتی آنگاه که به پیامبری ازخودگفتندپادشاهی برای مابگمارتادرراه خداپیکارکنیم گفت اگرجنگیدن برشمامقررگرددچه بساپیکارنکنیدگفتندچرادرراه خدانجنگنیم باآنکه ماازدیارمان وازفرزندانمان بیرون رانده شده ایم پس هنگامی که جنگ برآنان مقررشدجزشماری اندک ازآنان پشت کردندوخداوندبه ستمکاران داناست .وپیامبرشان به آنان گفت درحقیقت خداوندطالوت رابرشمابه پادشاهی گماشته است گفتندچگونه اورابرماپادشاهی باشدباآنکه مابه پادشاهی ازوی سزاوارتریم وبه او ازحیث مال گشایشی داده نشده است ؟ پیامبرشان گفت درحقیقت خدااورابرشمابرتری داده است واورادردانش ونیروی بدن برشمابرتری بخشیده است وخداوندپادشاهی خودرابه هرکس که بخواهدمیدهدوخداگشایشگرداناست وپیامبرشان بدیشان گفت : درحقیقت نشانه پادشاهی اواین است که آن صندوق که درآن آرامش خاطری ازجانب پروردگارتان وبازمانده ای ازآنچه خاندان موسی وخاندان هارون برجای نهاده اند-درحالی که فرشتگان آن راحمل می کنند-به سوی شماخواهدآمدمسلمااگرمؤمن باشیدبرای شمادراین نشانه ای است

وچون طالوت بالشکریان بیرون شدگفت خداوندشمارابه وسیله رودخانه ای خواهدآزمودپس هرکس ازآن بنوشدازمن نیست وهرکس ازآن نخوردقطعا اوازمن است مگرکسی که بادستش

کفی برگیردپس جزاندکی ازآن نوشیدندوهنگامی که باکسانی که همراه وی ایمان آورده بودندازآن گذشتندگفتندامروزمارایارای جالوت وسپاهیانش نیست کسانی که به دیدارخداوندیقین  داشتند گفتند بسا گروهی اندک که برگروهی بسیاربه اذن خداپیروزشدندوخداوندباشکیبایان است

وهنگامی که باجالوت وسپاهیانش روبروشدندگفتندپروردگارابردلهای ماشکیبایی فروریزوگامهای مارااستواردارومارابرگروه کافران پیروزفرمای .

پس آنان رابه اذن خداشکست دادندوداوودجالوت راکشت وخداوندبه او پادشاهی وحکمت ارزانی داشت وازآنچه می خواست به او می آموخت واگرخداوندبرخی ازمردم رابه وسیله ی برخی دیگردفع نمی کردقطعا زمین تباه می گردیدولی خداوندنسبت به جهانیان تفضل دارد

ادامه دارد...

شرح داستان طالوت ع تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1398 | 11:56 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم