شرح شعرپیشانی

«پیشانی ات را

بلندمی بینم » :

مردی گفت ومرد

پیشانی استعاره ازکلمه فعال خدا

پیشانی بلنداستعاره ازکلمه برترصفت بلندبودن هم به فراگیربودن کلمه اشاره می نمایدهم به رشیدبودن آن

ببینیم پیشانی رادرقرآن :

الم یعلم بان الله یری کلالئن لم ینته لنسفابالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه سندع الزبانیه کلالاتطعه واسجدواقترب .سوره علق آیه14

ناصیه:موی پیشانی

پیشانی استعاره ازاسم فعال خدا

صفت کاذبه برای ناصیه این معنارامی رساندکه قرآن به آن دسته اسماء فعال خدااشاره داردکه گمراه است

ببینیم رشیدرادرشعر«نام دخترخدا»:

...درسپیده ی عدم

ناگهان نسیم مبهمی وزید

قامت حریردختری رشید

مثل شیهه ای سپید

درمیان  خرمن ایستاد

آن نهال پرشکوفه ی بلور

دردل من ایستاد...

رشیددرقرآن درمعنای کلمه ی رشدیافته است:

قال یاقوم هولاء بناتی هن اطهرلکم فاتقواالله ولاتخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید

سوره هودآیه78

رجل رشیدیعنی فردی که دارای کلمه ی رشد یافته باشد

ولقدارسلناموسی بایاتناوسلطانامبین الی فرعون وملائه فاتبعواامرفرعون وماامرفرعون برشید

امرفرعون باکلمه ی فرعون صادرمی شودبخاطرهمین قرآن آن را رشدنیافته می گویدفرعون ازجمله مشرکان صاحب قلم بود

سوره هودآیه 97

پیشانی ات رابلندمی بینم /مردی گفت ومردیعنی مردی درهنگام مرگ گفت :تو صاحب کلمه ی برتری. شاعراززبان من اولیایی روایت می نمایدکه یکی ازاولیای خدااوراتصدیق وتایید نموده است زیراشاعررامی شناسد

«تو

ازنیرویی سرشاری »:

زنی داناگفت یعنی زن دانایی به شاعرگفته است :تودارای نیروی فوق العاده ای هستی هرفردازاولیای خداخودکلمه اند ودارای کلمه ی برتروهردو دارای قدرت خدایی .

منظوراززن داناچه کسی یاکسانی می باشند؟

وقتی نقش کلمه برتردرشجره طیبه بازمی شودچون درپوشش قلم مشرکان بازشده به آن زن می گویندشاعربه این کلمه زن داناگفته است زیرا کلمه ی برترآن راسرپرستی می نماید ازطرفی هرفرداززوج کلمه ی برترقدرت خداوندرامشاهده نموده وبه آن واقفند

چراگفته شده است زنی دانا؟

زیراتنهایک ولی نقش قلم خودرابه زوج کلمه ی برترنمی فرستد

«تو

ازنیرویی سرشاری »:

زنی داناگفت

دختران گستاخ

درآن صورت

درخشش مرموزی دیده بودند

من هم باورم شده

منظورشاعرازدختران گستاخ چیست؟کلمات مشرکان که برشجره طیبه بارآتش می ریزند

درآن صورت :درکلمه برتر،درزوج کلمه برتر،دراولیای خدا

دیده بودند:درعدم

فعل گفت ودیده بودند زمان هرولی ازخلقت او تاکنون رامی رساند

درخشش مرموز:نوری که رازآلوداست (منبع آن رانمی دانند)، نوری که ازآن اطلاع کافی ندارند(اسم برترخدارانمی دانند)

عبارت «زنی داناگفت » بین دوعبارت «توازنیروی سرشاری » و«دختران گستاخ / درآن صورت / درخشش مرموزی دیده بودند» آمده است مامی توانیم شعررااینگونه بخوانیم :

زنی داناگفت :توازنیرویی سرشاری

زنی داناگفت :دختران گستاخ /درآن صورت / درخشش مرموزی دیده بودند/ من هم باورم شده

دختران گستاخ /درآن صورت / درخشش مرموزی دیده بودند/ من هم باورم شده

زن دانا – زوج کلمه برتر-می بیندکه مشرکان ازروی علم ودانایی برروی اهل اویا کلمه ی برترجهت گرفتن نوراوبارمی گذارنداولیای خدانیزاین موضوع رادرزوج کلمه  ی خودمشاهده می نمایند

ادامه دارد...

ولادت پدرامت امام حسن عسکری ع رابه مولایمان امام مهدی ع ودیگراولیای زنده وغایب ودوستداران آنهاتبریک می گویمتاریخ : شنبه 16 آذر 1398 | 02:52 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم