شرح قسمت دیگری ازداستان ذوالقرنین درقرآن:

 وحرام علی قریه اهلکناهاانهم لایرجعون . حتی اذافتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعدالحق فاذاهی شاخصه ابصارالذین کفروایاویلناقدکنافی غفله فی هذابل کناظالمین انکم ظالمین .انکم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لهاواردون . سوره انبیاآیه 96

وحرام علی قریه اهلکناهاانهم لایرجعون

آیه فوق اشاره داردبه اینکه :

1.قلم قبلی (قریه)راهرگزنمی توان دوباره تجدیدکرد

2.افرادی که مرده اندرانمی توان هرگزبرگرداند

نکته: آیه بعدزمان برگرداندن قلم وزنده شدن مردگان رابیان می دارد:

حتی اذافتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون

ضمیر« هم » برمی گرددبه یاجوج وماجوج

حتی اذافتحت یاجوج وماجوج یعنی زمانی که کتاب یاجوج وماجوج گشوده می شودو کلمه مشرکان بازشده وقابل نفوذمی گردددرست وقت قیامت

واقترب الوعدالحق فاذاهی شاخصه ابصارالذین کفروایاویلناقدکنافی غفله هذابل کناظالمین

واقترب الوعدالحق : نزدیک قیامت

ضمیر «هی » برمی گرددبه ابصار

انکم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لهاواردون

شماوهرآنچه می پرستیدازغیرخداهیزم جهنم است یعنی خودشان وکلماتشان برآنهاآتش می ریزندیاخودشان ازخودشان می پرسند

نتیجه : داستان ذوالقرنین شرح اجمالی کلمات خداست قرآن گاهی اززبان خداوگاهی اززبان ذوالقرنین به شرح آن می پردازدذوالقرنین اسم پیامبریاشخص خاصی نیست اسم برساخته ی خداست که می تواندشامل هرپیامبریاولیی شوددرحقیقت این اسم ممثل اولیای خداست دراینجاذوالقرنین جانشین ومامورخداست درزمین ومقام خدایی دارد:

ذوالقرنین درلغت به معنای صاحب دوقرن (دوصدسال )ودوشاخ است صاحب دوقرن یادوصدسال یعنی صاحب دوعالم یادنیاوآخرت. قرآن به یک کلمه که صدتاست عام یاسال می گویدپس دوقرن می شوددوکلمه یعنی کلمه ی آخرت وکلمه ی دنیا.ما می توانیم دنیا رایک کلمه بگیریم یایک قرآن تمام که معادل صدتاست یعنی مقداری که خدابه جهان نورمی دهدوقتی کلمه ی دنیاپاک شودد همان کلمه ی اول می شودکه صدتاست وکلمه ی آخرت است یعنی یک قرآن کامل پس صاحب دوقرن یعنی صاحب یک قرآن یاصاحب دنیا وآخرت که خدا وجانشینانش که پیامبرانندمی باشندهمانطورکه ذوالقرنین دراین داستان اسم فردخاصی نیست یاجوج وماجوج برافرادخاصی اطلاق نمی شود بلکه برمشرکان ازاول تاریخ تاآخرت اشاره داردسدی که ذوالقرنین می سازدسدمعمولی که مصداق خارجی داشته باشدنیست بلکه همانطورکه توضیح داده شدمانعی است برای ورودمشرکان به زوج کلمه ی برترقرینه ی آن علت ساختن سدکه جلوگیری کردن از فسادمشرکان است درزمین  . ازاین داستان قرآن قصه هابرساختندکه ذوالقرنین همان کوروش است این فرض درصورتی درست است که کوروش ازمعصومین باشدصرف بیان تاریخ که کوروش انسانی خیرخواه وطرفدارآبادانی سرزمینهابوده وسددرست کرده نمی توانداین ادعارااثبات نمایدنص صریح قرآن دراین آیه ذوالقرنین راازمعصومین یااولیای خدامی داند. قرآن دراین داستان کلمات خدارابه تصویرمی کشد :1.کلمه ی مشرکان ومشرکان ؛کلمه ای که درچشمه ی گل آلودفرومی رودودرکنارآن یادرآن قومی زندگی می کنندگمراه 2 .کلمه ای که ازمشرق برمردمی طلوع می کندپاک وبی عیب است وآنان بی پرده وپوشش خدارامی بیننددرمیان این دوکوه یاکلمه مردمی زندگی می کنندکه با ظلم وفسادمخالفنداماچون مشرکان می تواننددرآنهانفوذکنندگاهی شناختهای آنهابه کفرپوشیده می شودذوالقرنین سدی  برای آنهامی سازد تانتوانندمشرکان با کلمات خودآنهارابه گمراهی ببرندودرصورت ورودونفوذآنهاکلماتشان بسوزداین سدهمان کلمات اولیای خداست که باقانونهای الهی کارمی کند

پایان داستان ذوالقرنین درقرآن
ادامه دارد...
داستان یوسف ع درقرآن


تاریخ : چهارشنبه 18 دی 1398 | 09:49 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

بحمدالله مدتی است هوای تهران آلوده نیست دیشب باران وتگرگ تندی بارید

...چه آرامشی است

درملافه ی سپیدزمستان

وخواب بلنددرخت

تاسپیده ی شکوفه ی سیب... ازشعر«چهارفصل» استاد

ببینیم فلزات رادرقرآن :                               

 حدید

ولقدآتیناداودمنافضلایاجبال او بی معه والطیروالناله الحدیدان اعمل سابغات وقدرفی السردواعملواصالحاانی بماتعملون بصیر. سوره سبا آیه 10

وبه راستی داوودراازجانب خویش مزیتی عطا کردیم ای کوههابااوهم صداشویدوای پرندگان وآهن رابرای اونرم گردانیدیم زره های فراخ بسازوحلقه هارادرست اندازه گیری کن وکارشایسته کنیدزیرامن به آنچه انجام می دهیدبینایم

حدیداستعاره ازفرشته های زوج کلمه برتر

والناله الحدید :برای داوودآهن رانرم کردیم یعنی براحتی می توانددرزوج کلمه برترنفوذنماید

وقالوااء ذاکناعظاماورفاتااء نا لمبعوثون خلقاجدیداقل کونواحجاره اوحدیدااوخلقاممایکبرفی صدورکم فسیقولون من یعیدناقل الذی فطرکم اول مره فسینغضون الیک روسهم ویقولون متی هوقل عسی ان یکون قریبا. سوره اسراء آیه 49

وگفتندآیاوقتی استخوان وخاک شدیم به آفرینشی جدیدبرانگیخته می شویم بگوسنگ باشیدیاآهن یاآفریده ای ازآنچه درخاطرشمابزرگ می نمایدپس خواهندگفت چه کسی مارابازمی گرداندبگوهمان کس که نخستین بارشماراپدیدآوردسرهای خودرابه طرف توتکان می دهندومی گویندآن کی خواهدبگوشایدکه نزدیک باشد

حجاره استعاره ازنقش قلم مشرکان درزوج کلمه ی برتر

حدیداستعاره ازنقش قلم اولیای خدادرزوج کلمه برتر

لقدارسلنارسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلناالحدیدفیه باس شدیدومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز. سوره حدیدآیه 25

به راستی پیامبران خودرابادلایل روشن روانه کردیم وباآنهاکتاب وترازورافرودآوردیم تامردم به انصاف برخیزندوآهن راکه درآن برای مردم خطری سخت وسودهایی است پدیدآوردیم تاخدامعلوم بداردچه کسی درنهان اووپیامبرانش رایاری می کندآری خدانیرومندشکست ناپذیراست

رسلنا: کلمه برتروفرشته های آن

کتاب : نقش قلم اولیای خدا، فرشته های کلمه ی برتر

میزان :چیده شدن درست فرشته هادرنقش قلم اولیای خدا

حدید:قوانین وحدودالهی

حدیداستعاره ازنقش قلم اولیای خدادرزوج کلمه ی برتر

نحاس

یامعشرالجن والانس ان استطعتم ان تنفذوامن اقطارالسموات والارض فانفذوالاتنفذون الابسلطان فبای آلاء ربکماتکذبان یرسل علیکماشواظ من نارونحاس فلاتنتصران فبای آلاء ربکماتکذبان .فاذاانشقت السماء فکانت ورده کالدهان فبای آلاء ربکماتکذبان. سوره الرحمن آیه 35

شواظ:  شعله ی آتش بی دودیادودآتش ، حرارت آتش ، گرمی آفتاب ، دشنام ،  بانگ وفریاد

شواظ استعاره ازشناختهای درست درزوج کلمه ی برتر

نِحاس ، نَحاس ، نُحاس : مس ، آتش ودودبی شعله ، آنچه بیفتدازآهن وروی وقت کوفتن سرشت واصل هرچیزی

نحاس استعاره ازپرسشی که براثرقلم کفاردراهل یاشجره طیبه بوجودمی آیدوباعث سوختن کلمات کفاروپاک شدن آن می شود

قِطر

واسلناعین القطرومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه ومن یزغ منهم عن امرنانذفه من عذاب السعیر. سوره سباآیه 12

ومعدن مس رابرای اوروان کردیم وبرخی ازجن به فرمان پروردگارشان پیش اوکارمی کردندوهرکس ازآنهاازدستورماسربرمیتافت ازعذاب سوزان به او می چشانیدیم

قطر: مس گداخته یانوعی مس ، نوعی چادروجامه آن راقطریه خوانند

قطراستعاره ازکلمات مشرکان

ذهب وفضه

درآینده به آن خواهم پرداخت

حال شرح ادامه ی آیات:

فمااسطاعواان یظهروه ومااستطاعواله نقبا قال هذارحمه من ربی فاذاجاء وعدربی جعله دکاء وکان وعدربی حقا وترکنابعضهم یومئذیموج فی بعض ونفخ فی الصورفجمعناهم جمعا وعرضناجهنم یومئذللکافرین عرضاالذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوالایستطیعون سمعا

ضمیر«ه » دریظهروه برمی گرددبه سدی که ذوالقرنین توسط قوم بین دوکوه ساخت

نکته : بواقع سدی ساخته نشد بلکه ذوالقرنین حریم امنی باقانونهای الهی برای قوم بین دو سددرست کردتااگرمشرکان بخواهندواردزوج کلمه ی برترشوندکلمه ی آنهابسوزدوبریزدآهن ومس گداخته به این موضوع اشاره دارد

قال هذارحمه من ربی فاذاجاء وعدربی جعله دکاء وکان وعدربی حقا

هذامن رحمه من ربی

چرااین سدرحمت پروردگاراست ؟

زیرایاجوج وماجوج براحتی نمی توانندبین دوسدبیایندازطرفی هشداری برای آنان است که بارعایت قانونهای الهی کلمه ی آنهانریزد

وترکنابعضهم یومئذیموج فی بعض ونفخ فی الصورفجمعناهم جمعا

ضمیر«هم » دربعضهم برمی گردد به کلمات کفار

 برخی ازکتاب که کلمات مشرکان است موج بزننددربرخی که کلمات اولیای خداست وزوج کلمه برتراست

ضمیر«هم » درجمعنابرمی گرددبه کلمات کفار

وعرضناجهنم یومئذللکافرین عرضاالذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوالایستطیعون سمعا

جهنم همان یرسل شواظ ونحاس می باشد

ضمیر« هم » دراعینهم برمی گردد به کافرین

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 15 دی 1398 | 07:23 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم