میثاق پیامبران 3. تفرقه نیفکندن بین رسولان قسمت چهارم پیچاندن زبان قرآن

 ادامه شرح شعر«پیچک ها»:

عبارت «دوعنکبوت گوش وهوشم دوردلم تارمی تنند» رامی توان اینگونه خواند:

1.دوعنکبوتی که برروی گوش وهوش من است روی دلم تارمی تنند

دراینجا گوش ، هوش  ودل دارای یک معناست

چرااستادسه واژه ی متفاوت رابرای یک معنابکاربرده است ؟

گفته شد خدادرقرآن انسان رااستعاره ازکلمه برتر هم می گیردواعضای آن رانیز(  چشم ، گوش ، قلب ، دست و... ) باتوجه به کاربرداین واژه ها درجمله می توان ازآن معانی مختلفی اراده نمود

گوش وهوش ودل استعاره ازکلمه برتر

گوش ابزارشنیدن ، محل فهم مطلب

دلم (دل من): کلمه ام که کلمه ی برتراست یازبان پدرم

هرفرددرکلمه برترجایگاهی داردکه باتوجه به آن جایگاه شناختهای درست به او می رسد

2.گوش وهوشم چون دوعنکبوتی است که دوردل من تارمی تنند

دل استعاره ازکلمه برتر

گوش وهوش استعاره ازنقش قلم مشرکان

منظورازعنکبوت چیست ؟

عنکبوت استعاره ازنقش قلم کافران

نقش قلم کافران همانند عنکبوتی است که کلمه برتررادربرمی گیردوپوششی می شودبرای شناختهای درست ما

چراگوش وهوش دوعنکبوت است ؟

چون وقتی نقش قلم کفاربه شناختهای ما می چسبد شباهت خودرابه شناختهای ما القاء می کند؛ ظاهرش مثل هوش وعقل می نماید

چراشاعرلفظ گوش وهوشم رابکاربرده است ؟

چون وی بازبان من اولیایی سخن می گوید وهمه ی کلمات ازکلمه برترنیرو می گیرند

ببینیم عنکبوت رادرقرآن:

مثل الذین اتخذوامن دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتاوان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوایعلمون . ان الله یعلم مایدعون من دونه من شی ء وهوالعزیزالحکیم وتلک الامثال نضربهاللناس ومایعقلهاالاالعالمون . سوره عنکبوت آیه 40

مثل الذین اتخذوامن دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوایعلمون

من دون الله :  کفارو مشرکان ، اله یابت یاکلمات شرک آمیز

کمَثَل : ک (مِثلِ یاهمانند) مَثَل (مثال ، بت)

کمثل العنکبوت : همانند مَثَل عنکبوت

عنکبوت استعاره ازمشرکان

قرآن کفاروکلمات آنهارابه عنکبوت تشبیه کرده است که با آن خانه می سازندیانقش می زنندخدااین خانه راسست ترین خانه ازلحاظ استواری واستحکام می داند

مَثَل عنکبوت درقرآن به معانی زیراشاره دارد:

1.سخن خدادرمورد عنکبوت : مثل الذین اتخذوامن دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتاوان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوایعلمون

2.بت یا پیکرعنکبوت

مَثَل : بت ، پیکر، کلمات وحروف کفار(اسمهای فعال خدادرنزدمشرکان)

ان الله یعلم مایدعون من دونه من شی ء وهوالعزیزالحکیم وتلک الامثال نضربهاللناس ومایعقلهاالاالعالمون

امثال : مثالها، سخنان قرآن بصورت مثال وتمثیل

امثال : بتها، پیکرها

مثال زدن : حدیث گفتن بااستفاده ازمثال

مثال زدن : زدن وشکستن بتها

خانه ی عنکبوت یامشرکان سست ترین خانه هاست زیرابرروی خانه ی مومنین  بنامی کننداین خانه بواسطه خدای بزرگ خراب می شود

عنکبوت گوش وهوش درشعراستادبه همین موضوع درقرآن اشاره دارد

درهزارتوی تارها

گنجشکی برای تو می لرزد

تار:تارعنکبوت

هزارتوی تارهااستعاره ازاسمهای فعال خدادرنزدمشرکان هراسم هزارتاست

گنجشک استعاره ازتنزیل قرآن (نزول تدریجی قرآن برهرفرد)

برای تو: برای خدای یگانه

برای تو می لرزد:می ترسدازبی پناهی خود، می ترسدازاینکه ازتو دوربماند

تارهای حنجره ام

درنام توشناوراست

تارهای حنجره ام(حنجره ی من) استعاره اززوج کلمه برتر

انسان یکی ازاستعارات کلمه برتروزوج آن درقرآن می باشد ؛ هرعضوآن هم می توانداستعاره از خودکلمه باشدهم استعاره ازگروه فرشته ها مثل حنجره وتارهای آن

اگرماحنجره راعضوی ازکلمه برتربگیریم یک حنجره می شودیک فردازآن یا یک گروه ازفرشته ها که هرکدام کاری راانجام می دهند( تارهای حنجره درهرفرد )

نام تو : کلمه الله یاکلمه برتر(اسم اعظم خدا)

شناوراست :جاری است

آیه ذیل به این معنااشاره دارد

اگرحنجره رامازوج کلمه برتربگیریم هرفردصدای کلمه برتراست که ازاوسخن می گیردبخاطرهمین شاعربازبان من اولیایی می گویدتارهای حنجره ام درنام تو ای الله جاری است یعنی ازتو نیرووحیات می گیرد

چرامی گویدتارهای حنجره ؟

زیراازکلمه برتربه هرفردبرای سخن گفتن یک زنجیره ازکلمه می رسداین زنجیره به او هم جان می دهدهم شناخت

ببینیم این معنارادرشعرسیبستان :

طومارجان من آویخته ازآسمان / پرمشق نام توست / به خط ریحان / به رنگ زعفران

سبّح: تسبیح کرد، شناکرد

الم تران الله یسبح له من فی السموات والارض والطیرصافات ... سوره نورآیه 41

تنهابایادتو

درزندان های اندرونم

چهل ساله شدم

یادتو:یادآوری توای کلمه ی برتر

زندانهای اندرون : دوعنکبوت گوش وهوش ، مویرگهای گنگ وجدید.، پیچک های سرخ سفید

اندرون : درون

چهل ساله شدم :چهل سالگی استعاره ازرسیدن به آخرت وکلمه برتر، دوبارعرضه شدن قرآن برافراد

درداستان عزیرپیامبرع  قسمت مژده ی ظهوروزمان تقریبی وتقویمی ظهورمهدی درقرآن به این موضوع درباب چهل شب اشاره شد:وواعدناموسی ثلاثین لیله واتممناهابعشرفتم میقات ربه اربعین لیله .سوره اعراف آیه 142

چون دنیابنایش برقرآن است تارسیدن به قرآن کامل راخداچهل شب یاسی ویک کلمه گفته است که سی تای آن تمام قرآن اجرامی شودویکی آن ده سوره یایک دوره قرآن است که ازشروع قیامت تارسیدن به بهشت ابدی ورسیدن به کلمه پاک یابرتر(قرآن ) می باشد

چهل شب رامی توان دوبارنقش قلم اولیای خدایادوبارعرضه کردن قرآن برشجره طیبه گفت

تنهابایادتو درزندانهای اندرونم چهل ساله شدم : باتوجه به مفهوم چهل سالگی وافعال بکاربرده شده درشعرازابتداتاانتها{متولدشده ام (ماضی نقلی) ، پیچیده اند(ماضی نقلی) ، می روید(مضارع)، می دوند(مضارع)، شناوراست(فعل حال)، چهل ساله شدم (ماضی ساده یاماضی نقلی )}چهل ساله شدم رامی توان چهل ساله شده ام خواند؛ دراین صورت عبارت دومعنادارد:

1.اگرفعل چهل ساله شدم راماضی ساده بگیریم و چهل سالگی رادوبارعرضه کردن قرآن درهرزمان معنای عبارت می شود

تنهابایادآوری تو ای الله ازهربارآتش کفارکه برای من زندان می سازدرهاشدم

2.اگرفعل چهل سالگی راماضی نقلی بگیریم معنای عبارت می شود:

 تنهابایادآوری تو ای کلمه برترازابتدای خلقت تااول آخرت ازبارآتش کفاررهاشده ام  وبه بهشت ابدی می رسم

نکته :اگرفعل را ماضی ساده هم بگیریم چون شاعربازبان «من اولیایی » سخن می گویداواول وآخرکاررادیده است وامررامحقق یافته می بیندیعنی رسیدن به بهشت ابدی

ادامه دارد...

وامااخبارقرآن 

خبرهای قرآن دسته بندی است به نسبت زمانها،یک خبر درزمان حضرت محمدص ممکن است اتفاق افتاده باشدوقبل ازآن نیزوخبری بعدازپیامبریش به نسبت های زمانی متفاوت .امادیشب داشتم سوره اسراء رامی خواندم اوایل سوره به دوفروپاشی بزرگ اشاره داردکه بعدازآن امام مهدی ع خواهدآمدکلی ذوق کردم!تاریخ : شنبه 6 مهر 1398 | 09:42 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

وامااخبارقرآن 

خبرهای قرآن دسته بندی است به نسبت زمانها،یک خبر درزمان حضرت محمدص ممکن است اتفاق افتاده باشدوقبل ازآن نیزوخبری بعدازپیامبریش به نسبت های زمانی متفاوت .امادیشب داشتم سوره اسراء رامی خواندم اوایل سوره به دوفروپاشی بزرگ اشاره داردکه بعدازآن امام مهدی ع خواهدآمدکلی ذوق کردم! 

میثاق پیامبران 3. تفرقه نیفکندن بین رسولان 

قسمت سوم پیچاندن زبان قرآن- شعرپیچک هاازاستادمحمودفتوحی

پیچک ها

من میان زبان پدرم

ولبان داغ مادرم

متولدشده ام

مرا

درقواعدبوسه ها

ومقررات لب ها ونگاه ها

پیچیده اند

بزرگ می شوم

ولحظه لحظه در من

پیچک ها ی مبهمی کشف می شود

مویرگ های گنگ جدید

برزبانم

پیچک های سرخ سفید

برروحم می دوند

دوعنکبوت گوش وهوشم

دوردلم تارمی تنند

درهزارتوی تارها

گنجشکی برای تو می لرزد

تارهای حنجره ام

درنام توشناوراست

تنهابایادتو

درزندان های اندرونم

چهل ساله شدم

شعرپیچک ها ابتدای خلقت شجره طیبه راتارسیدن به بهشت ابدی به تصویرمی کشدشروع تولدانسان بافطرت وقوانین لایتغیرالهی می باشدپیچک ها ی گنگ جدیدو مویرگ های سرخ سفیدچون زندانی دل وهوش اورادربرگرفته وهوش سرشاراوراچون گنجشکی کوچک نموده امااین گنجشک باهمه ی کوچکی  خدای خودرادرمی یابداوهرلحظه بواسطه قلم اولیاء اش ازآن تاریکیها وزندان هارهایی می یابدزندانهایی که تا چهل سالگی (رسیدن به بهشت ابدی)ادامه خواهدداشت ؛زندانی که درآنهاقراردارد،زندانی درونی !

شرح شعر

من میان زبان پدرم

ولبان داغ مادرم

متولدشده ام

شاعربازبان «من اولیایی » اززبان زوج کلمه برتریافردی ازشجره طیبه سخن می گوید

من استعاره اززوج کلمه برتریاشجره طیبه

میان زبان پدرم یعنی درون زبان پدرم که زبان اولیای خداست

من میان زبان پدرم متولدشده ام

ومن میان لبان داغ مادرم متولدشده ام

من میان زبان پدرم متولدشده ام :هرفردازشجره طیبه درنقش قلم اولیای خدابدنیا می آید

لبان : دولب استعاره ازکلمه برتر(نقش اولیای خداوسخن ایشان)

من میان لبان داغ مادرم متولدشده ام :کلمه برتروقتی برشجره طیبه (زوج خود)گشوده می شودبواسطه قلم مشرکان دارای بارآتش می گردد هرفردازشجره طیبه درزوج کلمه برتربدنیامی آید

نتیجه : رب شجره طیبه کلمه برتراست هرفردازاین شجره توسط کلمه برتربارگرفته بدنیامی آید ورشد می کند

مرا

درقواعدبوسه ها

ومقررات لب ها ونگاه ها

پیچیده اند

مرادرقواعدبوسه هاپیچیده اند

ومرادرمقررات لب ها پیچیده اند

ومرادرمقررات نگاه هاپیچیده اند

مرادرقواعدبوسه هاپیچیده اند:عشق درمن قانونمنداست ومحبت درمن نسبت به هرفردتعریف خودرا داردمثل عشق به همسر، فرزند، پدرومادرو...

لب هااستعاره ازکلمه برتروزوج آن وفرشته های آنها

نگاه هااستعاره ازنگاه کلمه برتربه کل کائنات ، نگاه ما به جهان ، نگاه فرشته های دوکلمه (کلمه برترو زوج آن) به ماوجهان

ومرادرمقررات لبها پیچیده اند:فرشته های زوج کلمه برترهرکدام قانونمنددرجایگاه خودقراردارندهیچ امری داخل امردیگرنمی شود؛هربار که اولیای خداقلم می زنندباعلم وحکمتی که خدابه آنهاداده بافرم وچینش نوهمان قانون رااجرامی کننداگرمشرکان بخواهندبین آنهافاصله انداخته وامری رادرامردیگرداخل نمایندطبق قانون ، خداآنهارامجازات کرده وامرخودرابه صورت اول برمی گرداند

نگاه : دیدن فرشته ها قانونهاراوپیروی ازآنها

ومرادرمقررات نگاه ها پیچیده اند: فرشته های زوج کلمه برترهربارکه نقش قلم اولیای خدارامی بینندیادگرفته تایید وتصدیق می کنندواین دیدن وتصدیق کردن خودقانونی است که قانون اصلی راحفظ می کند

نتیجه :مرا/درقواعدبوسه ها/ومقررات لب ها ونگاه ها/پیچیده اند:کلمه ام قانونمنداست وهرچیزی درجای خودقراردارد

بزرگ می شوم

ولحظه لحظه در من

پیچک ها ی مبهمی کشف می شود

بزرگ می شوم : بزرگ شدن رابایدلحظه به لحظه اززمان تولدبگیریم

پیچک های مبهمی :زنجیره ی شناختهایی گنگ ونامفهوم

بزرگ می شوم /ولحظه لحظه در من /پیچک ها ی مبهمی کشف می شود

زوج کلمه برترچون قانونمنداست  هرفردازشجره طیبه ازبدوتولدهربارباشناختی که کلمه برتربه او می دهد(بزرگ می شودورشدمی کند )شناختهای نادرست یاپیچک هایی که دراوپیچیده اندرامی بیند

مویرگ های گنگ جدید

برزبانم

پیچک های سرخ سفید

برروحم می دوند

ازاین عبارت به بعدپیچک های مبهم راتوضیح می دهند

مویرگ های گنگ جدید/برزبانم / می دوند

پیچک های سرخ سفید/برروحم می دوند

 مویرگ های گنگ جدید استعاره ازشناختهای گنگ ومبهم(شناختهای نادرست)

 برزبانم می دوند:هرلحظه برمن شناختهایی که گنگ ومبهم است واردمی شودبرزبان من که زبان پدرم یاکلمه برتراست

پیچک های سرخ سفید/برروحم می دوند

این عبارت رامی توان به صورتهای زیرخواند:

1.پیچک های سرخ برروحم می دوند

پیچک های سرخ : بارآتش کلمات مشرکان

2.پیچک های سفیدبرروحم می دوند

پیچک های سفید: سایه های سپید یاشجره خبیثه

3.پیچک های سرخِ سفیدبرروحم می دوند

پیچک های سرخی که درعین حال سفیدند

پیچک های سفیدی که بارآتش باخودحمل می کنند بارآتشی که مشرکان بواسطه شجره خودبرافرادشجره طیبه می ریزند

برروحم می دوند: برکلمه ام جاری می شوندیاکلمه ام رادربرمی گیرنددراینجامنظورزوج کلمه ی برتراست یافردی ازافرادشجره طیبه

دوعنکبوت گوش وهوشم

دوردلم تارمی تنند

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 1 مهر 1398 | 09:12 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم