ولادت پدرامت امام حسن عسکری ع رابه مولایمان امام مهدی ع ودیگراولیای زنده وغایب ودوستداران آنهاتبریک می گویم 

توفان 

دیشب خواب دیدم ابرهای سیاهی بسرعت آسمان رافراگرفتندوتوفان بسیارشدیدی بپاخاست من پشت درخانه ی مان ایستاده بودم تابه درون خانه ی مانیایدتاحفاظی باشم برای خانواده ام آنقدرشدیدبودکه داشت درراازجامی کند

توفان می آید

ومن می ایستم 

گردبادسیاه سطور

مچاله ام می کند

جامه های درونم را

ازهم می درد

ومی برد

ازدرون عریان می شوم ...ازشعر«توفان» دکترمحمودفتوحی 

شرح داستان طالوت ع درقرآن  

الم ترالی الملاء من بنی اسرائیل من بعدموسی اذقالوالنبی لهم ابعث لناملکانقاتل فی سبیل الله

درآیه فوق چه کسی یاکسانی ازقوم بنی اسرائیل ازپیامبری ازایشان  درخواست حکمران کردند ؟چرا؟

ملاء: توانگروثروتمند، دراینجاصاحب کلمه

نبی : پیامبر، کلمه ی برتر

کلمه «ملاء » دراینجا به دواهل قلم اشاره دارد:

1.صاحبان کلمه برتر

به اولیای  خدا وکلمه ی آنها ملاء  میگویندزیراکلمه ی آنها پرباراست وآنان به این خاطرثروتمندندوباقلم خودهرلحظه هستی رانوکرده به همه موجودات روزی می بخشندازراههای گوناگون

2.مشرکان وکلمات آنها

 کلمات مشرکان چون بواسطه کلمه برترنومی شودهربارثروت زیادی رادرخودذخیره می کند

البته کلمه ملاء رابایددربسترکلام قرآن معناکرددوقتی این کلمه دررابطه بامشرکان اهل قلم بکارمی رودبارمنفی داردزیراثروتی که خدایااولیائش دراختیارآنها می گذارنددر راه نادرست استفاده می کنند

 پس دراینجا دوگروه خواهان پادشاهی بودندتابواسطه اودرراه خداکارزارکنند

آیا مشرکان براستی خواهان جنگ درراه خدابودند؟ ادامه آیه به این سؤال پاسخ می دهد

قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الاتقاتلوا

فاعل قال ضمیر«هو» می باشدکه برمی گرددبه «نبی»( پیامبر، فرشته های کلمه برتر)

پیامبرقوم بنی اسرائیل ازآنان پرسید اگرجنگ مقررشودبرشما آیاشماکارزارمی کنید؟

نکته : آوردن حرف پرسشی «هل »با فعل « عسیتم »  هم امیدواری پیامبربه خواست ملاءرامی رساندهم  تردیدپیامبردرکارآنهارازیراوی می داندکه همه ی خواهندگان راست نمی گویندادامه آیه آن راتاکیدوتبیین می نماید

دلیل پیکارشان چه بود؟

قالواومالناالانقاتل فی سبیل الله  وقداخرجنامن دیارناوابنائنا

گفتندچرادرراه خداکارزارنکنیم درحالی که ماازدیارمان وازنزدفرزندانمان بیرون رانده شده

ایم

فلماکتب علیهم القتال تولواالاقلیلامنهم والله علیم بالظالمین  

ضمیر«هم» درعلیهم ومنهم برمی گردد به ملاء

نکته : همانطورکه گفته شد پیامبردیده بودجزعده ی اندکی راغب جنگ درراه خدانمی باشند

 حال این عده ی اندک چه کسانی هستند؟چرا؟

1.اولیای خدا:

ضمیر« هم » در«علیهم » و«منهم » برمی گرددبه دودسته ملاء اماخداباحرف «الا»اولیای خودراازآنهااستثناء نموده است ادامه آیه :«والله علیم بالظالمین»  آن راتبیین می نماید

هدف اولیای خدا بواقع پیکاردرراه خداست آنهابواقع حکمران ظاهری نظام نیستندزیراشکایت دارندازاینکه به آنهادراین نظام بواسطه حکمرانان فاسدظلم شده (آنهاراازسرزمین وفرزندانشان جداکرده اند )

2.شجره ی طیبه

شجره طیبه بواقع لشکریان پنهان وآشکاراولیای خداهستند آنها  همیشه تسلیم اوامرالهی هستندخدابه آنها مسلم می گویدحال صاحب هردین وعقیده ای که باشندبه فطرت عمل کرده ودربرابرهرظلمی می ایستنددرعین اینکه خدانعمت زیادی به اینهاعطاکرده وخودنعیم یاعامل فیضندولی کم بهره می مانندبخاطرظلمی که مشرکان یاحکام ظالم برآنان روامی دارند

چرامشرکان (دسته دوم ملاء)به پیامبرقوم بنی اسرائیل پیشنهادجنگ درراه خدارادادند؟

قالواومالناالانقاتل فی سبیل الله  وقداخرجنامن دیارناوابنائنا فلماکتب علیهم القتال تولواالاقلیلامنهم والله علیم بالظالمین

1.مدعی بودندمظلوم واقع شده اند

مشرکان بانقش قلم خودبرکل هستی حکم می رانندوحکومت ظاهری دنیادردستان آنهامی چرخدگاهی درمصدرکارهادرسرزمین خودهستندگاهی هم نه ؛چون مردم معمولی آنهارابخوبی نمی شناسندهمیشه ازوضع موجودخودشکایت کرده وتظاهربه مظلوم بودن می نماینددرپیش روی مردم معمولی تظاهربه دینداری کرده وخواهان جنگ درراه خداهستند

 2.مدعی هستندکه تنهاکلمه ی آنهاست که به هستی حیات می بخشد

گفته شد قلم مشرکان دربسترقلم اولیای خدابازمی شودوازآن نورمی گیرداما بااین که آنهابه این موضوع واقفندخودراصاحب کلمه ونظام عالم دانسته وهیچگونه حقی رابرای اولیای خداو شجره آنهاقائل نمی شوند؛پیش روی پیامبران به طعنه ادعا می کنند آنهاراازخانه وسرزمینشان(درکلمه آنهانفوذکرده اند) بیرون کرده اند وبین آنها وفرزندانشان جدایی انداخته اند؛ وقتی هم  به آنهاجنگ درراه خدامقررمی شودازحکم پیامبران روی برمی گردانند

  وقال لهم نبیهم ان الله قدبعث لکم طالوت ملکاقالواانی یکون له الملک علیناونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم

پیامبر قوم بنی اسرائیل دراینجا به پیامبر(یاپیامبران) بعدازحضرت موسی اطلاق می شود.حال باتوجه به ادامه آیات چون داستان پادشاهی حضرت طالوت است وجنگ بین طالوت وجالوت درزمان حضرت داوود ع اتفاق افتادپس پیامبرقوم بنی اسرائیل هم می تواندبرحضرت داوودع اطلاق شودوهم برطالوت ودیگرپیامبران هم عصراو

وقال لهم نبیهم ان الله قدبعث لکم طالوت ملکا

فاعل قال ضمیر«هو» می باشدکه برمی گرددبه «نبی»( پیامبر، کلمه برتر)

بنابراین معنای آیه می شود:

1.کلمه برترخبردادکه خداطالوت رابه عنوان ملک یافرمانروامبعوث کرد

2.پیامبرقوم بنی اسرائیل خبردادکه خداطالوت رابه عنوان پادشاه یافرمانروامبعوث کرد

فرم سخن نبی به اینکه خداپادشاهی به نام طالوت رابرای شما برانگیخت (قدبعث) گواه براین است که این پادشاه ازپاکان واولیای  خداست ادامه آیه این مفهوم راتاکیدوتبیین می  نماید

حکمرانی طالوت توسط چه کسانی مورداعتراض واقع شد؟

جواب : شجره خبیثه اعم ازمشرکان صاحب قلم وافرادشان

دلیل اعتراض آنان چه بود؟

قالواانی یکون له الملک علیناونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعه من المال

قالوا:فاعل قالوا ضمیرفاعلی «واو» می باشدکه برمی گرددبه ملاء نوع دوم (مشرکان دارای کلمه)

انّی یکون له الملک علینا: چگونه طالوت برماحکمران باشد

ونحن احق بالملک منه :ودرحالی که ماازاو سزاوارتریم به پادشاهی

ولم یؤت سعه من المال: وکم بضاعت است ( کلمه ی اوپربارنیست )

قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم

پیامبردرجواب مشرکان (ملاء نوع دوم ) چه گفت ؟

ضمیر«هو» درقال برمی گرددبه «نبی » (پیامبری ازبنی اسرائیل ، کلمه برتر)

پیامبرگفت :

 1. ان الله اصطفاه علیکم

اوبرگزیده خداست

گفته شد طالوت ازاولیای خداست دراینجا خبرپیامبروادامه آیه : ان الله اصطفاه علیکم... این موضوع راتاکیدمی  نماید

2. وزاده بسطه فی العلم والجسم

واورابرشمابرتری بخشیدازلحاظ وسعت درعلم وجسم 

زادزودا:مهیاوآماده کردتوشه را

زاده :عطاکرداوراتوشه

زادزیدا:افزون شد

قدبعث لکم طالوت ملکاقالواانی یکون له الملک علیناونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعه من المال قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم

فعل ماضی نقلی «قدبعث » درآیه قدبعث لکم طالوت ملکااستمرارپادشاهی وپیامبری طالوت راازگذشته (درعدم ، زمان بدنیا آمدن )تاحال می رساندپس برخلاف اعتقادمشرکان طالوت درگذشته  ازنظروسعت مال (کلمه)ازمشرکان برتربوده است آیه « وزاده بسطه فی العلم والجسم » این معناراتاکیدوتبیین می نماید.

وزاده بسطه فی العلم

 باتوجه به فعل قدبعث می توان گفت: قدزاده ... یعنی برتری بخشیده است اوراخدابعبارت دیگربرتری طالوت به لحاظ علم ازگذشته تاحال ادامه داشته است

برتربودن پیامبرازلحاظ علم یعنی :

کلمه ی او کلمه برتراست

زاده بسطه فی العلم والجسم

«واو» قبل ازجسم واوعطف می باشد بنابراین می توان خواند:

وزاده بسطه فی الجسم )وقدزاده بسطه فی الجسم )

منظورآیه ازبرتری طالوت دروسعت جسم چیست ؟

جسم : تن ،بدن ،اعضای بدن ، شخص ، پیکر

گفته شدقرآن انسان رااستعاره ازاسماء فعال خداقرارمی دهدبنابراین وسعت درجسم یعنی

فراگیربودن کلمه اولیای خدادرهستی وبرتری آن برکلمه مشرکان ازهمه لحاظ

کلمه درآن زمان به جایی رسیده بودکه اقتدارلازم رابرای برقراری حکومت پیامبران داشت

رشدکلمه درزمان پادشاهی طالوت بعلت بیشتربودن اولیای خدادرآن زمان بوده است

نکته : برتری طالوت درجسم برتری قدرت ونیروی خودپیامبررانیزمی رساند

ببینیم این معنارادرشعر«پیشانی » دکترمحمودفتوحی :

«پیشانی ات را

بلندمی بینم » :

مردی گفت ومرد

«تو

ازنیرویی سرشاری »:

زنی داناگفت

دختران گستاخ

درآن صورت

درخشش مرموزی دیده بودند

من هم باورم شده

هرروزپیش ازسپیده

بربام می آیم

به انتظار

که خورشیددومی طلوع کند

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 10 آذر 1398 | 10:20 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم