فاستقم کماامرت ومن تاب معک 

شرح داستان ذوالقرنین راتمام کردم دارم شرح داستان یوسف ع رامی نویسم البته یکباربدقت تمام داستان راخواندم درفیش هاشرح مختصری نوشتم الان دارم آیه به آیه شرح مفصل آن را می نویسم رسیدم به آیه 46 آن قسمت ازداستان که حضرت یوسف ع تعبیرخواب پادشاه مصررامی گوید:

یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ ﴿۴۶

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِی سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۴۷

ثُمَّ یَأْتِی مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿۴۸

من که کمرم خم شد زیربارمشکلات ای پدرمهربانم پس کی غلبت الروم می آیدروزشادی مومنان

ادامه شرح شعر«پیشانی »:

هرروزپیش ازسپیده

بربام می آیم

به انتظار

که خورشیددومی طلوع کند

پیش ازسپیده : پیش ازطلوع آفتاب ، پیش ازشکافته شدن قلم

رجوع شودبه شرح شعر«یک هفته عاشقی » استاد

بام : بام خانه ، استعاره ازمحراب جای ووقت قلم زدن

درداستان عزیزپیامبر خدااسم فعال خودرابه خانه ای مثال زده بودکه دارای سقف وستون است سوره بقره آیه 259

خورشیددومی طلوع کند: قلم نو شود، یاخورشیدقلم اولیای خداتنهابرجهان حکمفرماشود

قرآن اغلب خورشیدرااستعاره ازنقش قلم اولیای خدامی گیردوگاهی درمعنای نقش قلم کفار(سوره نمل آیه 24)  بنابراین معنای شعربالامی شود: من هرلحظه یاهرروزمنتظرمی شوم قلم نو شودیابرسم به خورشیدقلم اولیای خدایعنی جهان آخرت

واشرقت الارض بنورربهاووضع الکتاب وجاء بالنبیین والشهداء وقضی بینهم بالحق وهم لایظلمون  (سوره زمرآیه 68)

ادامه ی داستان طالوت ع

گفته شدپیامبربنی اسرائیل به آنهادرموردطالوت ع فرمود:

قال :

1.ان الله اصطفاه علیکم

2.وزاده بسطه فی العلم

3.والجسم

4. والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم

وخداملکش را که همان کلمه ی برترش می باشد صاحب قدرت برتراست- به هرکس بخواهدمی دهد

آیات فوق این معانی رامتذکرمی شود:

1.طالوت پیامبرجزوثروتمندان قوم بنی اسرائیل (صاحب کلمه ی برتربودوازلحاظ جسم نیزفردی قدرتمند)بودوهمیشه درحال مبارزه ی پنهان باکفار

2.طالوت پیامبربعدازدوره ای بعنوان حاکم وقت ازطرف خدامأموراجرای قانون خدابصورت آشکارشده است

3.آن نبی که  باقوم بنی اسرائیل سخن می گویدطالوت هم می تواندباشد

4.باتوجه به ادامه داستان این حضرت داووداست که درموردپادشاهی طالوت ع باقوم بنی اسرائیل سخن می گوید

5.قرآن بطورضمنی حکومت محمدص رایادآورمی شود

نتیجه :دراصل پیامبران واولیای خداصاحب ملک دنیایندوبرکل جهان هستی تسلط ونظارت تمام دارندآنان گاهی بطورآشکارهم حکمرانی می کنندمانندامیربودن امام علی ع دربرهه ای اززمان ، عزیزبودن یوسف ، رهبری امام خمینی ع درعصرحاضر،حکومت صالحین علیهم السلام قبل ازقیامت (امام مهدی ودیگراولیای غایب ). دراینجا طالوت هم پیامبرپنهان بودهم حکمران وقت

وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم

تابوت : صندوق ازچوب وغیره

سکینه :آرامش وآهستگی ، بادتیزرو

نکته : پیامبرقوم بنی اسرائیل نشانه ی پادشاهی طالوت راتابوتی دانست که درآن آرامش وآسایشی بودکه ازجانب پروردگاربود

منظورازتابوت چیست ؟ چراقرآن به آن تابوت گفته است ؟

تابوت درلغت یعنی صندوقی که ازچوب یامواددیگربسازند.خدا به زمین گهواره نیز می گویدکه محل آرامش وسکون است والارض مهادا... زمین راچون گهواره  ای می داندکه انسان درآن آرام می گیردقرآن به زوج کلمه ی برترزمین هم می گویدپس گهواره همان زمین است که انسان درآن سکونت نموده وآرام می گیردصندوق هم همان معنارابیادمی آوردزیرامحفظه ای است که ظرفیت قرارگرفتن اجسام درآن تعبیه شده است ازآنجایی که این صندوق هم حرکت داردوهم آرام بخش است پس تقریبا همان معنارامتذکرمی شودبخاطراین که این وسیله درپوشش کلمه  مشرکان قرارمی گیردخدابه آن تابوت گفته درحقیقت این تابوت همان نقش وپیکری است که اولیای خدامی زنندوباعث ارامش دلهای مومنان واصلاح جامعه می شوداین معناراادامه آیه تاکیدوتبیین می نماید

حال ببینیم این معنارادرشعرتندیس هوس استاد:

...چشمانت

دختران عریان عزرائیل اند

که پیشاپیش تابوت من می رقصند

من درنگاه تومانده ام ...

چشمانت :دوچشم:  نقش کلمه برتروسخن اولیای خدادرزوج کلمه ی برتر

دختران عریان عزرائیل :

دختران عریان : زوج کلمه برترکه پوششی نداردکفارآن را می بینندومی تواننددرآن نفوذکنند

دختران عریان عزرائیل: زوج کلمه ی برترقانونمنداست زیرپاگذاشتن قانونهای الهی باعث عذاب افرادخاطی می شود

تابوت من : زوج کلمه ی برتر

شاعردوچشم زوج کلمه  ی برتررابه دختران عریان عزرائیل تشبیه می کندکه تابوت اورابارقص مشایعت می نمایندتابوت او ودوچشم زوج کلمه ی برتربواقع یک چیز است شاعربااین تشبیه می خواهدبگویددرزوج کلمه ی برترمرده  ای است که اهل آن حمل می کنندحال مرده چه کسی یاکسانی هستند ؟ کسانی که برروی آن آتش بارمی کنندوتوسط نقش اولیای خدابارآتش آنهامی ریزدوعذاب می شوندوکلمه ی آنهابه سمت نابودی می رود

وقال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم وبقیه مماترک آل موسی وآل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین

ترکه :گذاشت آن راوترک کرداورا

ماترک:آنچه باقی گذاشت

وبقیه مماترک آل موسی وآل هارون

این صندوق میراث وباقی مانده ی کاری هایی است که آل موسی وآل هارون انجام دادندوطالوت ع آن راادامه خواهددادیعنی نتیجه زحمات آن پیامبران است که درزمان طالوت بوقوع پیوست واوتوانست به عنوان پیامبری که پادشاه نیزهست برجامعه حکومت نماید

استادنیزدرشعر«تبعید» خودتلاش انبیارابرای هدایت بشرازابتدای خلقت تاولایت امام علی ع وادامه ی آن تاآخرت به تصویرمی کشد

 تحمله الملائکه

این صندوق رافرشته هاحمل می کنندزیرااین پیکریانقش همان حاصل قلم اولیای خداوفرشته های  آنهاست

ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین بقره  246

خدااوراوقلم اوراآیه ای قرارداده است برای همه

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1398 | 07:12 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

شرح شعرپیشانی

«پیشانی ات را

بلندمی بینم » :

مردی گفت ومرد

پیشانی استعاره ازکلمه فعال خدا

پیشانی بلنداستعاره ازکلمه برترصفت بلندبودن هم به فراگیربودن کلمه اشاره می نمایدهم به رشیدبودن آن

ببینیم پیشانی رادرقرآن :

الم یعلم بان الله یری کلالئن لم ینته لنسفابالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه سندع الزبانیه کلالاتطعه واسجدواقترب .سوره علق آیه14

ناصیه:موی پیشانی

پیشانی استعاره ازاسم فعال خدا

صفت کاذبه برای ناصیه این معنارامی رساندکه قرآن به آن دسته اسماء فعال خدااشاره داردکه گمراه است

ببینیم رشیدرادرشعر«نام دخترخدا»:

...درسپیده ی عدم

ناگهان نسیم مبهمی وزید

قامت حریردختری رشید

مثل شیهه ای سپید

درمیان  خرمن ایستاد

آن نهال پرشکوفه ی بلور

دردل من ایستاد...

رشیددرقرآن درمعنای کلمه ی رشدیافته است:

قال یاقوم هولاء بناتی هن اطهرلکم فاتقواالله ولاتخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید

سوره هودآیه78

رجل رشیدیعنی فردی که دارای کلمه ی رشد یافته باشد

ولقدارسلناموسی بایاتناوسلطانامبین الی فرعون وملائه فاتبعواامرفرعون وماامرفرعون برشید

امرفرعون باکلمه ی فرعون صادرمی شودبخاطرهمین قرآن آن را رشدنیافته می گویدفرعون ازجمله مشرکان صاحب قلم بود

سوره هودآیه 97

پیشانی ات رابلندمی بینم /مردی گفت ومردیعنی مردی درهنگام مرگ گفت :تو صاحب کلمه ی برتری. شاعراززبان من اولیایی روایت می نمایدکه یکی ازاولیای خدااوراتصدیق وتایید نموده است زیراشاعررامی شناسد

«تو

ازنیرویی سرشاری »:

زنی داناگفت یعنی زن دانایی به شاعرگفته است :تودارای نیروی فوق العاده ای هستی هرفردازاولیای خداخودکلمه اند ودارای کلمه ی برتروهردو دارای قدرت خدایی .

منظوراززن داناچه کسی یاکسانی می باشند؟

وقتی نقش کلمه برتردرشجره طیبه بازمی شودچون درپوشش قلم مشرکان بازشده به آن زن می گویندشاعربه این کلمه زن داناگفته است زیرا کلمه ی برترآن راسرپرستی می نماید ازطرفی هرفرداززوج کلمه ی برترقدرت خداوندرامشاهده نموده وبه آن واقفند

چراگفته شده است زنی دانا؟

زیراتنهایک ولی نقش قلم خودرابه زوج کلمه ی برترنمی فرستد

«تو

ازنیرویی سرشاری »:

زنی داناگفت

دختران گستاخ

درآن صورت

درخشش مرموزی دیده بودند

من هم باورم شده

منظورشاعرازدختران گستاخ چیست؟کلمات مشرکان که برشجره طیبه بارآتش می ریزند

درآن صورت :درکلمه برتر،درزوج کلمه برتر،دراولیای خدا

دیده بودند:درعدم

فعل گفت ودیده بودند زمان هرولی ازخلقت او تاکنون رامی رساند

درخشش مرموز:نوری که رازآلوداست (منبع آن رانمی دانند)، نوری که ازآن اطلاع کافی ندارند(اسم برترخدارانمی دانند)

عبارت «زنی داناگفت » بین دوعبارت «توازنیروی سرشاری » و«دختران گستاخ / درآن صورت / درخشش مرموزی دیده بودند» آمده است مامی توانیم شعررااینگونه بخوانیم :

زنی داناگفت :توازنیرویی سرشاری

زنی داناگفت :دختران گستاخ /درآن صورت / درخشش مرموزی دیده بودند/ من هم باورم شده

دختران گستاخ /درآن صورت / درخشش مرموزی دیده بودند/ من هم باورم شده

زن دانا – زوج کلمه برتر-می بیندکه مشرکان ازروی علم ودانایی برروی اهل اویا کلمه ی برترجهت گرفتن نوراوبارمی گذارنداولیای خدانیزاین موضوع رادرزوج کلمه  ی خودمشاهده می نمایند

ادامه دارد...

ولادت پدرامت امام حسن عسکری ع رابه مولایمان امام مهدی ع ودیگراولیای زنده وغایب ودوستداران آنهاتبریک می گویمتاریخ : شنبه 16 آذر 1398 | 02:52 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم