سه سال پیش بودکه دیدم بالباس آبی بلندت باکتاب قطوری دردست پشت درایستاده ای و پدرم غمگین جلوی درنشسته .ای پدرامت پس توکی می آیی من و پدرم منتظریم

درموردشب اسطوره ای یلداسخن بسیاراست امابگذاربگویم یلدا برگرفته ازچه زبانی است ؟ کافی است سوره ی توحیدرابیادآوری «لم یلدولم یولد» گفته شد اصل همه ی زبانها  عربی فصیح می باشدوقتی اولیای خدا به این زبان قلم می زنندباتوجه به هرفرددرهرجاکه باشدبه زبان خودفردترجمه می شودومردم ازآنهاسخنهامی سازند

داستان ذوالقرنین درقرآن

دراین داستان راوی خداونداست وذوالقرنین در نقش ولی خداظاهرمی شود خدادراین داستان نقش اولیای خودرادراجرای قوانین خود بیان می داردببینیم این داستان رادرقرآن :

خدابه پیامبریاحضرت محمدص به کلمه ی خودمی گوید:ازتو درباره ی ذوالقرنین می پرسندبگوبزودی داستان آن را برای شما می گویم :

مابه ذوالقرنین درزمین تمکن (نیرو وقدرت)دادیم وازهرچیزی راهی وسببی برای او قراردادیم پس تبعیت کردآن راه یاسبب راتااینکه رسیدبه مغرب خورشیدودیدکه خورشیددرچشمه ای گل آلودغروب می کندودرنزدآن مردمی رایافت به او گفتیم ای ذوالقرنین تو آنهاراعذاب می کنی یادرایشان راه نیکویی پیش می گیری

گفت هرکس که ظلم کنداوراعذاب می کنیم وهرکه ایمان آورد وعمل شایسته ای انجام دهدبه فرمان خودکاراوراآسان می کنیم سپس پیروی کردراهی یاسببی رابرای آن

تااینکه به محل طلوع خورشید رسیدخورشیدرادیدطلوع می کندبر قومی که قرارندادیم برای آنهاپوششی ازغیرخورشید(خدارابی پرده می دیدند)همچنین

وقطعا به خبری که پیش او بوداحاطه داشتیم سپس پیروی کرد راهی یاسببی راتااینکه رسیدبین دوکوه ازغیرآن دوگروه ، قومی را یافت که دراموربخوبی نمی توانستندتفقه نمایندیادارای فکربلندوعمیق باشندگفتند: ای ذوالقرنین بدرستیکه یاجوج وماجوج  درزمین فسادبپامی کنندپس آیاقراربدهیم برای تو مالی تابین ماوآنهاسدی قراربدهی ؟گفت : آنچه پروردگارم درآن برای من تمکن داده بهتراست پس مرابانیرویی یاری کنیدتامیان شماوآنهاسدی استوارقراردهم برای من قطعاتی ازآهن بیاوریدتاجاییکه بین دوکوه برابرشودگفت بدمیددرآن تاوقتی که آن را آتش گردانیدگفت مس گداخته برایم بیاوریدتاروی آن بریزم پس نتوانستندیاجوج وماجوج ازآن بالاروندیادرآن نقب بزنندذوالقرنین گفت این ازرحمت پروردگارم می باشدچون وعده ی او بیایدآن رادرهم می کوبدووعده ی پروردگارم حق است ورهامی کنیم درآن روزموج بزنندبعضی ازکلمات (کلمات مشرکان) دربعضی (زوج کلمه برتر) وعرضه می کنیم جهنم رابرکافران . حرام است شهری که مردمش راهلاک کردیم زنده کنیم مگرزمان قیامت همان روزی که کتاب مشرکان گشوده می شودویاجوج وماجوج ازهربلندی ای می تازنددرآن روزوعده ی حق نزدیک است وناگهان دیده ی آنان که کفرورزیده اندخیره می شودومی گویندای وای برماکه ازاین روزدرغفلت بودیم بلکه ماستمگربودیم. درآن روزآنهابابتهایشان هیزم دوزخند

داستان ذوالقرنین درسوره های کهف آیه 83به بعد وانبیاآیه 96به بعد آمده است موقع آبدیت آیات راآوردم قلم به هم ریخت حذف کردم درآبدیت بعدی می آورم

....ادامه داردتاریخ : چهارشنبه 27 آذر 1398 | 10:26 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

زندان یعنی بودن درجایی که زبانت رانفهمندچه سخت است این تنهایی 

دارد یلدانزدیک می شودیلدابهانه ای است برای دورهم جمع شدن ومحبت ومهربانی واما ماه پربرکت دی نزدیک است تولدمسیح ع می آید وتولدحضرت زینب س. بگذاراعتراف کنم هرگاه تمام درها به رویم بسته می شودمی گویم یامسیح ع .به معجزه ی نامت ای پیامبرمارادریاب 

پایان شرح داستان طالوت ع  

فلمافصل طالوت بالجنودقال ان الله مبتلیکم بنهرفمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الامن اغترف غرفه بیده فشربوامنه الاقلیلا منهم فلماجاوزه هووالذین آمنوامعه قالوالاطاقه لناالیوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انهم ملاقواالله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین ولمابرزوالجالوت وجنوده قالواربناافرغ علیناصبراوثبت اقدامناوانصرناعلی القوم الکافرین .بقره 249

فلمافصل طالوت بالجنودقال ان الله مبتلیکم بنهرفمن شرب منه فلیس منی

فصل :جداشد

فلمافصل طالوت بالجنود

جنود: لشکرازآدمیان ، سپاهی ازفرشته ها

آیه فوق به این نکات اشاره دارد:

1. طالوت قلم زدوفرشته های خودرابه نظام فرستادوباقلم خودجنگ راتدبیرکردولشکریان خودرابه سوی هدف تعیین شده گسیل داد

2. طالوت لشکرخودراکه ازآدمیان بودندحرکت دادزیرااوحکمران آشکارنیزبود

قال ان الله مبتلیکم بنهرفمن شرب منه فلیس منی

نهر:استعاره ازنقش قلم کفار

آیه فوق به نکات ذیل اشاره دارد:

1.جنگ پیش روی قوم بنی اسرائیل درحقیقت امتحانی بودبرای آن قوم ازجهت ایمان

2. میزان امتحان ، طالوت پیامبربودوسخنان او

 3. موردامتحان نوشیدن ازآبی بودکه ازجویی روان بود.درحقیقت آن جوی ویاآن آب همان حاصل قلم کفاراست که طالوت مردم راازآن نهی می کرد

4.درحقیقت امتحانی بودبرای کفارکه کلمات خودرادرراه شرک وکفربکارنبرند

 ومن لم یطعمه فانه منی الامن اغترف غرفه بیده فشربوامنه الاقلیلامنهم

ضمیر«ه » دریطعمه  ومنه برمی گردد به نهر

ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به ملاء یاقوم بنی اسرائیل

آیات فوق این مواردرامتذکرمی شود:

1.بسیاری ازقوم بنی اسرائیل ازآن آب نوشیدندآنهاافراددست چپی یاشجره خبیثه هستند

2.فقط تعدادکمی ازآن آب  ننوشیدندکه خودبردودسته اند:

1.2.اولیای خدا

عده ای که ازقلم مشرکان اطاعت نکردنداولیای خدابودندزیراآنهااصلا ازاین نظام تغذیه نمی کنندوتعداشان  خیلی کم بود.

2.2.افرادشجره طیبه

افرادشجره طیبه ازکفارتبعیت نکردند

منظورآیه از: الامن اغترف غرفه بیده چیست ؟

غُرفه : یک مشت آّب

طالوت پیامبرملاک دینداری رااطاعت نکردن ازقلم مشرکان ومشرکان قرارداده است امابرای اینکه مردم مومن اودچارسختی نشوندگفته است دروقت اضطراریاناچاری اشکال نداردکمی ازآنان اطاعت کنید- ازآن نهریک مشت آب بخورید-

فلماجاوزه هو

ضمیر«ه » درجاوزه برمی گرددبه «نهر» یاهمان قلم مشرکان وضمیرفاعلی «هو» برمی گرددبه طالوت یاکلمه برتر

فلماجاوزه هو

یعنی طالوت ازآب نهرگذشت یاصرف نظرکردیانخوردآن را 

فلماجاوزه هووالذین آمنوامعه

جاوزه هووالذین آمنوامعه اشاره دارد به کسانی که ازآب نهرنخوردند جاوزه یعنی گذشتنداز«نهر » یاعبورکردند از«نهر» یاصرف نظرکردندازآن چه کسانی ؟همان دودسته ای بودندکه ازآن آب نخوردنددراینجا طالوت (هو)هم خودداخل دسته ای می شودکه از«نهر» نخورد(والذین آمنوامعه )

والذین آمنوامعه  قالوالاطاقه لناالیوم بجالوت وجنوده

دراینجاآمنواتنهابرافرادشجره طیبه دلالت داردزیرااینهابودندکه ازنهر گذشتندیاآب نهرراننوشیدند .اینهابادیدن لشکرجالوت ابتدا ترسیدندگفتندکه ای طالوت ماچگونه دربرابراین لشکرایستادگی کنیم ؟

قال الذین یظنون انهم ملاقواالله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین

  فعل «یظنون » مارابه این نکته رهنمون می کندکه گویندگان اولیای خدانیستندزیراایمان اولیای خداصدرصدویقینی است بلکه شجره طیبه هستندکه ایمانی گمانی دارندچون بواسطه قلم مشرکان گاهی ایمانشان کم می شودآیه ی قبل  همین کم شدن ایمان رادرآنهانشان می دهداین افرادرحقیقت همان افراد هستند که وقتی سپاه بیشمارجالوت رامی بیننددرابتدامی ترسندولی چون به خدااعتقاددارندپیروزی سپاه اندک خودرابرسپاه بیشمارکافران باورداشته ودرراه خداصبرمی کنند

نکته : می تواندفاعل آمنوا، قالوا وقال الذین ...فرشته های اولیای خداباشندچون دراصل آنهایندکه ایمان وشناخت درآنهامی ریزند

ولمابرزوالجالوت وجنوده قالواربناافرغ علیناصبراوثبت اقدامناوانصرناعلی القوم الکافرین .

دراینجا نیزفاعل قالواربناافرغ علینا...همان لشکریان یااهل اولیای خداهستنداعم ازفرشته ها وانسانها

فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض  ولکن الله ذوفضل علی العالمین

فهزموهم باذن الله

ضمیر«هم » درفهزموهم برمی گردد به لشکرجالوت 

وقتل داودجالوت

دراینجا طرف سخن ازطالوت پیامبربه داوودپیامبرتغییرکرد.جنگ طالوت ودیگراولیای خداازجمله داوود وشجره طیبه بالشکریان جالوت  بودوجالوت بواسطه داوودع کشته شد

وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء

خدابه داوودع ملک یعنی فرمانروایی وحکمت وعلم داده است . تغییرخطاب قرآن ازطالوت پیامبرکه دارای فرمانروایی آشکاربودبه داوودپیامبرکه فرمانروای پنهان است بخاطراین است که خدامی خواهدبگویددراصل پیامبرانندکه حاکم برجهانند

ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض

قرآن به این دلیل جنگ درراه خداوکشتن بعضی ازافرادراتوسط بعضی دیگرمقررکرده تاجهان فاسدنشود

 ولکن الله ذوفضل علی العالمین .تلک آیات الله نتلوهاعلیک بالحق وانک لمن المرسلین.

ضمیرفاعلی واواودرنتلوها برمی گردد به کلمه ی برتر-فرشته ها وخدای یگانه -، پیامبران

نتلوها:ضمیر«ها» برمی گردد به آیات

ضمیر«ک» درعلیک برمی گردد به :پیامبروکلمه ی پیامبر

خداکلمه خودرا برتر دانسته برهمه ی کلمات  وآیات خودراحقیقت می داندوپیامبررارسول خود

ادامه دارد...

داستان ذوالقرنین درقرآنتاریخ : یکشنبه 24 آذر 1398 | 05:03 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم