کروناچیست ؟

کرونایک واژه بیش نیست یک واژه ی میان تهی که آنقدربزرگ شدتاتمام جهان راپوشاندبااین واژه چه اتفاقی افتاد؟

مابدترین روزها راتجربه کردیم درخانه ماندیم وتاحدمرگ ترسیدیم هربارفردی ازماتب کردگفتیم کرونا .هرکداممان کمی بی حال شدیم گفتیم کرونا. فردی ازمااگراحتیاج داشت تامراکزدرمانی برودگفتیم درخانه بمیروگرنه همه جاکروناست. تمام مراکزدرمانی فقط بیماران کرونایی رابستری می کردنداگربیمارمادرحال مردن بودچون کرونایی نبودبایدمی مرد.مطب هاهمه بسته هیچ دکتری نبودمریض غیرکرونایی ببیند.چون آن لاین خریدمی کردیم هرکالایی رابه مشتری می دادندکالاهای بی کیفیت گاهی تاریخ مصرف گذشته وگران باهزارمنت. کروناباعث شد تاهرغذایی رابخوریم

 داخل خانه بوی گندموادضدعفونی کننده تمام حلق وراه تنفسی مارامی خراشانددستهایمان راازبس باموادضدعفونی کننده می شوریم پوست پوست وزخمی می شود و...

شمافکرمی کنیددرصدابتلا به این بیماری چقدراست ؟فقط می توانم بگم اگرمانندیک مسلمان بهداشت رارعایت کنیدانقدرکم است که می توانیدبگویید ارزش این همه مرگ پیش ازمرگ رانداردمن ازکرونااصلا نمی ترسم چون خداراقبول دارم آن خدایی که مراآفریدمرانگه می داردازهربلا. آن خدابه من می گویداگرتو نترسی هیچ اتفاقی برایت نخواهدافتادآن خدابه من می گویدراه افراط نروامارعایت مسائل پاکیزگی راکن چون گذشته. امامن مجبورم بااین واژه ی حجیم یعنی کرونا خودرازندانی کنم چون اطرافیانم بشدت می ترسندمن مجبورم باترس ازکرونا خدای خودرافراموش کنم وازاو بخواهم بشکنداین واژه راتامن ازاین زندان بیرون بروم زندان کرونا

قسمت هفدهم  شرح آیات داستان یوسف ع

وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿۵۸

و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند [او] آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند (۵۸)

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ ﴿۵۹

و چون آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد گفت برادر پدرى خود را نزد من آورید مگر نمى ‏بینید كه من پیمانه را تمام مى‏ دهم و من بهترین میزبانانم (۵۹)

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِی وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿۶۰

پس اگر او را نزد من نیاوردید براى شما نزد من پیمانه‏ اى نیست و به من نزدیك نشوید (۶۰)

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱

گفتند او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست و محققا این كار را خواهیم كرد (۶۱)

داستان فوق به مواردزیراشاره دارد:

یوسف – جوانی وعزیزمصربودن

1.آمدن  برادران مشرک یوسف به نزداو وشناختن یوسف آنهاراونشناختن آنهایوسف را

2.بیگانه بودن یوسف یاکلمه ی برتربابرادران یانقش قلم کفارچون اهل اونبودند

3.مجهزکردن یوسف باربرادران مشرکش را

4.گفتن یوسف به آنهاکه برادرپدری خودرابیاوریدو تمام وکمال دادن یوسف پیمانه را به برادرهای خود

5. گفتن یوسف به برادران اگریوسف رانمی آوریدپس دیگرنزدمن نیایید

6. قول دادن برادران  یوسف به یوسف که دفعه ی دیگربرادرشان راخواهندآورد

7. خواستن یوسف ازآنهاکه درست بمانندوپیروقلم اولیا باشند

8. مشخص بودن فریبکاری کلمات  مشرکان ومشرکان

وَجَاءَ إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

ضمیر«هم » برمی گردد به برادران یوسف

ضمیر«ه» درله برمی گردد به یوسف

آیه فوق دومعنادارد:

برادران یوسف آمدندپس داخل شدند براو پس شناخت ایشان راودرحالی که برادران یوسف برای یوسف بیگانه بودند

برادران یوسف آمدند پس داخل شدندبراو پس یوسف شناخت ایشان رادرحالی که ایشان یوسف رانمی شناختند

اگریوسف رااستعاره ازکلمه ی برتروزوج آن بگیریم معنی آیه می شود:

برادران مشرک یوسف یانقش قلم کفاردرزوج کلمه ی برترواردشدنددرحالی که زوج کلمه ی برترآنهاراشناخت امابا آنهابیگانه بود 

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْكَیْلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ 

قال : یوسف گفت یاکلمه ی برترگفت

 بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ:برادردیگرشان که ازپشت پدرشان است یعنی ولی است (بنیامین )اگربرادررااستعاره از زوج کلمه ی برتریاکلمه برتربگیریم معنی آیه می شود: حالا که باردرست وپاکی به شمادادم پاکی درکلمه بیاوریددرست بمانیدوبگذاریدنقش قلم کلمه ی برتربماندبرادریا دومی یوسف رابیاورید

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِی وَلَا تَقْرَبُونِ 

وگرنه دیگرپیمانه به شمانمیدهم ونزدیک من نشوید

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ 

فاعل قالوابرادران یوسف و استعاره ازنقش قلم کفارمی باشد

نراود:می خواهیم

ضمیر«ه » درعنه برمی گردد به :بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِیكُمْ

بنابراین معنای آیه می شود: برادران مشرک یوسف به یوسف گفتند: بزودی ازبنیامین می خواهیم پدرش را:یعنی بنیامین راواسطه قرارمی دهیم تاپدرش اجازه بدهد

بنابراین معنای آیه می شود:برادران مشرک یوسف به یوسف گفتند: بزودی می خواهیم ازبرادرپدری خودمان یازوج کلمه ی برترپدرش رایعنی درزوج کلمه ی برترنفوذکرده ودوباره ازیوسف یاکلمه ی برتربرداشت می کنیم

نکته : بجای اینکه ازیوسف یاکلمه ی برتراطاعت کرده وازفساددست بردارندراه فریب پیش می گیرند

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم