قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت دهم 

حال یوم الحسره یاقیامت رادرسوره انعام  آیه 26ببینیم :

ولوتری اذوقفواعلی النارفقالوایاویلتنانردولانکذب بایات  ربناونکون من المومنین بل بدا لهم ماکانوایخفون من قبل ولوردوالعادوالمانهواعنه وانهم لکاذبون . وقالوا ان هی الاحیاتناالدنیا ومانحن بمبعوثین ولوتری اذوقفواعلی ربهم قال الیس هذابالحق قالوابلی وربناقال فذوقواالعذاب بماکنتم تکفرون .قدخسرالذین کذبوابلقاء الله حتی اذاجائتهم الساعه بغته قالوایاحسرتناعلی مافرطنافیهاوهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم الاساء مایزرون وماالحیوه الدنیاالالعب ولهووللدارالاخره خیرللذین یتقون افلاتعقلون قدنعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لایکذبونک ولکن الظالمین بایات الله یجحدون

وای کاش هنگامی که برآتش عرضه می شوندمی دیدی که می گویندکاش بازگردانده می شدیم وآیات پروردگارمان راتکذیب نمی کردیم وازمؤمنان می شدیم بلکه آنچه راپیش ازاین نهان می داشتندبرای آنان آشکارشده است واگرهم بازگردانده شوندقطعا به آنچه ازآن منع شده بودندبرمی گردندوآنان دروغگویندوگفتندجززندگی دنیای مانیست وبرانگیخته نخواهیم شدواگربنگری هنگامی راکه دربرابرپروردگارشان بازداشته می شوندمی فرمایدآیااین حق نیست می گویندچراسوگندبه پروردگارمان می فرمایدپس به آنکه کفرمی ورزیدیداین عذاب رابچشید.کسانی که لقای الهی رادروغ انگاشتندقطعازیان دیدندتاآنگاه که قیامت بناگاه برآنان دررسدمی گویندای دریغ برما برآنچه درباره ی آن کوتاهی کردیم وآنان بارسنگین گناهانشان رابه دوش می کشندچه بداست باری که می کشندوزندگی دنیاجزبازی وسرگرمی نیست وقطعا سرای بازپسین برای کسانی که پرهیزگاری می کنندبهتراست آیا نمی اندیشید؟ به یقین می دانیم که آنچه می گویندتوراسخت غمگین می کنددرواقع آنان توراتکذیب نمی کنندولی ستمکاران آیات خداراانکارمی کنند  

ولوتری اذوقفواعلی النارفقالوایاویلتنانردولانکذب بایات ربنا

درآیه :ولوتری اذوقفواعلی النارفعل تری چه کسی یاکسانی راموردخطاب قرارمی دهد؟

الف)خدابه پیامبرمی گوید: ای کاش می دیدی مشرکان راوقتی می ایستادندبرآتش یااطلاع پیدامی کردندازآتش

وقف :ایستاد

وقف علی الامر: مطلع شدن برچیزی

نار:دوزخ ، عذاب پرسش

آیابراستی پیامبر مشرکان رادرآتش نمی بیند؟

1.پیامبران هم فرشته های آتش را می بینندهم مردم گناهکاررادرآتش می بیننداماخدابا اینگونه بیان خواسته این مطلب را به مامتذکرشودکه پیامبردرداخل آتش نیست پس آتش رامشاهده یالمس نمی کندازبیرون آتش رامی بیندو حس کسی که داخل آتش است رانداردیعنی ای پیامبرکاش بدانی چه عذابی می کشندمشرکان درداخل آتش .منظورقرآن بیان شدت عذاب است برمشرکان

2.درست است که پیامبردرقیامت زنده شده ومی بیندمشرکان درداخل جهنم قراردارنداماوقت ابلاغ پیام که هنوزجهنمی درکارنیست بخاطرهمین قرآن خبرازآینده مشرکان می دهد برای پندواندرزبه آنان

ب )پیامبربه کلمه خودکه کلمه برتراست می گویدواوپیام می بردبه نظام

پیامبربه کلمه خودکه کلمه برتراست می گویدای کاش تووقت نزول آتش برمشرکان آن را ببینی یعنی ای کلمه برترتواصلا درجهنم داخل نمی شوی حشردرتوصورت نمی گیردکلمه پاک حشردراواتفاق نمی افتدهمانند خودپیامبران

فقالوایاویلتنانردولانکذب بایات ربنا ونکون من المومنین

نکته :مشرکان وقتی آتش را برخودمی بینندطلب برگشت می کنندتابافرصتی دوباره آیات خداراتاییدنمایند

بل بدا لهم ماکانوایخفون من قبل

نکته : آیه فوق علم مشرکان رامبنی بروجودجهنم درقبل ازقیامت متذکر می شودیعنی آنهامی دانستندکه جهنم هست اما پنهان می کردند

ولوردوالعادوالمانهواعنه وانهم لکاذبون .

نکته : خداایمان وتوبه مشرکان را ظاهری می داندزیرامی گویداینها دروغ می گویندواگربرگردندبازبه سمت کفروشرک می روند

 وقالوا ان هی الاحیاتناالدنیا ومانحن بمبعوثین

نکته :قرآن می فرماید: مشرکان حیات وزندگی را تنها زندگی دردنیامی دانندوهرگزقیامت راباورندارند

 ولوتری اذوقفواعلی ربهم قال الیس هذابالحق قالوابلی وربناقال فذوقواالعذاب بماکنتم تکفرون

آیه فوق مواردذیل رامتذکرمی شود:

1.پیامبرشرح حال کفارومشرکان رادرقیامت برای مابیان می نماید

2.باتوجه به آیه قبل : ولوردوالعادوالمانهواعنه وانهم لکاذبون . وقالوا ان هی الاحیاتناالدنیا ومانحن بمبعوثین» تنهاکافران ومشرکان  وقتی راکه درداخل آتشند آیات پروردگارراباورمی کنندوخدااین ایمان آنهاراقبول نمی کند

فاعل قال درآیه فوق چه کسی است ؟

آیه :ولوتری اذوقفوا علی ربهم؛ بیانگراین است که پیامبریاکلمه  برتردرداخل آتش نیستندفقط نظاره گرندامافاعل قال همان «ربهم » می باشدکه همان فرشته های پیامبران  درنظام مشرکان می باشند

قدخسرالذین کذبوابلقاء الله حتی اذاجائتهم الساعه بغته قالوایاحسرتناعلی مافرطنافیها

آیه فوق نکات ذیل رامتذکرمی شود:

1.هشدارخداونداست به کفارومشرکان برای روزی که درداخل آتش قرارمی گیرند

2.خداوقوع قیامت راناگهانی میداند

3.باتوجه به آیات قبل وقتی که کفارومشرکان خودرادرآتش می بینندازاعمال گذشته خوددچارحسرت می شوند

وهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم الاساء مایزرون

نکته : خدامشرکان رادرقیامت باباری ازگناهان به تصویرمی کشدباری که سنگین وبداست

وماالحیوه الدنیاالالعب ولهو

نکته : خدادنیاراجزبازی وسرگرمی نمی داند

وللدارالاخره خیرللذین یتقون افلاتعقلون

آیه فوق به مواردذیل اشاره دارد:

1.دنیای پرهیزگاران بهتراست ازغیرپرهیزگاران

2.آخرت پرهیزگاران بهتراست ازدنیای آنهاست زیراعذاب برآنهانازل نمی شود

3.هدف خداوندمقایسه دودنیانیست بلکه پندوهشداروتذکراست چون می خواهدانسان ازطریق عقل آن راانتخاب کند. خدازندگی آخرت رااصل می دانددارالاخره هی الحیوان

 قدنعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لایکذبونک ولکن الظالمین بایات الله یجحدون.

نکته : آیه فوق دلسوزی پیامبررابرعدم ایمان مشرکان وکافران می رساندواینکه آنهاازروی ظلم آیات خدارامنکرمی شوندالبته ظلم به خودشان

2.2.2. یوم الحسره قیامت است ؛زمانی که مردم به شناخت کامل می رسند:

قرینه کلام «من مشهدیوم عظیم » ،«اسمع بهم وابصریوم یاتوننا» اذاقضی الامرو...و انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون

مردم می آینددرحالی که می بینندومی شنوندوبرمی گردندبسوی خدایاکلمه برترواولیای خداوارثان زمینند

مفهوم فوق ،نشانگراین است که مردم به بینش کافی رسیده اند واین آخرقیامت است حال ببینیم این معنارادرادامه آیه :

انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون .

ماییم که زمین راباهرکه درآن است به میراث می بریم و به سوی مابازگردانیده می شوند

نکته : ضمیر:« نا» برمی گرددبه :

1.چون طرف خطاب حضرت محمدص وعیسی ع است پس ضمیربرمی گردد به اولیای خدا

2. باتوجه به آیه وان الله ربی وربکم. خداخودراوکلمه برترخودراپرورش دهنده یا«رب » همه می داندپس میراث داران زمین ، خداوکلمه برتراوست . خداازطریق کلمه برترپیامبران راراهنمایی می کندتاماراهدایت کنند.« نا » یعنی فرشته های پاک خدا

ضمیر«ها» برمی گرددبه زمین . یعنی هر که درزمین است میراث انبیاست  . به عبارتی نظام ازسلطه مشرکان وکافران خارج می شودوهمه دراختیارپاکان قرارمی گیرد

والینایرجعون : چه کسانی رجعت می کنند به سوی پاکان یا کلمه برترکه سرپرستش خداست؟

1. دست راستی ها

2.مشرکان وکافران

3.دست چپی ها

نتیجه :پاکان واولیای خدارجعت وقیامت ندارند. البته دست راستی هاکه ازشجره طیبه هستنددارای گناه  اندکند پاک شده به بهشت می روندودست چپی هاکه از شجره خبیثه هستندباگناه بسیارپاک شده وبه بهشت می روندخدامعیارراجزءا وفاقا می داندامامشرکان وکافران که دارای کلمه خبیثه هستندچون جرم وگناه زیادی دارندبسختی پاک شده  به عذابی دائمی دچارمی شوند.اگرخوب به آیه نگاه کنیم میراث دارزمین پاکان وکلمه برترخداست چون دیگرکلمه مشرکان پاک شده ووجودنداردهرکس که درآن است می شودمیراث دارزمین وآن شامل اولیای خدا،دست راستی هاست البته دست چپی هاکه ازشجره خبیثه هستندآنهایی که صاحب کلمه هستندبعدازپاک شدن به عذاب طولانی دچارمی شوندوآنهایی که صاحب کلمه نبوده اندبه عذاب سختی دچارمی شوندپاک شده به بهشت می روندوبواسطه فیوضات اولیای خداصاحب نعمتهای بهشتی می شوند ؛ برای مطالعه بیشتررجوع کنیدبه سوره واقعه

حال یوم الحسره رادرشعر «آی چقدرزیبایی » استادمحمودفتوحی ببینیم :

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 26 شهریور 1397 | 09:44 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

قحط

ای خدای توفان بدوی

قُزح

رنگین کمانت رابردار

ابرسیاه ناباوری رابدر

گندم ها به زیرخاکند

ازتشنگی هلاکند

قزح

پیکان آبدارببار

که ماه تشنه است

ولاله یکروزه

آسمان عزادارآب

ولب ها ترک خورده

کمان بکش

قزح

عرشیان بخیل رابکش

تاگندم های تشنه

ازخون لبی ترکنند

شعر«قحط» ازکتاب سیب پرتابی دکترمحمودفتوحی  

این شعربسیارزیبارادرفرصتی شرح خواهم دادالان دارم ازداستان حضرت یوسف ع فیش برداری می کنم .مبحث قیامت وحضرت عیسی ع که تمام شودشایدداستان ذوالقرنین راشرح دادم بعدمی روم سراغ توضیح داستان حضرت یوسف؛ این داستان بسیارزیباست وپرمعنی .درهای بسیاری به روی من گشودتابادچنین باداتاریخ : پنجشنبه 22 شهریور 1397 | 09:56 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
یاغیاث المستغیثین 
امروزباران استغاثه بارید
ومن موج دریارابه نظاره نشستم 
چون کوه! 
ازهمیشه زندگیم بیاددارم وقتی مشکلم به محرم می افتدحل می شودپس توای امام حسین ع مارادریاب ای پدرمهربان ع

گلهای بیقراردرفصل انتظار

من درست روی کمربندزلزله ایستاده ام وسوره زلزال می خوانم

یک آسمان گل درکنارمن نشسته اند

به بوی تو دلخوشند وبیقرار

کاش این آسمان سوراخ شود

وتوباخورشیدی به همه ی گلهایت لبخندبزنی

به گوش دماوندخوانده ام

زمزمه ی سراب وپاییزرا

اما کو گوش شنوا

این باراگرآتشفشان بیاید

سلسله ای ازدیوان فروخواهدریخت

ومادیوسفیدرادرقصه ها مرورخواهیم کرد

بیقراریهای گلهای تو

مراسخت می تکاند

ورستاخیزی بپا می کند

وآه من جرقه ای می شود

برای فتیله ی دماوند

سالهاست که من این آتشفشان راهشدارداده بودم

این قوم همیشه به حاجی بودن خودافتخارمی کنند

وخنده های مستانه

ودم های چرب

واما مامانده ایم منتظرپدران خود

  قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت نهم

ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشدّحبالله ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمیعا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.

وبرخی ازمردم دربرابرخداهمانندهایی برمی گزینندوآنهاراچون دوستی خدادوست می دارندولی کسانی که ایمان آورده اند به خدامحبت بیشتری دارندکسانی که ستم نموده انداگرمی دانستندهنگامی که عذاب رامشاهده کنندتمام نیرو ازآن خداست وخداسخت کیفراست .آنگاه که پیشوایان ازپیروان بیزاری جویندوعذاب رامشاهده کنندومیانشان پیوندها بریده گرددوپیروان (کفار) میگویندکاش برای مابازگشتی بودتاهمان گونه که ازمابیزاری جستندازآنان بیزاری می جستیم این گونه خداوندکارهایشان راکه برآنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاندوازآتش بیرون آمدنی نیستندحال قبل ازشرح این آیات به سوالات زیرفکرکنیم :

1.منظورازعذاب چیست ؟

2.چراخدادیدن رامنوط کرده است به زمان عذاب ؟

3.چراقدرت خدادرزمان عذاب برانسان مشرک آشکارمی شود؟

4.منظورازپیرووپیشواچه کسانی هستند؟

5.منظورازبریده شدن اسباب چیست ؟

6.بریده شدن اسباب درچه وقت اتفاق می افتد؟ آیادردوزخ اسباب بطورکامل قطع شده است ؟چرا؟

7.منظورازبیزاری جستن پیشوایان ازپیروان چیست ؟ چرابیزاری می جویند؟ درچه وقت بیزاری می جویند؟

8. حسرت مشرکان ازچیست ؟

اتّباع:برات گرفتن ،رسیدن به کسی ، درپی رفتن

إتّبعوا:ملحق شد،پیروشد

 أتُّبعوا:فعل ماضی مجهول ،پیروداده شده

الذین أُتُّبعوا:پیشوایان

الذین إِتَّبَعوا:پیروان

اگرزنجیره ی تابع (پیرو) ومتبوع (پیشوا )راخوب نگاه کنیم به منظورآیه پی می بریم

مادونوع پیشواوتابع داریم :

1.مشرکان که پیشوای شجره خودندوآنهابرافرادخودتسلط کامل دارند

آیه : ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله : پیروان کفر

وآیه : ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار: پیشوایان وپیروان کفر

قرآن می فرماید:پیروان کفر همانهایی که آگاهانه پیرومشرکان وکافران شده واربابان خودرا برابریاهمتای خداقرارمی دهند.وقتی که عذاب رامشاهده کنند(اربابان وپیروان )؛ می ببینندکه تمام قدرت ازآن خداست دراین هنگام پیشوایان بیزاری می جویندازپیروان خود وپیروان (کفار) میگویندکاش برای مابازگشتی بودتاهمان گونه که ازمابیزاری جستندازآنان بیزاری می جستیم این گونه خداوندکارهایشان راکه برآنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاندوازآتش بیرون آمدنی نیستند

وقتی که آنها (پیشوایان وپیروان کفر)عذاب را می بینندسببها بینشان  قطع یابریده می شود یعنی چه ؟

ضمیر«هم » دربهم برمی گرددبه «الذین أُتُّبعوا» (پیشوایان )و« الذین اتبعوا» (پیروان)

یعنی این دیدآنهاست که باعث  بیزاری ازهم و قطع پیوندهامی شود(یرون العذاب = راواالعذاب )ادامه آیه این مفهوم راتاکیدوتبیین می نماید(کذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم)

چگونه ؟

وقتی پیشوایان می بینندکه دیگرازپیروانشان کاری برنمی آید ازآنهابیزاری می جویندوپیروان هم وقتی  خودراذلیلانه دردوزخ می بینندبطوری که نه تنهاپیشوایان آنهانمی توانندآنهاراازعذاب نجات دهندبلکه واقعیت باطنیشان برآنهاآشکارشده که چطورقربانی هوسهای سروران خودشده اند وبابندهایی که برآنهازده ،آنهارابدنبال خودکشانده دراین موقع ازآنها فاصله می گیرند(تقطعت بهم الاسباب) دراین وقت است که می گویندکاش برگشتنی بودتامابرمی گشتیم وباانهادشمن می شدیم همانطورکه آنها به دل باما دشمن بودندوبرماستم کردند

2. اولیای خداپیشوای اهل خودندیعنی افرادشجره خودکه برآنهاتسلط دارندوافرادشجره طیبه که هم پیشوای شجره خبیثه اندهم پیروآنها

چگونه افرادشجره طیبه هم پیشوایندهم پیرو؟

اولیای خدا ومشرکان اهل قلم که دارای کلمه اند(دونوع پیشوا)هردوازبیرون نظام به درون نامه می زنندوافرادخودراحرکت می دهندگفته شد؛کارتقسیم روزی وشناخت بواسطه افرادشجره طیبه بانامه پیشوایان خودکه ازاولیای خداهستندصورت می گیردومشرکان یااولیای کفربرابراسمهای شجره طیبه بت می سازندوبه دورآنهاحلقه می زنندتاروزی راازسمت آنهابه سمت خودبرگردانده واختیاراموررابدست گرفته وآنهارادرمعرض مرگ وتنگدستی قراردهند(رجوع شودبه  قیام عیسی وشکست بتهاوهمتایان )پس افرادشجره طیبه (مردم عادی دست راستی )خودپیشوایانی هستندکه ندانسته پیروافرادشجره خبیثه شده اندبیک اعتبارآنهاهم پیشوایندهم پیروحال این معانی را درآیات ذیل بنگریم :

ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشدّحبالله ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.اذتبرّا الذین أُتُّبعوا من الذین إِتَّبَعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.

دردوزخ این دسته ازمردم وقتی به نیات شیطانی مشرکان پی می برندکه چگونه آنهارافریب داده وهمواره بدخواه آنهابوده انددرحالی که باآنهادوست بوده اندبه اعمال گذشته خودحسرت می خورندومی گویندای کاش مامی توانستیم برگردیم تاباآنهامثل آنهادشمن بودیم وتلافی می کردیم اعمال زشتشان را

توجه :منظورازبریده شدن اسباب همان دورشدن وبی رنگ شدن پیروی ازمشرکان است که فقط درقیامت صورت می گیردالبته تانرسیدن به آخرت قطع کامل صورت نمی گیردبه همین خاطرقرآن می گوید: «وتقطعت الاسباب »بعد درادامه آیه می فرماید: «وهم بخارجین من النار

نتیجه : منظورازعذاب درآیه فوق همان دیدن اعمال شرک آلودوکفرآمیزاست که باعث حسرت افرادمی شوددرحقیقت همان پرسش قیامت است وبیداری وجدانهاواین دید میسرنمی شودمگروقتی که تمام وجدان انسان بیدارشودوریزودرشت کارهای خودراببینددراین وقت است که دیده ها تیزوبینامی شودوانسان براستی قدرت خدارامشاهده می نمایدودرهمین جاست که ظلم ظالمان وفریب پیشوایان مشرک برانسان بخوبی آشکارمی شود. انسان می بیندکه چگونه باپیروی کردن ازگامهای شیطانی آنهابه خودظلم کرده وازرشدوآگاهی بازمانده  آنانی که ازروی خودخواهی وازراه نوع دوستی اورابه گمراهی برده انددرهمین وقت است که به خودمی گویدکاش برگشتنی بودتامن ازآنهادوری وبیزاری می جستم همانطورکه دردنیا به دل دشمن من بودندودرآخرت کاری ازدستشان برنمیآیدتاعذاب راازاو بردارند

ادامه دارد...
تاریخ : جمعه 16 شهریور 1397 | 06:46 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

یاعلی ع 

...سرانجام درساحل آبگیری خشک

درصحرایی تشنه

عمارت دریایی ازکلام

به اتمام رسید

دریایی درآسمان

که هیچکس نمی تواند

ازآن جرعه ای بنوشد

بیچاره پسران خاک

تشنه میان دریای کلام

قسمتی ازشعر«تبعید» دکترمحمودفتوحی

عیدغدیربرپنج تن زنده وجاویدع ومومنان واقعی مبارک باد

 قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هشتم

فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون

2.یوم الحسره قیامت است :

اگریوم الحسره راقیامت بدانیم  خودشامل دوزمان است :

1.2. ابتدای قیامت

زمانی که قیامت شروع می شودروزحسرت مشرکان است ؛قرینه کلام «انذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون :ای پیامبرهشداربده آنان راازروزی که حسرت است برای مشرکان وقتی که امرماجاری می شود(قیامت واقع می شود) درحالی که ایشان درغفلتندوایمان نمی آورند

جاری شدن امر، درغفلت بودن مردم وایمان نیاوردن آنهابه زمان ابتدای قیامت اشاره دارد زمانی که مردم هنوزدارای شناخت درست وبینش نشده اندخدااین روزراروزحسرت نامیده زیراکاری ازدستشان برنمی آیدوتوسط اولیای خدابسوی کلمه برترسوق داده یاارجاع می شوند

2.2.زمانی که ازآب یاکلمه فعال خدابیرون می آیندواعمال خودرامی بینند(یومئذیصدرالناس اشتاتالیروااعمالهم .سوره زلزله ) یازمانی که مردم به شناخت می رسند واین خودبه دو زمان اشاره دارد:

1.2.2. وقتی که پرده ها ازجلوی چشمهاکنارمی رود(قطع اسباب)وانسان اعمال خودرامی بیندنگاه کنیم این مضمون را درسوره بقره آیه 167:

ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشدّحبالله ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمیعا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.

وبرخی ازمردم دربرابرخداهمانندهایی برمی گزینندوآنهاراچون دوستی خدادوست می دارندولی کسانی که ایمان آورده اند به خدامحبت بیشتری دارندکسانی که ستم نموده انداگرمی دانستندهنگامی که عذاب رامشاهده کنندتمام نیرو ازآن خداست وخداسخت کیفراست .آنگاه که پیشوایان ازپیروان بیزاری جویندوعذاب رامشاهده کنندومیانشان پیوندها بریده گرددوپیروان (کفار) میگویندکاش برای مابازگشتی بودتاهمان گونه که ازمابیزاری جستندازآنان بیزاری می جستیم این گونه خداوندکارهایشان راکه برآنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاندوازآتش بیرون آمدنی نیستند

ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادایحبونهم کحب الله

ند:مثل ، نظیر،همتا(مذکرومونث آن یکی است )

بعضی ازمردم ازغیرخداوندمثل ها وهمتایانی برمی گزیننددوست می دارندآنها رامثل دوست داشتن خدایعنی چه ؟

1. خداراقبول ندارندبجای خدامثلها وهمتایانی راقبول دارندیعنی کافرند

2.همتایان ومثلهای خدارادوست دارندهمانند دوست داشتن خدایعنی همان گونه که خدارادوست دارندهمتایان خداوندرانیزدوست دارندیعنی مشرکند(اینهاقابل برگشت به سوی خداهستندامابرنمی گردند).این دسته ازمردم دچارشرک ذاتی هستند(همان اصحاب دست چپی)

نتیجه : درحقیقت این دسته ازمردم کافرنداصلا خداراقبول ندارند

 والذین آمنوا اشدّحبالله

وکسانی که ایمان آورده اندخدارابیشتردوست دارندیعنی چه ؟

1.یعنی مومنان یاافرادمسلمان که به فطرت هستند-صاحب هردینی وعقیده ای باشند-دردل خدارابیشتردوست دارندگرچه دچارهوای نفس می شوندوبه سمت گمراهی هم می روند(کمترین هوای نفس کفروشرک به خداست)

2.این دسته ازمردم دچارشرک ظاهری هستند(همان اصحاب دست راستی)

ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب

ولویری الذین ظلموا :

واگرببینندکسانی که ظلم کردند

دراینجا مصداق ظالم ازنظرقرآن  چه کسانی هستند  ؟

1. ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله

مشرکان وکفاراهل قلم ودانایان آنهازیرادچارکفروشرک ذاتی هستند

2. والذین آمنوا اشدّحبالله

مردم عادی یاافرادشجره طیبه (بغیرازاولیای خدا) زیرانادانسته پیرومشرکان شده اندظلم اینهاظلم به خوداست

اذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب

زمانی راکه عذاب رامشاهده می کنندمی بینندتمام نیروازبرای خداست وقطعاعذاب خداسخت است

نکته : قرآن می خواهداین نکته رامتذکرشودتنهادروقت عذاب است که انسان دارای دیدکافی می شودوکفروشرک خودرامی بیند

آیه : اذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب دارای تقارن زمانی است باآیه : اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.

 چرا؟

1.هردوآیه با «اذ» شروع شده

2.درهردودیدن عذاب شرط است (یرون العذاب = راواالعذاب )

حال قبل ازشرح این آیات به سوالات زیرفکرکنیم :

1.منظورازعذاب چیست ؟

2.چراخدادیدن رامنوط کرده است به زمان عذاب ؟

3.چراقدرت خدادرزمان عذاب برانسان مشرک آشکارمی شود؟

4.منظورازپیرووپیشواچه کسانی هستند؟

5.منظورازبریده شدن اسباب چیست ؟

6.بریده شدن اسباب درچه وقت اتفاق می افتد؟ آیادردوزخ اسباب بطورکامل قطع شده است ؟چرا؟

7.منظورازبیزاری جستن پیشوایان ازپیروان چیست ؟ چرابیزاری می جویند؟ آیافقط پیشوایان بیزاری می جویندچرا؟درچه وقت بیزاری می جویند؟

8. حسرت مشرکان ازچیست ؟

ادامه دارد...تاریخ : پنجشنبه 8 شهریور 1397 | 06:16 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماشهریور

شهریورمرایادمهرمی اندازدیادمهربانی

شهریور خورشیددانایی برای من ازمشرق طلوع کردوپنجره های بسیاری رابرمن گشود

واین دانستن نقطه آغازتنهایی بوددراین جهان بیکران وشگرف

چون جوجه ای که حصارتخم راشکسته وخودرادربرابربیکرانه ای می بیندتنها

تنهایی وافسوسی که می شدنباشدواین آغازگرچه دردناک بوداماشوق رسیدن به پروازوپرگشودن درفضای لایتناهی چنان درمن حل شدگویی غریبی وقتی چشمش به گنبدامام رضا می افتدغریبی او وخودرافراموش می کندوسلامی می دهدازژرفای وجودالسلام علیک یاامام رضاع ای غریب الغربا

واماغدیر

خداکندغدیربیایدخداکندعلی بیاید خداکنداین غدیرسرآغازی شودبرای آمدن علی ع یعنی پسرشایسته اش مهدی موعودع :

...سرانجام درساحل آبگیری خشک

درصحرایی تشنه

عمارت دریایی ازکلام

به اتمام رسید

دریایی درآسمان

که هیچکس نمی تواند

ازآن جرعه ای بنوشد...

قسمتی ازشعر«تبعید» دکترمحمودفتوحی

وقتی نوجوانی بیش نبودم همیشه می گفتم کاش زمان پیامبرص بدنیاآمده بودم تا پیامبری زنده رادیده بودم شهریوری بودرفتم مشهدوباران بسیارگرفتن گرفت رسیدم به اطراف حرم اشک بی اختیارازچشمانم می ریخت وبسیارشادبودم خدایاشکرچقدربه آرزوهای زمان کودکیم نزدیکم !

به اندازه ی یک سلام ویک نگاه به حرم امام ع

 قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هفتم

2.1. نزدیک قیامت هنگام شکسته شدن سدیأجوج ومأجوج

پیش ازشروع قیامت وزمان شکستن سدیاجوج وماجوج یوم الحسره است برای مشرکان چرا؟

زیرادیگرقدرت قلم زدن ندارندوچون مردم عادی آماده می شوندبرای قیامت قرینه کلام «اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون : امریعنی شروع قیامت یاشکستن سدیاجوج وماجوح آیه 96سوره انبیا به همین موضوع اشاره می نماید اینکه منظوراز سدیأجوج ومأجوج چیست ویاجوج وماجوج چه کسانی هستندرادرداستان ذوالقرنین شرح خواهم داد

 «حتی اذافتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعدالحق فاذاهی شاخصه ابصارالذین کفروا یاویلناقدکنافی غفله من هذابل کناظالمین »

حال دراین زمان مشرکان هم درغفلتندوهم ایمان نمی آورند، اعتراف مشرکان به ظالم بودن خودشان وحسرتشان بخاطراین نیست که درگذشته طریق کفرپیمودندبلکه  تمام شدن وقت وقدرتشان است(حسرت می خورندکه به خودظلم کرده اندووقت ازدست داده اندبرای طلب دنیاشان) .

یوم الحسره دراینجازمانی است که چسبیده به قیامت است .بسته شدن فکرها دراین روزوحسرت خوردن مردم ازمشخصات بارزآن است .دراین وقت  سرسام درذهنها پدیدمی آید وخروجی هاازذهن اندک می شودومردم مرتب خودرا سرزنش کرده واشک می ریزنداین مضمون را درسوره فصلت آیه18بنگریم :

ویوم یحشراعداء الله الی النارفهم یوزعون حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون وقالوالجلودهم لم شهدتم علیناقالواانطقناالله الذی انطق کل شی ء وهوخلقکم اول مره والیه ترجعون .سوره فصلت 19

یوزعون :بسته شدن ، بازداشت شدن 

ضمیر«هم » درفهم باتوجه به آیات قبل آن برمی گرددبه کل نظام یاهمه مردم  اماچون روی سخن قرآن باکفارومشرکان است وبواقع اینانندکه عامل کفروشرکندخداآنهارامخاطب قرارمی دهد

یوم یحشراعداء الله :هم به قبل ازقیامت اشاره داردهم به شروع قیامت

روزی که دشمنان خداگردآوری می شوند به سوی دوزخ .اگرماشروع گردآوری رایک نقطه بگیریم ازاین نقطه هم مردم دراختیارخداقرارمی گیرندهم ذهنهابسته شده است تاچه زمانی ؟

حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون

تازمانی که ازاین بسته بودن برهندورستاخیزدرآنهاصورت بگیردگوش ، چشم ، وپوست آنهازبان بازکندحال ایابراستی گوش وچشم وپوست زبان دارمی شوند؟ دراینجاقرآن اعضای بدن رادردومعنای حقیقی ومجازی بکاربرده :

1.شهادت اعضای بدن

 تصوراین معنافقط زمان قیامت بدست می آیدبایددرآن شرایط قراربگیری تاببینی که چطوراعضای انسان گواهی می دهندمسلمابه زبان معمولی حرف نمی زننداماانسان می بیندچطوراعضای بدن القاء معنامی کنند؛معجزه ایست شگرف

2.چشم وگوش وپوست همان اسم فعال خداوفرشته های آنهاست .مامی دانیم که این نظام حاصل دوقلم است واین  دسته های فرشته هاهستندکه به مردم شناخت می دهند(خدابه اسم فعال خودانسان یابشرهم می گوید)

توجه : باشروع شهادت اعضای بدن ذهن ازان بسته بودن وحبس می رهدودارای خروجی می شود: فهم یوزعون حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون

کلمه «حتی » مقدارزمان یوزعون(بسته بودن ) رامشخص می نماید

روان بودن دودریای نارنج وآتش به روی پلک سیاه درشعر«جنگل سؤال » دکترمحمودفتوحی به این واقعه نیزاشاره داردبرابرهمان معنای روان شدن کوهها وآتش گرفتن دریاها:.../ به روی پلک سیاهم / دودریای نارنج وآتش / روان است.

وشهادت اعضای انسان همان است که استاد دراین شعراینگونه توصیف کرده اند: و ناگهان اژدهای سیاهی / به شکل سوال بلندمهیبی / به روی افق های نارنجی پلک من / می نشیند/ دوچشمم پرآتش

این شعرالبته به وقایعی که در قیامت صغری (قیامت در دخترخاص) اتفاق افتاده است اشاره دارد اماچگونگی قیامت ومراحل آن درهردوقیامت تقریبابه یک شکل است

فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون

2.یوم الحسره قیامت است :

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 2 شهریور 1397 | 12:15 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 58 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم