امروزیک آسمان قاصدک پردادم

به هوای تو

سربریدند!

واذاالمووده سئلت

بای دنب قتلت ؟

وامادارم شرح چگونگی عذاب قوم لوط ورهایی پیامبرو مردمش را می نویسم به محض تمام شدن آبدیت می کنم . چندروزی است این بیت شعرحافظ هی به زبانم می آید «آسمان بارامانت نتوانست کشید/ قرعه کاربه نام من دیوانه زدند» لفظ قبول امانت ازسوی انسان وبسیارنادن وظالم بودن آن را درقرآن مرورکردم .شاید دروقتی این شعرحافظ راشرح کردم . میدانیدآدم وقتی ابهام راکه یک هنرشعری است درقرآن وکلام اولیاء می بیند حظ می کند بقول استادگرانقدرم محمودفتوحی« درهای گوناگون به روی آدم باز می کندکه دنیایی ازراستی وزیبایی است» .امادرکاردیگران پیچیدگی هایی است که فقط بهره ای اندک می دهد،دنیابسربردن است فقط . آدم می ماندواقعا چه کند؟ می روی سراغ چهره های برجسته ادبیات می بینی بقول مولانا سیرکرده انددرلوزینه ! واین همه رامتاسف می شوی اگرهم بروی سراغ ادبیات پایین ترها دیگرابتذالی تهوع آوراست . بقول استادگرانقدرم دکترفتوحی :«اصیل هارابخوان اما بادید نقد».

عکس العمل قوم لوط درمقابل سخنان لوط ع چه بود ؟

أئنکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکرفماکان جواب قومه الاان قالواائتنابعذاب الله ان کنت من الصادقین . سوره عنکبوت آیه 25 به بعد

1.  1.  قوم نادان لوط به پیامبرگفتند: اگرراست می گویی عذاب را بیاور

کذبت قوم لوط المرسلین . اذقال لهم اخوهم لوط الاتتقون . انی لکم رسول امین. فاتقوا الله واطیعون ومااسئلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ماخلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون . قالوا لئن لم تنته  یالوط  لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین . رب نجنی واهلی مما یعلمون فنجیناه واهله اجمعین . الا عجوزا فی الغابرین . ثم دمرناالاخرین وامطرناعلیهم مطرا فساء مطراالمنذرین . سوره شعراء 160

2.گفتند: ای لوط اگردست برنداری قطعا ازاخراج شدگان خواهی بود. گفت : به راستی من دشمن کردارشماییم .

نکته : درآیه فوق می بینیم وقتی که قوم نادان لوط پیامبرراتهدید می کنند که ترابیرون می کنیم (از نظام خود وهم از شهرخود) پیامبرمی فرماید من دشمن کردارشمایم ؛ نمی گوید من دشمن شمایم

 ولوطااذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون . ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون . فما کان جواب قومه الاان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون فانجیناه واهله الاامراته قدرنا ها من الغابرین وامطرناعلیهم مطرا فساء مطرالمنذرین .سوره نمل 54

3.گفتند: لوط ع را ازدیارتان بیرون کنیداینها مردمانی هستند که تظاهربه پاکی می کنند براستی چرا درمورد لوط ع ، پیامبرخدا اینگونه گفتند؟

1.مشرکان برای اینکه کارهای زشت خودرا وجهات ببخشندخودراوعقاید خودرادرست وپاک نشان می دادند وعقایدپیامبرراغیرآن

2.زیراپیامبربه آنها گفت بیایید فرشته های مرا بگیرییدزیراازفرشته های شما پاکترند یعنی به میزان نزدیکترند برای اینکه حرفی مقابل حرف پیامبربزنندحرف پیامبررابرعلیه خوداو استفاده کردندازروی عناد ودشمنی

ونیز :سوره اعراف آیه 80

ادامه دارد...

آبدیت بعد:

چگونگی عذاب قوم لوط وعاقبت لوط ع وافرادمومن

***
وقتی که تو کد می زنی

این شرنگ برایم عسل می شود
وقتی که تو « کُد»  می زنیتاریخ : یکشنبه 19 آذر 1396 | 01:34 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
یا انحراف قوم لوط امری طبیعی وفیزلوژیکی بود یاامری اخلاقی ؟

علت انحراف قوم لوط شرح داده شد حال ببینیم آیا قوم لوط که همانا مشرکان دارای کلمه بودندبا به انحراف بردن کلمه آیا مشکل فیزیولوژیکی درمردمشان ایجادکردندیا اخلاقی ؟

جواب : مشکل قوم لوط اخلاقی بود نه هورمونی وسرشتی زیرا:

1.اگرسرشتی وجسمی بود خداپیامبرش را برای ارشادمبعوث نمی کرد

ما می دانیم هدف از بعثت پیامبران برداشتن هرگونه انحراف ازکلمه واصلاح مردم است چه این انحراف درعلمای مشرک باشد چه درمردم عادی . البته اولین مخاطب قرآن برای تذکر ودادن پندعلمای صاحب علم لدنی می باشدزیرابااصلاح آنها وباآموختن قرآن وحکمت به آنها ریشه ای عمل کرده وازفسادکه همانا حاصل انحراف کلمه است جلوگیری می کنندخطاب دوم آنها مردم عادی است که زیرسلطه نظام مشرکانند ازهردوگروه راست و چپ . وقتی پیامبری ازطرف خدامامورابلاغ پیام خدابرقومی می شودیعنی اینکه آن قوم ازعالم وعامی قابل اصلاح هستند وگرنه بعثت هیچ معنایی ندارد

2.عدم شناخت کافی آنان را به انحراف سوق داده بود

درست است خداونددرداستان قوم لوط به فسادمردم وانحراف آنها اشاره می کند به اینکه آنها خلاف امرطبیعی به معاشرت با مردان می پرداختنداما گفته شد که مرد وزن غیرازاینکه برمرد وزن اطلاق می شود برمرد وزن اطلاق نمی شودمنظورنبودن زوج هرفرشته است تاشناخت کامل شود یعنی اینکه اینهاازروی عدم شناخت به سمت گمراهی می رفتند ومشکل آنها اخلاقی بوده نه امری جبری و فیزیولوژیکی که امروزه باب شده تا وجهات این کارزشت برمردم پذیرفته شود

3. وقوف قوم لوط برانحرافشان 

قرآن درسوره نمل  آیه 54می فرماید :

ولوطااذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون . ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون . فما کان جواب قومه الاان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون فانجیناه واهله الاامراته قدرنا ها من الغابرین وامطرناعلیهم مطرا فساء مطرالمنذرین .

ولوطااذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون:

نکته : خداقوم لوط چه علما چه مردم عادی رابرای کارزشتشان نکوهش می کند وبه آنها می گوید شما زشتی آشکاری می آورید( یعنی کارزشتی می کنید) درحالی که می بینید عمل شما زشت است یامیدانید این کارزشت است

مسلما کسی که ازنظرغریزی وطبیعی مشکل داشته باشدآن را زشت نمی شماردبلکه راه خودرا درست دانسته ونیاز آن راواقعی می داندوخودرا قابل سرزنش نمی بیندپس وقتی به زشتی کارخود واقف باشد دیگرمشکل او اخلاقی است نه سرشتی .

4.دلیل آوردن خدا برای قوم لوط برزشتی کارشان

ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون .

نکته : بااینکه خدادرآیه بالا آنها راصاحب شناخت می دانداما دراین آیه آنها را نادان معرفی می کند وبرایشان دلیل می آورد که چرا بجای زنان به سمت مردان می روندمسلما آوردن دلیل برای کسی است که به امری اجبارنداشته باشد وگرنه کسی که نتواند به سمت هدایت برود دلیل آوردن برای او معنا ندارد . خدا اشکال آنها را نادانی می داند یعنی نداشتن شناخت درست نه داشتن مشکل جسمی وهورمونی

. فما کان جواب قومه الاان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون .

نکته : قوم لوط درجواب پندواندرزپیامبربه افراد خود می گویند : لوط ع راازسرزمین خودبیرون کنیدزیراآنها مردمی هستندکه تظاهربه پاکی می کنند یعنی چه ؟

لفظ یتطهرون بازتاکیدبیشتری دارد به آیات قبل به اینکه قوم لوط نه تنها کارزشت خود را درست می دانستند(مشکل آنها عدم شناخت بوده )بلکه لوط پیامبرراآدمی متظاهربه پاکی دانسته تااورازنظرمردم انداخته وکارزشت خودراتوجیح کرده ورواج دهند

 5.وقوع عذاب الهی برقوم لوط

وقوع عذاب الهی براین قوم فاسد نشان ازاین امرمی دهد که مشکل آنها انحراف اخلاقی بوده نه طبیعی زیراخداهرگزبیشترازظرفیت مردم کاری را نمی خواهد وآنها را عقوبت نمی کند :

فانجیناه واهله الاامراته قدرنا ها من الغابرین وامطرناعلیهم مطرا فساء مطرالمنذرین .

توجه :

قرآن درآیات خود آشکارو پنهان اصل شهوت را برای انسان رد می کند. یعنی شهوت امری زاید برفطرت انسان است . چون نظام دردست مشرکان بدرستی پیش نمی رود شهوت بصورت امری طبیعی درانسان نمودمی یابد خدارابطه زوجها را براساس موده ورحمه می خواهد نه میل جنسی ؛ نمونه بارزآن پیامبرانندکه اصلا شهوت درآنها وجودنداردوازاین امرمبرا هستنداین امردرآنها نه تنها هیچ مشکلی دررابطه آنها باهمسرانشان  ایجاد نمی کند بلکه صاحب فرزند هم می شوند درآینده با استناد به آیات قرآن به آن خواهم پرداخت اما دراینجا نیز قرآن به این موضوع نیز اشاره دارد :

ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. سوره نمل 54

نکته:  خدامی فرماید شما ازجهت شهوت مردان را میآورید بدون زنان . اگرخوب به معانی آن نگاه کنیم می بینیم اینجا قرآن وجود شهوت را درانسان نکوهش کرده زیرامی فرماید برای شهوت وایجاد آن درانسانها شما علمای مشرک شناختها را فرد می آورید نه زوج پس شهوت زائدبرفطرت انسان است ووجود ناراستی است درانسان . حال خداآمیزش مردان را بازنان ازجهت شهوت مجازمی داندزیرانمی خواهد به انسانها سخت بگیردزیرامی داند مشرکان هرگزحاضرنمی شوندکه این روپوش را ازروی فطرت انسانها بردارند.اما خداهرگز حاضرنشده که این شهوت دررابطه بین مردان باشد وآن را واجب العقوبه دانسته وبرآن قوم ومردم نادان عذاب نازل کرده است ونیزدر سوره اعراف آیه 80 به همین موضوع به گونه ای دیگراشاره شده است :

انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون .

ادامه دارد...


این چشم آبی ها به شط رنج می روند
مواظب پیاده ها باش 
شاه و وزیربه تاریخ پیوست 
چه گستاخ قدس راپایتخت 
اباطیل می کنیتاریخ : جمعه 17 آذر 1396 | 01:02 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
این چشم آبی ها به شط رنج می روند
مواظب پیاده ها باش 
شاه و وزیربه تاریخ پیوست 
چه گستاخ قدس راپایتخت 
اباطیل می کنی
***

میلاد پیامبرمهربانی ، اسوه اخلاق نیک یعنی محمدمصطفی ص وفرزندمطهرش امام جعفرصادق ع را به پیشگاه پنج تن زنده وجاویدع تبریک وتهنیت می گویم

مومنان عیدمبارک

خورشید فلک ، یارمَلَک ، نورافلاک

آری تو باشی  به حق مایه لولاک

***
ادامه شرح انحراف قوم لوط قسمت چهارم
 

توجه : چراهرشناخت باید زوج باشد؟

گفته شدبرای اینکه اگرزوج نباشدیعنی دوتاازهرشناخت نباشدقلب ما آن راتایید نمی کندچرا؟ زیرادرنظام جن زده شناختهای ما پوشش خورده برای همین علمای مشرک راکافرمی گویندزیراهم برای خودبرروی حقیقت سرپوش می گذارندهم روی شناختهای درست مردم . اگرما دراین فضا نبودیم چون پاکان ازبدو تولدبدون درس و آموزش همه چیز را می دانستیم اماچون دراین فضای آلوده بدنیا می آییم مابایدازبدو تولد آموزش ببینیم تا درست را ازنادرست  تشخیص دهیم یعنی درستی ها را بیاد بیاوریم. شناخت درماهست بدون اینکه بدانیم. حال پیامبران بادادن یک شناخت درست دیگربه ما آن را درما یادآورمی شوند وما آن را بیاد می آوریم برای همین خدا قرآن راذکر می گوید یعنی بیاد آورنده

الیس منکم رجل رشید

رجل رشید اشاره دارد به :

1.خودعالمان فاسدقوم لوط که پیامبربه آنها می گوید آیا بین شما فردی که رشد یافته وفهیم باشد نیست ؟

2.منظورفرشته های قوم لوط است ؛ منظورپیامبراین است که چرافرشته های شما اینقدرپستندوکمند؟

قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق:

جواب قوم لوط این بودکه مارابادخترانت کاری نیست تو خودت می دانی ماچه می خواهیم

نکته : قرآن برای اینکه انحراف اخلاقی قوم لوط راهم به تصویربکشد جواب قوم لوط رااینگونه می گویدکه ما بادختران تو کاری نداریم ومنظورنظرمانیستندتو خودت می دانی که ما چه میخواهیم . ظاهرداستان این می نمایدکه آنها مهمانهای پیامبررامی خواهند وآنها پسربودند به نظرقوم منحرف لوط . اما چنین نیست ؛ دراصل آنها خواهان این نبودند که فرشته های پیامبربه نظام شناخت درست بدهند راه را برآنها بسته بودندتاباورودفرشته های پیامبرکلمه او را ،یا به تعبیرخود آنها رجال او را صید کنند خدادراینجا به زبان قوم لوط فرشته های کلمه پیامبرراکه شناخت وراستی می آورند، دخترگفته واسم فعال کلمه او را مردگفته تاما قاطی نکنیم . مهمانها همان فرشته های قوم لوط بودند بواقع،  نه فرشته های پیامبر.برای همین پیامبردختران یعنی فرشته های خود را پیشنهاد کرد وآنها پیشنهادپیامبرراردکردندزیراهدفشان صیدکلمه او بودکه بابستن سخت نظام می خواستند به آن دست یابند

قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم مانرید .قال لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید.قالوا یالوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسرباهلک بقطع من الیل ولایلتفت منکم احداالاامراتک انه مصیبها مااصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب .فلما جاء امرنا جعلنا علیها سافلها وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود . مسومه عندربک وماهی من الظالمین ببعید .

وانک لتعلم مانرید .

نکته : یعنی اینکه تو می دانی ما کلمه ترامی خواهیم نه فرشته های ترا

قال لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید

مصدراوی ومصدرمیمی ماوی که ماضی اوی ومضارع یاوی ازآن گرفته شده به معنای چسبیدن ومنضم شدن به چیزی است وچون به باب افعال می رود معنای منضم کردن به آن را می دهد گفته می شود فلان آواه الیه ویا یووبه الیه یعنی فلانی آن شخص ویا آن چیزرامنضم به خودکردوکلمه رکن به معنای هرچیزی است که ساختمان بعدازبنیان برآن تکیه دارد(مانندستون وپایه )

لوان لی بکم قوه : باء حرف جر سببی است وجمله راچنین معنامیدهدمن به سبب شما یعنی به اینکه مردی رشید ازشما را منضم وهمکارخودکنم ندارم تااوبه یاری من قیام کندوشرشماراازمن دفع نماید. تفسیرالمیزان ج 10 صص510 و511

نکته : آیه بالا وشرحی که علامه طباطبایی داده است ، نشان می دهد که نظام بشدت توسط قوم لوط بسته شده وفرشته های پیامبربسختی می توانندبروند وبه فرشته های قوم لوط چسبیده وزوج شوند تاکلمه ازانحراف شدید برهد

ادامه دارد...


تاریخ : چهارشنبه 15 آذر 1396 | 02:11 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ادامه داستان انحراف قوم لوط قسمت سوم

باز برگردیم به سوره هودوازآیه 76 به بعدداستان را دنبال  کنیم

ولما جائت رسلنا لوطاسیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب وجاء ه قومه یهرعون الیه ومن قبل کانوا یعملون السیئات قال یاقوم هولاء بناتی هن اطهرلکم فاتقوالله ولاتخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم مانرید .قال لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید.قالوا یالوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسرباهلک بقطع من الیل ولایلتفت منکم احداالاامراتک انه مصیبها مااصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب .فلما جاء امرنا جعلنا علیها سافلها وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود . مسومه عندربک وماهی من الظالمین ببعید . سوره هود 70به بعد

وجاء ه قومه یهرعون الیه ومن قبل کانوا یعملون السیئات

هرع ویااهرع معنایش این است که فلان کس رابازوروتهدیدبه جلوسوق میداد

اهراع : به معنای سوق دادن به شدت است . تفسیرالمیزان ج 10 صص 503و504

هَرَعَ الیه : سخت راندبسوی او/ اهرع : سرعت کردوشتافت

نکته : آیه فوق شدت عمل وحرص بسیارقوم لوط  رابرای ایجادگناه درکلمه وندادن شناخت درست به مردم وشتاب آنها به سمت فرشتگان پیامبربرای صیدکلمه آنها نشان می دهد .

نتیجه :

پیامبرداردمی بیندکه روزسختی است ودرکارقوم لوط بواسطه زشتیهایی که کرده اند وگذشتن ازمیزان وقوانین الهی گره سختی افتاده که هیچ جورنمی تواندآن را باز کرده ونظام رابرهاندو پاک کندوازعذاب الهی ، مردم نادان ومشرک رابرهاند. لازم به ذکراست که خودقوم لوط عمدا کاررابه اینجا کشانده اند هم خواسته اندبا سدشدن دربرابرفرشته های پیامبرنظام را به زشتی بسیاربکشانندهم اینکه اگرفرشته های آنها داخل نظام بیاینداسیرشده وکلمه پیامبرلو بروداین شیوه  وترفندها پیشه ی همیشگی آنها بوده ، براستی چرا می خواهند کلمه پیامبران را بدست بیاورند ؟

زیرا: 1. خودتنهایکه تازمیدان بوده وهرکاری خواستند انجام بدهند 2. کلمه پیامبران برتراست ودارای امکانات فوق العاده است اگربتوانند آن رابدست بیاورند تاابدآزادبوده وبه زشتکاری زندگی کرده ومردم را برده و اسیرخودکرده وجامعه ای فاسد بسازنداما هرگزازابتدای خلقت تاحال نتوانستندبه کلمه آنها دست پیداکنند.خدادرهمینجا درداستان قوم لوط دربرابراین حرکت آنها می فرماید:چشمهایشان را پاک کردیم یعنی اینکه جای پای کلمه فرشته های پیامبرراازبین بردیم یعنی نگذاشتیم به« کد »کلمه پیامبردسترسی پیداکنند :

طمس : ناپدیدشد وپاک شد

ولقدراودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذرولقدصبحهم بکره عذاب مستقرفذوقوا عذابی ونذر ولقدیسرنا القران للذکرفهل من مدکر. سوره قمرآیه 33

به محض اینکه پیامبرفرشته هایش را داخل نظام فرستاد ، قوم لوط نامه زده وبسمت آنها شتافتند(جاء قومه یهرعون الیه ). قوم دراینجا فرشته های قوم لوط است که بواسطه آنها بسرعت برای صید کلمه پیامبرواردنظام شدند. پیامبرهمه وقایع را داردمی بیندکه چگونه فرشته های مشرکان برای صیدکلمه او دارندتلاش می کنند، این موضوع بافرم ومواد وروی حساب وکتاب ازسوی مشرکان قلم زده شده  وپیامبربایک نگاه همه را درمی یابد

گفته شدکه اینها همه باهم دریک زمان اتفاق افتاده ، خدابرای اینکه خانه های ذهن ماراتقسیم کرده تا مطلب رابهتربفهمیم ؛اینگونه داستان را قسمت قسمت کرده باتقدیم وتاخر.

 

 ومن قبل کانوا یعملون السیئات: دراینجا خدامی گویداینها ازقبل هم اعمال زشت انجام می دادند یعنی مخصوص الان نیست این اخلاق زشت آنها مسبوق به سابقه است

قال یاقوم هولاء بناتی هن اطهرلکم

نکته : پیامبربه قوم لوط می گویدبیایید این دختران مرا بگیریداینها پاکیزه ترندبرای شما

هولاء بناتی یعنی چه ؟ گفتیم فرشته هایی که درنظام جن زده باشد را خدا دخترمی گوید درست است که پیامبرفرشته های خود رابه قوم لوط پیشنهادمی دهد اما چون این فرشته ها راداخل نظام جن زده فرستاده به آنها می گوید دخترحالا چرا می گوید پاکیزه ترند(هن اطهرلکم) معمولا صفت برترراوقتی می آورند که بین دو چیز مقایسه باشد اینجا که طرف  دیگری بظاهرنیست پس منظورحضرت چیست ؟

جواب : منظوراین است که فرشته های من ، دخترهای من درست است آلوده به آتش هستند چون درنظام شما ورودپیداکردند اما ازدختران شما و فرشته های شما پاکترند،به فرم ترند، به میزان الهی نزدیکترند، باعث خیرو خوبی ودرستی می شوند؛ بیا یید این فرشته هارابگیریید تا ناراستی های شما وگره های شما باز شود . وجه دیگری که خدا دراینجا فرشته های حضرت لوط را دخترمی گوید این است که میخواهد اشاره به  انحراف اخلاقیی که این قوم  درجامعه بواسطه قلمشان ایجاد کرده اند نمایدوظاهرداستان باریشه ی این انحراف هماهنگ باشدگفته شد که اینها شهوت رادرمردان بدون زنان قرارمی دهند و راه طبیعی را قطع کرده اند خدا می خواهد بااین سخن  به فساد ظاهری آنها هم جواب داده باشد یعنی بروید سراغ دخترها نه مردها . وبا دادن شناخت درست  به مردم که همانا گرفتن فرشته های لوط است گره را وا کرده وانحراف را برداشته وعذاب را ازآنها بردارد. گفته شد که دراصل فرشته ها زن ومردنبودند مسئله اصلی نبودن شناخت بوده که باعث انحراف این قوم شده و زوج هرشناختی باان نبوده

فاتقوالله ولاتخزون فی ضیفی

خزی : دربلاومحنت افتادوخوارشد/ خزی : خواری ، رسوایی / فضح : رسوا کرد

ولما جائت رسلنا لوطاسیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب وجاء ه قومه یهرعون الیه ومن قبل کانوا یعملون السیئات قال یاقوم هولاء بناتی هن اطهرلکم فاتقوالله ولاتخزون فی ضیفی. سوره هودآیه 70 به بعد

منظوراز فی ضیفی درآیه فوق چیست ؟

گفته شد ضیف درداستان قوم لوط اشاره به دو گروه مهمان دارد ؛   درسوره حجر آیه 50درابتدامهمان ، فرشته های مشرکان می باشند(ونبئهم عن ضیف ابراهیم.) وبعد فرشته های پیامبرمی باشد(وجاء اهل المدینه یستبشرون .قال ان هولاء ضیفی فلاتفضحون) - توضیح آن داده شد - اما درسوره هودآیه 70 قرآن می فرماید:

ولقدجائت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رءا ایدیهم لاتصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفه

گفته شد به قرینه (فلما رءا ایدیهم لاتصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفه ) مهمانها وواردشوندگان به ابراهیم ع فرشته های مشرکان بود وهمین فرشته ها به خدمت لوط ع رسیدند :

ولما جائت رسلنا لوطاسیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب وجاء ه قومه یهرعون الیه

ولما جائت رسلنا لوطا

نکته : اعلام ورودفرشته ها به نزدلوط را می گوید

سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب

نکته : کاری که بواسطه اینها درنظام انجام گرفته را می گوید

وجاء ه قومه یهرعون الیه

نکته : حالت وسرعت آنها رامی رساند

ومن قبل کانوا یعملون السیئات

نکته : عادت همیشگی آنها را که انجام گناه وزشتی است رامی گوید

قال یاقوم هولاء بناتی هن اطهرلکم فاتقوالله ولاتخزون فی ضیفی

نکته : گفته شد دختران پیامبرهمان فرشته های پاک آنها درنظام هستند یعنی پیامبرتازه قلم زده وفرشته هایش را برای اصلاح نظام فرستاده اما لفظ مهمان دراینجا اشاره به کدام دسته فرشته ها دارد؟

جواب : اگربظاهرداستان نگاه کنیم فرشته های مشرکان یا مهمانهای ابراهیم آمدند به نزدلوط ع و قوم لوط با ورودآنها بشتاب به نزدلوط ع  آمدند برای اینکه به اصطلاح قرآ ن کام بگیرندازآنها (ولقدرادوه عن ضیفه . سوره قمر33). اینجا بظاهریک جداسازی ویک درهم آمیختگی است حالا چگونه باید این مبحث را درست بخوانیم ؟

جواب : اگرمامهمان را همان فرشته های مشرکان بگیریم وقوم لوط را که بسرعت می آمدندحالت آمدن فرشته های آنها بگیریم(چون قوم لوط به یک معنا فرشته های آنها نیزمی باشند ) . فرشته های پیامبرمی شود صاحبخانه همان فرشته هایی راکه به نظام می فرستدتانظام به شناخت درست برسد- همان دختران وی -   چون اینجا داردازاصلاح نظام می گوید ودراصل پیامبروفرشته هایش مصلحانند ولیاقت نظام زیرسوال رفته -همانطورکه بعدامی آید وبه آن خواهم پرداخت - مشرکان می شوندمردمی که موقت خانه به آنها سپرده شده بعداباید بگذارند وبروند

حضرت وقتی به قوم لوط می گوید که مراپیش مهمانهایم خوارنکنید(یعنی فرشته های خودمشرکان)یعنی بیاییدفرشته های مرابگیرید ومیزان کلمه خودرا کم نکنید وفرشته ها را ازحدخودپایین نیاورید زیرا دراینجااوست که صاحب نظام است وپیامبرنمیخواهدنظامش خواروپست باشدوقتی فرشته ها زوج نداشته باشندگمراهی می آید ونظام پست می شود

 اگربه ترتیب کلام قرآن بنگریم اینگونه است :

ولما جائت رسلنا لوطا- سیء بهم وضاق بهم ذرعا -وقال هذا یوم عصیب- وجاء ه قومه یهرعون الیه

تاآیات  فوق را اگرفرشته های مشرکان بدانیم ازاینجا به بعدخطاب می شود به خود قومش :

قال یاقوم - هولاء بناتی هن اطهرلکم- فاتقوالله ولاتخزون فی ضیفی

اماشگفتی قرآن دروقتی بیشترنمایان می شود که ما می بینیم خداهم ظاهرداستان را می سازدکه همانا انحراف اخلاقی قوم لوط است ورود فرشته ها به نزد لوط ع این تصوردرمابوجودمی آیدکه فرشته ها به شکل انسان به پیش حضرت لوط آمدند همانطورکه جوری درذهن ما این تصوررابوجود آورد که به نزد ابراهیم ع به شکل انسان آمدندازآنجایی که قوم لوط مردمی منحرف بودندباآمدن فرشته ها گمان کردندمردانی زیبا رو به خانه ی لوط آمده اند قرآن یک ظاهرمنطقی ومعقول برای ما می سازد یک باطن درست وپرازنکته -البته ظاهرآن هم پرازنکته واندرزاست - دراینجا اینگونه بظاهرمی بینیم که با آمدن فرشته ها یا مهمانهای ابراهیم ع قوم هجوم آورده به گمان اینکه اینها مردانی زیباروهستندوپیامبربسیارناراحت شده وگفته بااینها کارنداشته باشید بیایید دختران مرا بگیرید. این پنداخلاقی ازسوی قرآن دراینجا با کاملترین وجه داده می شوددرحالی که ریشه این کاررانیزبیان می کندتا ما بدانیم این فسادچگونه بوجودمی آید

آیامی شود فی ضیفی راهمان دختران یا فرشته های پیامبرگرفت ومعنای سوره رابدست آورد ؟

جواب : سیرمنطقی آیات اینگونه است که گفته شداما فکرنکنم اگراطلاق فی ضیفی را درآیه فوق اگربردختران پیامبرهم بگیرییم (فرشته هایش)بازدرمعنا خللی واقع شودزیراضیفی رادراخرآیه آورده وگفته شد ؛ ضیف هم می تواند فرشته های مشرکان باشد برای پیامبران بخاطرعدم لیاقت نظام ، هم فرشته های پیامبران باشد ازدیدمشرکان  درسوره قمر آیه 33ولقدرادوه عن ضیفه . ضیف همان فرشته های پیامبرند

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 13 آذر 1396 | 02:08 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
ادامه انحراف قوم لوط

ودر سوره نمل 54 می فرماید :

ولوطااذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون . ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون . فما کان جواب قومه الاان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون فانجیناه واهله الاامراته قدرنا ها من الغابرین وامطرناعلیهم مطرا فساء مطرالمنذرین .

ولوطااذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون .

نکته : درآیات فوق هم بازخدانکات قبل رامتذکرمی شود ؛ به اینکه هرشناختی زوج مخصوص به خود را دارد تا درقلب استوارشوداگر نباشد موجب گمراهی ونقصان درانسان می شود وبه کج راهی می رود ودچارگرفتاری می شود . اینها به غیرازاینکه برای هرشناختی زوج آن را نمی آوردند(اتاتون الذکران من العالمین. وتذرون ماخلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون) بلکه آن شناختی را که انسان باید داشته باشد به اینکه ازراه طبیعی بایدبازنها معاشرت نماید را نه تنها درانسان قرارنمی دادندبلکه راه آن شناخت را به سمت میل به مردان منحرف می کردند  درنتیجه مردان جامعه را به این عادت زشت مبتلا می کردند.

ودر سوره اعراف آیه 80 می فرماید:

ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ماسبقکم بها من احدمن العالمین انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وماکان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون .

انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء . بل انتم قوم مسرفون

شهوه : خواهانی تن ، آرزو ، دوست داشتن وخواستن

نکته :آیه فوق بیانگرمیل مشرکان است به اینکه شناختها را زوج نیاورند. خدا آنان راقومی اسرافکارمی داند. گفتیم هرکمی درکلمه ایجاد آتش می کند وزیاده روی درقوانین الهی است . وقتی شناختها را کم بدهند یعنی زیاده روی کردند ازراه درست ونقصان بوجودآوردند وازطرفی بااینکارخودجامعه رابه سمت انحراف اخلاقی می کشاندندبه اینکه :

انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء . بل انتم قوم مسرفون

یعنی شماراه شهوت را درمردان قرارمی دهید بجای زنان وآنچه خدا برایتان خلق کرده را رها می کنید

 ائنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون .

نکته : خدااین قوم را نادان می داند زیرا:

1.    هر کجی درکلمه باعث عذابی جسمانی (بوجودآمدن بیماری)و روانی درانسان می شود(نابسامانیهای فکری وروانی)

2.      چون خداکوچکترین کجی را درکلمه بی پاسخ نمی گذارد باعث ریختن کلمه آنان نیزخواهد شد (بعدا به آن خواهم پرداخت ) به همین علت است که هرچه پیکهای آنها بارگناه بیشتری را حمل کنند وقوع عذاب الهی درآن شدیدتروبیشترمی شود؛ این بودکه خداوقوع عذاب را برای این قوم حتمی اعلام کرد

ادامه دارد...


شکستن سد
وقتی که تو پنج تن ع رافرامی خوانی
وششمی بارانی است
بی گمان این سیل به سمت شکستن سد
پیش می رود
سدیاجوج وماجوج

وامامباهله
یادم باشدکه جریان مباهله راشرح دهم
خاک برسرمی شوید
مدام آسمانتان برسرتان خراب می شود
به نفرین دچارید
وقتی که پیامبرص
نفرین می کند
وکرده است وتمام فرشتها
آمین گفته اندتاریخ : جمعه 10 آذر 1396 | 07:39 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 41 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم