دیشب درخواب مژده ی آمدنت رادیدم 

ظهورت پس کی است ای آفتاب آبی شادترنم؟!

ج) تفضیل تساوی

منظورقرآن ازتفضیل پیامبری برپیامبردیگرچیست ؟

1.تفضیل تساوی

2.تفضیل کلمه برتربردیگراسمهای فعال خدا

3.تفضیل پیامبران برزوج کلمه ی برتر

منظورازتفضیل تساوی چیست ؟به چه دلیل بین پیامبران تفضیل تساوی است؟

برای پاسخ دادن به این پرسشها ببینیم سوره بقره آیه 250 به بعدرا:

فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض  ولکن الله ذوفضل علی العالمین. تلک آیات الله نتلوهاعلیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس. ولوشاء الله مااقتتل الذین من بعدهم من بعدماجاء تهم البینات ولکن اختلفوافمنهم من آمن ومنهم من کفرولوشاء الله مااقتتلواولکن الله یفعل مایرید. یاایهاالذین آمنواانفقواممارزقناکم من قبل ان یاتی یوم لابیع فیه ولاخله ولاشفاعه والکافرون هم الظالمون . بقره 250

پس آنان رابه اذن خداشکست دادندوداوود، جالوت راکشت ، وخداوندبه او پادشاهی وحکمت ارزانی داشت وازآنچه می خواست به او آموخت واگرخداوندبرخی ازمردم رابه وسیله ی برخی دیگردفع نمی کرد قطعا زمین تباه می گردیدولی خداوندنسبت به جهانیان تفضل دارداین آیات خداست که ما آن رابحق برتومی خوانیم وبه راستی توازجمله پیامبرانی .برخی ازآن پیامبران رابربرخی دیگربرتری بخشیدیم . ازآنان کسی بودکه خدابااوسخن گفت ودرجات بعضی ازآنان رابالابردوبه عیسی پسرمریم دلایل آشکاردادیم و او رابه وسیله روح القدس تاییدکردیم واگرخدامی خواست کسانی که پس ازآنان بودندبعدازآن دلایل روشن که برایشان آمدبه کشتاریکدیگرنمی پرداختندولی باهم اختلاف کردندپس بعضی ازآنان کسانی بودندکه کفرورزیدندواگرخدامی خواست بایکدیگرجنگ  نمی کردندولی خداوندآنچه رامیخواهدانجام می دهد

ای کسانی که ایمان آورده ایدازآنچه به شماروزی داده ایم انفاق کنیدپیش ازآنکه روزی فرارسدکه درآن نه دادوستدی است ونه دوستی ونه شفاعتی وکافران خودستمکارانند

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس.

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض

تلک الرسل : حضرت محمد،حضرت طالوت ، حضرت داوود(قبل ازاین آیات داستان حضرت طالوت وداووداست)

آن پیامبران :حضرت محمد(رسول )و حضرت طالوت (ولی پنهان)و حضرت داوود(نبی) رابرتری دادیم بعضی را بربعضی

چگونه ؟

منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات

ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به تلک الرسل

برخی ازپیامبران خداباآنهاصحبت کرده (من کلم الله)برخی ازآنهاراازلحاظ درجه بالابرده (ورفع بعضهم درجات)

دراینجا چون نگفته کدام پیامبربرپیامبر برتری دارد پس دراصل برتریی درکارنیست و تفضیل هرپیامبری برپیامبردیگرازنوع تفضیل تساوی است

وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس

نکته : مؤیدکردن حضرت عیسی ع به روح القدس همان بالابردن درجه اوست نسبت به عالمیان

 حال رجوع کنیم به سوره ها وآیات دیگربرای اثبات بیشتراین موضوع :

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا. ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما. رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما.لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .نساء 163

ماهمچنانکه به نوح وپیامبران بعدازاووحی کردیم به تو وحی کردیم وبه ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وعیسی وایوب ویونس وهاروان وسلیمان وحی نمودیم وبه داوودزبوربخشیدیم وپیامبرانی که درحقیقت آنان راقبلا برتوحکایت نمودیم وپیامبرانی که ایشان رابرتوبازگونکرده ایم وخداباموسی آشکاراسخن گفت .پیامبرانی که بشارتگروهشداردهنده بودندتابرای مردم پس ازپیامبران درمقابل خداحجتی نباشد.خداتوانای حکیم است لیکن خدابه آنچه برتونازل کرده است گواهی می دهدآن رابه علم خویش نازل کرده است وفرشتگان گواهی می دهندوکافی است خداگواه باشد

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده

نکته : قرآن طریقه وحی وسخن گفتن خودباپیامبران راباهمه ی آنهایک جوردانسته؛ همانطورکه خدابامحمدص صحبت می کندوپیام می فرستدهمانطورباپیامبران دیگر

نکته :خدابعنوان نمونه تعدادی ازپیامبران راذکرمی نماید:

واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا.

نکته : اضافه کردن داوودپیامبردرآخرآیه مارابه این نکات رهنمون می نماید:

1.خداباداوودع هم مثل دیگرپیامبران سخن گفته یابه اوپیام فرستاده

2.دیگرپیامبران هم چون داووددارای کتابند

3.وحی می تواندکتاب پیامبران هم باشد

ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل

قصص: حال ،خبر، کار، سخن ، آنچه نوشته شود

نکته : گفته شدقرآن هم سخن خدابه پیامبراست هم سخن پیامبراست به کلمه برتربرای ابلاغ به نظام

ضمیر«هم » درقصصناهم برمی گرددبه رسلا

رسلاقدقصصناهم علیک من قبل : وقتی که توای پیامبردرعدم بودی یاقبل ازابلاغ رسالت

 زندگی نامه یک عده از پیامبران رابه این صورت گفتیم که توبگویی یا شرح حال آنهاراروایت کنی یاداستان آنهارابگویی

 ورسلا لم نقصصهم علیک

ویک عده رانگفتیم توروایت کنی یاشرح حال آنهارابگویی

توجه : شرح حال عده ای ازپیامبران درقرآن آمده است حال بکاربردن فعل قصص توسط قرآن این معنارامی رساندکه پیامبرشرح حال عده ای ازپیامبران را روایت کرده نه اینکه شرح حال دیگر پیامبران رانمی داند(فقط به شرح حال عده ای بسنده کرده است ) .درحقیقت خداباآوردن این آیه همه پیامبران راداخل حکم بالاکرده است

 وکلم الله موسی تکلیما.

نکته : خدای یگانه باموسی ازطریق کلمه خودش سخن گفت

نتیجه :وحی وکتاب وسخن گفتن باپیامبران همه یکی است :

الف).خدابه همه پیامبران وحی می کند

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان

ب).وحی خداکتاب می تواندباشد

وآتیناداودزبورا.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وآتینانوح کتاباوآتیناالنبیین من بعده کتاباو...

 پ).خداباهمه پیامبران سخن می گوید

 وکلم الله موسی تکلیما.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وکلم الله نوح تکلیماوکلم الله النبیین من بعده تکلیماو...

رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما

نکته : پیامبران بشیرونذیرند

لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .

نکته : خداخودوفرشته هاراگواه می گیردبه اینکه هرچه به پیامبران فرستاده ازسوی خوداوست

2.تفضیل کلمه برتربردیگرکلمات (زوج کلمه برتر،کلمات فعال مشرکان)

وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا.سوره اسراء آیه 55

نبی :پیامبر، فرشته

من فی السماوات والارض : زوج کلمه برتر، اسماء فعال خدادرنزد مشرکان

وپروردگارتو(خدای یگانه ،کلمه الله ) داناتراست به هرکس که درآسمانها وزمین است

کلمه «مَن » دراینجااستعاره اززوج کلمه برتروکلمات نزدمشرکان است زیراجزدرزمین موجودی درآسمانهازندگی نمی کندممکن است درآسمان زمین یعنی درکرات منظومه شمسی افرادی بروندوچندصباحی باشندامااینجاکلمه «آسمان » جمع آورده شده بخاطرهمین مصداق کلمه «من » برصاحبان کلمه است زیرا آسمانهاوزمین درقرآن  استعاره ازاسم فعال خداست (کلمه برترو کلمات نزد مشرکان ).البته به اعتبارکلمه فعال خدا«من » می تواندشامل  تمام انسانهانیزشود

ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا

نکته :تفضیل دراینجا بردوگونه است :

1.تفضیل پیامبری برپیامبردیگر

دراینجا صحبت ازبرتری پیامبری برپیامبردیگر نیست زیراداوودقیاس با پیامبری نشده همانطورکه گفته شد بحث تفضیل تساوی است دادن کتاب به داوودعین بالابردن درجه عیسی ع است (بقره 251)

2.برتری یک دسته فرشته برفرشته های دیگر

بخاطراینکه خدادرآیه قبل کلمه «مَن » یعنی همه اسماء فعال  خود(زوج کلمه برتروکلمات مشرکان )رانام برده است وکلمه ی خود (کلمه الله) راداناترازهمه کلمات دانسته بعدآیه تفضیل راآورده تابگویدرب پیامبر(کلمه الله ) برتری داردبه همه کلمات وفرشته های آنهابرترندازهمه ی فرشته هابعدازآن نیز آیه «وآتیناداودزبورا» راآورده تابه مابگوید فرشته ها ی  پیامبران برترندنه اینکه فرشته های پیامبری نسبت به پیامبردیگریاخودپیامبری نسبت به پیامبردیگربرتراست زیرا1.بدون علت برتری نام حضرت داودرامی آوردوکتابش راکه همان فرشته هایش می باشدذکرمی کند2.همانطورکه گفته شداسم پیامبردیگری رابرای مقایسه نمی آورد

امام علی ع دروصف بهشت درنهج البلاغه خطبه 84قسمت 6 صفحه 204می فرمایددرجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لاینقطع نعیمهاولایظعن مقیمهاولایهرم خالدهاولایباس ساکنها

منظورازبهشت هم می تواندبهشت آخرت باشد هم نقش قلم اولیای خدابنبابراین فرشته های آنهاازلحاظ درجه مساوینددرحالی که هریک بردیگری برتراست یعنی تفضیل تساوی(درجات متفاضلات)

ببینیم شعر« سیبستان استادرادراین مورد:

طومارجان من / پرنقش معطرسیب است / زردوسرخ / هردم ازنو / نامت را مشق می کنند/ درکنارش نقش سیبی می زنند/ سیبستان نام توست / جان من

سیب زردو سرخ استعاره ازدرجات بهشت است که هررنگش بهشت است و معطراست به نام الله

شرح بیشتردرموردزبوررادرمبحث زبان قرآن 1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

بخوانید

د.منظورقرآن ازبرتری پیامبران، برتری بردیگرمردم است

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

وامادنیا

ای دنیاچه کردی باعلی ع این پدرصالح که درغربت نخلستانهامی گریست

ای دنیا چه کردی باعلی ع که این پدرصالح سالهاخانه نشین شد

ای دنیاچه کردی باعلی ع که ترک ترارستگاری دید

ای دنیا ای کوفیان چه کردیدباعلی ع درمحراب ؟

ای کوفیان لعنت خدابرشما! به لعنت دچاریدکه اینگونه شقی گشته اید!

نوح ع دردعابه خدافرمود:خدایا یک نفرازاینهاراروی زمین باقی نگذار!الهی آمین

شرح سوره قدر

بسم الله الرحمن الرحیم

اناانزلناه فی لیله القدر. وماادراک مالیله القدر لیله القدرخیرمن الف شهرتنزل الملائکه والروح فیهاباذن ربهم من کل امرسلام هی حتی مطلع الفجر

اناانزلناه فی لیله القدر

ضمیر«ه » درانزلناه برمی گرددبه « الله » دربسم الله:

الله : کلمه الله یاکلمه برتر، قرآن

چراخدا زمان نزول قرآن یاکلمه برتررا شب می گوید؟

زیرانزول کلمه برترباتوجه به سه زمان شب نامیده می شود:

1. شب استعاره از: عدم

وقتی خداکلمه برتررادرعدم خلق کرد

2. شب استعاره از:تاقیامت ،تاآخرت

اجرای این کلمه تاقیامت وآخرت راشب می گویند

3. شب استعاره از :شب کلمه

هرزمان که نامه ی اولیای خدابرشجره طیبه(زوج کلمه) گشوده می شود

چراشب قدرمی گوید؟

قدر:اندازه ی چیزی ، میانه ی پالان ،میانه ی زین ، سرشانه ، توانایی ، توانگری ، فراخی

چون باتوجه به خالق ومجریان آن (باذن ربهم ) بنابرایام مذکور(شبهای مقدس)اندازه گیری واجرامی شود

وماادراک مالیله القدرلیله القدرخیرمن الف شهرتنزل الملائکه والروح فیهاباذن ربهم من کل امرسلام هی حتی مطلع الفجر

هزارماه : هزارماه - هرماه سی روزاست سی ناظربه سی جزء قرآن نیزهست - استعاره اززوج کلمه برتریعنی اهل یاشجره طیبه ، یک قرآن برابرهزار

چراشب قدرازهزارماه بهتراست ؟

شب قدرشب خلقت کلمه برتراست چون این کلمه پاک است ازهزارماه یعنی ازبرابرآن که اهل یالشکراولیای خداست بهتراست زیرابرکلمه برترناپاکی بارنمی شودامابه اهل آن (زوج آن)توسط مشرکان آتش بارمی شود

ضمیر«ها » درفیهابرمی گرددبه لیله القدر

منظورازملائکه و روح درآیه فوق چیست ؟

قرآن کلمه ی اولیای خداراروح ونقش قلم آنهاکه بااسماء شجره طیبه می باشدرا ملائکه می گوید

وماادراک مالیله القدر

وتوچه می دانی شب قدرچیست ؟

آیات بعدشرح تفصیلی شب قدرمی باشد:

1.شب قدرشبی است که خداکلمه برتررانازل کرد یاخلق کردیافرستادکلمه ای که اززوج خودبهتراست شب خلقت این کلمه فرشته ها وکلمات اولیای خدادراین کلمه برای انجام هرکاری قرارداده شدندتاوقت آخرت سلامتی وپاکی بیاورند (طلوع فجر)

2. شب قدرشبی است که خداقرآن رابیکباره (انزلناه)برمحمدص نازل  کردقرآن مجلددرنزدمردم همان تفصیل کلمه ی برتراست این کلمه اززوج خودبهتراست تنزل یا نزول تدریجی آن بواسطه کلمه  ی محمدص می باشدکه فرشته های آن برای انجام هرکاری فرستاده می شوندتازمان نزول دیگر سلامتی وپاکی بیاورند(طلوع فجر)

3.شب قدرشبی است که اولیای خداازعدم بتدریج  به دنیامی آیند(طلوع فجر)برای اجرای کلمه الله تاقیامت (طلوع فجر)

4.شب قدرشبی است که اولیای خداقلم می زنند این شب ازهزارماه (زوج کلمه برتر)بهتراست زیرا ملائکه وروح درآن شب باقلم پاک اولیای خدا نازل می شوندتااجرای کلمه بعدزندگی وسلامتی بیاورند(طلوع فجر)

5. شب قدرشب اجرای کلمه برتراست توسط اولیای خدا تاآخرت این شب اجراازهزارماه بهتراست زیراشبی است که ملائکه وروح درآن شب نازل می شوندبرای انجام هرکاری تا آخرت (طلوع فجر)تاآن زمان سلامتی وپاکی بیاورند

ادامه دارد...

2.تفاوت زبان پیامبران درظاهرتاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1398 | 01:26 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واماعلی ع

وماادراک مالیله القدر

وتوچه می دانی شب قدرچیست ؟

 براستی شب قدرچیست ؟

 بایدعلی ع رادانست تادانست شب قدرچیست

 چراشب قدرازبهترین شبهاست ؟

 بغض فروخورده درگلوبه توفکرمی کنم که دشمنانت هم وقتی بخواهندقیافه ی حق بگیرندتورامثل خودنشان می دهندچرادرلحظه ی شهادت غریبانه درمسجدکوفه گفتی بخدای کعبه که رستگارشدم مگراین دنیاچه کردباتو؟

ای پدرامت بزودی فرزندت عدالتی که توخواهان آن بودی برقرارخواهدکردوماآن روزرابه نظاره نشسته ایم

شرح سوره قدررادرشب شهادت مولاوسرورم خواهم گفت

زبان درقرآن – قسمت سوم

اختلاف زبانهادرقرآن

انواع زبان درقرآن ازلحاظ سبک ومحتوی

ومن آیاته خلق السموات والارض واختلف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین .روم 23

وازنشانه های قدرت او آفرینش آسمانها وزمین واختلاف زبانهای شماورنگهای شماست قطعا دراین برای دانشوران نشانه هایی است .

قرآن زبانهاراچون رنگهاازلحاظ سبک ومحتوی درکلمات ومردم گوناگون ومختلف بیان می دارد(رجوع شود به بحث رنگهادرقرآن ، شرح آیه 26 سوره فاطر)

خدایک زبان رابرای هدایت خلق کرد

الم نجعل له عینین ولساناوشفتین وهدیناه نجدین .بلد9

لسانااشاره دارد به اینکه تنهاراه هدایت ، زبان روشن انبیاواولیاست

زبان هاازدیدگاه قرآن ازلحاظ سبک ومحتوی دونوع است :

الف ) زبان مشرکان

زبان مشرکان گنگ ومبهم است (شرح آن می آید: مبحث سبک سخن درقرآن قسمت منظورقرآن ازعجمه چیست ؟)

زبان مشرکان زبان کذب وافتراء است

ویجعلون لله مایکرهون وتصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنی لاجرم ان لهم الناروانهم مفرطون .سوره نحل آیه 61

وچیزی راکه خوش نمی دارندبرای خداقرارمی دهندوزبانشان دروغ پردازی می کندکه نیکوازآن ایشان است حقا که آتش برای آنان است وبه سوی آن پیش فرستاده خواهندشد

ونیز:سوره نحل آیه 114 (انماحرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیرومااهل لغیرالله به فمن اضطرغیرباغ ولاعادفان الله غفوررحیم ولاتقولوا لماتصف السنتکم الکذب هذاحلال وهذاحرام لتفترواعلی الله الکذب ان الذین یفترون علی الله الکذب لایفلحون . جزاین نیست که مرداروخون وگوشت خوک وآنچه راکه نام غیرخدابرآن برده شده حرام گردانیده است هرکس که ناگزیرشودوسرکش وزیاده خواه نباشدقطعا خداآمرزنده ی مهربان است وبرای آنچه زبان شمابه دروغ می پردازدمگوییداین حلال است وآن حرام تابرخدادروغ بندیدزیراکسانی که برخدادروغ می بندند رستگارنمی شوند )

زبان مشرکان زبان نفاق است

سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنااموالناواهلونافاستغفرلنایقولون بالسنتهم مالیس فی قلوبهم قل فمن یملک لکم من الله شیئاان ارادبکم ضرااوارادبکم نفعابل کان الله بماتعلمون خبیرا.سوره فتح آیه 11

برجای ماندگان بادیه نشین بزودی به تو خواهندگفت اموال ماوکسانمان ماراگرفتارکردندبرای ما آمرزش بخواه چیزی راکه دردلهایشان نیست برزبان خویش می رانندبگواگرخدابخواهدبه شمازیانی یاسودی برساندچه کسی دربرابراو برای شمااختیارچیزی راداردبلکه خداست که به آنچه می کنیدهمواره آگاه است

زبان مشرکان زبان دشمنی و سوء است

ان یثقفوکم یکونوالکم اعداء ویبسطواالیکم ایدیهم والسنتهم بالسوء وودوالوتکفرون .ممتحنه 2

اگربرشمادست یابنددشمن شماباشندوبرشمابه بدی دست وزبان بگشایندوآرزودارندکه کافرشوید

روزقیامت زبان مشرکان برعلیه آنهاشهادت می دهد

یوم تشهدعلیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بماکانوایعملون . نور24

ب) زبان اولیای خداوپیامبران

1.تفاوت نداشتن زبان پیامبران باهم ازنظرسبک ومحتوی

زبان پیامبران واولیای خداازلحاظ نوع وسبک ، زبان کتاب یاقرآن یاکلمه برتراست

رجوع شودبه: زبان درقرآن 4 - زبان قرآن وزبان پیامبراکرم ص ،سوره آل عمران آیه 80 بحث عدم تفوق پیامبری برپیامبردیگر- درآینده به آن خواهم پرداخت

سوره مائده آیه 78 زبان داودوعیسی ع رایکی دانسته است :

قل یااهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم غیرالحق ولاتتبعوا اهواء قوم قدضلوا من قبل واضلوا کثیراوضلوا عن سواء السبیل . لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داودوعیسی ابن مریم ذلک بماعصوا وکانوایعتدون .مائده 78

بگوای اهل کتاب دردین خودبناحق گزافه گویی نکنیدوازپی هوسهای گروهی که پیش ازاین گمراه گشتندوبسیاری راگمراه کردندوازراه راست منحرف شدندنروید.ازمیان فرزندان اسرائیل آنان که کفرورزیدندبه زبان داوودوعیسی بن مریم موردلعنت قرارگرفتنداین کیفرازآن روی بودکه عصیان ورزیده وتجاوزمی کردند

زبان پیامبران زبان صدق است

فلمااعتزلهم ومایعبدون من دون الله وهبناله اسحاق ویعقوب وکلاجعلنانبیاووهبنالهم من رحمتناوجعلنالهم لسان صدق علیاّ. مریم 50

وچون ازآنهاوآنچه به جای خدامی پرستیدندکناره گرفت اسحاق ویعقوب رابه اوعطاکردیم وهمه راپیامبرگردانیدیم وازرحمت خویش به آنان ارزانی داشتیم وذکرخیربلندی برایشان قراردادیم

ونیز: سوره شعراء آیه  84 (واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثه جنه النعیم.وبرای من درمیان آیندگان آوازه ی نیکوگذار. ومراازوارثان بهشت پرنعمت گردان )

2.تفاوت زبان پیامبران درظاهر

ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجالتسکنوا الیهاوجعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون .ومن آیاته خلق السموات والارض واختلف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لایات للعالمین .روم 23

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 4 خرداد 1398 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

زبان درقرآن قسمت دوم :

آی*

-آی ...

با توام

بازیباترین ندا

باکشیده ترین صدا

صدایت می کنم :

-آی ...

با توام

بالفظی که جانم را

ازچاه تن بالامی کشد

-آی ...

با توام

بااول وآخرهمه ی الفاظ

-آی ...

بازبان تمام جهان

صدایت می کنم

باچشمانم

آی ...

تورامی خوانم

----------------------

*آی درگویش همولایتی هایم به معنی «حقیقت واقع » است می گویند:« به آی

دیدم ، خواب نبود»

شرح شعر:

آی :حقیقت واقع :اسم اعظم خدا:الله

شاعربازبان من اولیایی کلمه برتریااسم اعظم خداراموردخطاب قرارمی دهد

خدابواسطه کلمه خودبااولیای خودسخن می گویدوپیام خودراتوسط فرشته های آن به

آنهامی فرستدآنهاهم اینگونه بااوسخن می گویند

-آی ...

با توام

بازیباترین ندا

باکشیده ترین صدا

صدایت می کنم :

این عبارت رامی توان هم ازبالابه پایین خواندهم ازپایین به بالا

صدایت می کنم باکشیده ترین صدا/ بازیباترین ندا/ باتوام / آی ...

شاعر بازبان من اولیایی  اسم اعظم خداوخداراموردخطاب قرارمی دهد

چگونه ؟

 باصدایی زیباوکشیده زیراکلمه برترپاک وبی عیب است وفرشته های آن همه زیبایند

وزیبایی می آفرینندهم درنگ وفاصله ای بین آنهانیست (کشیده صداکردن)هم کسی که

دراین فضا بسرمی بردزیباوکامل سخن می گوید

-آی ...

با توام

بالفظی که جانم را

ازچاه تن بالامی کشد

«آی .../ باتوام » دارای دومفهوم می باشد:

1.حقیقت واقع باتو هستم

دراینجاشاعربازبان من اولیایی خودراهمراه آن  می داندزیرااولیای خداخودکلمه ی برترند

باچه لفظی ؟

جمله ی « که جانم را/ ازچاه تن بالامی کشد» آن لفظ راتوضیح می دهد

آن لفظ کدام است ؟

همان «آی » است (اسم اعظم خدا)

2. حقیقت واقع باتوهستم ،تراصدامی کنم

چون فرم نوشتاری شعربه این صورت است که می توانیم «عبارت صدایت می کنم» را درپاراگراف بالاوپاراگراف های  پایین نیز بکارببریم دراین صورت  مفهوم دوم «آی ... باتوام » تاکید وتبیین می شود:

صدایت می کنم /آی .../ باتوام / بالفظی که جانم را/ ازچاه تن بالامی کشد

جانم : کلمه ام دراینجا زوج کلمه برتر

بالفظی که جانم راازچاه تن بالامی کشدیعنی بااسم اعظم خدا یاباکلمه برترکه

زوج خود(جانم)راازنقش قلم کافران (چاه تن ) پاک می کند

-آی ...

با توام

بااول وآخرهمه ی الفاظ

آی ... /باتوام :

1.حقیقت واقع باتوهستم :همراه توهستم

2.حقیقت واقع تراصدامی کنم

دراینجا شاعراسم اعظم خداراموردخطاب قرارمی دهدکه همه لفظ هابااوحیات می یابند

گفته شد عبارت «صدایت می کنم » باعبارتهای پایین نیزمشترک است دراین صورت

مفهوم دوم راتاکیدوتبیین می نماید:صدایت می کنم :/-آی .../با توام /بااول وآخرهمه ی الفاظ

-آی ...

بازبان تمام جهان

صدایت می کنم

باچشمانم

آی ...

تورامی خوانم

عبارت فوق رامی توان به صورتهای زیرخواند:

-آی .../بازبان تمام جهان /صدایت می کنم

صدایت می کنم /-آی .../ بازبان تمام جهان- گفته شدصدایت می کنم پاراگراف بالارا

می توان درپاراگراف های پایین بکاربرد

صدایت می کنم : بازبان تمام جهان / آی ...- می توان عبارت راازپایین به بالانیزخواند

-آی .../بازبان تمام جهان /صدایت می کنم /باچشمانم

صدایت می کنم /باچشمانم /آی ...

صدایت می کنم /باچشمانم /آی .../تورامی خوانم

باچشمانم /آی .../تورامی خوانم

آی .../تورامی خوانم

دوچشم استعاره ازکلمه برتروکلمه ی دردست صاحبان کلمه

آی .../بازبان تمام جهان /صدایت می کنم

حقیقت واقع بازبان تمام جهان صدایت می کنم .این عبارت حاکی ازآن است که

شاعرزبان تمام جهانیان رامی داند

ببینیم این معنارادرسوره ی نمل آیه 15:

ولقدآتیناداودوسلیمان علماوقالاالحمدلله الذی فضلناعلی کثیرمن عباده المومنین وورث

سلیمان داودوقال یاایهاالناس علمنامنطق الطیرواوتینامن کل شی ء ان هذالهوالفضل

المبین .سوره نمل آیه 15

آیه اشاره داردبه اینکه حضرت سلیمان ع ودیگراولیای خدازبان مرغان رامی دانند

(قرینه علمنا)

منظوراززبان مرغان چیست ؟

زبان مرغان استعاره اززبان کلمات خدایااسماء فعال خدا؛ پیامبران هم کارباکلمه ی خود

رامی دانندهم کارباکلمه ی مشرکان رادرحقیقت می توانندنقش قلم آنهارابخوانندهر

کلمه برهرفردازانسانهابازشوددرهرنقطه ای ازجهانکه باشدبه زبان همان فردگشوده می شود

حاصل کلمات اولیای خدابرانسانهابه هرزبانی باشدکلامی روشن واستواراست

ونقش قلم مشرکان زبانی گنگ ونارسا . پیامبران هم به نوع هرزبانی آشنایندهم زبان

عادی همه ی مردم جهان رامی دانندمنتهی تنهابه زبان عادی مردمشان سخن می گویند -

شرح آن بعدامی آید

صدایت می کنم :-آی .../بازبان تمام جهان

صدایت می کنم :بازبان تمام جهان /آی ...

اسم اعظم خدازبان همه مردم جهان رامی داندکه مخاطب قرارمی گیرد

-آی .../بازبان تمام جهان /صدایت می کنم /باچشمانم :

هردوچشم شاعرزبان همه جهان رامی داند

صدایت می کنم /باچشمانم /آی ...:

شاعردارای کلمه برتراست

صدایت می کنم /باچشمانم /آی .../تورامی خوانم :

صدایت می کنم بادوچشمم (کلمه برتر) ای الله ترامی خوانم

نهایت عبودیت وبندگی اولیای خدارامی رساند

باچشمانم /آی .../تورامی خوانم :

اولیای خدادرفضای کلمه برترمی بینندوشناخت می گیرند(یک چشم) وباکلمه

دردست خودتمام جهان رامشاهده می نمایند(یک چشم )

آی .../تورامی خوانم :

شاعراسم اعظم خداراصدامی زندتابرایش کارانجام دهد

اختلاف زبانهادرقرآن

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1398 | 03:02 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

وامارمضان

ماه مبارک رمضان است خیلی این ماه رادوست دارم! بوی امام علی ع می دهدبوی غربت نخلستان علی؛بوی تنهایی . بوی مسجدکوفه می دهدبوی محراب علی ع !

چه سخت است نتوانی بازبان خودت حرف بزنی ؛بازبان دل !

چه غربت سنگینی دارداین دنیا!

زبان درقرآن

منظوراززبان درقرآن چیست ؟

برای جواب به این سؤال بایدفرق نطق وتکلم رابدانیم

نطق

نطق یعنی سخنی که ازروی فهم وآگاهی گفته شودوتکلم سخنی که ازروی تفقه نباشد

قرآن صاحبان کلمه یااولوالالباب راصاحب نطق میداندآنهادودسته اند:

 1.مشرکان

ویوم نحشرمن کل امه فوجاممن یکذب بایاتنافهم یوزعون حتی اذاجاء و قال اکذبتم بایاتی ولم تحیطوابهاعلماامّاذاکنتم تعملون ووقع القول علیهم بماظلموافهم لاینطقون .سوره نمل  آیه85

2.اولیای خداوکلمه ی آنها

والنجم اذاهوی ماضل صاحبکم وماغوی وماینطق عن الهوی ان هوالاوحی یوحی علمه شدیدالقوی ذومره فاستوی وهوبالافق الاعلی . سوره  نجم آیه 3

درآیه فوق خداپیامبرراناطق نامیده است.قرآن زبان یاسخن آشکارپیامبران را نطق می نامد

ولانکلف نفساالاوسعهاولدیناکتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون .سوره مومنون آیه 62

ونیز:سوره جاثیه آیه 29

درآیات فوق خداقرآن وکلمه برترراناطق نامیده است زیرا صاحبان آن اولیای خدایند

درحقیقت قرآن  ، اولیای خداوکلمه آنهاراصاحب نطق می داند:

قالوااانت فعلت هذابالهتنایاابراهیم قال بل فعله کبیرهم هذافسئلوهم ان کانواینطقون فرجعواالی انفسهم فقالواانکم انتم الظالمون ثم نکسواعلی روسهم لقدعلمت ماهولاء ینطقون .قال افتعبدون من دون الله مالاینفعکم شیئاولایضرکم اف لکم ولماتعبدون من دون الله افلاتعقلون .سوره  انبیا آیه63

تکلم

درمواردذیل قرآن کلمه «تکلم» رابکارمی برد:

الف)زبان فرشته ها یاخط فکری پنهان

1.سخن گفتن خداباپیامبران

2.نقش قلم اولیای خدا(سخن گفتن خدابامردم ازطریق پیامبران)

ببینیم این معانی رادرشرح سوره شوری آیه 51:

وماکان لبشران یکلمه الله الاوحیااومن ورای حجاب اویرسل رسولافیوحی باذنه مایشاء انه علی حکیم .

الله  درآیه فوق به دومعنااشاره دارد:

1.خدای یگانه همان ذات بی همتا

2. کلمه برتر یاکلمه الله (اولیای خداوکلمه ی آنها)

خدا بابشرچگونه سخن می گوید ؟

اگرالله راذات خداوندیگانه بگیریم خدابطورغیرمستقیم بابشرسخن می گوید : ازطریق وحی یاازورای حجاب یافرستادن پیامبری (باتوجه به مرجع ضمایرمی تواندهرسه ،یک معناداشته باشدیامعانی گوناگون )درآیه فوق چون خدافرستادن پیامبرراباوحی یکی دانسته پس واسطه بین خودودیگرمردمان راپیامبرقرارداده است ازطرفی  باپیامبران نیزباکلمه برترسخن می گوید:

آیه « فیوحی باذنه مایشاء انه علی حکیم» باتوجه به مرجع ضمایردارای خوانش های زیرمی باشد:

1.فاعل یوحی  کلمه الله (کلمه الله ،پیامبراکرم ص) ومرجع ضمیر«ه » درباذنه الله یاذات خداوندبی همتاوفاعل یشاء خدا:

 پس وحی می کندکلمه الله (کلمه الله ،پیامبراکرم ص) به اذن خداوندآنچه راخدا بخواهد بنابراین خداازطریق کلمه خودباپیامبران سخن می گوید:

ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل ورسلالم نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما.سوره نساء آیه 164

اذقالت الملائکه یامریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهافی الدنیاوالاخره ومن المقربین ویکلم الناس فی المهدوکهلاومن الصالحین . سوره آل عمران آیه 41

ونیز:سوره مائده آیه 110

2.فاعل یوحی کلمه الله ومرجع ضمیر«ه » درباذنه ذات خداوندوفاعل یشاء رسول :

پس وحی می کندکلمه الله به اذن خداوندآنچه راکه رسول بخواهد

الرکتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النورباذن ربهم الی صراط العزیزالحمید. سوره ابراهیم 1

3.فاعل یوحی کلمه الله یاکلمه برتر ومرجع ضمیر«ه » درباذنه رسول وفاعل یشاء پیامبر:

پس وحی می کندکلمه الله به اذن پیامبرآنچه راپیامبربخواهد    

پیامبرباکلمه خود به مردم وحی می کند درحقیقت پیامبرواسطه بین خداومردم است

ب) زبان مردم معمولی

واذاوقع القول علیهم اخرجنالهم دابه من الارض تکلمهم ان الناس کانوابایاتنالایوقنون .سوره نمل  آیه 82

درست است که وحی پیامبربواسطه کلمه خود به اهل خود همان وحی خداست (پاک و باواسطه )اماچون روی قلم اولیای خدابواسطه قلم مشرکان پوشش می خوردمردم قدرت تفقه راازدست می دهندقرآن آن رانیزتکلم نامیده است

ج) گاهی تکلم به معنای نطق بکارمی رود که آن رابایددربسترکلام شناخت

 فاشارت الیه قالواکیف نکلم من کان فی المهدصبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.سوره مریم آیه  29

دراین آیه سخن گفتن حضرت عیسی ع(تکلم) به معنای نطق آمده است

ببینیم این معانی رادرشعر«آی » :

ادامه دارد...تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 | 12:32 ق.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ن والقلم ومایسطرون

سطرسطروجودم رامی نویسی

ومن باتعلیم تو ، فقط خودرامی خوانم

ای معلم یگانه

واماروزمعلم

این روزرابه یکی ازبهترین معلمانم استاددکترمحمودفتوحی تبریک می گویم . تحقیق علمی واصولی راازایشان دردانشگاه یادگرفتم وپیشنهاد کاربرروی داستانهای قرآن وچگونگی تحقیق روی قرآن ، آشنایی باسبک سخن قرآن وکتاب سیب پرتابی باراهنمایی ایشان بود

جای بسی تاسف است چندسالی حضورایشان درمحافل فرهنگی وادبی مشاهده نمی شودچه می توان گفت بقول خودشان :«حنجره ی جوانم زخمی است » این سخن استادمرابیادسخن مولایم علی ع انداخت

بزودی مبحث زبان درقرآن راباشرح شعراستادبروزمی کنم :

*آی

-آی ...

با توام

بازیباترین ندا

باکشیده ترین صدا

صدایت می کنم :

-آی ...

با توام

بالفظی که جانم را

ازچاه تن بالامی کشد

-آی ...

با توام

بااول وآخرهمه ی الفاظ

-آی ...

بازبان تمام جهان

صدایت می کنم

باچشمانم

آی ...

تورامی خوانم

___________

*آی درگویش همولایتی هایم به معنی «حقیقت واقع » است می گویند:« به آی دیدم ، خواب نبود»

ادامه دارد...تاریخ : چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 72 :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم