دیشب درخواب مژده ی آمدنت رادیدم 

ظهورت پس کی است ای آفتاب آبی شادترنم؟!

ج) تفضیل تساوی

منظورقرآن ازتفضیل پیامبری برپیامبردیگرچیست ؟

1.تفضیل تساوی

2.تفضیل کلمه برتربردیگراسمهای فعال خدا

3.تفضیل پیامبران برزوج کلمه ی برتر

منظورازتفضیل تساوی چیست ؟به چه دلیل بین پیامبران تفضیل تساوی است؟

برای پاسخ دادن به این پرسشها ببینیم سوره بقره آیه 250 به بعدرا:

فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض  ولکن الله ذوفضل علی العالمین. تلک آیات الله نتلوهاعلیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلّم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس. ولوشاء الله مااقتتل الذین من بعدهم من بعدماجاء تهم البینات ولکن اختلفوافمنهم من آمن ومنهم من کفرولوشاء الله مااقتتلواولکن الله یفعل مایرید. یاایهاالذین آمنواانفقواممارزقناکم من قبل ان یاتی یوم لابیع فیه ولاخله ولاشفاعه والکافرون هم الظالمون . بقره 250

پس آنان رابه اذن خداشکست دادندوداوود، جالوت راکشت ، وخداوندبه او پادشاهی وحکمت ارزانی داشت وازآنچه می خواست به او آموخت واگرخداوندبرخی ازمردم رابه وسیله ی برخی دیگردفع نمی کرد قطعا زمین تباه می گردیدولی خداوندنسبت به جهانیان تفضل دارداین آیات خداست که ما آن رابحق برتومی خوانیم وبه راستی توازجمله پیامبرانی .برخی ازآن پیامبران رابربرخی دیگربرتری بخشیدیم . ازآنان کسی بودکه خدابااوسخن گفت ودرجات بعضی ازآنان رابالابردوبه عیسی پسرمریم دلایل آشکاردادیم و او رابه وسیله روح القدس تاییدکردیم واگرخدامی خواست کسانی که پس ازآنان بودندبعدازآن دلایل روشن که برایشان آمدبه کشتاریکدیگرنمی پرداختندولی باهم اختلاف کردندپس بعضی ازآنان کسانی بودندکه کفرورزیدندواگرخدامی خواست بایکدیگرجنگ  نمی کردندولی خداوندآنچه رامیخواهدانجام می دهد

ای کسانی که ایمان آورده ایدازآنچه به شماروزی داده ایم انفاق کنیدپیش ازآنکه روزی فرارسدکه درآن نه دادوستدی است ونه دوستی ونه شفاعتی وکافران خودستمکارانند

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس.

تلک الرسل فضلنابعضهم علی بعض

تلک الرسل : حضرت محمد،حضرت طالوت ، حضرت داوود(قبل ازاین آیات داستان حضرت طالوت وداووداست)

آن پیامبران :حضرت محمد(رسول )و حضرت طالوت (ولی پنهان)و حضرت داوود(نبی) رابرتری دادیم بعضی را بربعضی

چگونه ؟

منهم  من کلم الله ورفع بعضهم درجات

ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به تلک الرسل

برخی ازپیامبران خداباآنهاصحبت کرده (من کلم الله)برخی ازآنهاراازلحاظ درجه بالابرده (ورفع بعضهم درجات)

دراینجا چون نگفته کدام پیامبربرپیامبر برتری دارد پس دراصل برتریی درکارنیست و تفضیل هرپیامبری برپیامبردیگرازنوع تفضیل تساوی است

وآتیناعیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس

نکته : مؤیدکردن حضرت عیسی ع به روح القدس همان بالابردن درجه اوست نسبت به عالمیان

 حال رجوع کنیم به سوره ها وآیات دیگربرای اثبات بیشتراین موضوع :

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا. ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما. رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما.لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .نساء 163

ماهمچنانکه به نوح وپیامبران بعدازاووحی کردیم به تو وحی کردیم وبه ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وعیسی وایوب ویونس وهاروان وسلیمان وحی نمودیم وبه داوودزبوربخشیدیم وپیامبرانی که درحقیقت آنان راقبلا برتوحکایت نمودیم وپیامبرانی که ایشان رابرتوبازگونکرده ایم وخداباموسی آشکاراسخن گفت .پیامبرانی که بشارتگروهشداردهنده بودندتابرای مردم پس ازپیامبران درمقابل خداحجتی نباشد.خداتوانای حکیم است لیکن خدابه آنچه برتونازل کرده است گواهی می دهدآن رابه علم خویش نازل کرده است وفرشتگان گواهی می دهندوکافی است خداگواه باشد

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده

نکته : قرآن طریقه وحی وسخن گفتن خودباپیامبران راباهمه ی آنهایک جوردانسته؛ همانطورکه خدابامحمدص صحبت می کندوپیام می فرستدهمانطورباپیامبران دیگر

نکته :خدابعنوان نمونه تعدادی ازپیامبران راذکرمی نماید:

واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان وآتیناداودزبورا.

نکته : اضافه کردن داوودپیامبردرآخرآیه مارابه این نکات رهنمون می نماید:

1.خداباداوودع هم مثل دیگرپیامبران سخن گفته یابه اوپیام فرستاده

2.دیگرپیامبران هم چون داووددارای کتابند

3.وحی می تواندکتاب پیامبران هم باشد

ورسلاقدقصصناهم علیک من قبل

قصص: حال ،خبر، کار، سخن ، آنچه نوشته شود

نکته : گفته شدقرآن هم سخن خدابه پیامبراست هم سخن پیامبراست به کلمه برتربرای ابلاغ به نظام

ضمیر«هم » درقصصناهم برمی گرددبه رسلا

رسلاقدقصصناهم علیک من قبل : وقتی که توای پیامبردرعدم بودی یاقبل ازابلاغ رسالت

 زندگی نامه یک عده از پیامبران رابه این صورت گفتیم که توبگویی یا شرح حال آنهاراروایت کنی یاداستان آنهارابگویی

 ورسلا لم نقصصهم علیک

ویک عده رانگفتیم توروایت کنی یاشرح حال آنهارابگویی

توجه : شرح حال عده ای ازپیامبران درقرآن آمده است حال بکاربردن فعل قصص توسط قرآن این معنارامی رساندکه پیامبرشرح حال عده ای ازپیامبران را روایت کرده نه اینکه شرح حال دیگر پیامبران رانمی داند(فقط به شرح حال عده ای بسنده کرده است ) .درحقیقت خداباآوردن این آیه همه پیامبران راداخل حکم بالاکرده است

 وکلم الله موسی تکلیما.

نکته : خدای یگانه باموسی ازطریق کلمه خودش سخن گفت

نتیجه :وحی وکتاب وسخن گفتن باپیامبران همه یکی است :

الف).خدابه همه پیامبران وحی می کند

انااوحیناالیک کمااوحیناالی نوح والنبیین من بعده واوحیناالی ابراهیم واسماعیل  واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان

ب).وحی خداکتاب می تواندباشد

وآتیناداودزبورا.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وآتینانوح کتاباوآتیناالنبیین من بعده کتاباو...

 پ).خداباهمه پیامبران سخن می گوید

 وکلم الله موسی تکلیما.

واوعطف است به همه پیامبران یعنی وکلم الله نوح تکلیماوکلم الله النبیین من بعده تکلیماو...

رسلامبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعدالرسل وکان الله عزیزاحکیما

نکته : پیامبران بشیرونذیرند

لکن الله یشهدبماانزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفی بالله شهیدا .

نکته : خداخودوفرشته هاراگواه می گیردبه اینکه هرچه به پیامبران فرستاده ازسوی خوداوست

2.تفضیل کلمه برتربردیگرکلمات (زوج کلمه برتر،کلمات فعال مشرکان)

وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا.سوره اسراء آیه 55

نبی :پیامبر، فرشته

من فی السماوات والارض : زوج کلمه برتر، اسماء فعال خدادرنزد مشرکان

وپروردگارتو(خدای یگانه ،کلمه الله ) داناتراست به هرکس که درآسمانها وزمین است

کلمه «مَن » دراینجااستعاره اززوج کلمه برتروکلمات نزدمشرکان است زیراجزدرزمین موجودی درآسمانهازندگی نمی کندممکن است درآسمان زمین یعنی درکرات منظومه شمسی افرادی بروندوچندصباحی باشندامااینجاکلمه «آسمان » جمع آورده شده بخاطرهمین مصداق کلمه «من » برصاحبان کلمه است زیرا آسمانهاوزمین درقرآن  استعاره ازاسم فعال خداست (کلمه برترو کلمات نزد مشرکان ).البته به اعتبارکلمه فعال خدا«من » می تواندشامل  تمام انسانهانیزشود

ولقدفضلنابعض النبیین علی بعض وآتیناداودزبورا

نکته :تفضیل دراینجا بردوگونه است :

1.تفضیل پیامبری برپیامبردیگر

دراینجا صحبت ازبرتری پیامبری برپیامبردیگر نیست زیراداوودقیاس با پیامبری نشده همانطورکه گفته شد بحث تفضیل تساوی است دادن کتاب به داوودعین بالابردن درجه عیسی ع است (بقره 251)

2.برتری یک دسته فرشته برفرشته های دیگر

بخاطراینکه خدادرآیه قبل کلمه «مَن » یعنی همه اسماء فعال  خود(زوج کلمه برتروکلمات مشرکان )رانام برده است وکلمه ی خود (کلمه الله) راداناترازهمه کلمات دانسته بعدآیه تفضیل راآورده تابگویدرب پیامبر(کلمه الله ) برتری داردبه همه کلمات وفرشته های آنهابرترندازهمه ی فرشته هابعدازآن نیز آیه «وآتیناداودزبورا» راآورده تابه مابگوید فرشته ها ی  پیامبران برترندنه اینکه فرشته های پیامبری نسبت به پیامبردیگریاخودپیامبری نسبت به پیامبردیگربرتراست زیرا1.بدون علت برتری نام حضرت داودرامی آوردوکتابش راکه همان فرشته هایش می باشدذکرمی کند2.همانطورکه گفته شداسم پیامبردیگری رابرای مقایسه نمی آورد

امام علی ع دروصف بهشت درنهج البلاغه خطبه 84قسمت 6 صفحه 204می فرمایددرجات متفاضلات ومنازل متفاوتات لاینقطع نعیمهاولایظعن مقیمهاولایهرم خالدهاولایباس ساکنها

منظورازبهشت هم می تواندبهشت آخرت باشد هم نقش قلم اولیای خدابنبابراین فرشته های آنهاازلحاظ درجه مساوینددرحالی که هریک بردیگری برتراست یعنی تفضیل تساوی(درجات متفاضلات)

ببینیم شعر« سیبستان استادرادراین مورد:

طومارجان من / پرنقش معطرسیب است / زردوسرخ / هردم ازنو / نامت را مشق می کنند/ درکنارش نقش سیبی می زنند/ سیبستان نام توست / جان من

سیب زردو سرخ استعاره ازدرجات بهشت است که هررنگش بهشت است و معطراست به نام الله

شرح بیشتردرموردزبوررادرمبحث زبان قرآن 1.1.5.زبان قرآن عربی فصیح یاروشن است

بخوانید

د.منظورقرآن ازبرتری پیامبران، برتری بردیگرمردم است

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

 یاامام رضاع

وقتی دچاراضطراب وبیقراری می شوم ترامی جویم  ای فرزندهمه ی صبرای علی بن موسی الرضامارادریاب 

***

پایان  شرح شعر« شعله مست »:

گناه تو زندگی بخش است

 راستی ومستی

 ای پاک گناه بار

 ای سرخ بیقرار

 کدام جان جوشان درتوست

ای پاک گناه بار:زوج کلمه برتریازمین (اهل یاشجره طیبه که مشرکان برآنهاگناه بارمی کنند، این گناه برآنان عارضی است )

براستی چراخدااین زمینه رادرشجره طیبه بوجودآورده که بتوانندمشرکان گناه برآنهابارکنندخلاف اولیای آنها ؟

جواب : زیراخدا شجره طیبه رامحل وموردامتحان شجره خبیثه قراردادکه اگربرآنهاگناه بارکنندیاآنهارامورداذیت وآزار قراردهندکلمات آنهابسوزدودرآخرت هم به جهنم بروند ببینیم این معنارادرقرآن:

واذقلنالک ان ربک احاط بالناس وماجعلناالریاالتی اریناک الافتنه للناس والشجره الملعونه فی القران ونخوفهم فمایزیدهم الاطغیاناکبیرا. اسراء 60

ای سرخ بیقرار

سرخ بیقرار( اهل یاکلمه برترکه روی آن قلم خورده شده )به معانی زیراشاره دارد:

1. سرخی رنگ بسترکلمه برتراست که بی عیب ونقص است (سرخی شب یلدا)

2.بیقراری باری است که برشجره طیبه ریخته می شودوآرامش راازراههای گوناگون ازآنهاسلب می کند

 شجره طیبه چون به فطرت پاکند وقتی شناختهای نادرست  بواسطه نقش قلم مشرکان برآنها بارمی شوددچارسؤال ،سرگردانی وبیقراری می شوندبنگریم این معنارادرشعر «تندیس هوس »:

...وقتی خدا/ حوصله ی سؤال های پدرم رانداشت / تورابه شکل پرسشی بی جواب / دردوچشم اوگذاشت/ ازآن پس / تورامی ستایم /ای نیمه ی سرگردان من/ نمازمی گزارمت / ای شعله ی بلندسؤال / می چشمت / ای نمک زخم زندگی ...

کدام جان جوشان درتوست

درشعر« شعله مست » استاددوباریک سؤال رامطرح کرده اندوباتوجه به دومخاطب ، دوجواب متفاوت داده اند :

سؤال: کدام جان جوشان درتوست ؟

1....کدام جان جوشان درتوست / ای شعله مست ...

مخاطب شاعر، کلمه ی مشرکان است قرینه ی آن شعله مست

جواب : جان جوشان همان آتش موجوددرکلمه مشرکان است

2....گناه تو زندگی بخش است / راستی ومستی / ای پاک گناه بار/ ای سرخ بیقرار/ کدام جان جوشان درتوست .

مخاطب شاعر،شجره طیبه است قرینه ی آن راستی وپاکی

جواب : نورکلمه برتریانقش قلم اولیای خداباعث جوشش آن می شودکلمه ی چهره های زرداین مفهوم رامی رساند

سبک اشعاراستاددرموردسؤال وجواب چون  سخن قرآن  است  خودسؤال می کند وخودجواب می دهدیاجواب درهمان سخن هست ببینیم این معنارادریکی ازسوره های قرآن :لااقسم بیوم القیامه ولااقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه بل یریدالانسان لیفجرامامه یسئل ایان یوم القیامه فاذابرق البصروخسف القمروجمع الشمس والقمریقول الانسان یومئذاین المفرکلالاوزرالی ربک یومئذللمستقر... . سوره قیامت آیه 1به بعد

درآیات فوق به سه سؤال برمی خوریم وسه جواب :

1.چگونه درقیامت انسانی که مرده واستخوانهای او پوسیده شده به حالت اول برمی گرددوزنده می شود(ایحسب الانسان الّن نجمع عظامه)

قرآن جواب می گوید :بله مامی توانیم حتی سرانگشتان اورادرست کنیم البته اینجاخداازجانب قدرت خودآن راجواب داده (بلی قادرین علی ان نسوی بنانه) درسوره های دیگر دلایل زیادی دراثبات این جواب نیزدارد

2.روزقیامت چه روزی است (یسئل ایان یوم القیامه)

جواب :قیامت وقتی است که چشمهادچاربرق یاصاعقه شودو ماه خسوف نماید (فاذابرق البصروخسف القمر)وماه وخورشیدجمع کرده شودیایکی شود. برق زدن چشمهاوتارشدن ماه استعاره ازشکسته  وتارشدن بتهایاکلمات مشرکان است

3.درقیامت زمانی که  خورشیدوماه جمع شودانسان می گوید من به کجا بروم (ازترس)یافرارکنم  (فاذابرق البصروخسف القمروجمع الشمس والقمریقول الانسان یومئذاین المفر)؟

جواب : بسوی پروردگارت که جایگاهی استواردارد(کلالاوزرالی ربک یومئذللمستقر)

چون قرآن برای بیان وقایع روزقیامت وپس ازآن اززبان استعاری استفاده می کندومردم عادی به ظاهرقرآن می نگرندوقتی ازجمع آوری خورشیدوماه می گویدبرای اینکه آنهانترسندجواب کامل وجامعی می دهدکه هم معنای ظاهررادربرداردهم معنای استعاری  را

ادامه دارد...تاریخ : دوشنبه 12 فروردین 1398 | 12:23 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

پایان شرح شعر «جغرافیای شعور»:

برشیارشورانگیزگونه هات

اشتهای بوسه جاری می شود

وازلبانت

شیروشراب  وعسل

 

فعل جاری می شودمشترک است برای :

1.برشیارشورانگیزگونه هات /اشتهای بوسه /جاری می شود

2.وازلبانت / شیروشراب وعسل جاری می شود

دولب  استعاره از:

1.کلمه برتر

ازنهرهایاراههای کلمه برتر شیروشراب وعسل جاری می شود(سوره محمدآیه 15 )

ونیز: سوره انسان آیه 21(علیهم ثیاب سندس خضرواستبرق وحلوااساورمن  فضه وسقاهم ربهم راباطهورا)، سوره مطففین آیه 26

2.زوج کلمه برتر

اززوج کلمه برتریاراههای آن بواسطه قلم اولیای خدابتدریج شیروشراب وعسل نازل می شود(سوره نحل  آیه65)

ونیز: شعرشراب درمهتاب :

شراب طعم شیردارددرمهتاب /  مهتاب رامی خواهم

مهتاب : استعاره ازاهل یاشجره طیبه است که بارگناه رامی ریزندوپاک می کنند(بادیدن بدیهای مشرکان به راه آنهانمی روند)

برقله ی قاف

روبروی باغ عدن می نشینم

وهژده هزارسال زیبایی موعودرا

به زیرچشم خویش می کشم

وقتی

ازتونگاه می دزدم

برروی قله قاف روبروی باغ بهشت می نشینم وبه هژده هزارسال زیبایی وعده داده شده نظرمی افکنم وقتی به تو نگاه می کنم نگاهی دزدانه یایواشکی

دراین عبارت مخاطب شاعربازبان من اولیایی دوتامی گردد:

1.کلمه خودش که کلمه برتراست

قله :  کلمه یااسم اعظم خداکه قرآن به آن کوه نیزمی گوید

قله قاف : کلمه برتر، قرآن ، سوره ای ازقرآن به اسم «ق»

باغ عدن :بهشت ،کلمه برتر

کلمات « قله ی قاف ، باغ عدن ، دزدانه نگاه کردن (غمض عین ازصفات مومنان است درقرآن )» اشاره داردبه اینکه شاعراززبان من اولیایی سخن می گویدوبه کلمه خودش نگاه می کندوخبرمی دهد

2.زوج کلمه خودیااهل خود(پیش ازقیامت اهل دوتاست : دخترخاص درقرآن وهمه شجره طیبه .شرح بیشترآن درداستان اصحاب کهف می آید)

هژده هزارسال زیبایی موعود:اززمان خلقت تاآخرت، رسیدن به آخرت وبهشت اخروی

به زیرچشم خویش می کشم : نظرمی افکنم ، پی می گیرم بواسطه کلمه ی برتر

دزدانه نگاه کردن : باشرم وحیا ودرست نگاه کردن یاغمض عین نمودن

عبارت هژده هزارسال زیبایی موعودرابه زیرچشم خویش می کشم وقتی ازتو نگاه می دزدم به واقعه ای مهم اشاره دارد که خبرآن اززمان خلقت آدم بوده است وپیش ازقیامت بوقوع می پیونددوزمینه ای می شودبرای رسیدن به بهشت ابدی ؛ شاعرداردبازبان من اولیایی آن را باکلمه  خود دراهل خودخبرمی دهدوپیگیری اولیای خداراتاآخرت بیان می کند.خبراین واقعه درسوره «ق » قرآن نیزآمده است .

نتیجه : درحقیقت شاعرداردتلاش انبیا واولیای خداو نتیجه این تلاش رابرای رسیدن به بهشت ابدی به تصویرمی کشد

***

گناه تو زندگی بخش است

 راستی ومستی

 ای پاک گناه بار

 ای سرخ بیقرار

 کدام جان جوشان درتوست

ادامه دارد...تاریخ : جمعه 9 فروردین 1398 | 12:39 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

واما باران 

 به حمدخداوند به سلامت ازسفربرگشتیم. باران بارید باران تندباریدگلستان بودکه درآب غرق شد؟

درموردگل وگلستان واستعاره های آن بعدابحث خواهم کرد.اماهمینطورکه پیش می روم درشرح شعر« آی چقدرزیبایی » می رسم به بحث« خیس شدن درباران ؟!» ومبحث باران دراشعاراستادوقرآن . آیا من دراین باران تندخیس شدم ؟

جواب در این آیه نهفته است :

ولاجناح علیکم ان کان بکم اذی من مطراوکنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان الله اعدللکافرین عذابا مهینا. سوره نساء آیه 102

شرح آن بماندبرای همان وقت 

***

فرداعازم سفرهستم به مدت یک هفته نمی توانم بروزکنم این مدت خانه تکانی درکارتحقیق کمی وقفه انداخت درنظرداشتم تاپایان سال «شرح شعرآی چقدرزیبایی » ، زبان پیامبران وزبان قرآن ، شرح کامل افک درقرآن ،رد رهبانیت دردین ، فرق نداشتن پیامبران  واولیای خدا باهم ازلحاظ مقام وعلم ومرتبه  ازنظرقرآن رابروز کنم وبعدازآن بروم سراغ داستان ذوالقرنین و داستان یوسف پیامبردرقرآن اینهاموضوعاتی است که آماده ویرایش است به امیدخدابعدازمسافرت به آن خواهم پرداخت

ادامه شرح شعر«جغرافیای شعور» قسمت ششم:

برشیارشورانگیزگونه هات

اشتهای بوسه جاری می شود

آدم (صالح ) دلش می خواهدشیاربین گونه هایت راعاشقانه ببوسد

گونه  استعاره اززوجها ، نوعها

شیارگونه : فاصله وخط بین گونه ها

کلمه برتردونوع یادوگونه است :

 1. اولیای خداوکلمه ی آنها

2. زوج کلمه که خدابه آن زمین نیزمی گویدکه همان اهل یاشجره طیبه هستندواولیای خدادرآنها بواسطه کلمه خودنقش می زنند

ونیز:شعر« حسن یوسف »

  درکلمه برتر گونه های مختلف باهویتهای مشخص ومتفاوت وجوددارد که خداوندطبق وجودهرموجودی به آن حیات می بخشدهیچ امری داخل امردیگری نمی شودوشیاریامرزبین گونه ها حفظ می شود(درقسمت پنجم  ، الف ، شرح مفصل آن آمد«وانزلنامن السماء ماء فانبتنافیهامن کل زوج کریم . هذاخلق الله فارونی ماذاخلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. سوره لقمان آیه 10»). اولیای خداباکلمه ی خودبه دوگروه ازموجودات  طبق تعریف خداوندحیات می بخشند

1.به زوج خودیااهل خودکه همان شجره طیبه است

2.به شجره خبیثه که زوج دیگراوست

نقش قلم اولیای خدا(آسمان ) وقتی درشجره طیبه یا زوج کلمه برترمی رودمطابق اسمهای آنها درخت دیگریاشجره خبیثه (زوج عاریتی زمین) نورمی گیرد و وجود می یابد (رجوع شود به شرح شعردرخت هو«فروغی ازآسمان به زمین نشست دوشاخه شد تاهزار شاخه »).

قرآن درسوره نبأآیه 6به این زوجهااشاره نموده است :

الم نجعل الارض مهاداوالجبال اوتاداوخلقناکم ازواجاوجعلنانومکم سباتاوجعلناالیل لباسا. وجعلناالنهارمعاشا.

شجره خبیثه هربارتعریف یانقش اولیای خدارابه انحراف برده آیه «وجعلناالیل لباسا» این معناراتاکیدوتبیین می نماید

ونیز:آیه «... هذاخلق الله فارونی ماذاخلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. سوره لقمان آیه10» خلقت درست رامتذکرشده وغیرآن راازجانب ظالمین وگمراهان دانسته

کلمه برتریانقش اولیای خداهربارطبق تعریف خداوندبه همه موجودات حیات می دهد:

الذی جعل لکم الارض مهداوسلک لکم فیهاسبلاوانزل من السماء ماء فاخرجنابه ازواجامن نبات شتی کلواوارعواانعامکم ان فی ذلک لایات لاولی النهی منهاخلقناکم وفیهانعیدکم ومنهانخرجکم تاره اخری .سوره طه آیه 53

چگونه وقتی اولیای خداقلم می زنندومشرکان روی قلم آنها قلم می زنندنمی تواننددرکلمه برتر(کلمه یافضای اولیای خدا)نفوذکنند ؟بعبارت دیگرچگونه شیاربین گونه ها(نوعها،زوج ها) درکلمه برترحفظ می شود؟

 بین این سه کلمه : کلمه برتر، زوج کلمه برتر، اسمهای دیگرخداکه شجره خبیثه دردست دارند(زوج عاریتی زمین )مرزوفاصله است تانتواننددریکدیگرنفوذنمایند

رب السموات والارض ومابینهماورب المشارق انازیناالسماء الدنیابزینه الکواکب وحفظامن کل شیطان مارد.لایسمعون الی الملاء الاعلی ویقذفون من کل جانب دحوراولهم عذاب واصب الامن خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب .صافات 7

آسمان دنیااستعاره اززوج کلمه برتریافلک شجره طیبه یازمین اصلی

کواکب استعاره از اهل شجره طیبه

شیطان مارداستعاره ازنقش قلم مشرکان

ملاء اعلی استعاره ازکلمه برتر

دحورا:دورکردن ، راندن

واصب : دائم وثابت

مارد:سرکش

قذف :دور، کناره ، جائیکه درآن بلغزند

خطف : ربود

شهاب :استعاره ازحفاظ بین شیارهایاحصار

ثقب : سوراخ کرد

شهاب ثاقب : پرنوروتابان (نقش قلم اولیای خدا)

آیه فوق به این معنااشاره داردکه درآُسمان دنیا (زوج کلمه برتریازمین) ستارگانی است که حفظ شده است ازهرشیطان سرکش

این ستارگان همان اهل شجره طیبه هستندکه اصلا به تسخیرمشرکان (شیطان مارد)درنمی آیندالبته شیطان غیرسرکش یعنی شیطانی که نتواندآنهاراتسخیرکندوفقط بتوانندباری برآنهابریزندبرآنهاواردمی شود«الامن خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب » به این موضوع اشاره داردکه بارآتش برآنها بیکباره یالحظه ای ریخته می شوداماباورودنقش اولیای خدابلافاصله درشجره طیبه بارمشرکان ریخته وسوزانده می شود

ضمیر«هم » درلایسمعون دوارجاع دارد:

1.کواکب

اگرضمیررابه کواکب ارجاع دهیم معنای آیه می شود:

از کواکب یاستارگان (فلک شجره طیبه یازوج کلمه برتر) کسی نمی تواند درملاء اعلی نفوذکند «یقذفون من کل جانب دحوراولهم عذاب واصب» به این موضوع اشاره دارد

2.کل شیطان مارد

قرآن بافعل یسمعون » ورودهرکسی را-«کواکب » و«کل شیطان مارد» - به کلمه برتر(ملاء اعلی )نفی مطلق نموده است زیرا بلافاصله بعدآن آیه «یقذفون من کل جانب دحوراولهم عذاب واصب» راآورده وبعدآن «الامن خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب » راقرآن بااینگونه سخنوری می خواهد به مابفهماندکه درزوج کلمه برتر می تواند برای لحظه ای شیطان واردشوداماسوزانده شده وقدرت تسخیرنداردبنابراین دو«سد» برمشرکان قراردارد: سدیاشیاروحفاظ خودکلمه برتروسدیاحفاظ زوج کلمه برتر

شعر«خواب درمهتاب » به این معنااشاره دارد:

درمن کسی است / که دستهاش / ازجانم بیرون ریخته / ازچشم ودهانم / درمن حالتی است /شبیه شب مهتابی / شبی که درآن / درختی به خوابم می آید/ که فقط دوسیب دارد/ می گویند:«هرکه خواب آن دوسیب گرم رادیده / به هوای بالارفتن / ازدرخت افتاده  / درمن چیزی است / مثل میل به افتادن

دوسیب گرم اشاره داردبرنقش اولیای خداوزوج کلمه برترکه کسی نمی توانددرآنهانفوذنمایدکلمه «افتادن » به این موضوع اشاره دارد

ونیز: سوره حجرآیه 16، مومنون 100، الرحمن 20 ، فرقان 53

برشیارگونه هات اشتهای بوسه جاری است دارای دومعنای پارادوکس است :

1.انسان دلش می خواهد فاصله بین دوگونه یا گونه هات راببوسدزیرااین فاصله خوب است باعث می شودکه بارآتشی که کفاربرشجره ی طیبه واردمی کنندمانعی باشدکه نتوانندبراولیای آنهابریزندوازهیچ طریق ناپاکی درکلمه برترواردنمی شودازطرفی دربین گونه هات شیارو فاصله خوب است چون هیچ امری داخل امردیگرنمی شود        

2.انسان دلش می خواهدکه شیاربین دوگونه راببوسد زیراکاش بینشان فاصله ای نبودوزوج کلمه نیزچون خودکلمه همواره پاک بوددرآخرت این اتفاق خواهدافتاد

ادامه دارد...

واماعید

دوست داشتم دراین روزعزیزبروم سراغ نهج البلاغه کلامی ازمولایمان بنویسم متاسفانه خانه تکانی ام تمام نشده هنوزمشغولم حتی نتوانستم برای عرض تبریک تولد امام جواد ع بروزکنم ازعلی ع چه بگویم مردی که خودش گواه خودش می باشد .باشدتابیایدحکومت عدل علی ع بدست فرزندعلی ع . این روزرابه پدران امت یعنی اولیای برحق خداوندآن پنج تن زنده وغایب ع وپیروان واقعی آنهاتبریک وتهنیت می گویم سالی که باعلی ع شروع می شودحتما برمومنان واقعی مبارک است بقولاستادمحمودفتوحی که سالی برای تبریک سال نو درکلاس فرمودند: صد سال به ازاین سالها . سالهای خوبی رامنتظریم 


تاریخ : جمعه 2 فروردین 1398 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
واماعید
دوست داشتم دراین روزعزیزبروم سراغ نهج البلاغه کلامی ازمولایمان بنویسم متاسفانه خانه تکانی ام تمام نشده هنوزمشغولم حتی نتوانستم برای عرض تبریک تولد امام جواد ع بروزکنم ازعلی ع چه بگویم مردی که خودش گواه خودش می باشد .باشدتابیایدحکومت عدل علی ع بدست فرزندعلی ع . این روزرابه پدران امت یعنی اولیای برحق خداوندآن پنج تن زنده وغایب ع وپیروان واقعی آنهاتبریک وتهنیت می گویم سالی که باعلی ع شروع می شودحتما برمومنان واقعی مبارک است بقول استادمحمودفتوحی که سالی برای تبریک سال نو درکلاس فرمودند: صد سال به ازاین سالها . سالهای خوبی رامنتظریم 


تاریخ : چهارشنبه 29 اسفند 1397 | 04:48 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات

ادامه شرح شعر«جغرافیای شعور» قسمت پنجم:

وآبشارگیسوانت

شامگاهی شوق انگیز

منظورازاینکه گیسوان آبشارگونه ات شبی شوق انگیزرارقم می زندچیست ؟

چراگیسو به آبشارتشبیه شده است ؟

چراگیسوبه شب تشبیه شده است ؟

گفته شددراینجاشاعربازبان من اولیایی کلمه برترراخطاب قرارداده وگیسو استعاره ازراههای تعبیه شده درکلمه برتراست برای آوردن نعمتهای گوناگون مادی ومعنوی  (سوره محمدآیه 15، سوره ذاریات آیه 7).

گیسورابه آبشارتشبیه کرده اندزیرا: 1. آب استعاره ازکلمه برترونقش کلمه برتراست 2.فرم ریختن آب ازآبشارهم زیبایی آن رابتصویرمی کشدهم ازبالابه پایین ریختن آن و هم شدت وقدرت آن را

آبشارگیسوان رابه شبی شوق انگیزمانندکرده اند زیرا:این ریزش درشب  واقع می شودحال برای تبیین بیشتراین مفهوم بهتراست :

الف ) فرق فعل انزلنا باینزّل رابدانیم :

 خلق السماوات بغیرعمدترونها والقی فی الارض رواسی ان تمیدبکم وبث فیها من کل دابه وانزلنامن السماء ماء فانبتنافیهامن کل زوج کریم . هذاخلق الله فارونی ماذاخلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین .سوره لقمان آیه 10

آیه وانزلنا من السماء ماء فانبتنافیهاکل زوج کریم به مفاهیم زیراشاره می نماید:

1.درکلمه برتر(سماء)  گونه هاوزوج های ی گوناگون وجوددارد که به فرمان خداواولیای خداحیات می یابند(گونه های مختلف موجودات)

2.ضمیر«ها» درفیهابه« سماوات» خودکلمه برتر وبه «ارض» زوج آن یعنی شجره طیبه  برمی گردد

1.2..اگرارجاع ضمیر«ها» درفیها رابه سماوات بگیریم معنای آیه می شود: ازآسمان آبی نازل کردیم پس درآن آسمان (خودکلمه برتر) رویانیدیم زوج ها یاگونه های باارزش را؛ دراین صورت قرآن می خواهدبه مابفهماندخدا درکلمه برترزوج هایاگونه های باارزش قرارداده است

2.2.اگرارجاع ضمیر«ها» درفیها رابه زمین(زوج کلمه برتر) بگیریم دراین صورت معنای آیه می شود: وازآسمان آبی نازل کردیم پس درآن زمین رویانیدیم زوج ها یاگونه های باارزش را

3.اگرکلمه درست اجراشودزوجها یاگونه ها درجای خودقرارگرفته وخللی درهستی بوجودنیامده وهستی درهمه جهات رشد می نمایدآیه بعد «. هذاخلق الله فارونی ماذاخلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین » این موضوع راتبیین می نماید

دراین آیه قرآن ازلفظ «انزلنا » بخلاف «ینزّل » استفاه کرده است امادر آیه 24 سوره روم  فرموده است :«وینزِّل من السماء ماء فیحی به الارض بعدموتها...» چرا؟

زیرافعل «انزلنا » نزول یکباره یاآبشارگونه را می رساندو فعل «ینزّل » نزول تدریجی را؛وقتی اولیای خدانقش خودرابه شجره خودیازوج کلمه برترمی ریزندیکباره درآنها ریخته می شودهمانگونه که خدابه آنها می ریزدامابخاطراینکه مشرکان روی نقش آنها نقش می زنندقرآن یاقلم آنها بتدریج نازل شده واجرامی شود

ونیز: وهوالذی ارسل الریاح بشرابین یدی رحمته وانزلنامن السماء ماء طهورا. فرقان 48

ب)این آبشارگیسوان (ریزش فراوان ) رابه شبی شوق انگیزتشبیه کرده اندچرا؟

آبشارگیسوان شبی شوق انگیزاست برای :

1.اولیای خدا

بخاطراینکه وقتی کلمه برتربراولیای خداریزش می کنددرست است بیکباره  وپاک می ریزداماچون بین آنها وذات یگانه حجاب است شاعرازآن بعنوان شبی شوق انگیزیادمی کندانسان درآن فضا حظ وبهره ی وافرمی بردامادرک آن ذات یگانه ازفرد پوشیده می ماند

.../من:/چشمان تردیدرا/درمی آورم /پرتاب می کنم /یکی رابه بهشت /یکی رابه دوزخ /به صراط المستقیم آزادی می روم /نه حقیقت /نه مجاز/راه سومی می جویم . ازشعر« راه سوم »

 درشعرفوق «من » ، من اولیایی است و عبارت «نه حقیقت» اشاره داردبه اینکه حقیقت ذات پروردگاریگانه  برهمگان ، حتی اولیای خداپوشیده است . هیچ انسانی  توان اندیشیدن مثل خداوند راندارد زیراظرف فکرانسانها به اندازه ی او نیست وعبارت  « نه مجاز» غیرواقعی بودن اندیشه انسان متعالی یااولیای خداراردمی نمایدعبارت بعد: « صراط المستقیم آزادی »این موضوع راتاکیدوتبیین  می نماید.موضوع آسان شدن قرآن یاکلام خدای یگانه برزبان محمدص که زبان کلمه برتراست نیزاین مفهوم رامی رساند(سوره الدخان آیه 58)

ونیز: سوره نورآیه 35

2. شجره طیبه واولیای خدا

زمانی که کلمه برتردراهل خودکه شجره طیبه است می ریزد(بیکباره)چون بواسطه قلم مشرکان روی آن پوشش می خوردوحقیقت آن پنهان می ماند گرچه برای آنها شب رقم می خورد اما درکل هستی بتدریج تغییرایجادکرده ودرشجره طیبه شناخت وخوبی می آوردواولیای خدابواسطه این موضوع دارای شوروشوقند

درشعر«  کاش چشمهادوتا نبود» گیسوان آبشارگونه (وقتی درشجره طیبه می ریزد) به طلا تشبیه شده است تااستادارزش کاررابه تصویربکشند:

سال هاست مرده ایم / قامت بلندمان /درکبودی کفن خلاصه می شود/ درکویرخشک وخیره ی زمان / این صف کبودرا/ به پیش می برند/ تابه آستانه ی پلی بلند/ این پل سفید/ روی آبهای پاک / آن پل تباه / روی شعله ی سیاه / گفته اند پل یکی است ولی دو چشم داده اند/ درکنارپل / دختری بلند/ بانگاه آبی زلال / گیسوانش آبشاری ازطلا/ایستاده است /درکنارپل / روسپی زن سیاه چرده ای / بادوچشم نخ نماوخنده های زخمناک / ایستاده است...

ودرشعر«بلاغت » صفت گیسوان (راههای کلمه برتر) رامرسل آورده اندتا ساده وکوتاه بودن راه (صراط مستقیم)را به تصویربکشند درعین توانمندبودن (تحریرکردن بلاغت بلندباد):

گیسوان مرسل تو / بلاغت بلندبادرا/تحریرمی کنند...

ادامه دارد...تاریخ : شنبه 25 اسفند 1397 | 10:06 ب.ظ | نویسنده : معصومه شعبانی | نظرات
تعداد کل صفحات : 72 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • پرشین جیم