طارق میوه ، میوۀ توست ، باغ ، باغ توست ، جاری است چشمه هایت اگر تشنه می شوم آب را از سرچشمه گل می کنند و اگر هوس میوه های بهشتی دلم را پر می دهد قد من به ارتفاع آسمان آبی تو نمی رسد کاش این سد بشکند و آن دست چیده شود تا در باغت دوری بزنم و ذوقی بچینم به قد اَبد به خاطر این منتظرم و مشتاق شکستن سد یعنی رسیدن قیامت وقیام http://goleparande94.mihanblog.com 2018-06-24T11:29:35+01:00 text/html 2018-06-22T06:57:15+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیام عیسی ع -زمان قیام - شکست بتهاوهمتایان قسمت سوم http://goleparande94.mihanblog.com/post/347 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">قیام عیسی ع -زمان قیام - شکست بتهاوهمتایان قسمت سوم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">گفته شداین بتهادراصل ازاسم فعال خدانورمیگیرندوکارهای زیادی انجام میدهندتقریبا شبیه کلمه فعال خدا کارمی کنندمشرکان این بتهاراازکلمات خودمی تراشندیامی سازندوبه اهل قلم خودمی دهندتا به نیات پلیدشیطانی خوددست یابند. لفظ « تراشه » درشعر«گفتگوی تمدنها»ی<font color="#009900"> دکترمحمودفتوحی</font> همین معنارانیزمتذکرمی شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">اینجا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پایتخت فرزانگی تصویر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وتزریق چشم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">درشریان الکترونیکی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">اینجا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">شعورشرقی ام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">درمدارهامهارمی شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">تراشه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">تخیل می کندکه «من » است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وهست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پیشترگفته شد که دراشعاراستاد باچند «من » مواجه می شویم : من اولیایی باکلمه برتر، من غیراولیایی باکلمه فعال خدادردست آنها و« من » به معنای کلمه فعال خدا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">و...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">البته باتوجه به قرینه «من » به معنای کلمه فعال خدامی تواند دلالت کندبه هریک ازآن دو« من » دراینجا مقصوداستاداز«من » صرف کلمه است .تزریق چشم درشریان الکترونیکی ، مهارشدن شعورشرقی درمدارها&nbsp; واینکه تراشه تخیل می کندکه «من » است وهست یادآوراسم فعال خدادردست مشرکان وبتی است که ازآن اسم ساخته وبه کارگزاران خودمی دهند، می باشد.استاددراین شعرخودعلاوه براینکه به معانی معهودکامپیوتری وکاربردهای گوناگون آن اشاره می کنندبه برابرآن مفهوم یعنی «بت یاتراشه »نیزاشاره می نمایند</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">تزریق چشم درشریان الکترونیکی نشانگراین مفهوم است که تراشه ازخودنورنداردباید ، چشم (کلمه ) به آن تزریق&nbsp; شودیابا پشتیبانی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;کلمه است که نوردارد وکارانجام می دهدوعبارت «تراشه </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;تخیل می کند » بازمطلب قبل رابرعدم توانایی تراشه به انجام امورتاکیدوتبیین می نمایدوعبارت « که من &nbsp;(کلمه فعال خدا)است وهست » دلالت می کندبراینکه واقعا این تراشه وبت کارکلمه راانجام می دهدلازم به ذکراست که قرآن کلمه را «برق » نیزمی نامدالفاظ «شریان الکترونیکی » ، «چشم» ، «تصویر»و«من »برابراست با «یریکم البرق » درآیه زیر:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وهوالذی یریکم البرق خوفاوطمعاوینشی السحاب الثقال ویسبح الرعدبحمده والملائکه من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بهامن یشاء وهم یجادلون فی الله وهوشدیدالمحال .رعد12<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">اوست کسی که برق رابرای بیم وامیدبه شمامی نمایاندوابرهای گرانبارراپدیدارمی کند. رعد، به حمداووفرشتگان ازبیمش تسبیح می گویندوصاعقه هارافرومی فرستدوباآنهاهرکه رابخواهدمورداصابت قرارمی دهددرحالی که آنان درباره ی خدامجادله می کنندواوسخت کیفراست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">درآیه فوق «برق » همان کلمه است که صاحبان آن می تواننددرآن بنگرند(همانندتلویزیون و...).خوفا همان راهنمایی کلمه است به جهت هشدارهاونزدیک نشدن به گمراهی ها وخطرهاوطمعاهمان راهیابی به راههای درست وگرفتن روزی است وینشئ السحاب الثقال ابرهای سنگین ووزین وآنچه که ازکلمه حاصل می شود همان شکاف هسته وآنچه ازآن حاصل می شود می باشددرحقیقت روزیی است که درآن بصورت فشرده قرارداردورعدهمان صداوصوت وامواج حاصل از کلمه است که تحت امرکلمه هستندوملائکه من خیفته همان پوششهایی که به امواج می دهندتاجلوگیری کنند ازضرروزیان قابل ذکراست که بارهابرروی این امواج حمل می شودوهدفمندبه مقاصدازپیش تعیین شده اصابت کرده ویاروی آن تخلیه می شودباشماره ها وکدهای معین &nbsp;وصاعقه همان بلایی است که اگرکلمه درجهت ناصواب بکاربرده شود(وهم یجادلون فی الله )هدفندبه هرکس وبه هرجااصابت می کنند(ویرسل الصواعق فیصیب بهامن یشاء )وباعث هلاک ونابودی می شود(وهوشدیدالمحال)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه</font> :مشرکان دربرق یاکلمه می نگرندوکارگزاران آنهادرتراشه هاوشریانهای الکترونیکی شان .امروزه تراشه هاکارشکاف هسته اتمهاراانجام می دهندودارندگان آن بهره های گوناگون ازآن می گیرند&nbsp;<font color="#009900">استادمحمودفتوحی</font> به این موضوع نیزاشاره دارند.مفصلاشعر«گفتگوی تمدنها» ی استادرابعداشرح خواهم دادوبه آن خواهم پرداخت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-06-19T04:56:20+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیام عیسی ع -زمان قیام -ادامه شکست بتهاوهمتایان http://goleparande94.mihanblog.com/post/345 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><font color="#ff0000">قیام عیسی ع -زمان قیام -ادامه شکست بتهاوهمتایان</font>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">اگرمثل را به معنای مثل وهمتا وشبیه بگیریم و«ضُرب » رابه معنای زدندو محوکردندبگیریم معنای آیه می شود :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">هرگاه مثل وهمتای عیسی (بت برابرنام عیسی ع)محو می شود یازده می شودیاپاک می شود. مشرکان سروصداراه انداخته وکاررابه مسخره گرفته ومی گویندآیا &nbsp;بتهای ما بهترنبودند (ازجهت کسب روزی )ازفرشته های پیامبر؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><font color="#ff0000">توجه</font> :فرشته های پیامبریاقلم پیامبرمستقیم ازکلمه روزی پاک می آورند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وقالواآلهتناخیرام هوماضربوه</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">دراین صورت ضَرب دوم (ضربوه )&nbsp; رابه معنای آوردندومثال زدندباید بگیریم که می شوداین سخن را بمیان نیاوردندمگراینکه باتو مجادله کنند زیرااینها مردمی جدال پیشه اند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">چرا قوم مشرک ،عیسی ع (فرشته های عیسی )رابابتهای خودمقایسه می کردند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">مشرکان ازاسمهای شجره طیبه شکل ها وهیئت هایی ساخته .خودوافرادخودرابه گروهها وطبقات مختلف ازلحاظ اسم ،نژاد ، رنگ ، شهرت ، مکان ، سن و... طبقه بندی کرده &nbsp;وبرای هرگروه نقشی و طرحی زده وبرابرشکلها وهیئت های ساخته شده ازشجره طیبه به گروهای خود کد داده وشخص یاپیکریابتی می سازندسپس مشرک</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">ا</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ن باتوجه به پیکرهایشان این کدهارابرابرطرح یا نقش های خودازکلمه خود قرارداده &nbsp;هنگام قلم زدن بااین برابرها ازکلمه روزی را به سمت خودبرمی گردانند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">دراصل دوطرح می زنند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.نقشی برای خودمی سازندبرای اجرای کلمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.ازکلمات فعال خودبتی ساخته یاپیکری وآنرابه دانایان خودمی دهند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">دروقت قلم زدن طرح خودرابابتی که درنزددانایان خوددارندبرابرکرده به اصطلاح کتاب&nbsp; خودرااجراکرده یانامه می زنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">روش کاربه اینگونه است که باایحادحلقه های گوناگونی ازافرادخودباکدهای مشخص شجره طیبه رادربرگرفته باطرح ونقشه های ازپیش تعیین شده (کتاب )باآنها درجامعه ارتباط برقرارکرده &nbsp;درکلمه تاثیرگذاشته (شرح آن بعدا می آید) و نه تنهابه فسادوتباهی پرداخته بلکه افرادشجره طیبه راازراههای گوناگون به مرگ سوق می دهند شجره ای که نه تنها به مردم &nbsp;شناخت درست میدهندبلکه وجودآنهانعمتی است برای زندگی مادی ومعنوی آنها (شرح داده شد درسوره تکاثر) فکرمی کنندباکشتن شجره طیبه بواسطه مثلها وهمتایانی که ازآنها ساخته اندمی توانندروزی بیشتری برای خوددست وپا کنندالبته چون کشتن وآزارواذیت این شجره&nbsp; معصیت بزرگی است وخداآنهارادراین دنیا وآخرت عقوبت می کندبرای اینکه کلمه انهانریزد وبتوانندچندصباحی بیشترآن راداشته و خودزنده بمانندبرابرهای آنها یعنی افرادخودرانیزباانهامی کشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">اشاره به موضوع بت وبت پرستی کفارزیاددرقرآن مطرح شده که خودمبحثی جداگانه می طلبداینک به شرح مختصری بسنده می کنم بنگریم آیه ذیل را:</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم تالله لتسئلن عماکنتم تفترون ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون .نحل 55</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">وازآنچه به ایشان روزی دادیم نصیبی برای آن که نمیدانندمی نهندبه خداسوگندکه ازآنچه به دروغ برمی بافتیدحتماسوال خواهیدشدوبرای خدادخترانی می پندارندمنزه است او وبرای خودشان آنچه رامیل دارند</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ویجعلون لمالایعلمون نصیباممارزقناهم تالله لتسئلن عماکنتم تفترون </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">گفته شدکه پیکرتراشی وبت پرستی کفاربخاطراین است که راه روزیی که اولیای خدامستقیم دراختیارمردم قرارمی دهندراسدکرده به انحراف ببرندوهمتایانی ازاسماء مقدس درست می کنندتاباحیله کارتقسیم روزی رابدست خودگرفته ،مردم رادرفقرمادی ومعنوی قراردهند.خدااین کارآنهاراازروی نادانی ونداشتن علم میداندزیراازین کارآنهارابازخواست کرده وعذاب دنیاوآخرت رانصیب آنهاخواهدکرد</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون .</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">همان اشاره به درست کردن بتها یاشرک آوردن درکلمه است گفته شدکه خداوجود«آتش یاجن » رادرکلمه مشرکان « زن » یا«دختر» هم می گویدووجودآن رادرکلمه پاک خودنفی می کنددراصل کلمه مقسم روزی کلمه اولیاست وپاک است آنهاباقلم خودروی قلم آنها شرک وبت تولید کرده روزی حلال رابه حرام تبدیل کرده موجب فساد، فقر،تباهی وقتل وغارت درجامعه می شوند</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ولهم مایشتهون </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">بادرست کردن بتهاآنچه رامی خواهندبه خوداختصاص داده وخدایی خداراپوشش داده ونصیبی اندک برای بندگان خدابجامی گذارند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font></span></p> text/html 2018-06-16T06:31:46+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیام عیسی ع-زمان قیام -شکست بتها http://goleparande94.mihanblog.com/post/344 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">قیام عیسی ع</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">1.دلایل زنده بودن عیسی (شرح داده شد)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">2.زمان قیام عیسی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">1.2.شکست بتها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </font>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ولماضرب ابن مریم مثلااذاقومک منه یصدون وقالواآلهتناخیرام هوماضربوه لک الاجدلابل هم قوم خصمون ان هوالاعبدانعمناعلیه وجعلناه مثلالبنی اسرائیل ولونشاء لجعلنامنکم ملائکه فی الارض یخلفون وانه لعلم للساعه فلاتمترن بهاواتبعون هذاصراط مستقیم ولایصدنکم الشی</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ط</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">ان انه لکم عدو مبین ولماجاء عیسی بالبینات قال قدجئتکم بالحکمه ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقواالله واطیعون .ان الله هوربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم . زخرف 57<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وهنگامی که پسرمریم مثالی آورده شد بناگاه قوم توازآن هلهله درانداختندوگفتندآیامعبودان مابهترندیااو؟ آن راجزازراه جدل برای تونزدندبلکه آنان مردمی جدل پیشه اندعیسی جزبنده ای که بروی منت نهاده واورابرای فرزندان اسرائیل سرمشق گردانیده ایم نیست واگربخواهیم قطعابه جای شمافرشتگانی که درزمین جانشین گردندقراردهیم وهماناآن نشانه ای برای فهم رستاخیز است پس زنهاردرآن تردیدمکنید وازمن پیروی کنیداین است راه راست ومباداشیطان شماراازراه به دربردزیرااوبرای شمادشمنی آشکاراست . وچون عیسی دلایل آشکارآوردگفت به راستی برای شماحکمت آوردم وتادرباره بعضی ازآنچه درآن اختلاف می کردیدبرایتان توضیح دهم پس ازخدابترسیدوفرمانم ببریددرحقیقت خداست که خودپروردگارمن وپروردگارشماست پس اورابپرستیداین است راه راست </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ولماضُرب ابن مریم مثلااذاقومک منه یصدون</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضَرَبَ :زد، جنبیدیاحرکت کرد، درازگردید، اشاره کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">مَثَل:مانندوهمتا،شبیه ونظیر،داستان ، دلیل ، حدیث ، صفت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">صده:اعراض کردازاو ، روی گردانید، بازداشت اوراازآن ، برگردانید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">صدّ: بانگ کردونالید</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ومرادازجمله « اذاقومک منه یصِدون » مذمت قریش است چون کلمه « یصدون » به کسرصادبه معنای « یضجون : ضجه وخنده می کنند» می باشدومعلوم می شودقریش وقتی شنیدندکه قرآن به داستان عیسی ع مثل می زندآن رامسخره کردند.تفسیرالمیزان ج 18 ص 171&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;حال ببینیم وجوه مختلف این داستان را اززبان قرآن :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وچون عیسی پسرمریم ع مثل زده می شود(حدیث او آورده می شود)ناگهان قوم توسروصداراه می اندازند(مسخره می کنند) ومی گویند: آیا خدایان مابهتراست یاعیسی این مثل رانزدندمگربه این منظورکه باتوجدال کنندبلکه اینان مردمی جدال پیشه اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ولماضُرب ابنُ مریم مثلااذاقومک منه یصِدون وقالواآلهتناخیرام هوماضربوه لک الاجدلابل هم قوم خصمون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضُرب : فعل مجهول <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">نایب فاعل یامفعول ضرب :ابن مریم&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">توجه : قرآن فعل رامجهول می آوردتاهم به معنای بیشتری اشاره کندهم این معنارامتذکرشودکه پیامبران بواسطه کلمه برتریاقرآن این حدیث(مثل ) رامی آورند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فاعل مجهول آن رامی توان : 1.مشرکان 2.پیامبریااولیای خدادرهرزمان دانست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قومک : ضمیر«ک » برمی گرددبه حضرت محمدص درزمان خودیاتاقیامت (آیات بعد این مفهوم راتاکیدوتبیین می نماید)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">منه : ضمیر«ه » درآن برمی گرددبه «مثلا»<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">هو: ارجاع آن به « مثلا» می تواند باشدیا« ولماضرب ابن مریم مثلا ویا «ابن مریم » <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضربوه : ضمیر«ه » می تواندبرگرددبه ؛ «مثلا» ، حدیث کفارکه می گویند:«آلهتناخیریاهو» ، آله ، کلمه مشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1</font>.اگرمثل رابه معنای ؛ داستان وحدیث بگیریم و فعل مجهول ضرب را به معنای آورده شد و فاعل مجهول آن راپیامبریااولیای خدابگیریم دو وجه دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1.1</font>.عکس العمل قوم محمدص دربرابرداستان عیسی ع درقرآن رد وانکارحدیث وداستان وی ومسخره کردن حدیث وداستان&nbsp; حضرت عیسی است زیراگفته شدکه کفار به تثلیث اعتقاد داشته ؛مشرک وبت پرست بودند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">2.1</font>. اگرمثل رابه معنای حدیث وسخن بگیریم وفاعل آن خودعیسی ع باشد( زیراعیسی ع درزمان محمدص زنده بوده وقلم می زده )دراینجافاعل ونایب فاعل یکی می شودزیراعیسی ع وقتی قلم می زندفرشته های او توسط کلمه &nbsp;خود وقلم مشرکان درنظام جاری می گرددپس بطورغیرمستقیم فاعل است .دراینجا « مثل » همان حدیث وسخن عیسی است که بصورت نقشی ازکاراودرپیکرنظام جایگیرمی شوددراین موقع است که مشرکان شروع به مسخره کردن نقشی که توسط عیسی زده شده است می نمایندومی گویند: نقشها ( بتهای ) آنهابهتراست ازپسرمریم یا نقشی (مثالی ) که اوزده . قرآن می فرماید: ای محمدمشرکان ازروی جدل درمقابل قلم عیسی ع قلم زدند(ضمیر«ه » درضربوه برمی گردد به «قالوا آلهتناخیریاهو» یابه «آله» یاکلمه مشرکان که شرک آلوداست) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">چگونه&nbsp; ضمیر«ه » می تواند ارجاع آن به «قالواآلهتناخیرام هو »باشد&nbsp; ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">اگرما «ولماضرب ابن مریم مثلا »رااینگونه معناکنیم که : وقتی که داستان یاحدیث پسرمریم آورده می شودقوم محمدآنرا به تمسخرگرفته ومی گویندآیا خدایان مابهتراست یااو.قرآن درمقابل سخن پیامبریاداستان پیامبرسخن کفاررامبنی براینکه می گویندخدایان آنهابهتراست راداستان یاحدیث آنهادانسته وسخنان آنان راازروی لجاجت بیان نموده است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">2</font>.اگرمثل را به معنای مثل وهمتا بگیریم وضُرب را به معنای آورده شدن بگیریم می شودهرگاه مثل وهمتای عیسی آورده می شودیعنی عیسی ع فرشته های خودرابه نظام می فرستدقوم محمدشروع به تمسخرکرده ومی گویند آیا بتهای ما بهترنیستند ازفرشته های او (هوارجاع آن به مثل به معنای همتا، شکل ، پیکراست )گفته شد که آنها دربرابراسمهای مقدس بت می سازند وبه ازاء آنها ازکلمه روزی می گیرند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#ff0000">3</font>.اگرمثل را به معنای مثل وهمتا وشبیه بگیریم و«ضرب » رابه معنای زدندو محوکردندبگیریم معنای آیه می شود :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font></span></p> text/html 2018-06-14T18:46:05+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی عیدفطر http://goleparande94.mihanblog.com/post/343 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">واماعیدفطر</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">عیدبرای ماانسان های به فطرت ،جشن است ،شادی است ؛به معنای زیبایی است ؛خوبی ، زندگی ، به یادآوردن هرچه خوی نیک است دروجودما.به معنای دوست داشتن انسانها، دوری ازبدی وبدها ، دوری اززشتی وانسانهای زشت سیرت است</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">یک ماه راباتمام سختی های روزهای گرم روزه گرفتیم سحربیدارشدیم باشوق وذوق که خدامارامی بیندو« عالم محضرخداست » دم فروبستیم بیشترسکوت کردیم، بیشتربه تغذیه روح پرداختیم تابه فطرت نزدیکترشویم تاتاریکی وجودمان به روشنی بیشتربرسد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حال ازمحضر<font color="#009900">امامان عصرع یعنی پنج تن زنده وغایب ع</font> ملتمس دعاییم که مارادرراه ایمان به خدای یگانه پایدارنگهدارند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">بزودی قیام حضرت عیسی ع رادرمباحث ذیل بروزمی کنم:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">1</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">.زنده بودن عیسی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">دلایل زنده بودن حضرت عیسی ع عبارت است از:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پنهان کردن خدااسم عیسی راازدیدمشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">کشته نشدن عیسی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نمردن عیسی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">پیامبری عیسی تاقیامت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">شرح این مبحث پیشترآمد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;2.زمان قیام عیسی </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1.2.شکست بتها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">2.2.سخن امام علی درموردظهورامام عصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">3.2.زمان تقویمی قیام(داستان عزیر)<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-06-09T17:25:22+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی داستان عزیرپیامبرع - قسمت آخر http://goleparande94.mihanblog.com/post/342 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;داستان عزیرپیامبرع - قسمت آخر</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">برگردیم به ادامه داستان عزیر:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فاماته الله مائه عام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">پس عزیرراصدسال میراند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">براستی چندسال عزیرع غایب است ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اگرصدسال رابه واحداصلی آن که یک قرآن تمام است بگیریم؛&nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">یک قرآن به اندازه یک کلمه ،ده کلمه ،صدکلمه ، هزارکلمه نیزهست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">طول زمان غیبت عزیرع رانمی دانم امابااشاره قرآن مشخص است که چندسال </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><font color="#ff0000">(حدودسه سال )</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">دیگرظهورخواهد کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یومااو بعض یوم قال بل لبثت مائه عام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">بعثه : زنده کرداورا، برانگیخت اورا، بیدارکرداورا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">پس زنده کردعزیررا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">گفته شدکه خداعزیررامیراندصدسال(اسم وی راازکلمه مشرکان پاک کردوازنظرهاپنهان شد) . بعدقرآن می گویداورازنده کردچرا؟ چون اول گفت اورامیرانده چون عزیرزنده است وغایب حالاکه می گویداورازنده کردیعنی اسم عزیردرکلمه مشرکان پدیدارشدوخودظاهرگردیدچه وقت ؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ازآنجایی که لفظ «بعث » به زنده شدن ،برانگیخته شدن به رسالت و</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">بیدارشدن درقیامت دلالت می کندپس معلوم است که انتهای کارقیامت است لفظ «یوم » برای مدت درنگ این معناراتقویت می نماید. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">درست دوکلمه مانده به آخروآخرکلمه وشروع کلمه آخری که قیامت درآن اتفاق خواهدافتاد. بخاطرهمین قرآن می گویدبه اندازه صدسال درنگ داشت وعزیرمی گویدبه اندازه یک روزویاقسمتی ازروزدرست زمانی که کلمه یکی مانده به آخردرحال ریزش است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنّه وانظرالی حمارک <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">این آیه تاکیدوتبیین می کندسخن قبل را.تغییرنکردن نوشیدنی وغذای عزیروسالم ماندن خرعزیرهم حکایت اززنده بودن او می کند،هم حضوراودرمدت غیبت ظاهری درنظام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولنجعلک آیه للناس وانظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوهالحمافلماتبین له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">آیه بودن پیامبربرای مردم علاوه برپیامبربودن وی ،ازغیبت به حضورآمدن وی بعدازسالهاوقرنهاست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#009900">چگونگی غیبت وظهورامام مهدی ع </font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">تولدامام مهدی همانندحضرت عیسی ع بوده است زمانی که امام حسن عسکری ع اسم اورادرنظام مشرکان&nbsp; گذاشتندکسی متوجه نشد تازمانی که مادرش به اوباردارشد. دران موقع همه اهل قلم، کلمه اورادیده اند.قصه ها ساخته اندکه وقتی مادرامام به او بارداربوده &nbsp;کسی متوجه بارداری اونشده .این دروغ رابرای این ساخته اندتااصل بدنیا آمدن اوراموردشک قراردهند ومسلمانان راناامیدکنند بعدازبدنیا آمدن همه حضرت رادیده اندامام مهدی ع حدود پنج سال درمیان مردم ودرکنارپدربزرگوارش زندگی کرد امام حسن عسکری ع قبل ازشهادت &nbsp;اورابعنوان جانشین خودمعرفی کردند ایشان بعدازشهادت امام حسن عسکری همانند حضرت عیسی ع ازنظرها پنهان شدند(درروایات امده چهارنایب داشته اند) واسمش ازکلمه مشرکان پاک شدازآن تاریخ ایشان بااسم دیگربااولیای زنده وغایب دیگر، امورمسلمین رارهبری می کنندتاهمزمان باآنها ظهورنماید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وانظرالی العظام کیف ننشزها ثم نکسوهالحما<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">چون عزیرکلمه است وکلمه اودرنظام ظاهرمی شودبه همین خاطربه عزیرمی گویدببین چگونه من استخوانها(چهارچوب کلمه ات ) رابه هم پیوندمی زنم سپس بشکل یک کلمه اورابرمی گردانم واحیا می کنم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فلماتبیّن له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">این آیه را به دوصورت می توان خواندبادوجمله مجزا :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.پس وقتی برای عزیرآشکارشدیابیان شد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">جمله اول : گفت :من میدانم یا می دانستم ( عزیرداردآینده رامی بیندلفظ «مَرَّ»وافعال «انظر» این معنا راتاکید وتبیین می نماید)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">جمله دوم : من میدانم که خدابرهرچیزی تواناست (بیانگر دیدعزیردرعدم است واقراراوبه ایمان و توانایی خدا)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.پس وقتی برعزیرآشکارشد (ازغیبت به ظهورآمد):<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">جمله اول : عزیرگفت من میدانستم یعنی ازقبل مطلع بودم (که روزی ظهورمی کنم )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">جمله دوم : من می دانستم که خدابرهرچیزی تواناست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">پس وقتی برعزیرآشکارشدوعزیرظاهرگردیدبااسم قبلش گفت : من می دانم که خدابرهرچیزی تواناست .این خوانش ،ایمان عزیررابه توانایی خدامی رساند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;3.قیامت وچگونگی زنده شدن مرده ها </font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">داستان عزیرشرح مجملی است از، چگونگی ازعدم بیرون آمدن پیامبر، وقوف او برمسائل دنیاوآخرت بعدازتولد؛که ازجمله موضوعات تعلیمی قرآن است به ما <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">این داستان به طورکلی به موضوع قیامت وچگونگی زنده شدن مردم وپیامبران درقیامت نیزمی پردازد؛</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">&nbsp;وجودواژه های : یحی ، فاماته ، بعث ، ننشزعظام ،نکسوها لحما این مفهوم راتاییدوتاکیدمی نمایدحال فهرست واراین موضوع رامرورمی کنیم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.پیامبردارداین موضوع رامی بیندوبه ماخبرمی دهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.خراب شدن روستا بااهلش درمدت 100 سال یا1000کلمه وزنده شدن آنهادرکلمه آخروآخرکلمه زنده شدن مرده را درقیامت می رسانداگرکلمه «بعث» رابه معنای زنده شدن مرده هابگیریم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.پیامبران زنده می شونددرحالی که زنده اند(غذاونوشیدنیش تغییرنکرده ) یعنی دارای کلمه اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><font color="#ff0000">4</font>.خرپیامبرمرده وریزریزشده است :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">&nbsp;پیامبران دارای کلمه اندودرزمان مرگ واقعامرده وبی خبراند ازدنیا.چگونگی پوشیده شدن گوشت برروی خرعزیر؛ جان گرفتن پیامبروکلمه ی اورادرنظام مشرکان می رساند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">5</font>.نوع سوال وجواب بین خداوپیامبرنشان می دهدکه پیامبران (یاانسانها) وقتی زنده می شونداصلادرکی اززمان ندارنددرحقیقت این موضوع راگوشزدمی کندکه :هرانسانی وقتی می میردزمان ودنیای مارادرک نمی کندچون بواقع براومرگ واقع شده . احضارارواح وزنده شدن مرده بعدازمرگ(قبل ازقیامت) وخبردادن آنهاازبهشت ودوزخ ودنیای پس ازمرگ &nbsp;دروغی بیش نیست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;قیام حضرت عیسی ع&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2018-06-03T07:36:20+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی مژده ظهوروزمان تقریبی وتقویمی ظهورمهدی ع درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/341 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 24px; text-align: right;">چگونگی ظهورعزیرپیامبربعدازغیبت طولانیش</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">مژده ظهوروزمان تقریبی وتقویمی ظهورمهدی ع درقرآن</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">ادامه ی برابرهای اسم های فعال خدادرقرآن :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;"><font color="#ff0000">9.</font>لیل :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">وواعدناموسی ثلاثین لیله واتممناهابعشرفتم میقات ربه اربعین لیله . اعراف 142<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">به امیدخداشرح بیشترآیه فوق رادرداستان حضرت موسی ع خواهم داد. اینک به یکی ازاشارات آیه فوق بپردازیم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">منظورازچهل شب دراین آیه چیست ؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">به دو صورت می توان آن راحساب کرد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.اگرازآخرت به قبل آن را 40 شب (30 شب بعلاوه ده تا) بگیریم &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">ثلاثین لیله برابراست با یک قرآن </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">(سی جزء)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">،سی کلمه (قبل ازقیام )وبعشربرابراست با یک کلمه که کلمه آخراست ؛ وقتی کلمه تمام و پاک می شود &nbsp;آخرت باکلمه پاک شروع می شود. کلمه آخر ده تای اخرش می افتد(یک کلمه صدقسمت دارد) به قیامت (طه 104) .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.اگرثلاثین لیله رابرابربا ( سی کلمه )یک قرآن ( سی جزء ) تاقیامت بگیریم &nbsp;و«واتممناهابعشر» رایک قرآن (هرده تا یک قرآن است ).چون این نظام بنایش برقرآن است تارسیدن به قرآن کامل راخداچهل شب یاسی و یک کلمه گفته که سی تای آن تمام قرآن انجام می شودوده تای آن یک دوره قرآن است که قیامت وبعدآن است تابرسیم به کلمه پاک یابرتر(قرآن ). <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff0000" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">10</font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">.یک قسمت ازکلمه :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">ویستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده . وان یوماعندربک کالف سنه مماتعدون .حج 47<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته </font>:آیه بالابه مواردذیل اشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">1.یک روزبرابریک قسمت ازکلمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">2.یک روزبرابرده تای آخرکه کلمه می افتد(اگرکلمه راصدقسمت بگیریم )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">3.یک روزبرابرلحظه آخرکه کلمه می افتدیک قسمت ازهزارتا،اگریک کلمه راهزاربگیریم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">11.</font> صد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولبثوافی کهفهم ثلاث مائه سنین وازدادوا تسعا . قل الله اعلم بمالبثواله غیب السموات والارض ابصربه واسمع مالهم من دونه من ولی ولایشرک فی حکمه احدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">کهف 25<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">داستان اصحاب کهف درقرآن دارای اشارات مختلفی است ازجمله :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">1.عصمت پیامبران <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">2.چگونگی بودن پیامبران درعدم وبدنیاآمدن آنها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">3.تعدادپیامبران <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">4.طول مدت زندگی انسانهادرروی زمین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">5.تعداداولیای غایب درآخرالزمان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">6.مردن ولیی درآخرالزمان وزنده شدن اوبدست عیسی ع <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">7.زمان قیام پنج تن زنده وجاویدع ووقایع قبل وبعدآن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;8.قیامت وچگونگی آن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">خدادرقرآن مقداردرنگ پیامبران وآمدن قیامت رابطورکلی 300و9 سال بیان می کند این چه مفهومی رادربردارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.</font>خداقرآن را سی جزء قرارداده یک قرآن برابرسی تاست .ماهرکلمه رامی توانیم یک قرآن کامل درنظربگیریم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;2</font>.هرکلمه راخدا100و10 هم می نامدپس وقتی قرآن مدت درنگ پیامبران واولیارا300بعلاوه 9 می دانداگرما هر10تا را یک کلمه بگیریم می شود30 کلمه ووقتی هر10 تا یک کلمه باشد پس 9 تا هم یک کلمه است ( بخاطراینکه قسمت اخرش می افتددرقیامت ).پس روی هم می شودسی ویک کلمه (دوتاقرآن ، ده تای آخرآن نیزیک قرآن است )اگرمابخواهیم ازقیامت به قبل آن رجوع کنیم ؛قبل ازقیامت 31 کلمه فعال خداروی کارمی آید .حال 30 تای آن قبل ازقیام امام مهدی ع وچهارتن زنده وغایب ع است ودرست آخرکلمه سی ام &nbsp;وشروع کلمه سی ویکم قیام صورت می گیردیعنی دراول کلمه آخر(شرح داده شد درداستان عُزیرع ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">پس به این ترتیب قیامت چه وقت است ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">قرآن گفته سیصدبعلاوه نُه (سی ویک کلمه )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">چراگفته نُه تا ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;<font color="#ff0000">جواب</font> : اگرمایک کلمه را ده تابگیریم یک قسمت ازآخرکلمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">این یک قسمت چندسال طول می کشد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">جواب</font> :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج . تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه .معارج 4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">اگرمایک کلمه را برابر100 بگیریم قیامت درده تای آخرکلمه اتفاق خواهدافتاد(طه 104) حال قرآن آن را معادل 50000 سال می دانددراینجا این مقدارسال به معنای سال قمری یاشمسی نیست قرآن هرقسمت ازکلمه راروز ، شب ویاسال می نامداگرده تای اخر50000باشد اینگونه محاسبه شده است : ازانجایی که هرکلمه را می توان معادل هزاردانست (سجده 5) وهرقسمت آن را معادل هزاردانست (حج 47) پس ده تای آخر می شودده ضربدرهزاریعنی ده هزار. اگر50000را به 10000تقسیم کنیم می شود5 یعنی طول مدت قیامت 5 سال است (لفظ مقداراشاره به طول مدت سال نیزدارد) یعنی همان ده تای اخرکه خداآن رادرنگ تاآخرت دانسته . اگرکلمه آخررامعادل 10 بگیریم همانگونه که درداستان اصحاب کهف هرکلمه راده تاشمرده پس طول مدت کلمه اخرمی شودده سال که 5 سال آن قبل ازقیامت است و 5 سال آن بعدازقیامت .حال ببینیم سوره عنکبوت آیه 14رادراین مورد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولقدارسلنانوحاالی قومه فلبث فیهم الف سنه الاخمسین عامافاخذناهم الطوفان وهم ظالمون .عنکبوت 14<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">اگرما هزاررایک کلمه بگیریم ودرنگ رادرکلمه آخرپس درنگ دریک کلمه بوده حال کلمه آخر چندسال طول می کشد؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">درداستان عزیرگفته شد درنگ 100 سال یایک روزاست (هزارتا)اگر100 راتقسیم رابه دونماییم می شودهرقسمت 50 تابنابراین درنگ درهرقسمت مساوی است بخاطرهمین 50 رااستثناء کرده یعنی تومقداردرنگ رادرکلمه نصف کن یاپنجاه تای آخررابگیر. پس بااین حساب طول مدت کلمه آخرمی شود10 سال نصفش می شود5 سال یعنی قیامت 5 سال است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">آیات ذیل این موضوع راتبیین می نمایند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">الحاقه ماالحاقه وماادریک ماالحاقه کذبت ثمودوعادبالقارعه فاماثمودفاهلکوابالطاغیه واماعادفاهلکوابریح صرصرعاتیه سخرهاعلیهم سبع لیال وثمانیه ایام حسومافتری القوم فیهاصرعی کانهم اعجازنخل خاویه فهل تری لهم من باقیه سوره الحاقه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">درسوره الحاقه غیرازاشاره به داستان عذاب قوم عادو ثمودبه عذاب مشرکین به قبل از قیامت وچگونگی عذاب آنها اشاره می کندقرینه آن لفظ الحاقه است که موضوع را متصل می کند به قیامت .منظورازعادو ثمودهم آن دوقوم مشرک است هم میراث داران آنها عادیان وثمودیان می باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">دراینجا خدا مدت عذاب رابصورت پشت سرهم (حسوما) ؛ هفت شب و هشت روز بیان می کند خداهرکلمه راهم شب وهم روز می نامدپس هفت شب و هشت روز می شود15 کلمه تاقیامت که ریزش کلمه شدیدتر است اگرهفت شب وهشت روز رابه این صورت حساب کنیم که هفت شب همانجورکه شب است روزهم هست پس تعدادکلمه می شودهفت کلمه و یک روز(یک کلمه متصل به قیامت) یعنی هفت کلمه آخرریزش کلمه وکفاربازشدیدتراست و یک کلمه آخرریزش کفارومرگ ومیرآنهاشدیداست بخاطراینکه کلمه آخربخاطرقیامت درنگ بیشتری پیدامی کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">اگرهرکلمه را هرسال هم &nbsp;بگیریم پس هفت شب وهشت روز می شود هشت سال چگونه ؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">هفت شب همانطورکه به آن قرآن شب می گوید روزهم می گویدپس هفت شب داخل هشت روزهم هست .سبع لیال وثمانیه ایام می شود: هفت شبانه روز یا7سال و یک شبانه روزیا یک سال (روز، شب هم هست ) ؛ روی هم رفته می شود8 سال <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">درنتیجه 8 سال قبل ازقیامت ریزش شدیداست (ازمردم مشرک وکلمه آنها) یعنی ازسه سال قبل ازشروع اخرین کلمه چون&nbsp; کلمه اخر10 سال است و5سال آن قبل ازقیامت اتفاق می افتد(اگرماازهشت سال پنج سال کم کنیم ابتدای آن قیام اولیای غایب است) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">اگربه شعر«شراب درمهتاب»<font color="#009900"> دکترمحمودفتوحی</font> خوب توجه کنیم ایشان به وقایع قبل وبعدازقیامت اشاره کرده اند(بعدااین شعرراشرح خواهم داد) ببینیم این قسمت شعراستادرا:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">.../درمهتاب ماه می شوی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">ماه دل من <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;مهتاب رامی خواهم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">که توراماه می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">وچروک چهره ی مادرم را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">پاک می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">مادرم چارده ساله می شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">ومن عاشق/...&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">منظوراستاداز«مهتاب» همان قیامت است که رنگها وکلمات مشرکان رابی رنگ کرده وآنهاراپاک می کنداین واقعه ازقیامت صغری (درداستان دخترخاص درقرآن آمد) شروع شده تااخرت وپایان کلمات مشرکان ادامه داردیعنی رسیدن به بهشت ابدی .استاد اوج این پاک شدن را14 سال مانده به آخرت گرفتند وقتی ده سال کلمه آخرطول بکشدپس 4 سال قبل ازآن می شودشر</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وع نقطه اوج وچهارسال مانده به قیام مهدی ع بااین حساب ماالان سه سال دیگرتاقیام مهدی ع داریم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">درشعر«پیچک ها» استادبه چهل سالگی موسی وپایان کار(اعراف 142)اشاره کرده اندببینیم قسمتی ازشعراستادرا:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">درهزارتوی تارها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">گنجشکی برای تومی ارزد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">تارهای حنجره ام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">درنام توشناوراست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">تنهابایادتو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">درزندانهای اندرونم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">چهل ساله شدم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">چهل ساله شدن یعنی &nbsp;تمام کردن دوقرآن توسط اولیای خدایعنی سرآغازبهشت ابدی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">حال زمان قیام وقیامت چه وقت است؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">همانطورکه <font color="#009900">امام خمینی ع </font>فروپاشی شوروی راپیشگویی کردند<font color="#009900">دکترمحمودفتوحی</font> زمان شروع قیامت صغری ونزدیک شدن قیامت رادرشعر«جنگل سوال » همزمان فروپاشی غرب اعلام کردندکتاب سیب پرتابی ایشان درسال 1381 به چاپ رسیده درحالی که فروپاشی غرب وشروع جنگ درخاورمیانه حدود5 سال بعدآن بوقوع پیوست ودرست این زمان تقریباهمان 15 کلمه قبل ازقیامت است باتوجه به شعر«شراب درمهتاب » ایشان و8 سال اخربه قیامت می توان به این نتیجه رسید که تقریبا سه سال به ظهورحضرت مهدی بیشترنمانده است . وقتی من به این مسئله پی بردم غرق درشادی شدم که چقدردرخواب بودم درحالی که نزدیک به ظهورحضرتیم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font></span></p> text/html 2018-05-31T05:52:55+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی چگونگی ظهورعزیرپیامبربعدازغیبت طولانیش http://goleparande94.mihanblog.com/post/340 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Times New Roman, serif" color="#009900"><span style="font-size: 24px;">تولدامام حسن مجتبی ع&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 24px;">وقتی شب بوها می شکفندنام ترابه زبان می آورند</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 24px;">ای همه خوبی وحُسن&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 24px;">ای امام حسن ع</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 24px;">امام حسن ع مرابیادکوفه می اندازد؛بیادصحرای کربلاویاران اندک حسین ع، بیادغربت رضاع می اندازد،بیادغربت بقیع ،بیادپنهان بودن قبرزهرای محمدص. امام حسن ع مرابیادامام حسن عسکری ع می اندازدبیادمولایمان مهدی ع بیادظهوروپایان رنجهایی که براولیای خداومظلومین تاریخ رفت . این ولادت باشکوه رابه پنج تن زنده وغایب ع ودوست داران واقعی اش تبریک وتهنیت می گویم&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 18pt;">2.چگونگی ظهورعزیرپیامبربعدازغیبت طولانیش</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">این داستان علاوه برچگونگی هربارتجدیدکلمه &nbsp;به چگونگی غیبت وظهورپیامبربعدازگذشت یک دوره ازتاریخ اشاره دارد؛ همانندمهدی ع، عیسی ع والیاس پیامبر</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">برای شرح این معنابایدداستان رادوباره باتوجه به این موضوع مرورنماییم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اوکالذی مرّعلی قریه وهی خاویه علی عروشهاقال انّی یُحی ء هذه اللهُ بعدموتهافاماته الله مائه عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثتُ یومااو بعض یوم قال بل لبثت مائه عام فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنّه وانظرالی حمارک ولنجعلک آیه للناس وانظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوهالحمافلماتبیّن له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر. بقره آیه 259<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">عزیرپیامبرداشت به نظام می نگریست درچه موقع ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">دروقتی که نظام درحال ریزش شدید بودیعنی کلمه داشت می ریخت درهمان حال کلمه او هم درحال پاک شدن ازنظام بود. گفت :چگونه این کلمه بعدازمرگش زنده یااحیامی شود؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فاماته الله مائه عام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">پس خدااوراصد سال میراند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اگربرگشت ضمیر«ه» رابه پیامبربگیریم معنای آن می شود: پس میراندخداپیامبررا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">منظورازمرگ پیامبرچیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">گفته شدکه بواقع &nbsp;مرگی صورت نگرفته به دلایل زیر:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.</font>لفظ «مر» دید یانگاه پیامبررابیان می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.</font>غذای ونوشیدنی وخرپیامبرسالم بوده است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3.</font>لفظ «انظر» بیانگراین معناست که پیامبرزنده است درحالی که خرپیامبراستخوانهایش ریزریزشده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">4</font>.خدااوراآیه قرارداده است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">منظورازمردن پیامبر«توفی » به معنای گرفتن تمام وکمال اطلاعات وجودی پیامبرازکلمه مشرکان بااسم فعلیش است همان گونه که اسم «عیسی »ع راخداازنظام پاک کردو وی غایب شد.</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">اما</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">همانطورکه عیسی ع بااسم دیگرش درنظام حضوردارد بدون اینکه مکان جغرافیای وی معلوم باشدشواهدوقراین دراین حکایت اینگونه است &nbsp;که عزیرع هم &nbsp;بااسم دیگردرنظام وجوددارد،زنده بودن وی دلیل حضوروی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;فاماته الله مائه عام<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">پس عزیرراصدسال میراند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">عزیرپیامبرچندسال درغیبت بسرمی برد؟چندسال دیگرظهورمی کند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">برای پاسخ دادن به این پرسشها اول بهتراست باتعداداسمهای فعال خدا وبرابرهای آن آشناشویم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اسمهای فعال خدادرنزدمشرکان چندتاست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">خدااسمهای فعال خودرادرنزدمشرکان 1000تامی داندآیه زیرغیرازاینکه به عمرنوح ع اشاره داردبه تعداداسم های فعال خدااشاره دارد-شرح آن بعدامی آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولقدارسلنانوحاالی قومه فلبث فیهم الف سنه الاخمسین عامافاخذناهم الطوفان وهم ظالمون .عنکبوت 14<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">نوح به دومعنای نوح پیامبرونوحیان یا پیامبران آمده است . ازابتدای تاریخ&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">تاآخرت پیامبران حضورفعال دارندبنابراین خدافرموده نوح (نوحیان ) 1000سال یا</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">تا</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">هزارکلمه درمیان مشرکان زندگی کردند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">هم تعداداسم های فعال خداهزارتاست وهم درهراسم هزاراسم(صفت ) باید باشدتا امرخداانجام شودهراسم برابر1000صفت خداقرارداردمثل رحمان ،رحیم ، قدوس ومصور، بارئ و... <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">نام اسمهای فعال خداچیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">مادوگونه اسم داریم : 1. کلمات مشرکان 2.کلمه برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">تنهااهل قلم اسمهای فعال خدارامیدانندامامشرکان کلمه برترخدارانمی دانندخداآن را ازمشرکان پنهان نگه داشته و فقط اولیای خداآن را می دانندوبا آن کارمی کنند<font color="#009900"> دکترمحمودفتوحی</font> درشعر«نام » باشرح حدیث نبوی ««باسمک الذی حجبته عن خلقک»» این موضوع راکاملا توضیح داده اند (پیشتربه آن پرداخته شد)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">خدادرقرآن&nbsp; گذشته ازاستعارات فراوان ومتنوع که برای اسمهای فعال خوداستفاده می کند از ضمیر«هو » برای اشاره به اسم فعال خو دنزد مشرکان (البته باید به قرینه توجه کرد زیرادرغیراین معنا هم می آید )وبرای کلمه برترخودلفظ الله را بکارمی برد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">معادل هرکلمه (اسم فعال خدا) درقرآن :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.یک سخن کامل قرآن ؛حتی یک آیه کامل ( سبک سخن مهم است )می تواند باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فلیاتوابحدیث مثله ان کانواصادقین .طور34<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;<font color="#ff0000">2</font>. یک سوره( حتی کوچکترین سوره) :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قل فاتوابسوره مثله وادعوامن استطعتم من دون الله. یونس 38<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ونیز: بقره 23<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>. ده سوره :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قل فاتوابعشرسورمثله مفتریات. هود13<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">4</font>.یک قرآن کامل برابرسی جزء:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم . مومنون 86. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">رب سموات سبع یعنی یک کلمه فعال خدادرنزد مشرکان (هرکلمه از7قسمت تشکیل شده)ورب عرش عظیم یعنی کلمه برترخدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولقدآتیناک سبعامن المثانی والقران العظیم .حجر87.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">سبع من المثانی . یعنی یک کلمه فعال خدا ویک کلمه اولی خدا که بی عیب ونقص است اماکلمه مشرکان برروی آن قراردارد وپیامبران پیوسته مشغول پاک کردن آن هستند که برابرقرآن مجلد است. والقرآن عظیم همین قرآن مجلد است وهمان کلمه برتراولیای خداکه پاک است (همان سی جزء قرآن یایک قرآن کامل ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابهامثانی تقشعرمنه جلودالذین یخشون ربهم ثم جلودهم وقلوبهم الی ذکرالله هدی الله یهدی به من یشاء ومن یضلل الله فماله من هاد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">زمر23<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">5</font>.سموات سبع –شرح داده شد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;6.</font> ده :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;یوم ینفخ فی الصورونحشرالمجرمین یومئذزرقا.یتخافتون بینهم ان لبثتم الاعشرا.نحن اعلم بمایقولون اذیقول امثلهم طریقه ان لبثتم الایوما.ویسئلونک عن الجبال فقل ینسفهاربی نسفا.طه 104<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">دراین آیه مدت درنگ را ده تا عنوان کرده برابریک کلمه یاازصدقسمت ده تای آخرکه آخرکلمه وروزقیامت است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ده برابریک روز برابریک کلمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ده برابریک روز برابرهزارکلمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ده برابریک کلمه برابریک قرآن کامل برابرسی جزء برابرده سوره&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ده برابرصد وصدبرابرهزار هرسه را می توان بریک کلمه اطلاق کرد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">که هرکدام معادل یک روز یا یک کلمه است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">7</font> .هزار: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">الله الذی خلق السموات والارض ومابینهمافی سته ایام ثم استوی علی العرش مالکم من دونه من ولی ولاشفیع افلاتتذکرون یدبرالامرمن السماء الی الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مماتعدون .سجده 5<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">عروج وتدبرامورهرلحظه بسوی خداصورت می گیردآیه بالابه نکات ذیل اشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.کلمه برتریاالله برابرهزارصفت خداونداست (هزارقسمت دارد)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">یک برابرهزاراست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.اسم فعال خدادرنزدمشرکان هزارتاست(برگشت نهایی همه بسوی اوست یعنی کلمه برتر)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;<font color="#ff0000">8</font>.یوم : <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قال اخسئوافیهاولاتکلمون انه کان فریق من عبادی یقولون ربناآمنافاغفرلناوارحمناوانت خیرالراحمین فاتخذتموهم سخریاحتی انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون انی جزیتهم الیوم بماصبرواانهم هم الفائزون قال کم لبثتم فی الارض عددسنین قالوالبثنایومااوبعض یوم فسئل العادین .قال ان لبثتم الاقلیلالوانکم کنتم تعلمون .مومنون 112<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قال کم لبثتم فی الارض عددسنین ؟ چه کسی می پرسدچقدردرزمین درنگ کردید؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">جواب </font>: کلمه برترخدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قالوا لبثتم یومااو بعض یوم . چه کسانی جواب می دهند یک روز یا قسمتی ازیک روز ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">جواب</font> : کفارومشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">یومااو بعض یوم چقدراست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">دراینجاسوال وجواب قیامت است پس زمان همان یک کلمه یاقسمتی ازکلمه است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">این جواب جامعی است به گروهای مختلف مردم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">1. آنهایی که درعدم بوده اندازابتدای خلقت وهرگزمتولدنشده اندکه به اندازه 1000کلمه مانده اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">2.کسانی که درهرزمان مرده اندوتازه زنده شده اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">3.کسانی که قبل ازقیامت زنده بوده اندوقیامت درحالی که زنده بوده اندبه آنان واردشده است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قال ان لبثتم الاقلیلالوانکم تعلمون <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">چه کسی درآیه بالامی گویدمقداراندکی درنگ کردید چرا؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">کلمه برترخدا جواب می دهد زیرادرست است که به اندازه ی یک کلمه یاقسمتی ازیک کلمه ، هزارکلمه ،کمترازآن درنگ کرده انداماقرآن می خواهد این نکته رانیزمتذکرشودکه درنگ درکلمه ی آخر و قسمت آخرکلمه است ودراین زمان چیزی به پایان نمانده ازطرفی معانی ذیل رامتذکرشود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.</font>آنانی که مرده اندازاول تااخروقتی زنده شدندچون روح آنهاغیرفعال بوددرکی اززمان نداشته درک آنهافقط محدودبه همان زمان محدودزندگی است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.</font>این زندگی اندک (دنیا)ارزش این همه گمراهی رانداشت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">آبدیت بعدمژده ظهوریازمان تقریبی وتقویمی ظهوراولیای غایب ع رابروزمی کنم&nbsp;</font></span></p> text/html 2018-05-27T16:47:34+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قسمت سوم داستان عُزیرع -ادامه چگونگی تجدیدکلمه http://goleparande94.mihanblog.com/post/339 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">قسمت سوم داستان عُزیرع -ادامه چگونگی تجدیدکلمه&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قال کم لبثت قال لبثتُ یومااو بعض یوم قال بل لبثت مائه عام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">لبث: درنگ کرد، توقف کرد ، اقامت کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه </font>: این نوع سخنوری قرآن مارابفکروا می داردوموجب سوالهای متعددمی شودکه جواب درخودداستان وجود دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.آیاپیامبرخدابراستی نمی داندکه کلمه چگونه احیامی شودمگرنه اینکه آنهاازبدو تولدکتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">و </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نامه خواندن ونامه نوشتن را می دانند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.چه فرقی بین جواب خدا وپیامبراست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.چراخداجواب پیامبررابالفظ «بل » تغییرداده است &nbsp;؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">برای جواب دادن به این پرسش ها بایدبدقت &nbsp;داستان راازاول تااخرمرورکنیم &nbsp;. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">چه درنگی دراینجاصورت گرفته ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>. درنگ برای تجدیدکلمه :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.1</font>.اگر فاعل هرسه « قال »پیامبرباشد(پیامبرداردبه نظام می نگردباتوجه به لفظ «مرّ») <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">گفت : چندروزدرنگ کردی . گفت یک روزیاقسمتی ازیک روز.گفت : بلکه صدسال &nbsp;دراینجا پیامبرازخودپرسیده وجواب می دهدتابه ما یادبدهد. دراصل کارخدارابرای تجدیدنظام بتصویرمی کشد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1. 2</font>.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">اگرفاعل قال اول را خدابگیریم وفاعل قال دوم راپیامبروفاعل قال سوم راخدا دراینجا بازجهت تعلیم ماست .(پیامبر ازطریق کلمه برتریاکلمه الله که وحی خداست چگونگی احیاکلمه رامی دانسته به مامتذکرمی شود) درابتداپیامبرپرسیداین کلمه وقتی بیفتدچگونه احیامی شود؟ پس خداآن را(اورا) میراندصدسال (به اندازه یک کلمه یاافتادن کلمه )پس زنده کردآن را(اورا).به پیامبرگفت بگوچقدرطول کشید؟ پیامبرگفت : به اندازه یک روزیاقسمتی ازیک روز. به اندازه یک روزیعنی به اندازه روی کارآمدن یک کلمه وقسمتی ازیک روزیعنی قسمتی که بایدکلمه ریزش شدیدداشته باشدتاکلمه جدید روی کاربیاید(لفظ یوم نزدیک شدن تجدیدکلمه رانیزمی رساند)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">کلمه درحالی می افتدکه یک روزیاکلمه جدید درست درپشت این کلمه هست یعنی اصلا وقفه ای نیست درست کلمه قبل می افتدکلمه بعد روی کارمی آید مثل یک پشتیبان که درپشت کلمه مخفی است .</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">گویی حیات بی وقفه تجدید می شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">بل مئه عام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">چرا خداازسخن پیامبراعراض کرد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">گفته شدکه پیامبرمدت درنگ کلمه رایک روز یاقسمتی ازیک روز بیان کردخدابا لفظ «بل مئه عام » بنوعی هم سخن راتایید می کندهم رد</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">؛</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> تا معانی جدیدی بیاورد وقتی پیامبرمی گوید یک روزیاقسمتی ازیک روز درنگ بودخدامی گوید بلکه صدسال درنگ بود .لفظ «بل » روی گرداندن ازحکم پیشین رامی رساند .درقرآن یک روز برابر صدسال و هردومعادل یک کلمه اندقرآن باردسخن پیامبرمی خواهد به ما بفهماندکه درنگ درکلمه قبل بوده است نه درکلمه بعدکه پیامبرآن را «یوم » می دانددرکجای کلمه ؟ درقسمت آخرکلمه که ریزش شدیداست (بعض یوم ).درهمانجا که یک کلمه تمام می شودوکلمه بعدشروع می شود(یوم اوبعض یوم ).ودرضمن می خواهد بگویداصلا درنگی نیست آن کلمه وقتی می افتددرزیرآن کلمه جدیدهست پس درنگی اصلا نیست بنگریم به آیات بعد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنّه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">سنه الطعام : تغییریافت خوراک <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">تسنّه : یکسال نزدکسی ماندن ، سال زده شدن درخت خرما ، قحط ، زمین خشک بی گیاه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه فوق مارابه این نکات رهنمون می سازد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.هیچ درنگی درکارنبوده : پس نگاه کن به غذا ونوشیدنیت تغییری نکرده ؛ اگردرنگ بودغذاونوشیدنیت خراب می شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.</font>نه تنهادرنگ نداشتی بلکه دراصل این کلمه ی تو که کلمه برتراست پشتیبان آن است که مرگی اتفاق نمی افتدزندگی بخشی در اصل کاراوست &nbsp;.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نحوه کاربدینگونه است که ابتداپیامبران قلم می زنند بعدمشرکان روی قلم آنهانامه می زنند .زیرا اولیای خداواسطه فیض اند کلمه خداتنها به آنها بارمی دهدآنها ازطرف خدابه بنده ها روزی فراوان می رسانند؛ منتهی مشرکان چون آن راظالمانه تقسیم کرده وبه فسادوقتل وخوردن حق مظلومین می پردازندبواسطه همین پیامبران تازمانی مقرربه آنها جهت امتحانشان مهلت میدهنددراین مدت هم به اصلاح جامعه می پردازندهم به مردم ازراههای گوناگون روزی می رسانند هم مهلت رابه کلمه بعدمی دهند وبه کلمه جدید نیزحیات می بخشند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>. آن فردپیامبروازپاکان است :تغییرنکردن غذاونوشیدنی پرسشگردلالت براین دارد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنّه وانظرالی حمارک ولنجعلک آیه للناس وانظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوهالحما<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">خدابعدازاینکه که به پیامبرگفته به غذای ونوشیدنیت نگاه کن که تغییری نکرده می گویدبه خرت نگاه کن باآوردن آیه« </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولنجعلک آیه للناس » یک </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">فاصله بین آیه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"> : فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنه وانظرالی حمارک وآیه :انظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوها لحما</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;می اندازدوابهام بوجودمی آوردتابازمارامتوجه مطلبی جدید نماید ،</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> ما می توانیم آیه رابه دوشکل بخوانیم :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">الف</font>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"> فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنّه وانظرالی حمارک</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نگاه کن به غذاونوشیدنیت که تغییری نکرده وبه خرت نگاه کن (که تغییری نکرده )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">انظر:نگاه کن<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">حمار : کلمه فعال خدا(ازجهت اطلاق آن به کلمه دردست کفار). امازمانی که پیامبرباکلمه خودبه نظام مشرکان نامه بزندچون درآن نظام جایگیرشده وفعالیت می کندبرآن نیزهمین لفظ اطلاق می شود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه </font>:لفظ «انظر» دلالت می کندبه این موضوع که پیامبرزنده است وحضورداشته ودارد می نگرد.ازطرفی عدم تغییردرنوشیدنی وغذای عزیروسالم بودن خرش نیزاین معناراتاکیدوتبین می نماید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">خداغذاونوشیدنی راتغییرنیافته می گویدودرموردخرپیامبر، حرفی نزده تامابه معانی بیشتری دست یابیم &nbsp;:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.کلمه پیامبرباقی است <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.مرگی اصلا روی نداده <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>. کلمه پیامبرباقی &nbsp;است تنهاکلمه ی عاریتی رفته<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ب)</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">پس به غذا ونوشیدنیت نگاه کن که تغییری نیافته و به خرت نگاه کن -تراآیه ای برای مردم قراردادیم - ونگاه کن چگونه استخوانهارابه هم پیوندمی زنیم وگوشت روی آنهامی پوشانیم(خرپیامبرریزریزشده ) <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه </font>:وقتی قرآن می فرمایدبه غذاونوشیدنیت نگاه کن که تغییری نکرده وبه خرت نگاه کن. وبعدچگونگی جوش خوردن استخوان ها و پوشیده شدن گوشت روی آنها رابه تصویرمی کشد این معنابه ذهن متبادرمی شودکه </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">غذاونوشیدنی عزیرع تغییرنکرده اماخرش &nbsp;درمدت مرگ ریزریزشده <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;ولنجعلک آیه للناس <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">چراخداپیامبرش رادراینجا آیه می داندالبته که پیامبران آیات الهیند؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.باتوجه به مرگ وزنده شدن کلمه ودیدن پیامبروتایید او توسط خدا، علم وحکمت پیامبررامی نمایاند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.باتوجه به تجدیدکلمه &nbsp;غذاونوشیدنی پیامبرتغییری نکرده یعنی اینکه ای پیامبر توکلمه برترهستی ودراصل تو پشتیبان کلمه هستی اینها وسیله اند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.آیه بعدنکته دیگری رانیزبیان می کنداینکه این پیامبری است که به اندازه صدسال (یک روز)یایک کلمه مانده به آخر به غیبت می رودودوباره ظهورمی کندو آیه ای می شودبرای مردم بخاطرعمرطولانیش <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وانظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوهالحما<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">نشز: بلندنشست</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">انشزالله عظام المیت : برداشت استخوانهای مرده رابجایش گذاردوترکیب دادبعض آن راببعضی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">نکس :تیرسوفارشکسته که اسفل اورااعلی گردانند، کمان که سرشاخ راپایین آن سازند، مردسست وضعیف ، پیکان که بیخ آن شکسته اسفل آن رااعلای آن کرده باشند، کودک تازه به راه افتاده ، مقصرازغایت جوانمردی </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته </font>:استخوان همیشه دلالت برچارچوب بدن داردخردراینجا اسم فعال خدادردست مشرکان است خدادارداحیاآن را بتصویرمی کشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فلماتبین له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پس وقتی این موضوع &nbsp;برای او آشکارشد ،&nbsp; گفت : من میدانم براستی خدابرهرچیزی تواناست <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فلماتبین له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قال اعلم ان الله علی کل شی قدیررامی توان به دوصورت خواند:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.عزیرگفت :من می دانستم(ازقبل ) . براستی خدابرهرچیزی (کلمه ای) تواناست <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">(درحقیقت دوجمله مجزاست ).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وقتی برای عزیرامرروشن شد؛<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;او گفت من می دانستم یعنی امربرمن معلوم بود(جمله اول )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ان الله علی کل شی قدیر:تصدیق پیامبررامی رساندتاماگمان نکنیم پیامبرفردی ناآگاه است ودرایمانش تزلزلی بوده (جمله دوم )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.</font>وقتی امربرای عزیرروشن شد؛<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">عزیرگفت : من می دانستم که هماناخدابرهرچیزی (کلمه ای &nbsp;) تواناست (یک جمله است ).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">پیامبرایمان خودرابه توانایی خدابیان می دارد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">بخش دوم : چگونگی ظهورعزیرپیامبربعدازغیبت طولانیش<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">این داستان علاوه برچگونگی هربارتجدیدکلمه &nbsp;به چگونگی غیبت وظهورپیامبردریک دوره ازتاریخ اشاره دارد؛ همانندمهدی ع، عیسی ع والیاس پیامبر</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font></span></p> text/html 2018-05-24T17:19:09+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی شرح داستان عُزیرپیامبردرقرآن قسمت دوم http://goleparande94.mihanblog.com/post/338 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 24px;"><font color="#ff0000">شرح داستان عُزیرپیامبردرقرآن قسمت دوم</font> :</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اوکالذی مرّعلی قریه وهی خاویه علی عروشهاقال اَنّی یحی ء هذه اللهُ بعدموتهافاماته الله مائه عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثتُ یومااو بعض یوم قال بل لبثت مائه عام فانظرالی طعامک وشرابک لم یتسنّه وانظرالی حمارک ولنجعلک آیه للناس وانظرالی العظام کیف ننشزهاثم نکسوهالحمافلماتبیّن له قال اعلم انّ الله علی کل شی قدیر. بقره آیه 259<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">داستان درسه قسمت شرح داده می شود:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.چگونگی تجدیدکلمه بعدازپاک شدنش</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اوکالذی مرّعلی قریه وهی خاویه علی عروشهاقال اَنّی یحی ء هذه اللهُ بعدموتهافاماته الله مائه عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثتُ یومااو بعض یوم قال بل لبثت مائه عام </span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه فوق به موارذیل اشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">مرّ: عبورکرد ، گذشت ،نظرانداخت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قریه : روستا، اهل روستا ، کلمه فعال خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">1.مرّعلی قریه : یعنی عُزیر پیامبرداشت به نظام نگاه می کرد</span><span lang="FA" style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">؛ </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نظامی که بواسطه مشرکان اداره می شد. قرآن لفظ عبورراآورده بخاطراینکه فلک یا کلمه مرتب درگردش یادرحال حرکت است .درواقع پیامبربواسطه کلمه خودکه وسیله سفراوست (ازطریق فکر)داشت به فلک یاکلمه درحالی که مرتب می چرخید وزنجیرمی زدنگاه می کرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">2. وهی خاویه&nbsp; علی عروشها <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;عروش : سقف خانه ، سریرپادشاه ، جاه ، قوام امر، رکن چیزی ، سقف خانه ، خیمه ، سایه بان ، هرپوشش که سایه افکند، خانه مکه ، رئیس، بزرگ قوم ، کوشک ،کرسی ، کلمه فعال خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">خوی : ثابت ، زمین پست میان دوکوه ، زمین نرم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ارض خاویه : زمین خالی ازاهل خود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : ضمیر« هی » برمی گردد به « قریه » . سقفهایارکنهای آن روستا(کلمه )فروریخته&nbsp; بودیاپست وهموارشده بود ( کلمه </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">درحال ریزش بود)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">هذه : ضمیراشاره برمی گرددبه « قریه » منظورروستاواهل روستاست یاکلمه ونظام مشرکان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه</font> :قرآن نگاه یادیدپیامبررادرست زمان ریختن ، وتجدیدکلمه بیان نموده؛ آیه : وهی خاویه علی عروشها این مفهوم راتایید می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قال انّی یُحی ء هذه الله بعدموتهافاماته الله مائه عام ثم بعثه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;قال انی یحی ء هذه الله بعدموتها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پیامبرفرمود:خداچگونه بعدازمرگ ، این قریه رابااهلش (کلمه را)زنده می کند &nbsp;؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته </font>: فرم پرسش پیامبرمشخص می کندکه بواقع پرسشی است برای آَشناکردن ما به اینکه کلمه چگونه نو می شوددرحالی که کلمه ی قبل ازبین می رود؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">خداازبین رفتن کلمه را«مرگ » نامیده وروی کارآمدن کلمه جدیدرا« زنده » شدن . چون بواقع باهرکلمه تمام موجودات حیات می گیرندوبه زندگی خودادامه می دهندوقتی می افتدانگارجهان رفته ووقتی کلمه نومی شودانگارجهان برگشته <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فاماته الله مائه عام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">عام : سال ، کلمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">مئه عام : صدسال معادل یک کلمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه ی «پس میرانداوراصدسال » ؛حاکی ازاین است که کلمه فقط ریخته ویادرحال ریزش بوده و بعدازسوال پیامبرکلمه پاک شده واسم فعال خداسوخته <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر« ه » دراماته به چه کسی یاچیزی ارجاع داده می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">1.اگرما ضمیر«ه » دراماته رابه قریه وبه مجازاهل قریه نسبت دهیم مفهوم آن می شود: پس خداکلمه رابرد( یک کلمه را برد </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">) ، </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قریه رابااهلش برد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه </font>:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp; قریه همان کلمه است ؛ خدابا اسم فعال خودهم معامله مذکرمی کندهم مونث &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">کاربردضمیر«ه » به معنای « اورا» برای کلمه درست است زیراخداکلمه رابه اعتبارصاحب کلمه شخص وفردهم می نامد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">2.اگربرگشت ضمیر«ه» رابه پیامبربگیریم معنای آن می شود: پس میر</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">اندخداپیامبررا(شرح آن درچگونگی ظهورپیامبربعدازغیبت طولانیش خواهدآمد)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ثم بعثه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر« ه » دربعثه به چه کسی یاچیزی ارجاع داده می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">1.اگرضمیر«ه » رابه کلمه فعال خداارجاع دهیم معنی آن می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">سپس زنده کرد(نوکرد)کلمه رایاقریه را(قریه را بااهلش )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">2.اگرضمیر«ه » رابه پیامبرارجاع دهیم باتوجه به آیات بعدمعنی آن می شود :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پیامبرزنده شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پیامبر برانگیخته(مبعوث) شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پیامبر ظهورکرد(شرح بیشترآن درقسمت ظهورپیامبربعدازغیبت طولانیش می آید)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-05-20T20:04:21+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی ماه رمضان http://goleparande94.mihanblog.com/post/337 <font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000">ماه رمضان&nbsp;</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">وقتی می گویی ماه رمضان چه جملات یاخاطراتی رابیاد می آوری ؟&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">خاطرات تلخ یاشیرین ؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">به تومی گویندماه رمضان است&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">تو می روی به گذشته کدام گذشته ؟&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">هرچه توبخواهی درون مرابرانگیزی بازمن همانم که بودم&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">ایمان درمن قیام می کند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">بگذارازحسرتهایم بگویم؛ نام پدرم رمضان است رمضانعلی . اومردی پرتلاش ومهربان بوداویک پدردرستکاراویک مردی بودوهست که تمام سعیش این بودروزی حلال به خانه ی مابیاوردسعیش این بودکه بچه هایش همه به تحصیلات عالی برسنداوهمیشه نمازمی خوانداوهمیشه روزه می گرفت . اماازظلم وستمی که براورفت الان دربسترافتاده ومادرم این زن مومن وفداکارمونس ویاورش داردبه او کمک می کندماهمه خوشحالیم که هست ماهمه خوشحالیم که پدرداریم اگرچه اوکارنمی کند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">سحرهمیشه رادیویش روشن بودوماباصدای دعای سحرازخواب بیدارمی شدیم وروزه می گرفتیم .هیچ وقت مارابزورواداربه نمازنکردهیچ وقت بزوربه مانگفت روزه بگیریدماهمیشه پدرومادرمان رادوست داریم .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">واماماه رمضان مرابیادعلی ع می اندازدبیادکوفیان پست وبی حیا که چگونه بهترین انسان راشهیدکردند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">مرابیادتمامی ایمان می اندازدمرابیادصبرمی اندازد</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">شرح داستان عزیرع هنوزتمام نشده سه قسمت است بایدهرسه راتمام کنم بزودی به امیدخدابروزمی کنم&nbsp;</font></div>