طارق میوه ، میوۀ توست ، باغ ، باغ توست ، جاری است چشمه هایت اگر تشنه می شوم آب را از سرچشمه گل می کنند و اگر هوس میوه های بهشتی دلم را پر می دهد قد من به ارتفاع آسمان آبی تو نمی رسد کاش آن دست چیده شود واین سدبشکند تا در باغت دوری بزنم و ذوقی بچینم به قد ابد به خاطر این منتظرم و مشتاق شکستن سد تا رسیدن قیام وقیامت http://goleparande94.mihanblog.com 2020-01-20T23:23:32+01:00 text/html 2020-01-20T15:16:11+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی یوسف وزندان -یوسف وتعبیرخواب پادشاه مصر http://goleparande94.mihanblog.com/post/461 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: red;">4.2</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.یوسف وزندان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">5.2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">.یوسف وتعبیرخواب پادشاه مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقتی یوسف وسوسه زلیخاوزنان مصررادیدگفت خدایازندان برای من گوراتراست ازآنچه زنان مرابه سویش می&nbsp; خوانندپس خدادعای اورامستجاب کردازطرفی وقتی عزیزمصروکارگزاران اوزلیخاوزنان مصرراچنین دیدندتصمیم گرفتندیوسف رازندانی کنندبااودونفرجوان مشرک راداخل زندان کردندآن دو جوان ازیوسف خواستندخوابی راکه دیده اند برایشان تعبیرکندیکی ازآنهاگفت :خواب دیده است که داردشراب می گیرد دومی گفت : خواب دیده است بالای سرش نان حمل می کندوپرندگان از آن می خورندیوسف به آنان گفت :خداعلم تعبیرخواب را به من داده است هرچه شماببینیدمن تعبیرآن را می دانم وآنان رانیزازشرک وکفربرحذرداشت به جوانی که خواب دیده بودشراب می گیردگفت :تو بزودی اززندان &nbsp;آزاد می شوی وبه آقای خودشراب می نوشانی وبه جوان دیگرگفت: تو به دارآویخته خواهی شدوپرندگان ازمغزسرت می خورنداین دو قطعا بوقوع خواهدپیوست یوسف به آن کسی که اززندان آزاد می شد گفت هروقت اززندان خلاص شدی پیش آقایت مرابیاد بیاوراماشیطان یادیوسف راازفکرش برددرنتیجه یوسف چندسالی درزندان ماندتااینکه روزی شاه مصرخواب می بیندکه هفت گاولاغرهفت گاوچاق رامی خورندهفت خوشه ی خشکیده هفت خوشه ی سبزرا.پادشاه مصربه بزرگان قوم خودگفت :تعبیرخواب من چیست ؟آنهابه اوگفتند: ماتعبیرخوابهای پریشان را نمی دانیم آن جوان مشرک که&nbsp; بعدازمدتی یوسف را به یادآورده بودبه پادشاه مصرگفت : مرابه زندان بفرستیدتاشماراازتعبیرآن &nbsp;خبردهم جوان مشرک به یوسف گفت: ای یوسف صدیق تعبیراین خواب چیست که هفت گاولاغرهفت گاوچاق رامی خورندوهفت خوشه ی خشکیده هفت خوشه ی سبزرا .یوسف گفت : هفت سال پی درپی می کاریدوپس ،آنچه رادرومی کنیدآن رادرخوشه ذخیره کنیدومقدارکمی ازآن را به حدنیازبخوریدبعدازآن سالی می آیدکه نعمت وبرکت فراوان است وباران می بارد ومردم آب میوه می گیرندشاه مصرگفت :یوسف را به نزدمن آورید یوسف به فرستاده ی شاه می گوید برو به آقایت بگوحال زنان دست بریده چطوراست ؟ براستی که خدابه مکرآنان آگاه است شاه مصربه زنان مصرگفت :چه منظوری داشتیدکه ازیوسف کام می خواستید زنان گفتند: منزه است خدامابراو گناهی نمی دانیم زن عزیزمصرگفت : امروزحق مشخص شد این من بودم که ازیوسف کام خواستم بی شک اوازراستگویان است یوسف گفت :این برای آن بودکه عزیزمصربداندمن درپنهان به او خیانت نکردم وخدانیرنگ خائنان رابجایی نمی رساند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">6.2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"> .یوسف عزیزمصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-01-17T07:57:39+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی ادامه داستان یوسف درقرآن 2.جوانی یوسف http://goleparande94.mihanblog.com/post/460 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">ادامه داستان یوسف درقرآن&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.جوانی یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1.2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">.یوسف پیامبر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2.2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">.یوسف درخانه ی عزیزمصروعشق زلیخا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3.2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">.یوسف وزلیخاوزنان مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقتی یوسف به سن رشد رسیدهمسرعزیزمصرخواست درخانه ی خودش بااومراوده کند درهارامحکم بست وبه یوسف گفت من ازآن توام یوسف گفت: پناه برخدا!</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">آقایم جای مراگرامی داشته چطوربه او خیانت کنم ؟!خداظالمان رارستگارنمی کند.درحقیقت زن آهنگ وی کرداگریوسف برهان پروردگارش راندیده بودیوسف نیزآهنگ وی می کردخدازشتی وبدی راازیوسف دورکردزیرااوپیامبرخدابودهردوبرای رفتن به سمت در ازیکدیگرسبقت گرفتند جلوی درهمسرزلیخاایستاده زلیخاپیش دستی کرده به همسرش گفت کسی که به خانواده ی تو خیانت کندجزایش چیست ؟ بی گمان زندان یاعذاب پردرداست یوسف گفت :زلیخابامن قصدمراوده داشته . عزیزمصراز شاهدی ازاهل زلیخاکه نزدیک دربودپرسیدچگونه می توان قضاوت کرد؟ شاهدبه او گفت :اگرپیراهن یوسف ازپشت پاره شده باشدزلیخاقصد خیانت داشته اگرازجلوپاره شده باشدیوسف می خواسته خیانت کندوقتی دیدندپیراهن یوسف ازپشت پاره شده فهمیدندزلیخاخطاکاربوده است عزیزمصربه یوسف گفت : تودراین موردبه کسی چیزی نگو و به زلیخاگفت : ازگناهت استعغفارکن . زنان مصرگفتند:زلیخاسخت عاشق غلامش شده ومی خواسته بااو مراوده نمایدزلیخاوقتی سخن زنان راشنیدمحفلی ترتیب دادفرستاده ای فرستادوزنان مصررادعوت کردهریکی راجای معلوم کردومیوه وکاردی دست هرکسی دادوبه یوسف گفت به مجلس واردشویوسف وقتی واردشدزنان شگفت زده دستهایشان رابریدندگفتند:بخداقسم این بشرنیست این فرشته ای بزرگواراست زلیخاگفت: این همان کسی است که درباره ی او سرزنشم می کردیدمن ازاو کام خواستم امااوخودرانگه داشت اگرآنچه رابه اودستورمی دهم انجام ندهدقطعازندانی خواهدشدیاازخوارشدگان خواهدگردید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">4.2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">.یوسف وزندان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">5.2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">.یوسف وتعبیرخواب پادشاه مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">ادامه دارد...<o:p></o:p></span></p> text/html 2020-01-14T03:53:20+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی داستان یوسف ع درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/459 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">داستان یوسف ع درقرآن</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">الگوی کلی داستان حضرت یوسف ع درقرآن با توجه به دیدگاههای مختلف:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">الف)</font> داستان یوسف پیامبرع درقرآن:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">1.یوسف درعدم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">1. 1.قبل ازخلقت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">1. 2.زمان بارگیری کلمه ی یوسف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">1. 3. زمان آشکارشدن کلمه یوسف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">2.کودکی یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">1.2.یوسف درچاه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">2.2.یوسف درخانه ی عزیز مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">3.جوانی یوسف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">1.3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">یوسف پیامبر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">سوره یوسف <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ونیز:ویوسف وموسی وهارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریاویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین . سوره انعام آیه 84<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">2.3.یوسف درخانه ی عزیزمصروعشق زلیخا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">3.3.یوسف وزلیخاوزنان مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">4.3.یوسف وزندان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">5.3.یوسف وتعبیرخواب پادشاه مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">6.3.یوسف عزیزمصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">7.3.یوسف وآمدن برادرانش پیش او ونشناختن او<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">8.3.بیناشدن چشمهای یعقوب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">9.3.آمدن پدرومادروخانواده یوسف به مصر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">4.رحلت یوسف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ولقدجاء کم یوسف من قبل بالبینات فمازلتم فی شک مماجاء کم به حتی اذاهلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولاکذلک یضل الله من هومسرف مرتاب . سوره غافرآیه 34<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وبه یقین یوسف پیش ازاین دلایل آشکاربرای شماآوردوازآنچه برای شمادرتردیدبودیدتاوقتی که ازدنیارفت گفتیدخدابعدازاوهرگزفرستاده ای رابرنخواهدانگیخت این گونه خداهرکه راافراط گرشکاک است بی راه می گذارد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">ب).</font>داستان زوج کلمه برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">1. ازخلقت آدم تاقیامت صغری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">2. ازخلقت آدم تاقیامت کبری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">3.ازخلقت آدم تاکلمه آخر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">4.ازقیامت تاآخرت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">5.آخرت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">شرح داستان یوسف ع&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#ff0000">1</font>. کودکی یوسف <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1. 1</font>.یوسف درچاه <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1. 2</font>.یوسف درخانه ی عزیز مصر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">یوسف به پدرش گفت خواب دیده است که یازده ستاره وخورشیدوماه برایش سجده می کنندپدرش به او می گویدخوابت رابرای برادرانت حکایت نکن زیرابرای تو نیرنگی می اندیشند خداتراانتخاب می کندوتاویل سخنان را به تو یادمی دهدونعمت خودرابرتووخانواده ی یعقوب تمام می کندهمانطورکه ازقبل بر دوپدرت ابراهیم واسحاق تمام کردبرادران یوسف پیش خودمی گفتندیوسف وبرادرش نزدپدرمان ازمادوست داشتنی تراست درحالی که ماگروهی نیرومندهستیم قطعا پدرما درگمراهی آشکاری است یوسف رابکشیدیابه سرزمینی بیندازیدتاتوجه پدرتان معطوف شماگرددوبعدازاومردمی شایسته باشیدفردی ازایشان گفت اورانکشیددرچاه پنهان کنیدتابرخی ازمسافران اورابرگیرندبنابراین پیش پدرخودرفته گفتندای پدرچراتوماراامین یوسف نمی دانیدرحالی که ماخیرخواه اوهستیم فردااورابامابفرست تابگرددوبازی کندومابخوبی&nbsp; نگهبان اوهستیم پدریوسف گفت دوری ازیوسف مراسخت اندوهگین می کندمی ترسم ازاوغافل شویدوگرگ اورابخوردگفتنداگرگرگ اورابخورددرحالی که ماگروهی نیرومندهستیم درآن صورت ماقطعابی مقدارخواهیم بودپس وقتی برادران یوسف اورابردندباهم اتفاق کردندتااینکه یوسف رادرنهانخانه چاه پنهان کنندخدابه یوسف وحی کردآنان را ازعاقبت کاری که کردندمطلع خواهی کرددرحالی که باورنمی کنندشامگاهان برادران یوسف درحالی که می گریستندپیش پدرآمدندآنان پیراهن یوسف رابه خون آغشته کرده گفتندای پدرمارفتیم مسابقه بدهیم ویوسف راپیش کالای خودنهادیم آنگاه گرگ اوراخوردهرچقدرماراست بگوییم توباورنمی کنی یعقوب گفت بلکه نفس شماامری رابرای شماآراست پس صبرمی کنم صبری زیباوخدابرآنچه توصیف می کنیدیاری کننده است کاروانی آمدآب آورخودرافرستادنددلوخودرادرچاه انداخت گفت:مژده این یک پسراست اوراچون کالایی پنهان داشتندوبعداورابه بهای اندک فروختنددرحالی که به این معامله رغبتی نداشتندعزیزمصراین پسرراخریدبرای همسرش وبه او گفت اوراگرامی دارشایدبه حال ماسودی داشته باشدیااورابه فرزندی قبول کنیم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">ادامه دارد...&nbsp;</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-01-08T14:49:43+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی پایان داستان ذوالقرنین درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/458 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;"><font color="#ff0000">شرح قسمت دیگری ازداستان ذوالقرنین درقرآن</font>:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">&nbsp;وحرام علی قریه اهلکناهاانهم لایرجعون . حتی اذافتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعدالحق فاذاهی شاخصه ابصارالذین کفروایاویلناقدکنافی غفله فی هذابل کناظالمین انکم ظالمین .انکم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لهاواردون . سوره انبیاآیه 96<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وحرام علی قریه اهلکناهاانهم لایرجعون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">آیه فوق اشاره داردبه اینکه :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.قلم قبلی (قریه)راهرگزنمی توان دوباره تجدیدکرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.افرادی که مرده اندرانمی توان هرگزبرگرداند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">نکته</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">: آیه بعدزمان برگرداندن قلم وزنده شدن مردگان رابیان می دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حتی اذافتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر« هم » برمی گرددبه یاجوج وماجوج<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حتی اذافتحت یاجوج وماجوج یعنی زمانی که کتاب یاجوج وماجوج گشوده می شودو کلمه مشرکان بازشده وقابل نفوذمی گردددرست وقت قیامت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">واقترب الوعدالحق فاذاهی شاخصه ابصارالذین کفروایاویلناقدکنافی غفله هذابل کناظالمین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">واقترب الوعدالحق : نزدیک قیامت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر «هی » برمی گرددبه ابصار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">انکم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لهاواردون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">شماوهرآنچه می پرستیدازغیرخداهیزم جهنم است یعنی خودشان وکلماتشان برآنهاآتش می ریزندیاخودشان ازخودشان می پرسند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">نتیجه</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"> : داستان ذوالقرنین شرح اجمالی کلمات خداست قرآن گاهی اززبان خداوگاهی اززبان ذوالقرنین به شرح آن می پردازدذوالقرنین اسم پیامبریاشخص خاصی نیست اسم برساخته ی خداست که می تواندشامل هرپیامبریاولیی شوددرحقیقت این اسم ممثل اولیای خداست دراینجاذوالقرنین جانشین ومامورخداست درزمین ومقام خدایی دارد:<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">ذوالقرنین درلغت به معنای صاحب دوقرن (دوصدسال )ودوشاخ است صاحب دوقرن یادوصدسال یعنی صاحب دوعالم یادنیاوآخرت. قرآن به یک کلمه که صدتاست عام یاسال می گویدپس دوقرن می شوددوکلمه یعنی کلمه ی آخرت وکلمه ی دنیا.ما می توانیم دنیا رایک کلمه بگیریم یایک قرآن تمام که معادل صدتاست یعنی مقداری که خدابه جهان نورمی دهدوقتی کلمه ی دنیاپاک شودد همان کلمه ی اول می شودکه صدتاست وکلمه ی آخرت است یعنی یک قرآن کامل پس صاحب دوقرن یعنی صاحب یک قرآن یاصاحب دنیا وآخرت که خدا وجانشینانش که پیامبرانندمی باشندهمانطورکه ذوالقرنین دراین داستان اسم فردخاصی نیست یاجوج وماجوج برافرادخاصی اطلاق نمی شود بلکه برمشرکان ازاول تاریخ تاآخرت اشاره داردسدی که ذوالقرنین می سازدسدمعمولی که مصداق خارجی داشته باشدنیست بلکه همانطورکه توضیح داده شدمانعی است برای ورودمشرکان به زوج کلمه ی برترقرینه ی آن علت ساختن سدکه جلوگیری کردن از فسادمشرکان است درزمین &nbsp;. ازاین داستان قرآن قصه هابرساختندکه ذوالقرنین همان کوروش است این فرض درصورتی درست است که کوروش ازمعصومین باشدصرف بیان تاریخ که کوروش انسانی خیرخواه وطرفدارآبادانی سرزمینهابوده وسددرست کرده نمی توانداین ادعارااثبات نمایدنص صریح قرآن دراین آیه ذوالقرنین راازمعصومین یااولیای خدامی داند. قرآن دراین داستان کلمات خدارابه تصویرمی کشد :<span style="color:red">1</span>.کلمه ی مشرکان ومشرکان ؛کلمه ای که درچشمه ی گل آلودفرومی رودودرکنارآن یادرآن قومی زندگی می کنندگمراه <span style="color:red">2</span> .کلمه ای که ازمشرق برمردمی طلوع می کندپاک وبی عیب است وآنان بی پرده وپوشش خدارامی بیننددرمیان این دوکوه یاکلمه مردمی زندگی می کنندکه با ظلم وفسادمخالفنداماچون مشرکان می تواننددرآنهانفوذکنندگاهی شناختهای آنهابه کفرپوشیده می شودذوالقرنین سدی &nbsp;برای آنهامی سازد تانتوانندمشرکان با کلمات خودآنهارابه گمراهی ببرندودرصورت ورودونفوذآنهاکلماتشان بسوزداین سدهمان کلمات اولیای خداست که باقانونهای الهی کارمی کند</span><div><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 21.3333px;"><br></span></font> <div><font face="Times New Roman, serif" color="#ff0000"><span style="font-size: 21.3333px;">پایان داستان ذوالقرنین درقرآن</span></font></div><div><font face="Times New Roman, serif" color="#ff0000"><span style="font-size: 21.3333px;">ادامه دارد...</span></font></div><div><font face="Times New Roman, serif" color="#ff0000"><span style="font-size: 21.3333px;">داستان یوسف ع درقرآن</span></font></div></div> text/html 2020-01-05T12:23:19+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی ادامه شرح داستان ذوالقرنین درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/457 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">بحمدالله مدتی است هوای تهران آلوده نیست دیشب باران وتگرگ تندی بارید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">...چه آرامشی است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">درملافه ی سپیدزمستان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">وخواب بلنددرخت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">تاسپیده ی شکوفه ی سیب... ازشعر«چهارفصل» استاد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA">ببینیم فلزات رادرقرآن : </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">&nbsp;حدید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ولقدآتیناداودمنافضلایاجبال او بی معه والطیروالناله الحدیدان اعمل سابغات وقدرفی السردواعملواصالحاانی بماتعملون بصیر. سوره سبا آیه 10<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وبه راستی داوودراازجانب خویش مزیتی عطا کردیم ای کوههابااوهم صداشویدوای پرندگان وآهن رابرای اونرم گردانیدیم زره های فراخ بسازوحلقه هارادرست اندازه گیری کن وکارشایسته کنیدزیرامن به آنچه انجام می دهیدبینایم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حدیداستعاره ازفرشته های زوج کلمه برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">والناله الحدید :برای داوودآهن رانرم کردیم یعنی براحتی می توانددرزوج کلمه برترنفوذنماید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقالوااء ذاکناعظاماورفاتااء نا لمبعوثون خلقاجدیداقل کونواحجاره اوحدیدااوخلقاممایکبرفی صدورکم فسیقولون من یعیدناقل الذی فطرکم اول مره فسینغضون الیک روسهم ویقولون متی هوقل عسی ان یکون قریبا. سوره اسراء آیه 49 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وگفتندآیاوقتی استخوان وخاک شدیم به آفرینشی جدیدبرانگیخته می شویم بگوسنگ باشیدیاآهن یاآفریده ای ازآنچه درخاطرشمابزرگ می نمایدپس خواهندگفت چه کسی مارابازمی گرداندبگوهمان کس که نخستین بارشماراپدیدآوردسرهای خودرابه طرف توتکان می دهندومی گویندآن کی خواهدبگوشایدکه نزدیک باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حجاره استعاره ازنقش قلم مشرکان درزوج کلمه ی برتر <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حدیداستعاره ازنقش قلم اولیای خدادرزوج کلمه برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">لقدارسلنارسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلناالحدیدفیه باس شدیدومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز. سوره حدیدآیه 25<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">به راستی پیامبران خودرابادلایل روشن روانه کردیم وباآنهاکتاب وترازورافرودآوردیم تامردم به انصاف برخیزندوآهن راکه درآن برای مردم خطری سخت وسودهایی است پدیدآوردیم تاخدامعلوم بداردچه کسی درنهان اووپیامبرانش رایاری می کندآری خدانیرومندشکست ناپذیراست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">رسلنا: کلمه برتروفرشته های آن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">کتاب : نقش قلم اولیای خدا، فرشته های کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">میزان :چیده شدن درست فرشته هادرنقش قلم اولیای خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حدید:قوانین وحدودالهی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حدیداستعاره ازنقش قلم اولیای خدادرزوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">نحاس <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">یامعشرالجن والانس ان استطعتم ان تنفذوامن اقطارالسموات والارض فانفذوالاتنفذون الابسلطان فبای آلاء ربکماتکذبان یرسل علیکماشواظ من نارونحاس فلاتنتصران فبای آلاء ربکماتکذبان .فاذاانشقت السماء فکانت ورده کالدهان فبای آلاء ربکماتکذبان. سوره الرحمن آیه 35 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">شواظ:&nbsp; شعله ی آتش بی دودیادودآتش ، حرارت آتش ، گرمی آفتاب ، دشنام ،&nbsp; بانگ وفریاد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">شواظ استعاره ازشناختهای درست درزوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">نِحاس ، نَحاس ، نُحاس : مس ، آتش ودودبی شعله ، آنچه بیفتدازآهن وروی وقت کوفتن سرشت واصل هرچیزی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">نحاس استعاره ازپرسشی که براثرقلم کفاردراهل یاشجره طیبه بوجودمی آیدوباعث سوختن کلمات کفاروپاک شدن آن می شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">قِطر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">واسلناعین القطرومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه ومن یزغ منهم عن امرنانذفه من عذاب السعیر. سوره سباآیه 12<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ومعدن مس رابرای اوروان کردیم وبرخی ازجن به فرمان پروردگارشان پیش اوکارمی کردندوهرکس ازآنهاازدستورماسربرمیتافت ازعذاب سوزان به او می چشانیدیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قطر: مس گداخته یانوعی مس ، نوعی چادروجامه آن راقطریه خوانند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قطراستعاره ازکلمات مشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ذهب وفضه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">درآینده به آن خواهم پرداخت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حال شرح ادامه ی آیات:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فمااسطاعواان یظهروه ومااستطاعواله نقبا قال هذارحمه من ربی فاذاجاء وعدربی جعله دکاء وکان وعدربی حقا وترکنابعضهم یومئذیموج فی بعض ونفخ فی الصورفجمعناهم جمعا وعرضناجهنم یومئذللکافرین عرضاالذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوالایستطیعون سمعا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«ه » دریظهروه برمی گرددبه سدی که ذوالقرنین توسط قوم بین دوکوه ساخت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">نکته</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"> : بواقع سدی ساخته نشد بلکه ذوالقرنین حریم امنی باقانونهای الهی برای قوم بین دو سددرست کردتااگرمشرکان بخواهندواردزوج کلمه ی برترشوندکلمه ی آنهابسوزدوبریزدآهن ومس گداخته به این موضوع اشاره دارد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قال هذارحمه من ربی فاذاجاء وعدربی جعله دکاء وکان وعدربی حقا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">هذامن رحمه من ربی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">چرااین سدرحمت پروردگاراست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">زیرایاجوج وماجوج براحتی نمی توانندبین دوسدبیایندازطرفی هشداری برای آنان است که بارعایت قانونهای الهی کلمه ی آنهانریزد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وترکنابعضهم یومئذیموج فی بعض ونفخ فی الصورفجمعناهم جمعا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«هم » دربعضهم برمی گردد به کلمات کفار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">&nbsp;برخی ازکتاب که کلمات مشرکان است موج بزننددربرخی که کلمات اولیای خداست وزوج کلمه برتراست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«هم » درجمعنابرمی گرددبه کلمات کفار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وعرضناجهنم یومئذللکافرین عرضاالذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وکانوالایستطیعون سمعا <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">جهنم همان یرسل شواظ ونحاس می باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر« هم » دراعینهم برمی گردد به کافرین </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">ادامه دارد...</span></p> text/html 2019-12-31T15:25:35+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی تولدحضرت زینب س - شرح داستان ذوالقرنین درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/456 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">تولد</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">حضرت زینب س براولیای زنده وغایب ع </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ومومنان مبارک</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:red;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">شرح داستان ذوالقرنین درقرآن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ویسئلونک عن ذی القرنین قل ساتلواعلیکم منه ذکرا.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فاعل یسئلون شجره ی طیبه است ادامه ی آیه آن راتاکیدوتبیین می نماید (قل ساتلواعلیکم منه ذکرا) زیراقرآن براین شجره تلاوت می شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«ک» دریسئلونک برمی گردد به :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">پیامبر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">کلمه ی پیامبر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">&nbsp;انامکناله فی الارض وآتیناه من کل شی سببا فاتبع سببا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">تمکن دادن : صاحب قدرت ونیروکردن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«نا» درمکنابرمی گردد به خدای یگانه وفرشته های کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر« ه » درله برمی گردد به ذوالقرنین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">خدادرقرآن ارض رازوج کلمه ی برترمیداند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فی الارض : درزوج کلمه ی برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وآتیناه من کل شی سببا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">سبب : راه ، سبب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">من کل شی سببا: برای هرکلمه ای( شی ) راهی وسببی قراردادیم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">کلمه ی برتردارای راههای گوناگون است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.شعر«بلاغت » استاد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">گیسوان مرسل تو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">بلاغت بلندبادرا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">تحریرمی کند... <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.سوره ذاریات آیه 7<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فاتبع سببا:پس تبعیت کردراه را<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">دراینجا راه یاسبب راه درستی است که خدابرای هرکلمه ای قرارداده است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حتی اذابلغ مغرب الشمس وجدهاتغرب فی عین حمئه ووجدعندهاقوماقلنایاذاالقرنین اماان تعذب واماان تتخذفیهم حسنا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">مغرب شمس : مغرب کلمه ی برتریاجایگاه کفار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر« ها » دروجدها برمی گردد به شمس <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">عین حمئه(چشمه ی گل آلود) استعاره از گمراه بودن کلمه ی کفاراست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«ها» درعندهابرمی گردد به عین وشمس <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قلنا: گوینده خداوفرشته های کلمه برترند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«هم » درفیهم برمی گرددبه «وجدعندهاقوم» یعنی قوم کنارچشمه ی گل آلود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">&nbsp;قال امامن ظلم فسوف نعذبه ثم یردالی ربه فیعذبه عذابانکراوامامن آمن وعمل صالحافله جزاء الحسنی وسنقول له من امرنایسرا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قال : ذوالقرنین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فاعل نعذبه &nbsp;خدابافرشته هایش یاکلمه ی برترمی باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ثم اتبع سببا: سپس راهی را دنبال کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حتی اذابلغ مطلع الشمس وجدهاتطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونهاستراکذلک <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«ها» دروجدها برمی گردد به شمس <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«هم » درلهم برمی گردد به قوم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«ها» دردونهابرمی گرددبه شمس<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وجدهاتطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونهاسترا: خدارابی پرده وپوشش می دیدند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقداحطنابمالدیه خبرا ثم اتبع سببا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">خدابرتمام خبرهای ذوالقرنین احاطه داشت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فاعل احطناخدای یگانه با فرشته های کلمه ی برتراست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«ه » درلدیه برمی گرددبه ذوالقرنین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ثم اتبع سببا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">درابتداآمده است خدابرای ذوالقرنین ازهرکلمه ای راهی قرارداده است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">آیه «کذلک وقداحطنابمالدیه خبرا» مواردزیررامتذکرمی شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.کلمه ی کذلک آیات قبل راازبعدجدا می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"> .خدابی سبب یاراه به تمام خبرهای کلمات احاطه داردامااولیای خدابواسطه کلمه ی برتر؛ آیه ثم اتبع سببا این معنارامی رساند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">3</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.آیات بعدبه این معنااشاره داردکه ذوالقرنین یااولیای خدابواسطه ی شجره طیبه یازوج کلمه ی برتر(قوم بین دوسد) خبرها را دریافت می کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حتی اذابلغ بین السدین وجدمن دونهماقومالایکادون یفقهمون قولا قالوایاذاالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجاعلی ان تجعل بینناوبینهم سدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">سدین: دوکوه ، کوه مردم مغرب وکوه مردم مشرق <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«هما» درضمیردونهمابرمی گرددبه سدین یادوقوم : مردم مغرب شمس ومردم مشرق شمس <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">یاجوج وماجوج : مشرکان وشجره ی آنها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">سد: حائل ، دیوار ، حصار، قوانین الهی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر« هم » دربینهم برمی گرددبه یاجوج وماجوج <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">آیات فوق به مواردزیراشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">1</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.آیه لایکادون یفقهون قولااین معنارامی رساندکه دراصل مردم بین دوسداهل تفقه هستنداماتجاوزیاجوج وماجوج به حریم آنهاترس ازعدم تفقه رادرآنهانشان می دهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red; mso-bidi-language:FA">2</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">.موضوع شکایت قوم بین دوسدازیاجوج وماجوج (مفسدفی الارض بودن آنها) مشخص می کندکه مردم بین دوسدکافرنیستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قال مامکنی فیه ربی خیرفاعینونی بقوه اجعل بینکم وبینهم ردما<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قال : ذوالقرنین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ردم :حصارقوی ،بستن رخنه ،آنچه باقیمانده درظرف خرما<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">سد:حصار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیرکم دربینکم برمی گرددبه قوم غیرکافروضمیرهم دربینهم برمی گرددبه یاجوج وماجوج <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">نکته : قوم بین دوسدازذوالقرنین می خواهندسدی بین آنهاویاجوج وماجوج ایجادنمایداماذوالقرنین می گویدبین شما«ردم» ایجادمی کنم یعنی حصاری قوی این مطلب بیانگراین است که ذوالقرنین ازنظردرجه تفقه وآگاهی ازقوم بین دوسدبالاتراست&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">آتونی زبرالحدیدحتی اذاساوی بین الصدفین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">آتونی : شماغیرکفار(قوم بین دوسد)به من بدهید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">زبرالحدید:قطعات آهن استعاره ازاسم ، شناخت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">ساوی : برابر، مساوی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">صدفین :کوه دوقلو ، زوج<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">هراسم شجره طیبه&nbsp; 10اسم شجره خبیثه رانورمی دهدمساوی شدن بین دوکوه یعنی آنقدراسم دراین طرف باشدتاباطرف دیگربرابرشودزیرارخنه یاشکاف درشجره خبیثه بارآتش رادرآنان برمی انگیزاندوزمینه ای می شودتادرزوج کلمه برترنفوذکرده برآنهاآتش بارکنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">قال انفخواحتی اذا جعله ناراقال آتونی افرغ علیه قطرا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">قال: ذوالقرنین&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">انفخوا: شماغیرکفاریاشجره طیبه بدمیدیعنی شناخت بگیرید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">ضمیر«ه» درجعله برمی گرددبه زبرالحدید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">قال آتونی افرغ علیه قطرا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">قال : ذوالقرنین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">آتونی : شمامردم بین دوسدبدهیدمرا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">افرغ :بریزم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ضمیر«ه » درعلیه برمی گرددبه زبرالحدید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">قطر: مس گداخته ، بارآتش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">آتونی افرغ علیه قطرا:مس گداخته برروی آن بریزم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">فعل آتونی (بدهیدمرا)وافرغ (بریزم)همکاری ذوالقرنین وقوم بین دوسدرابرای ساختن حصارمحکم می رساند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">مس گداخته بارآتشی است که بانقش قلم مشرکان برروی زوج کلمه برتربارمی شوداین باربواسطه نقش قلم اولیای خدابه شکل سوال بازمی شودباجوابی که اولیای خدابرای آن قرارمی دهندبارآنهاریخته می شوددرنتیجه مکرشان به خودشان برمی گردد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:red;mso-bidi-language:FA">ببینیم درفلزات رادرقرآن : <o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">ادامه دارد...</span> text/html 2019-12-28T02:24:41+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی شرح داستان ذوالقرنین درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/455 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">یکی ازمعجزه های قرآن زیباسخن گفتن آن است اگربخوبی درآیات قرآن تفکرکنیم</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">می بینیم بسیارروشن ، لطیف وسنجیده سخن گفته است حتی وقتی روی سخنش باکفاراست نخواسته این زیبایی رابه هم بزنددرعین اتقان وحقیقت گویی زیباباآنان سخن می گوید .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">سخن نیکوروزی انسان رازیادمی کندبرخلاف سخن زشت که روزی رامی برد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقل لعبادی یقولواالتی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوامبینا. سوره اسراء آیه52<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وبه بندگانم بگو نیکوسخن بگوییدکه شیطان میانشان رابهم می زندزیراشیطان همواره برای انسان دشمنی آشکاراست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">دیشب مثل دل من آسمان تاصبح باریدوصبح باهوایی پاک درطلوع خورشیددرخشید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">شرح آیات داستان ذوالقرنین:</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 21.3333px;">باعرض معذرت شرح راپاک کردم زیرانمیدانم چراقلم بهم ریخته وتمام نوشته هانامفهوم شده باآبدیت بعدی درست شده برمی گردم&nbsp;</span></font></p> text/html 2019-12-22T12:37:07+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی ادامه داستان ذوالقرنین درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/454 <div><br></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">تولدعیسی مسیح ع برمومنان مبارک&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">****</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">تحریم</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">والله بی کفایتی دست اندرکاران کاررابجایی رسانده تحریم رابهانه ای قرارداده اندهربلایی سرمردم بی گناه بیایدپنجره راکه بازمی کنی خورشیدوآسمان پردودوغباربوی گندتعفن اضافه برآن فضای تهران راپرکرده مگرخدامددی کندوگرنه ماکسی رانمی شناسیم که به مردم بی گناه کمک کند</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">____________________</font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِی الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height: 200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200;mso-bidi-language:FA">۸۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">و از تو در باره ذوالقرنین مى ‏پرسند بگو به زودى چیزى از او براى شما خواهم خواند (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۸۳)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200;mso-bidi-language:FA">۸۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">ما در زمین به او امكاناتى دادیم و از هر چیزى وسیله‏ اى بدو بخشیدیم (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۸۴)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">فَأَتْبَعَ سَبَبًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۸۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">تا راهى را دنبال كرد (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۸۵)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْنًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۸۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">تا آنگاه كه به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد كه [خورشید] در چشمه‏ اى گل‏آلود و سیاه غروب مى ‏كند و نزدیك آن طایفه‏ اى را یافت فرمودیم اى ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب مى ‏كنى یا در میانشان [روش] نیكویى پیش مى‏ گیرى (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۸۶)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۸۷</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">گفت اما هر كه ستم ورزد عذابش خواهیم كرد سپس به سوى پروردگارش بازگردانیده مى ‏شود آنگاه او را عذابى سخت‏ خواهد كرد (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۸۷)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْرًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۸۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">و اما هر كه ایمان آورد و كار شایسته كند پاداشى [هر چه] نیكوتر خواهد داشت و به فرمان خود او را به كارى آسان واخواهیم داشت (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۸۸)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۸۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">سپس راهى [دیگر] را دنبال كرد (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۸۹)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">تا آنگاه كه به جایگاه برآمدن خورشید رسید [خورشید] را [چنین] یافت كه بر قومى طلوع میکرد كه براى ایشان در برابر آن پوششى قرار نداده بودیم (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۰)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبْرًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">این چنین [مى ‏رفت] و قطعا به خبرى كه پیش او بود احاطه داشتیم (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۱)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">باز راهى را دنبال نمود (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۲)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۳</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">تا وقتى به میان دو سد رسید در برابر آن دو [سد] طایفه‏ اى را یافت كه نمى‏ توانستند هیچ زبانى را بفهمند (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۳)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدًّا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">گفتند اى ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد مى كنند آیا [ممكن است] مالى در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدى قرار دهى (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۴)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">قَالَ مَا مَكَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْمًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۵</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">گفت آنچه پروردگارم به من در آن تمكن داده [از كمك مالى شما] بهتر است مرا با نیرویى [انسانى] یارى كنید [تا] میان شما و آنها سدى استوار قرار دهم (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۵)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۶</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">براى من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه كه میان دو كوه برابر شد گفت بدمید تا وقتى كه آن [قطعات] را آتش گردانید گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روى آن بریزم (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۶)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۷</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>[در نتیجه اقوام وحشى] نتوانستند از آن [مانع] بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۷)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">گفت این رحمتى از جانب پروردگار من است و[لى] چون وعده پروردگارم فرا رسد آن [سد] را درهم كوبد و وعده پروردگارم حق است (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۸)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۹۹</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">و در آن روز آنان را رها مى ‏كنیم تا موج‏آسا بعضى با برخى درآمیزند و [همین كه] در صور دمیده شود همه آنها را گرد خواهیم آورد (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۹۹)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِینَ عَرْضًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">و آن روز جهنم را آشكارا به كافران بنماییم (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۱۰۰)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:3.75pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;">الَّذِینَ كَانَتْ أَعْیُنُهُمْ فِی غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِی وَكَانُوا لَا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعًا&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴿</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#176200;mso-bidi-language:FA">۱۰۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#176200">﴾</span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 200%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:200%; vertical-align:top"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>[به] همان كسانى كه چشمان [بصیرت]شان از یاد من در پرده بود و توانایى شنیدن [حق] نداشتند (</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;">۱۰۱)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></div> text/html 2019-12-18T03:26:43+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی داستان ذوالقرنین درقرآن http://goleparande94.mihanblog.com/post/453 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">سه سال پیش بودکه دیدم بالباس آبی بلندت باکتاب قطوری دردست پشت درایستاده ای و پدرم غمگین جلوی درنشسته .ای پدرامت پس توکی می آیی من و پدرم منتظریم <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA">درموردشب اسطوره ای یلداسخن بسیاراست امابگذاربگویم یلدا برگرفته ازچه زبانی است ؟ کافی است سوره ی توحیدرابیادآوری «لم یلدولم یولد» گفته شد اصل همه ی زبانها&nbsp; عربی فصیح می باشدوقتی اولیای خدا به این زبان قلم می زنندباتوجه به هرفرددرهرجاکه باشدبه زبان خودفردترجمه می شودومردم ازآنهاسخنهامی سازند</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">داستان ذوالقرنین درقرآن<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">دراین داستان راوی خداونداست وذوالقرنین در نقش ولی خداظاهرمی شود خدادراین داستان نقش اولیای خودرادراجرای قوانین خود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">بیان می داردببینیم این داستان رادرقرآن :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">خدابه پیامبریاحضرت محمدص به کلمه ی خودمی گوید:ازتو درباره ی ذوالقرنین می پرسندبگوبزودی داستان آن را برای شما می گویم :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">مابه ذوالقرنین درزمین تمکن (نیرو وقدرت)دادیم وازهرچیزی راهی وسببی برای او قراردادیم پس تبعیت کردآن راه یاسبب راتااینکه رسیدبه مغرب خورشیدودیدکه خورشیددرچشمه ای گل آلودغروب می کندودرنزدآن مردمی رایافت به او گفتیم ای ذوالقرنین تو آنهاراعذاب می کنی یادرایشان راه نیکویی پیش می گیری <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">گفت هرکس که ظلم کنداوراعذاب می کنیم وهرکه ایمان آورد وعمل شایسته ای انجام دهدبه فرمان خودکاراوراآسان می کنیم سپس پیروی کردراهی یاسببی رابرای آن <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">تااینکه به محل طلوع خورشید رسیدخورشیدرادیدطلوع می کندبر قومی که قرارندادیم برای آنهاپوششی ازغیرخورشید</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">(خدارابی پرده می دیدند)</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">همچنین <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقطعا به خبری که پیش او بوداحاطه داشتیم سپس پیروی کرد راهی یاسببی راتااینکه رسیدبین دوکوه ازغیرآن دوگروه ، قومی را یافت که دراموربخوبی نمی توانستندتفقه نمایندیادارای فکربلندوعمیق باشندگفتند: ای ذوالقرنین بدرستیکه یاجوج وماجوج&nbsp; درزمین فسادبپامی کنندپس آیاقراربدهیم برای تو مالی تابین ماوآنهاسدی قراربدهی ؟گفت : آنچه پروردگارم درآن برای من تمکن داده بهتراست پس مرابانیرویی یاری کنیدتامیان شماوآنهاسدی استوارقراردهم برای من قطعاتی ازآهن بیاوریدتاجاییکه بین دوکوه برابرشودگفت بدمیددرآن تاوقتی که آن را آتش گردانیدگفت مس گداخته برایم بیاوریدتاروی آن بریزم پس نتوانستندیاجوج وماجوج ازآن بالاروندیادرآن نقب بزنندذوالقرنین گفت این ازرحمت پروردگارم می باشدچون وعده ی او بیایدآن رادرهم می کوبدووعده ی پروردگارم حق است ورهامی کنیم درآن روزموج بزنندبعضی ازکلمات (کلمات مشرکان) دربعضی (زوج کلمه برتر) وعرضه می کنیم جهنم رابرکافران . حرام است شهری که مردمش راهلاک کردیم زنده کنیم مگرزمان قیامت همان روزی که کتاب مشرکان گشوده می شودویاجوج وماجوج ازهربلندی ای می تازنددرآن روزوعده ی حق نزدیک است وناگهان دیده ی آنان که کفرورزیده اندخیره می شودومی گویندای وای برماکه ازاین روزدرغفلت بودیم بلکه ماستمگربودیم. درآن روزآنهابابتهایشان هیزم دوزخند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">داستان ذوالقرنین درسوره های کهف آیه </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">83به بعد وانبیاآیه </span><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">96به بعد آمده است موقع آبدیت آیات راآوردم قلم به هم ریخت حذف کردم درآبدیت بعدی می آورم</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="color: red; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">....ادامه دارد</span></p> text/html 2019-12-15T10:03:58+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی پایان شرح داستان طالوت ع http://goleparande94.mihanblog.com/post/451 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p>زندان یعنی بودن درجایی که زبانت رانفهمندچه سخت است این تنهایی&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 21.3333px;">دارد یلدانزدیک می شودیلدابهانه ای است برای دورهم جمع شدن ومحبت ومهربانی واما ماه پربرکت دی نزدیک است تولد<font color="#009900">مسیح ع</font> می آید وتولدحضرت <font color="#009900">زینب س</font>. بگذاراعتراف کنم هرگاه تمام درها به رویم بسته می شودمی گویم <font color="#009900">یامسیح ع</font> .به معجزه ی نامت ای پیامبرمارادریاب&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p><font color="#ff0000">پایان شرح داستان طالوت ع</font>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فلمافصل طالوت بالجنودقال ان الله مبتلیکم بنهرفمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الامن اغترف غرفه بیده فشربوامنه الاقلیلا منهم فلماجاوزه هووالذین آمنوامعه قالوالاطاقه لناالیوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انهم ملاقواالله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین ولمابرزوالجالوت وجنوده قالواربناافرغ علیناصبراوثبت اقدامناوانصرناعلی القوم الکافرین .بقره 249<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فلمافصل طالوت بالجنودقال ان الله مبتلیکم بنهرفمن شرب منه فلیس منی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فصل :جداشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فلمافصل طالوت بالجنود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">جنود: لشکرازآدمیان ، سپاهی ازفرشته ها <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه فوق به این نکات اشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">. طالوت قلم زدوفرشته های خودرابه نظام فرستادوباقلم خودجنگ راتدبیرکردولشکریان خودرابه سوی هدف تعیین شده گسیل داد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">. طالوت لشکرخودراکه ازآدمیان بودندحرکت دادزیرااوحکمران آشکارنیزبود <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قال ان الله مبتلیکم بنهرفمن شرب منه فلیس منی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نهر:استعاره ازنقش قلم کفار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه فوق به نکات ذیل اشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">جنگ پیش روی قوم بنی اسرائیل درحقیقت امتحانی بودبرای آن قوم ازجهت ایمان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">. میزان امتحان </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">، </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">طالوت پیامبربودوسخنان او<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="color:red">3</span>. موردامتحان نوشیدن ازآبی بودکه ازجویی روان بود.درحقیقت آن جوی ویاآن آب همان حاصل قلم کفاراست که طالوت مردم راازآن نهی می کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">4</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">.درحقیقت امتحانی بودبرای کفارکه کلمات خودرادرراه شرک وکفربکارنبرند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ومن لم یطعمه فانه منی الامن اغترف غرفه بیده فشربوامنه الاقلیلامنهم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«ه » دریطعمه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ومنه برمی گردد به نهر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم » درمنهم برمی گردد به ملاء یاقوم بنی اسرائیل <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیات فوق این مواردرامتذکرمی شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">.بسیاری ازقوم بنی اسرائیل ازآن آب نوشیدندآنهاافراددست چپی یاشجره خبیثه هستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">.فقط تعدادکمی ازآن آب <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ننوشیدندکه خودبردودسته اند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">1.2</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">.اولیای خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">عده ای که ازقلم مشرکان اطاعت نکردنداولیای خدابودندزیراآنهااصلا ازاین نظام تغذیه نمی کنندوتعداشان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خیلی کم بود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;color:red">2.2</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">.افرادشجره طیبه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">افرادشجره طیبه ازکفارتبعیت نکردند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">منظورآیه از: الامن اغترف غرفه بیده چیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">غُرفه : یک مشت آّب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">طالوت پیامبرملاک دینداری رااطاعت نکردن ازقلم مشرکان ومشرکان قرارداده است امابرای اینکه مردم مومن اودچارسختی نشوندگفته است دروقت اضطراریاناچاری اشکال نداردکمی ازآنان اطاعت کنید- ازآن نهریک مشت آب بخورید-<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فلماجاوزه هو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«ه » درجاوزه برمی گرددبه «نهر» یاهمان قلم مشرکان وضمیرفاعلی «هو» برمی گرددبه طالوت یاکلمه برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فلماجاوزه هو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">یعنی طالوت ازآب نهرگذشت یاصرف نظرکردیانخوردآن را<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فلماجاوزه هووالذین آمنوامعه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">جاوزه هووالذین آمنوامعه اشاره دارد به کسانی که ازآب نهرنخوردند جاوزه یعنی گذشتنداز«نهر » یاعبورکردند از«نهر» یاصرف نظرکردندازآن چه کسانی ؟همان دودسته ای بودندکه ازآن آب نخوردنددراینجا طالوت (هو)هم خودداخل دسته ای می شودکه از«نهر» نخورد(والذین آمنوامعه )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">والذین آمنوامعه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قالوالاطاقه لناالیوم بجالوت وجنوده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">دراینجاآمنواتنهابرافرادشجره طیبه دلالت داردزیرااینهابودندکه ازنهر گذشتندیاآب نهرراننوشیدند .اینهابادیدن لشکرجالوت ابتدا ترسیدندگفتندکه ای طالوت ماچگونه دربرابراین لشکرایستادگی کنیم ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قال الذین یظنون انهم ملاقواالله کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فعل «یظنون » مارابه این نکته رهنمون می کندکه گویندگان اولیای خدانیستندزیراایمان اولیای خداصدرصدویقینی است بلکه شجره طیبه هستندکه ایمانی </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">گمانی</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">دارندچون بواسطه قلم مشرکان گاهی ایمانشان کم می شودآیه ی قبل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همین کم شدن ایمان رادرآنهانشان می دهداین افرادرحقیقت همان افراد هستند که وقتی سپاه بیشمارجالوت رامی بیننددرابتدامی ترسندولی چون به خدااعتقاددارندپیروزی سپاه اندک خودرابرسپاه بیشمارکافران باورداشته ودرراه خداصبرمی کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : می تواندفاعل آمنوا، قالوا وقال الذین ...فرشته های اولیای خداباشندچون دراصل آنهایندکه ایمان وشناخت درآنهامی ریزند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ولمابرزوالجالوت وجنوده قالواربناافرغ علیناصبراوثبت اقدامناوانصرناعلی القوم الکافرین .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">دراینجا نیزفاعل قالواربناافرغ علینا...همان لشکریان یااهل اولیای خداهستنداعم ازفرشته ها وانسانها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فهزموهم باذن الله وقتل داودجالوت وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ولکن الله ذوفضل علی العالمین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فهزموهم باذن الله <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم » درفهزموهم برمی گردد به لشکرجالوت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وقتل داودجالوت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">دراینجا طرف سخن ازطالوت پیامبربه داوودپیامبرتغییرکرد.جنگ طالوت ودیگراولیای خداازجمله داوود وشجره طیبه بالشکریان جالوت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بودوجالوت بواسطه داوودع کشته شد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وآتاه الله الملک والحکمه وعلمه ممایشاء<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">خدابه داوودع ملک یعنی فرمانروایی وحکمت وعلم داده است . تغییرخطاب قرآن ازطالوت پیامبرکه دارای فرمانروایی آشکاربودبه داوودپیامبرکه فرمانروای پنهان است بخاطراین است که خدامی خواهدبگویددراصل پیامبرانندکه حاکم برجهانند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قرآن به این دلیل جنگ درراه خداوکشتن بعضی ازافرادراتوسط بعضی دیگرمقررکرده تاجهان فاسدنشود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ولکن الله ذوفضل علی العالمین .تلک آیات الله نتلوهاعلیک بالحق وانک لمن المرسلین.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیرفاعلی واواودرنتلوها برمی گردد به کلمه ی برتر-فرشته ها وخدای یگانه -، پیامبران<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نتلوها:ضمیر«ها» برمی گردد به آیات<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«ک» درعلیک برمی گردد به :پیامبروکلمه ی پیامبر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">خداکلمه خودرا برتر دانسته برهمه ی کلمات <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وآیات خودراحقیقت می داندوپیامبررارسول خود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">داستان ذوالقرنین درقرآن</font></span></p>