طارق میوه ، میوۀ توست ، باغ ، باغ توست ، جاری است چشمه هایت اگر تشنه می شوم آب را از سرچشمه گل می کنند و اگر هوس میوه های بهشتی دلم را پر می دهد قد من به ارتفاع آسمان آبی تو نمی رسد کاش این سد بشکند و آن دست چیده شود تا در باغت دوری بزنم و ذوقی بچینم به قد ابد به خاطر این منتظرم و مشتاق شکستن سد یعنی رسیدن قیام وقیامت http://goleparande94.mihanblog.com 2018-09-17T22:14:28+01:00 text/html 2018-09-17T17:14:27+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت دهم http://goleparande94.mihanblog.com/post/369 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-size: 21.3333px;"><font face="Times New Roman, serif" color="#ff0000">&nbsp; قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت دهم&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حال یوم الحسره یاقیامت رادرسوره انعام &nbsp;آیه 26ببینیم :</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ولوتری اذوقفواعلی النارفقالوایاویلتنانردولانکذب بایات&nbsp; ربناونکون من المومنین بل بدا لهم ماکانوایخفون من قبل ولوردوالعادوالمانهواعنه وانهم لکاذبون . وقالوا ان هی الاحیاتناالدنیا ومانحن بمبعوثین ولوتری اذوقفواعلی ربهم قال الیس هذابالحق قالوابلی وربناقال فذوقواالعذاب بماکنتم تکفرون .قدخسرالذین کذبوابلقاء الله حتی اذاجائتهم الساعه بغته قالوایاحسرتناعلی مافرطنافیهاوهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم الاساء مایزرون وماالحیوه الدنیاالالعب ولهووللدارالاخره خیرللذین یتقون افلاتعقلون قدنعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لایکذبونک ولکن الظالمین بایات الله یجحدون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وای کاش هنگامی که برآتش عرضه می شوندمی دیدی که می گویندکاش بازگردانده می شدیم وآیات پروردگارمان راتکذیب نمی کردیم وازمؤمنان می شدیم بلکه آنچه راپیش ازاین نهان می داشتندبرای آنان آشکارشده است واگرهم بازگردانده شوندقطعا به آنچه ازآن منع شده بودندبرمی گردندوآنان دروغگویندوگفتندجززندگی دنیای مانیست وبرانگیخته نخواهیم شدواگربنگری هنگامی راکه دربرابرپروردگارشان بازداشته می شوندمی فرمایدآیااین حق نیست می گویندچراسوگندبه پروردگارمان می فرمایدپس به آنکه کفرمی ورزیدیداین عذاب رابچشید.کسانی که لقای الهی رادروغ انگاشتندقطعازیان دیدندتاآنگاه که قیامت بناگاه برآنان دررسدمی گویندای دریغ برما برآنچه درباره ی آن کوتاهی کردیم وآنان بارسنگین گناهانشان رابه دوش می کشندچه بداست باری که می کشندوزندگی دنیاجزبازی وسرگرمی نیست وقطعا سرای بازپسین برای کسانی که پرهیزگاری می کنندبهتراست آیا نمی اندیشید؟ به یقین می دانیم که آنچه می گویندتوراسخت غمگین می کنددرواقع آنان توراتکذیب نمی کنندولی ستمکاران آیات خداراانکارمی کنند&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ولوتری اذوقفواعلی النارفقالوایاویلتنانردولانکذب بایات ربنا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">درآیه :ولوتری اذوقفواعلی النارفعل تری چه کسی یاکسانی راموردخطاب قرارمی دهد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">الف)</font>خدابه پیامبرمی گوید: ای کاش می دیدی مشرکان راوقتی می ایستادندبرآتش یااطلاع پیدامی کردندازآتش <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقف :ایستاد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقف علی الامر: مطلع شدن برچیزی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">نار:دوزخ ، عذاب پرسش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">آیابراستی پیامبر مشرکان رادرآتش نمی بیند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1</font>.پیامبران هم فرشته های آتش را می بینندهم مردم گناهکاررادرآتش می بیننداماخدابا اینگونه بیان خواسته این مطلب را به مامتذکرشودکه پیامبردرداخل آتش نیست پس آتش رامشاهده یالمس نمی کندازبیرون آتش رامی بیندو حس کسی که داخل آتش است رانداردیعنی ای پیامبرکاش بدانی چه عذابی می کشندمشرکان درداخل آتش .منظورقرآن بیان شدت عذاب است برمشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">2</font>.درست است که پیامبردرقیامت زنده شده ومی بیندمشرکان درداخل جهنم قراردارنداماوقت ابلاغ پیام که هنوزجهنمی درکارنیست بخاطرهمین قرآن خبرازآینده مشرکان می دهد برای پندواندرزبه آنان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">ب )</font>پیامبربه کلمه خودکه کلمه برتراست می گویدواوپیام می بردبه نظام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">پیامبربه کلمه خودکه کلمه برتراست می گویدای کاش تووقت نزول آتش برمشرکان آن را ببینی یعنی ای کلمه برترتواصلا درجهنم داخل نمی شوی حشردرتوصورت نمی گیردکلمه پاک حشردراواتفاق نمی افتدهمانند خودپیامبران <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فقالوایاویلتنانردولانکذب بایات ربنا</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ونکون من المومنین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> :مشرکان وقتی آتش را برخودمی بینندطلب برگشت می کنندتابافرصتی دوباره آیات خداراتاییدنمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">بل بدا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">لهم ماکانوایخفون من قبل <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : آیه فوق علم مشرکان رامبنی بروجودجهنم درقبل ازقیامت متذکر می شودیعنی آنهامی دانستندکه جهنم هست اما پنهان می کردند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ولوردوالعادوالمانهواعنه وانهم لکاذبون .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : خداایمان وتوبه مشرکان را ظاهری می داندزیرامی گویداینها دروغ می گویندواگربرگردندبازبه سمت کفروشرک می روند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;وقالوا ان هی الاحیاتناالدنیا ومانحن بمبعوثین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> :قرآن می فرماید: مشرکان حیات وزندگی را تنها زندگی دردنیامی دانندوهرگزقیامت راباورندارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;ولوتری اذوقفواعلی ربهم قال الیس هذابالحق قالوابلی وربناقال فذ</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">و</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قواالعذاب بماکنتم تکفرون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه فوق مواردذیل رامتذکرمی شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.پیامبرشرح حال کفارومشرکان رادرقیامت برای مابیان می نماید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.باتوجه به آیه قبل : ولوردوالعادوالمانهواعنه وانهم لکاذبون . وقالوا ان هی الاحیاتناالدنیا ومانحن بمبعوثین» تنهاکافران ومشرکان &nbsp;وقتی راکه درداخل آتشند آیات پروردگارراباورمی کنندوخدااین ایمان آنهاراقبول نمی کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فاعل قال درآیه فوق چه کسی است ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه :ولوتری اذوقفوا علی ربهم؛ بیانگراین است که پیامبریاکلمه&nbsp; برتردرداخل آتش نیستندفقط نظاره گرندامافاعل قال همان «ربهم » می باشدکه همان فرشته های پیامبران&nbsp; درنظام مشرکان می باشند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قدخسرالذین کذبوابلقاء الله حتی اذاجائتهم الساعه بغته قالوایاحسرتناعلی مافرطنافیها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه فوق نکات ذیل رامتذکرمی شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.هشدارخداونداست به کفارومشرکان برای روزی که درداخل آتش قرارمی گیرند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.خداوقوع قیامت راناگهانی میداند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.باتوجه به آیات قبل وقتی که کفارومشرکان خودرادرآتش می بینندازاعمال گذشته خوددچارحسرت می شوند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم الاساء مایزرون <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته </font>: خدامشرکان رادرقیامت باباری ازگناهان به تصویرمی کشدباری که سنگین وبداست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وماالحیوه الدنیاالالعب ولهو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : خدادنیاراجزبازی وسرگرمی نمی داند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وللدارالاخره خیرللذین یتقون افلاتعقلون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">آیه فوق به مواردذیل اشاره دارد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.دنیای پرهیزگاران بهتراست ازغیرپرهیزگاران <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.آخرت پرهیزگاران بهتراست ازدنیای آنهاست زیراعذاب برآنهانازل نمی شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.هدف خداوندمقایسه دودنیانیست بلکه پندوهشداروتذکراست چون می خواهدانسان ازطریق عقل آن راانتخاب کند. خدازندگی آخرت رااصل می دانددارالاخره هی الحیوان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;قدنعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لایکذبونک ولکن الظالمین بایات الله یجحدون.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : آیه فوق دلسوزی پیامبررابرعدم ایمان مشرکان وکافران می رساندواینکه آنهاازروی ظلم آیات خدارامنکرمی شوندالبته ظلم به خودشان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.2.2</font>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"> یوم الحسره قیامت است ؛زمانی که مردم به شناخت کامل می رسند:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قرینه کلام «من مشهدیوم عظیم » ،«اسمع بهم وابصریوم یاتوننا» اذاقضی الامرو...و انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">مردم می آینددرحالی که می بینندومی شنوندوبرمی گردندبسوی خدایاکلمه برترواولیای خداوارثان زمینند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">مفهوم فوق ،نشانگراین است که مردم به بینش کافی رسیده اند واین آخرقیامت است حال ببینیم این معنارادرادامه آیه :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون . </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ماییم که زمین راباهرکه درآن است به میراث می بریم و به سوی مابازگردانیده می شوند</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : ضمیر:« نا» برمی گرددبه :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.چون طرف خطاب حضرت محمدص وعیسی ع است پس ضمیربرمی گردد به اولیای خدا</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.</font> باتوجه به آیه وان الله ربی وربکم. خداخودراوکلمه برترخودراپرورش دهنده یا«رب » همه می داندپس میراث داران زمین ، خداوکلمه برتراوست . خداازطریق کلمه برترپیامبران راراهنمایی می کندتاماراهدایت کنند.« نا » یعنی فرشته های پاک خدا</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ضمیر«ها» برمی گرددبه زمین . یعنی هر که درزمین است میراث انبیاست&nbsp; . به عبارتی نظام ازسلطه مشرکان وکافران خارج می شودوهمه دراختیارپاکان قرارمی گیرد</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">والینایرجعون : چه کسانی رجعت می کنند به سوی پاکان یا کلمه برترکه سرپرستش خداست؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"> دست راستی ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.مشرکان وکافران<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.دست چپی ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نتیجه</font> :پاکان واولیای خدارجعت وقیامت ندارند. البته دست راستی هاکه ازشجره طیبه هستنددارای گناه &nbsp;اندکند پاک شده به بهشت می روندودست چپی هاکه از شجره خبیثه هستندباگناه بسیارپاک شده وبه بهشت می روندخدامعیارراجزءا وفاقا می داندامامشرکان وکافران که دارای کلمه خبیثه هستندچون جرم وگناه زیادی دارندبسختی پاک شده&nbsp; به عذابی دائمی دچارمی شوند.اگرخوب به آیه نگاه کنیم میراث دارزمین پاکان وکلمه برترخداست چون دیگرکلمه مشرکان پاک شده ووجودنداردهرکس که درآن است می شودمیراث دارزمین وآن شامل اولیای خدا،دست راستی هاست البته دست چپی هاکه ازشجره خبیثه هستندآنهایی که صاحب کلمه هستندبعدازپاک شدن به عذاب طولانی دچارمی شوندوآنهایی که صاحب کلمه نبوده اندبه عذاب سختی دچارمی شوندپاک شده به بهشت می روندوبواسطه فیوضات اولیای خداصاحب نعمتهای بهشتی می شوند ؛ برای مطالعه بیشتررجوع کنیدبه سوره واقعه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">حال یوم الحسره رادرشعر «<font color="#ff0000">آی چقدرزیبایی </font>» <font color="#33cc00">استادمحمودفتوحی </font>ببینیم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-13T05:26:22+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قحط http://goleparande94.mihanblog.com/post/368 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">قحط </font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ای خدای توفان بدوی <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قُزح<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">رنگین کمانت رابردار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ابرسیاه ناباوری رابدر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">گندم ها به زیرخاکند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ازتشنگی هلاکند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قزح <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">پیکان آبدارببار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">که ماه تشنه است <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ولاله یکروزه <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">آسمان عزادارآب <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ولب ها ترک خورده <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">کمان بکش <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قزح <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">عرشیان بخیل رابکش <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">تاگندم های تشنه <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ازخون لبی ترکنند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">شعر«قحط» ازکتاب سیب پرتابی دکترمحمودفتوحی &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">این شعربسیارزیبارادرفرصتی شرح خواهم دادالان دارم ازداستان حضرت یوسف ع فیش برداری می کنم .مبحث قیامت وحضرت عیسی ع که تمام شودشایدداستان ذوالقرنین راشرح دادم بعدمی روم سراغ توضیح داستان حضرت یوسف؛ این داستان بسیارزیباست وپرمعنی .درهای بسیاری به روی من گشودتابادچنین بادا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-09-07T14:16:55+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت نهم http://goleparande94.mihanblog.com/post/367 <div><font color="#ff0000" face="times new roman, times, serif" size="5">یاغیاث المستغیثین&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">امروزباران استغاثه بارید</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">ومن موج دریارابه نظاره نشستم&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">چون کوه!&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">ازهمیشه زندگیم بیاددارم وقتی مشکلم به محرم می افتدحل می شودپس توای امام حسین ع مارادریاب ای پدرمهربان ع</font></div> <font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><div><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#ff0000"><br></font></div>گلهای بیقراردرفصل انتظار</font><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">من درست روی کمربندزلزله ایستاده ام وسوره زلزال می خوانم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">یک آسمان گل درکنارمن نشسته اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">به بوی تو دلخوشند وبیقرار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">کاش این آسمان سوراخ شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وتوباخورشیدی به همه ی گلهایت لبخندبزنی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">به گوش دماوندخوانده ام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">زمزمه ی سراب وپاییزرا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">اما کو گوش شنوا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">این باراگرآتشفشان بیاید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">سلسله ای ازدیوان فروخواهدریخت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ومادیوسفیدرادرقصه ها مرورخواهیم کرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">بیقراریهای گلهای تو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">مراسخت می تکاند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ورستاخیزی بپا می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وآه من جرقه ای می شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">برای فتیله ی دماوند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">سالهاست که من این آتشفشان راهشدارداده بودم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">این قوم همیشه به حاجی بودن خودافتخارمی کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وخنده های مستانه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ودم های چرب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">واما مامانده ایم منتظرپدران خود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><o:p><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت نهم</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشدّحبالله ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمیعا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">وبرخی ازمردم دربرابرخداهمانندهایی برمی گزینندوآنهاراچون دوستی خدادوست می دارندولی کسانی که ایمان آورده اند به خدامحبت بیشتری دارندکسانی که ستم نموده انداگرمی دانستندهنگامی که عذاب رامشاهده کنندتمام نیرو ازآن خداست وخداسخت کیفراست .آنگاه که پیشوایان ازپیروان بیزاری جویندوعذاب رامشاهده کنندومیانشان پیوندها بریده گرددوپیروان (کفار) میگویندکاش برای مابازگشتی بودتاهمان گونه که ازمابیزاری جستندازآنان بیزاری می جستیم این گونه خداوندکارهایشان راکه برآنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاندوازآتش بیرون آمدنی نیستند</span>حال قبل ازشرح این آیات به سوالات زیرفکرکنیم :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">1.منظورازعذاب چیست ؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">2.چراخدادیدن رامنوط کرده است به زمان عذاب ؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">3.چراقدرت خدادرزمان عذاب برانسان مشرک آشکارمی شود؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">4.منظورازپیرووپیشواچه کسانی هستند؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">5.منظور</span><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">از</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">بریده شدن اسباب چیست ؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">6.بریده شدن اسباب درچه وقت اتفاق می افتد؟ آیادردوزخ اسباب بطورکامل قطع شده است ؟چرا؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">7.منظورازبیزاری جستن پیشوایان ازپیروان چیست ؟ چرابیزاری می جویند؟ درچه وقت بیزاری می جویند؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">8. حسرت مشرکان ازچیست ؟ <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اتّباع:برات گرفتن ،رسیدن ب</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ه </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">کسی ، درپی رفتن <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">إتّ</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ب</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi">عوا:ملحق شد،پیروشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;أتُّبعوا:فعل ماضی مجهول ،پیروداده شده <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">الذین أُتُّبعوا:پیشوایان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">الذین إِتَّبَعوا:پیروان <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اگرزنجیره ی تابع </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">(پیرو) و</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">متبوع (پیشوا )راخوب نگاه کنیم به منظورآیه پی می بریم <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">مادونوع پیشواوتابع داریم :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.مشرکان که پیشوای شجره خودندوآنهابرافرادخودتسلط کامل دارند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">آیه : ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله : پیروان کفر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وآیه : ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار: پیشوایان وپیروان کفر <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">قرآن می فرماید:پیروان کفر همانهایی که آگاهانه پیرومشرکان وکافران شده واربابان خودرا برابریاهمتای خداقرارمی دهند.وقتی که عذاب رامشاهده کنند(اربابان وپیروان )؛ می ببینندکه تمام قدرت ازآن خداست دراین هنگام پیشوایان بیزاری می جویندازپیروان خود وپیروان (کفار) میگویندکاش برای مابازگشتی بودتاهمان گونه که ازمابیزاری جستندازآنان بیزاری می جستیم این گونه خداوندکارهایشان راکه برآنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاندوازآتش بیرون آمدنی نیستند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وقتی که آنها (پیشوایان وپیروان کفر)عذاب را می بینندسببها بینشان&nbsp; قطع یابریده می شود یعنی چه ؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم » دربهم برمی گرددبه «الذین أُتُّبعوا» (پیشوایان )و« الذین اتبعوا» (پیروان)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">یعنی این دیدآنهاست که باعث &nbsp;بیزاری ازهم و قطع پیوندهامی شود(یرون العذاب = راواالعذاب )ادامه آیه این مفهوم راتاکیدوتبیین می نماید(کذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">چگونه ؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وقتی پیشوایان می بینندکه دیگرازپیروانشان کاری برنمی آید ازآنهابیزاری می جویندوپیروان هم وقتی &nbsp;خودراذلیلانه دردوزخ می بینندبطوری که نه تنهاپیشوایان آنهانمی توانندآنهاراازعذاب نجات دهندبلکه واقعیت باطنیشان برآنهاآشکارشده که چطورقربانی هوسهای سروران خودشده اند وبابندهایی که برآنهازده ،آنهارابدنبال خودکشانده دراین موقع ازآنها فاصله می گیرند(تقطعت بهم الاسباب) دراین وقت است که می گویندکاش برگشتنی بودتامابرمی گشتیم وباانهادشمن می شدیم همانطورکه آنها به دل باما دشمن بودندوبرماستم کردند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>. اولیای خداپیشوای اهل خودندیعنی افرادشجره خودکه برآنهاتسلط دارندوافرادشجره طیبه که هم پیشوای شجره خبیثه اندهم پیروآنها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">چگونه افرادشجره طیبه هم پیشوایندهم پیرو؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اولیای خدا ومشرکان اهل قلم که دارای کلمه اند(دونوع پیشوا)هردوازبیرون نظام به درون نامه می زنندوافرادخودراحرکت می دهندگفته شد؛کارتقسیم روزی وشناخت بواسطه افرادشجره طیبه بانامه پیشوایان خودکه ازاولیای خداهستندصورت می گیردومشرکان یااولیای کفربرابراسمهای شجره طیبه بت می سازندوبه دورآنهاحلقه می زنندتاروزی راازسمت آنهابه سمت خودبرگردانده واختیاراموررابدست گرفته وآنهارادرمعرض مرگ وتنگدستی قراردهند(رجوع شودبه &nbsp;قیام عیسی وشکست بتهاوهمتایان )پس افرادشجره طیبه (مردم عادی دست راستی )خودپیشوایانی هستندکه ندانسته پیروافرادشجره خبیثه شده اندبیک اعتبارآنهاهم پیشوایندهم پیروحال این معانی را درآیات ذیل بنگریم :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشدّحبالله ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.اذتبرّا الذین أُتُّبعوا من الذین إِتَّبَعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">دردوزخ این دسته ازمردم وقتی به نیات شیطانی مشرکان پی می برندکه چگونه آنهارافریب داده وهمواره بدخواه آنهابوده انددرحالی که باآنهادوست بوده اندبه اعمال گذشته خودحسرت می خورندومی گویندای کاش مامی توانستیم برگردیم تاباآنهامثل آنهادشمن بودیم وتلافی می کردیم اعمال زشتشان را<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه </font>:منظورازبریده شدن اسباب همان دورشدن وبی رنگ شدن پیروی ازمشرکان است که فقط درقیامت صورت می گیردالبته تانرسیدن به آخرت قطع کامل صورت نمی گیردبه همین خاطرقرآن می گوید: «وتقطعت الاسباب »بعد درادامه آیه می فرماید: «وهم بخارجین من النار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نتیجه</font> : منظورازعذاب درآیه فوق همان دیدن اعمال شرک آلودوکفرآمیزاست که باعث حسرت افرادمی شوددرحقیقت همان پرسش قیامت است وبیداری وجدانهاواین دید میسرنمی شودمگروقتی که تمام وجدان انسان بیدارشودوریزودرشت کارهای خودراببینددراین وقت است که دیده ها تیزوبینامی شودوانسان براستی قدرت خدارامشاهده می نمایدودرهمین جاست که ظلم ظالمان وفریب پیشوایان مشرک برانسان بخوبی آشکارمی شود. انسان می بیندکه چگونه باپیروی کردن ازگامهای شیطانی آنهابه خودظلم کرده وازرشدوآگاهی بازمانده &nbsp;آنانی که ازروی خودخواهی وازراه نوع دوستی اورابه گمراهی برده انددرهمین وقت است که به خودمی گویدکاش برگشتنی بودتامن ازآنهادوری وبیزاری می جستم همانطورکه دردنیا به دل دشمن من بودندودرآخرت کاری ازدستشان برنمیآیدتاعذاب راازاو بردارند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2018-08-30T13:46:25+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هشتم http://goleparande94.mihanblog.com/post/366 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">یاعلی ع&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">...سرانجام درساحل آبگیری خشک<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">درصحرایی تشنه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">عمارت دریایی ازکلام<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">به اتمام رسید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">دریایی درآسمان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">که هیچکس نمی تواند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ازآن جرعه ای بنوشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">بیچاره پسران خاک</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">تشنه میان دریای کلام <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: right;">قسمتی ازشعر«تبعید» دکترمحمودفتوحی</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: right;">عیدغدیربرپنج تن زنده وجاویدع ومومنان واقعی مبارک باد</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: right;">&nbsp;قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هشتم</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.یوم الحسره قیامت است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اگریوم الحسره راقیامت بدانیم&nbsp; خودشامل دوزمان است :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.2</font>. </span><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ابتدای قیامت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">زمانی که قیامت شروع می شودروزحسرت مشرکان است ؛قرینه کلام «انذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون :ای پیامبرهشداربده آنان راازروزی که حسرت است برای مشرکان وقتی که امرماجاری می شود(قیامت واقع می شود) درحالی که ایشان درغفلتندوایمان نمی آورند</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">جاری شدن امر، درغفلت بودن مردم وایمان نیاوردن آنهابه زمان ابتدای قیامت اشاره دارد زمانی که مردم هنوزدارای شناخت درست وبینش نشده اندخدااین روزراروزحسرت نامیده زیراکاری ازدستشان برنمی آیدوتوسط اولیای خدابسوی کلمه برترسوق داده یاارجاع می شوند</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.2</font>.زمانی که ازآب یاکلمه فعال خدابیرون می آیندواعمال خودرامی بینند(یومئذیصدرالناس اشتاتالیروااعمالهم .سوره زلزله ) یازمانی که مردم به شناخت می رسند واین خودبه دو زمان اشاره دارد:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.2.2.</font> وقتی که پرده ها ازجلوی چشمهاکنارمی رود(قطع اسباب)وانسان اعمال خودرامی بیندنگاه کنیم این مضمون را درسوره بقره آیه 167:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشدّحبالله ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمیعا وانّ الله شدیدالعذاب اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطّعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وبرخی ازمردم دربرابرخداهمانندهایی برمی گزینندوآنهاراچون دوستی خدادوست می دارندولی کسانی که ایمان آورده اند به خدامحبت بیشتری دارندکسانی که ستم نموده انداگرمی دانستندهنگامی که عذاب رامشاهده کنندتمام نیرو ازآن خداست وخداسخت کیفراست .آنگاه که پیشوایان ازپیروان بیزاری جویندوعذاب رامشاهده کنندومیانشان پیوندها بریده گرددوپیروان (کفار) میگویندکاش برای مابازگشتی بودتاهمان گونه که ازمابیزاری جستندازآنان بیزاری می جستیم این گونه خداوندکارهایشان راکه برآنان مایه حسرتهاست به ایشان می نمایاندوازآتش بیرون آمدنی نیستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادایحبونهم کحب الله<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ند:مثل ، نظیر،همتا(مذکرومونث آن یکی است )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">بعضی ازمردم ازغیرخداوندمثل ها وهمتایانی برمی گزیننددوست می دارندآنها رامثل دوست داشتن خدایعنی چه ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>. خداراقبول ندارندبجای خدامثلها وهمتایانی راقبول دارندیعنی کافرند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.همتایان ومثلهای خدارادوست دارندهمانند دوست داشتن خدایعنی همان گونه که خدارادوست دارندهمتایان خداوندرانیزدوست دارندیعنی مشرکند(اینهاقابل برگشت به سوی خداهستندامابرنمی گردند).این دسته ازمردم دچارشرک ذاتی هستند(همان اصحاب دست چپی)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نتیجه</font> : درحقیقت این دسته ازمردم کافرنداصلا خداراقبول ندارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;والذین آمنوا اشدّحبالله <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وکسانی که ایمان آورده اندخدارابیشتردوست دارندیعنی چه ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.یعنی مومنان یاافرادمسلمان که به فطرت هستند-صاحب هردینی وعقیده ای باشند-دردل خدارابیشتردوست دارندگرچه دچارهوای نفس می شوندوبه سمت گمراهی هم می روند(کمترین هوای نفس کفروشرک به خداست) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.این دسته ازمردم دچارشرک ظاهری هستند(همان اصحاب دست راستی) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولویری الذین ظلموااذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ولویری الذین ظلموا :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">واگرببینندکسانی که ظلم کردند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">دراینجا مصداق ظالم ازنظرقرآن&nbsp; چه کسانی هستند &nbsp;؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>. ومن الناس من یتخذمن دون الله اندادا یحبونهم کحب الله<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">مشرکان وکفاراهل قلم ودانایان آنهازیرادچارکفروشرک ذاتی هستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>. والذین آمنوا اشدّحبالله<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">مردم عادی یاافرادشجره طیبه (بغیرازاولیای خدا) زیرانادانسته پیرومشرکان شده اند</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA">ظلم اینهاظلم به خوداست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">زمانی راکه عذاب رامشاهده می کنندمی بینندتمام نیروازبرای خداست وقطعاعذاب خداسخت است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : قرآن می خواهداین نکته رامتذکرشودتنهادروقت عذاب است که انسان دارای دیدکافی می شودوکفروشرک خودرامی بیند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">آیه : اذیرون العذاب ان ّ القوه لله جمعیا وانّ الله شدیدالعذاب دارای تقارن زمانی است باآیه : اذتبرّا الذین اتُّبعوا من الذین اتّبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتّبعوالوانّ لناکرّه فنتبرّاَمنهم کماتبرّءوا منّاکذلک یُریهِمُ الله اعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین من النار.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">&nbsp;چرا؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.هردوآیه با «اذ» شروع شده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.درهردودیدن عذاب شرط است (یرون العذاب = راواالعذاب )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">حال قبل ازشرح این آیات به سوالات زیرفکرکنیم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.منظورازعذاب چیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.چراخدادیدن رامنوط کرده است به زمان عذاب ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.چراقدرت خدادرزمان عذاب برانسان مشرک آشکارمی شود؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">4</font>.منظورازپیرووپیشواچه کسانی هستند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">5</font>.منظورازبریده شدن اسباب چیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">6</font>.بریده شدن اسباب درچه وقت اتفاق می افتد؟ آیادردوزخ اسباب بطورکامل قطع شده است ؟چرا؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">7</font>.منظورازبیزاری جستن پیشوایان ازپیروان چیست ؟ چرابیزاری می جویند؟ آیافقط پیشوایان بیزاری می جویندچرا؟درچه وقت بیزاری می جویند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">8</font>. حسرت مشرکان ازچیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-24T07:45:51+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هفتم http://goleparande94.mihanblog.com/post/365 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">واماشهریور</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">شهریورمرایادمهرمی اندازدیادمهربانی <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">شهریور خورشیددانایی برای من ازمشرق طلوع کردوپنجره های بسیاری رابرمن گشود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">واین دانستن نقطه آغازتنهایی بوددراین جهان بیکران وشگرف<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">چون جوجه ای که حصارتخم راشکسته وخودرادربرابربیکرانه ای می بیندتنها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">تنهایی وافسوسی که می شدنباشدواین آغازگرچه دردناک بوداماشوق رسیدن به پروازوپرگشودن درفضای لایتناهی چنان درمن حل شدگویی غریبی وقتی چشمش به گنبدامام رضا می افتدغریبی او وخودرافراموش می کندوسلامی می دهدازژرفای وجودالسلام علیک یاامام رضاع ای غریب الغربا<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">واماغدیر</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">خداکندغدیربیایدخداکندعلی بیاید خداکنداین غدیرسرآغازی شودبرای آمدن علی ع یعنی پسرشایسته اش مهدی موعودع :<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">...سرانجام درساحل آبگیری خشک<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">درصحرایی تشنه <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">عمارت دریایی ازکلام <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">به اتمام رسید<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">دریایی درآسمان <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">که هیچکس نمی تواند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ازآن جرعه ای بنوشد...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">قسمتی ازشعر«تبعید» دکترمحمودفتوحی <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">وقتی نوجوانی بیش نبودم همیشه می گفتم کاش زمان پیامبرص بدنیاآمده بودم تا پیامبری زنده رادیده بودم شهریوری بودرفتم مشهدوباران بسیارگرفتن گرفت رسیدم به اطراف حرم اشک بی اختیارازچشمانم می ریخت وبسیارشادبودم خدایاشکرچقدربه آرزوهای زمان کودکیم نزدیکم !<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">به اندازه ی یک سلام ویک نگاه به حرم امام ع<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: right;">&nbsp;قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هفتم</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#ff0000">2.1</font>. نزدیک قیامت هنگام شکسته شدن سدیأجوج ومأجوج </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">پیش ازشروع قیامت وزمان شکستن سدیاجوج وماجوج یوم الحسره است برای مشرکان چرا؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">زیرادیگرقدرت قلم زدن ندارندوچون مردم عادی آماده می شوندبرای قیامت قرینه کلام «اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون : امریعنی شروع قیامت یاشکستن سدیاجوج وماجوح </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">آیه 96سوره انبیا به همین موضوع اشاره می نماید اینکه منظوراز سدیأجوج ومأجوج چیست ویاجوج وماجوج چه کسانی هستندرادرداستان ذوالقرنین شرح خواهم داد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">«حتی اذافتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعدالحق فاذاهی شاخصه ابصارالذین کفروا یاویلناقدکنافی غفله من هذابل کناظالمین »</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">حال دراین زمان مشرکان هم درغفلتندوهم ایمان نمی آورند، اعتراف مشرکان به ظالم بودن خودشان وحسرتشان بخاطراین نیست که درگذشته طریق کفرپیمودندبلکه &nbsp;تمام شدن وقت وقدرتشان است(حسرت می خورندکه به خودظلم کرده اندووقت ازدست داده اندبرای طلب دنیاشان) .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">یوم الحسره دراینجازمانی است که چسبیده به قیامت است .بسته شدن فکرها دراین روزوحسرت خوردن مردم ازمشخصات بارزآن است .دراین وقت &nbsp;سرسام درذهنها پدیدمی آید وخروجی هاازذهن اندک می شودومردم مرتب خودرا سرزنش کرده واشک می ریزنداین مضمون را درسوره فصلت آیه18بنگریم :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ویوم یحشراعداء الله الی النارفهم یوزعون حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون وقالوالجلودهم لم شهدتم علیناقالواانطقناالله الذی انطق کل شی ء وهوخلقکم اول مره والیه ترجعون .سوره فصلت 19<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">یوزعون :بسته شدن ، بازداشت شدن&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم » درفهم باتوجه به آیات قبل آن برمی گرددبه کل نظام یاهمه مردم &nbsp;اماچون روی سخن قرآن باکفارومشرکان است وبواقع اینانندکه عامل کفروشرکندخداآنهارامخاطب قرارمی دهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">یوم یحشراعداء الله :هم به قبل ازقیامت اشاره داردهم به شروع قیامت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">روزی که دشمنان خداگردآوری می شوند به سوی دوزخ .اگرماشروع گردآوری رایک نقطه بگیریم ازاین نقطه هم مردم دراختیارخداقرارمی گیرندهم ذهنهابسته شده است تاچه زمانی ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">تازمانی که ازاین بسته بودن برهندورستاخیزدرآنهاصورت بگیردگوش ، چشم ، وپوست آنهازبان بازکندحال ایابراستی گوش وچشم وپوست زبان دارمی شوند؟ دراینجاقرآن اعضای بدن رادردومعنای حقیقی ومجازی بکاربرده :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.شهادت اعضای بدن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">تصوراین معنافقط زمان قیامت بدست می آیدبایددرآن شرایط قراربگیری تاببینی که چطوراعضای انسان گواهی می دهندمسلمابه زبان معمولی حرف نمی زننداماانسان می بیندچطوراعضای بدن القاء معنامی کنند؛معجزه ایست شگرف</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.چشم وگوش وپوست همان اسم فعال خداوفرشته های آنهاست .مامی دانیم که این نظام حاصل دوقلم است واین &nbsp;دسته های فرشته هاهستندکه به مردم شناخت می دهند(خدابه اسم فعال خودانسان یابشرهم می گوید)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه</font> : باشروع شهادت اعضای بدن ذهن ازان بسته بودن وحبس می رهدودارای خروجی می شود: فهم یوزعون حتی اذاماجاء وشهدعلیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بماکانوایعلمون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">کلمه «حتی » مقدارزمان یوزعون(بسته بودن ) رامشخص می نماید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">روان بودن دودریای نارنج وآتش به روی پلک سیاه درشعر«جنگل سؤال » دکترمحمودفتوحی به این واقعه نیزاشاره داردبرابرهمان معنای روان شدن کوهها وآتش گرفتن دریاها:.../ به روی پلک سیاهم / دودریای نارنج وآتش / روان است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">وشهادت اعضای انسان همان است که استاد دراین شعراینگونه توصیف کرده اند: و ناگهان اژدهای سیاهی / به شکل سوال بلندمهیبی / به روی افق های نارنجی پلک من / می نشیند/ دوچشمم پرآتش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">این شعرالبته به وقایعی که در قیامت صغری (قیامت در دخترخاص) اتفاق افتاده است اشاره دارد اماچگونگی قیامت ومراحل آن درهردوقیامت تقریبابه یک شکل است </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.یوم الحسره قیامت است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-22T07:50:54+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی حج http://goleparande94.mihanblog.com/post/364 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">واماحج </font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">فبشرناه بغلام حلیم .فلمابلغ معه السعی قال یابنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظرماذاتری قال یاابت افعل ماتؤمرستجدنی ان شاء الله من الصابرین .فلمااسلماوتله للجبین ونادیناه ان یاابراهیم قدصدقت الریاء اناکذلک نجزی المحسنین ان هذالهوالبلاء االمبین وفدیناه بذبح عظیم وترکناعلیه فی الاخرین .سلام علی ابراهیم .کذلک نجزی المحسنین .سوره صافات آیه 100<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">مادرداستان زندگی حضرت ابراهیم ع به جایی برمی خوریم که آن حضرت ازطرف خدامأمورشدفرزندنش حضرت اسماعیل ع راقربانی نمایدواین آزمایشی بودازطرف خداوند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">آیاواقعاحضرت ابراهیم ع حضرت اسماعیل رابه قربانگاه بردوکاردبرگلوی او گذاشت وخواست اورابکشدودراین زمان خدابه او گفت توامتحانت راخوب پس دادی بیا واین گوسفندرابجایش قربانی کن ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">گفته شدداستانهای قرآن مثالهای راستین قرآن هستندکه برچندنوعند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1.</font>داستانها به همین صورت ظاهری اتفاق افتاده همانندداستان حضرت یوسف ع <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">2</font>.داستانها بواقع تمثیلی است که ریشه درواقعیتی علمی دارد مثل داستان ذوالقرنین وداستان موسی ع وعبدصالح خدادرسوره کهف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">3</font>.داستانهایی که قسمتی ازآن اتفاق افتاده وقسمتی واقعیت علمی داردمثل داستان قوم لوط <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">توجه</font> :تمام داستانهای قرآن دارای واقعیت است ؛ همیشه واقعیتی علمی&nbsp; باآن همراه است . &nbsp;علم به معنای &nbsp;علم لدنی است نه دانش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">یکی اززیبایی های کلام خدااین است که اگرکسی اصلا زبان نداند داستانهابرایش پنددهنده ، آرامش بخش وامیددهنده وبه کاروزندگی وتنظیم روابط اجتماعیش کمک می کندهرچه بیشترزبان قرآن رابفهمی دریایی است شگرف که ذوق چشیدن آن ترارهانمی کندورهنماست به تمام راز ورمزهای هستی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">حال داستان ذبح اسماعیل نه چنان است که دراذهان رشدکرده .اولا موضوع امتحان پیامبران دراین دنیا منتفی است زیراشامل امتحان نمی شوندپاک ومبرایندازاین موضوع ؛دراصل خودآنها وافرادشجره آنها محل امتحانندبرای کفارومشرکان ثانیاهیچوقت خدای مهربان به این گونه امرنمی کندبه پیامبرش توبروکاردبگذارروی گلوی فرزندت وبه فرزندش هم بگویدمن می خواهم چنین کاری راانجام دهم این اصلا جایی درقرآن نداردالبته ظاهرداستان اینگونه به نظرمی رسد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">امااگرزبان قرآن رابدانی حقیقتی شگرف دراین داستان بیان شده است .ازآنجایی که مشرکان مترصدندتاولیی بدنیانیایدیاازشجره آنهافرزندی متولدنشودهمانگونه که درداستان تولدحضرت عیسی ع به آن اشاره کردم اولیای خداتالحظه باروری اسم فرزندانشان ،آنهاراازنظرمشرکان مخفی نگه می دارندامابخاطراینکه خدامی خواهدقدرت خودرابه نمایش بگذاردبه حضرت ابراهیم ع می گوید : اسم فرزندی که قراراست بدنیابیایدبرمشرکان آشکارکن واین خطربزرگی بودبرای اسماعیل تابدنیانیایدبواقع حضرت ابراهیم فرزندخودراذبح می کندیعنی درمعرض قتل قرارمیدهدواینکه چطورحضرت اسماعیل به پدر گفت این کاررانجام بده بخاطراین است که &nbsp;آنهاازوقتی درعدم هستندخاک آنهاپذیرای بی چون وچرای امرپروردگاراست .ابراهیم اسم فرزندش رابرای امتحان مشرکان درنظام آشکارکردومشرکان باتلاشی که کردندفرزندش رابکشندبتهایشان شکست وبه عذاب الهی گرفتارشدندبرای همین خدابه ابراهیم گفت : فدیناه بذبح عظیم .این است عاقبت کسانی که اقدام به پیامبرکشی می کنندبراستی وهوالقاهرفوق عباده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">شرح مفصل آن درداستان حضرت ابراهیم واسماعیل خواهدآمد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: right;">&nbsp;قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هفتم</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">ادامه دارد...&nbsp;</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-19T07:05:14+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی مباهله http://goleparande94.mihanblog.com/post/363 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">واماتقویم&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">به قرآن که نگاه می کنی می بینی تقویم زندگی مادوتاست یعنی دونوع است حال وقتی به دنیانگاه می کنی می بینی دراین دونوع تقویم چقدرآَشفتگی است من تاهمین دیروزفکرمی کردم چهارشنبه عیدقربان است اماامروزمی بینم امروزروزحج است درعربستان!&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">وامانفرین خدا</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">پیامبران واولیای خدارحمه للعالمیننداماچراکاربه نفرین می کشدپیامبرکشی هاوکشتن افرادشجره آنهادرطول تاریخ جواب آن&nbsp; است &nbsp;.خدابه کفارومشرکان مهلتی می دهدبرای آزمایش وقتی دراین مهلت گستاخی ها می کنندنفرین خداست که آنهارامی گیردحال گریزی زدم ازبحث حضرت عیسی ع وقیامت به موضوع مباهله گرچه روز24ذالحجه به تقویم روزمباهله آمده است اماچه فرقی داردوقتی امشب شب شهادت امام باقرع است وهمین روزهابودکه درحرم امن الهی مسلمانان راقتل عام کردندهرروزمان مباهله است .شهادت مولایمان امام محمدباقرع وشهادت جمعی ازمسلمانان رادرمکه مکرمه به پنج تن زنده وجاویدع ومومنان واقعی تسلیت می گویم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">حضرت عیسی ع ومباهله پیامبران </font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">داستان مباهله درسوره آل عمران درست بعدازداستان حواریون آمده است ؛این موضوع رابطه ی عمیقی باداستان حواریون داردحال ببینیم این داستان رادرقرآن :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فلمااحس عیسی منهم الکفرقال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصارالله من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصارالله آمنا بالله واشهدبانامسلمون. ربنا آمنابماانزلت واتبعناالرسول فاکتبنامع الشاهدین . ومکرواومکرالله والله خیرالماکرین . اذقال الله یاعیسی انی متوفیک ورافعک الیّ ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفرواالی یوم القیامه ثم الیّ مرجعکم فاحکم بینکم فیماکنتم فیه تختلفون .فاماالذین کفروافاعذبهم عذاباشدیدافی الدنیافی الدنیاوالاخره ومالهم من ناصرین واماالذین آمنواوعملواالصالحات فیوفیهم اجورهم والله لایحب الظالمین . ذلک نتلوه علیک من الایات والذکرالحکیم . ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون .الحق من ربک فلاتکن من الممترین . سوره آل عمران 51<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">چون عیسی ازآنان احساس کفرکردگفت یاران من درراه خداچه کسانند؟ حواریون گفتندمایاران خداییم به خداایمان آورده ایم وگواه باش که ماتسلیم اوهستیم پروردگارابه آنچه نازل کردی گرویدیم وفرستاده راپیروی کردیم پس مارادرزمره گواهان بنویس.ومکرورزیدندوخدامکردرمیان آوردوخداوندبهترین مکرانگیزان است. هنگامی راکه&nbsp; خداگفت : ای عیسی من تورابرگرفته وبه سوی خویش بالامی برم وتوراازکسانی که کفرورزیده اندپاک میکنم وتاروزقیامت کسانی راکه ازتوپیروی کرده اندفوق کسانی که کافرشده اندقرارخواهم دادآنگاه فرجام شمابه سوی من است پس درآنچه برسرآن اختلاف می کردیدمیان شما داوری خواهم کرد. اماکسانی که ایمان آورده وکارهای شایسته کرده اندمزدشان رابه تمامی به آنان می دهدوخداوندبیدادگران رادوست نمیدارداینهاست که ماآن را آیات وقران حکمت آمیزبرتو می خوانیم . درواقع مثل عیسی نزدخداهمچون مثل آدم است اوراازخاک آفریدسپس بدوگفت باش پس وجودیافت حق ازجانب پروردگارتوست پس ازتردیدکنندگان مباش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">درداستان حضرت عیسی ع دانستیم که بخاطرولادت عیسی ع تهمتهای گوناگون به حضرت&nbsp; مریم وحضرت عیسی ع زدندحتی تصمیم به قتل حضرت عیسی ع گرفتندخدااوراتاقیامت ازنظرهای ناپاک مشرکان پنهان وزنده داشت .او ویاران اوراهمواره برترازهمه عالمیان قرارداد.درداستان زندگی حضرت عیسی ع گفته شدکه خلق حضرت عیسی ع همانندخلق آدم ازکلمه (بدون راه طبیعی )می باشد. همانطورکه آدم بدون پدرومادرخلق شد وخدابه کلمه گفت ای آدم بیاوموجودشو همانطورهم حضرت عیسی ع بدون پدرباامرکن وجودیافت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">الحق من ربک فلاتکن من الممترین. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">خدابه پیامبرویاپیامبربه کلمه برترمی گویداین حق است وتوبه این موضوع شک نکن دراصل خدابرای تعلیم مابا پیامبریاپیامبرباکلمه برتراینگونه سخن می گویدبعبارتی پیامبرداردآنچه رامی بیندبرای ماتوضیح می دهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">داستان &nbsp;مباهله یانفرین خدا</font><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فمن حاجک فیه من بعدماجاء ک من العلم فقل تعالواندع ابناء نا وابناء کم ونساء نا ونساء کم وانفسناوانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین .ان هذا لهوالقصص الحق ومامن اله الاالله وان الله لهوالعزیزالحکیم .فان تولوافان الله علیم بالمفسدین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">پس هرکه دراین باره پس ازدانشی که توراآمده باتومحاجه کندبگوبیاییدپسرانمان وپسرانتان وزنانمان وزنانتان وماخویشان نزدیک وشما خویشان نزدیک خودرافراخوانیم سپس مباهله کنیم ولعنت خدارابردروغگویان قراردهیم . آری داستان درست همین است . ومعبودی ومعبودی جزخدانیست وخداست که درواقع همان شکست ناپذیرحکیم است .پس اگررویگردان شدندهماناخداوندبه مفسدان داناست <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فمن حاجک فیه من بعدماجاء ک من العلم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ضمیر«ک » درجاء ک به چه کسی یاکسانی برمی گردد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">اگربه آیات قبل خوب نگاه کنیم می بینیم که طرف خطاب خداوندهم حضرت محمدص است هم حضرت عیسی ع ازآنجایی که حضرت عیسی ع تاقیامت زنده است این خطاب تاقیامت شامل حضرت عیسی ع می شودحال بنگریم آیه را:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">اذقال الله یاعیسی انی متوفیک ورافعک الیّ ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفرواالی یوم القیامه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">ای پیامبربیادبیاورزمانی راکه گفت خداای عیسی ع همانامن ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">گفت خدا: ای عیسی همانا من ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">درحقیقت ضمیر«ک » در« حاجک »و«جاء ک »برمی گرددبه :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1.</font>حضرت محمدص <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">2.</font>حضرت عیسی ع <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">3</font>.کلمه برتر؛ زیراپیامبران ازطریق کلمه برتربامشرکان سخن می گویندیاابلاغ پیام می کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">من بعدماجاء ک من العلم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">منظورخداازاینکه به پیامبران خودمی گویدبعدازاینکه علم یافتی چیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ازآنجایی که پیامبران ازبدوتولددارای علم هستندوهمیشه درحال هدایت کفارومشرکانند پس محاجه کردن باآنهازمانمندنیست ازابتدای خلقت بشرتاقیامت هم آنهامشغول هدایت کفارندهم کفارسرطاعت ندارند . خدابرای اینکه حجت رابرمشرکان تمام کند ،درهرزمانی پیامبرانی می فرستدتابادلایل روشن به آنهاتذکردهدوآنهابواسطه کلمه برتربه آنهاابلاغ پیام می نمایند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">الحق من ربک فلاتکن من الممترین .یعنی ای پیامبربی تردیدتوحقی(دلایل توروشنگربود) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">پیش آوردن محاجه کفاربعدازآیه فوق وپیشنهادمباهله ازطرف خدامارابه این موضوع رهنمون می نمایدکه تنهاراه مجاب کردن آنهامباهله یانفرین است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فمن حاجک فیه من بعدماجاء ک من العلم فقل تعالواندع ابناء نا وابناء کم ونساء نا ونساء کم وانفسناوانفسکم ثم نبتهل فتجعل لعنت الله علی الکاذبین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">خدا به&nbsp; پیامبرمی گویدوقتی توبادلایل روشن بامشرکان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">سخن گفتی وآنهانپذیرفتندپس آنهارادعوت به نفرین کنیدوچون نهایت کاربه لعنت خدابرآنهاقرارمی گیردپس چاره کارفقط نفرین آنهاست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">مباهله پیامبرباکفارچگونه بود؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;قرآن می گوید:به آنهابگو:بیاییدبخوانیم فرزندانمان وفرزندانتان وزنان مان وزنانتان وخودمان وخودتان راسپس نفرین کنیم پس قرارمی دهیم لعنت خدارابردروغگویان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">منظورازابناء ناوابناء کم چه کسانی هستند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فرزندان پیامبر(ابناء نا)عبارتنداز:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1</font>.اولیای خداازنسل پیامبران <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">کلمه برترراقرآن اُمّ ووالدهم می خواند چون تمام اولیای خدادارای کلمه اندپس صاحب هرکلمه ای ازآنهارامی توان فرزندکلمه برترنامید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">2</font>.ابناء می تواندبرفرزندان پسرکلمه اشاره داشته باشدیاکلابه فرزنداطلاق شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">3</font>.افرادشجره طیبه :چون پیامبران توسط اهل خود(افرادشجره آنهایامردم عادی دست راستی)به نظام پیام&nbsp; رسانی می کنندپس می تواندفرزندان آنهااین طبقه رانیزشامل شود <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فرزندان مشرکان(ابناء کم) چه کسانی هستند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1</font>.دیگرمشرکان صاحب قلم 2.افرادشجره خبیثه یاهمان مردم آنها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ونساءنا ونساء کم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">منظوراززنانمان(نساء نا) چه افرادی ازپیامبرانند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1</font>.زنان ودختران آنها که ازاولیای خدایندچون فاطمه ع همسرعلی ع ودخترپیامبروخدیجه ع که همسرحضرت محمدص که ازپاکان می باشندودارای کلمه اند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">2</font>.دختران وزنان آنهاکه ازشجره طیبه هستنداماجزواولیای خدانیستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">3</font>.زنان پیامبران می تواند اطلاق آن برکلمات آنهاکه کلمه برتراست باشد گفته شدچون قلم آنهادرنظام جاری می شودبه آن زن هم می گویند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">منظورازنساء کم چه کسانی هستند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1</font>.زنان ودختران اهل قلم مشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">2</font>. کلمه مشرکان چون کلمه ای ناپاک است به آن زن هم می گویند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">4</font>.دختران وزنان شجره خبیثه که دارای کلمه نیستند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وانفسناوانفسکم</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">منظورازانفسناچه کسانی هستند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1</font>.خودپیامبروکلمه او<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">2</font>.هرپیامبردارای زوج های گوناگون است که ارتباط سببی بااوداردازجمله : همسراصلی ،فرزند، خواهر، برادربطورکلی اهل هرپیامبر؛همه نفس پیامبربه حساب می آیند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">منظورازانفسکم چه کسانی هستند؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1</font>.مشرکان وکلمه آنها</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">2</font>.مشرکان وافرادشجره آنها</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ثم نبتهل <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">بهل : آسان ، مال اندک ، نفرین <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ابتهال : زاری کردن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">کلمه «ثم » هم میتواندشامل درنگ زمانی باشدهم ذهنی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">وقتی قرآن می فرماید:فقل تعالواندع ابناء ناو... ای پیامبربه آنها ابلاغ کن که قلم بزنندباکلمه های خودشان وبااهلشان حرکت کننددربرابرقلم تو واهل تو .بنابراین&nbsp; اززمان ابلاغ تاقلم زدن هردوبه نفرین، درنگی اتفاق می افتدو«ثم » درنگ زمانی رامی رسانداماازآنجایی که قلم مشرکان برقلم پیامبران اتفاق می افتدچون همیشه پیامبران به حق قلم می زنندومشرکان همیشه درحال محاجه باقلم پیامبرانندپس بواقع درنگی نیست همواره موردنفرین پیامبران هستندهمانطورکه میدانیم کلمات آنهاپیوسته درحال ریزش است .پس «ثم »دراینجا ترتیب ذهنی رامی رساندتامابخوبی مطلب رادرک کنیم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">این آیات مارابه دونکته کلی رهنمون می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">1</font>.مشرکان تاقیامت به نفرین پیامبران دچارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">2</font>.پیامبران می توانندباقلم خودتمام کلمات کفاروشجره آنهارابیکباره نابودومحوسازند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فرخوان همگانی قرآن برای نفرین دراینجا مؤیداین موضوع است . بطوری که پیامبرباهمه خانواده اش واهلش وکفارومشرکان رانیزباهمه ی افرادشان خواسته است یعنی کلمه برتردربرابرهمه ی ناپاکی ها.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;فنجعل لعنت الله علی الکاذبین: قرارمی دهیم لعنت خدا رابردروغگویان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">کلمه «ف » هم ترتیب ذهنی رامی رساندهم آیه قبل (ثم نبتهل)را ازبعد(فنجعل ...)جدامی کندیعنی روی سخن ازفنجعل باپیامبراست نه باهردوی آنها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">زیراخدامی خواهدمارابه این نکته رهنمون سازدکه این الله وکلمه ی اوست که سرانجام کارراتعیین می کندیعنی تنهاکلمه الله توانایی نابودی مشرکان واهلشان رابیکباره داردآنهافقط می توانندنفرین کنندکاری ازشان برنمی آید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">آیه بعدی این نکته راتبیین وتاییدمی نماید: ان هذا لهوالقصص الحق ومامن اله الاالله وان الله لهوالعزیزالحکیم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">کلمه عزیز وحکیم هم نشان دهنده ی قدرت کلمه الله است همه نشان دهنده ی اندازه گیری دقیق کلمه الله چه اگرخدابخواهدمشرکان رابیکباره نابودمی کندیا بتدریج <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">فان تولوافان الله علیم بالمفسدین<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#ff0000">نکته</font> : خدابه پیامبرمی گویداگراینها دست ازمحاجه برنداشتندونفرین تراباورنداشتندیابرای نفرین کردن حاضرنشدند.پس بدان براستی خداازکارفاسدان آگاه است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 21.3333px; text-align: right;">&nbsp;قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت هفتم</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff0000" face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 21.3333px;">ادامه دارد...</span></font></p> text/html 2018-08-15T16:58:27+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت ششم http://goleparande94.mihanblog.com/post/362 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: right;">&nbsp;قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت ششم</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#ff0000">1</font>.یوم الحسره قبل ازقیامت است واین خوددردوزمان است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1.1</font>.وقت باریدن عذاب یعنی ریزش کلمات </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">مشرکان </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قبل ازقیامت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">قرینه کلام درآن «الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون »می باشد دراینجا «الیوم » ،گمراهی آشکار،جاری شدن امر(ریختن کلمه بدستورخدا) ،غافل بودن مشرکان وعدم ایمان آنها این وقت راتاکیدوتبیین می نماید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ببینیم این معنارانیزدرسوره انفال آیه 36:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ومالهم ا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">َ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">لّایُعذبهم الله وهم&nbsp; یصُدون عن المسجدالحرام وماکانوااولیاءه الاالمتقون ولکن اکثرهم لایعلمون . وماکان صلاتُهم عندالبیت الّامُکاء وتَصدیه فذوقواالعذاب بماکنتم تکفرون إنّ الذین کفرواینفقون اموالهم لِیَصُدّواعن سبیل الله فسینفقونهاثم تکون علیهم حسره ثم یغلبون والذین کفرواالی جهنم یحشرون .</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">چراخداعذابشان نکندبااینکه آنان ازمسجدالحرام بازمی دارنددرحالی که ایشان سرپرست آن نباشندچراکه سرپرست آن جزپرهیزگاران نیستندولی بیشترشان نمی دانندونمازشان درخانه ی خدا جزسوت کشیدن وکف زدن نبودپس به آنکه کفرورزیدنداموال خودراخرج می کنندتاازراه خدابازدارندپس به زودی آن راخرج می کنندتاازراه خدابازدارندپس به زودی آن راخرج می کنندوآنگاه حسرتی برآنان خواهددگشت سپس مغلوب می شوندوکسانی که کفرورزیدندبه سوی دوزخ گردآورده خواهندشد</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ومالهم ا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">َ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">لّایُعذبهم الله وهم&nbsp; یصُدون عن المسجدالحرام وماکانوااولیاءه الاالمتقون</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«هم » در«لهم» ، «یعذبهم» و«هم » به چه کسی یاکسانی ارجاع می شود؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">جواب</font> : باتوجه به آیات قبل وبعدبه کفارومشرکان برمی گردد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">&nbsp;مسجدالحرام درآیه فوق اشاره داردبه :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1</font>.کلمه برتر یعنی کلمه اولیای خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">2</font>.همین مسجدالحرام که خانه کعبه درآن واقع است <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">نکته</font> : کسانی که باعث دوری مردم ازکلمه برترمی شوندیاکسانی که به هرنحومردم راازعبادت خداوحج بازمی دارندخدااینهاراعذاب خواهدکرد.واین شامل کمترین &nbsp;آزارواذیتی است که دراین راه به مردم مسلمان روامی دارندتا قتل وکشتارآنها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">ضمیر«ه» دراولیاء ه به چه کسی یاچیزی ارجاع می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">1</font>.کلمه برتر<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">خداسرپرست واقعی&nbsp; کلمه برتر(مسجدالحرام) راپرهیزکاران (اولیای خود)می داند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">2</font>.مسجدالحرام <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">خداسرپرست واقعی مسجدالحرام راافرادمومن ومسلمان می داندیعنی اینکه بایدسرپرست مسجدالحرام افرادمومن ومسلمان باشند(افرادشجره طیبه )نه منحرفین ومشرکان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><font color="#ff0000">3</font>.شجره طیبه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">خداسرپرست واقعی شجره طیبه را اولیای خودش می داند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;ولکن اکثرهم لایعلمون .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم » به چه کسانی ارجاع می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.کفارومشرکان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">کفارومشرکین &nbsp;قادربه درک این معنانیستندکه &nbsp;دراصل اولیای خدایندکه جهان را مدیریت می کنندحتی اگرآنهاروی قلم آنهاقلم بزنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.اهل مسجدالحرام یعنی شجره طیبه که مردم عادی هستندازاین موضوع خبرندارندکه متولی واقعی آنهااولیای خداهستند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;وماکان صلاتُهم عندالبیت إلّامُکاء وتَصدیه </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">کلمه «مُکاء» به معنای صفیر(سوت ) است ومُکّاء بروزن صیغه مبالغه است مرغی است درحجازکه دارای صفیرشدیدی است ومثل معروف عرب که می گویند: «بنیک حمّری ومکئکینی» نیزبه این معنااست وکلمه ی «تصدیه»&nbsp; به معنای کف زدن است .تفسیرالمیزان ج 9 ص 95<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">مَکا( مُکاء،مکوا):بانگ وفریادکرد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">تصدیه :صداوآوازی که کوه برمی گرداند، کف زدن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم» درصلاتهم برمی گرددبه مشرکان وکفاراهل قلم ودانایان آنها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نمازشان نزدخانه ی خداجزسوت زدن وکف زدن نیست&nbsp; یعنی چه ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.اگرنماز را به معنای همین نمازمعمولی بگیریم منظوراین است که نمازخواندن رادرخانه ی خدایاحج یاعبادت خداراسبک می شمارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.اگرنمازخواندن را قلم زدن بگیریم – این معنابسیاردرقرآن آمده – خدامی گوید: قلم مشرکان ازروح عبادت خالی است تنها بانگ وآوازی داردمثل طبل میان تهی است . آنها بااستفاده ازاهل کتاب خودازراههای مختلف قلم اولیای خدا(بیت :کلمه برتر)راازراه درست منحرف کرده ورای راازقرآن وقلم آنهابسمت کفروشرک خودبرمی گردانندواز رشد وآگاهی مردم جلوگیری می کنندقرآن این کارراسوت زدن یاتولیدصدامی نامد.اصطلاح تصدیه یاکف زدن یعنی دودست راباهم زدن وصداتولیدکردن .به این خاطرقرآن این لفظ رابکاربرده زیرامشرکان دودست شده یکی خودآنهاودیگری اهل کتاب ودانایانشان تاقلم اولیای خدارابه انحراف&nbsp; ببرندیعنی دوتایی تولیدصدامی کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فذوقواالعذاب بماکنتم تکفرون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته </font>: خدااین عمل کفرآمیزآنهارامستوجب عذاب می داند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;إنّ الذین کفرواینفقون اموالهم لِیَصُدّواعن سبیل الله<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">منظورازاموال درآیه فوق چیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">جواب</font> : مشرکان بااستفاده ازاسمهای فعال خدا(اموال)قلم اولیای خدارابه انحراف می برندبه اصطلاح کلمات خودراخرج این راه می کنندچگونه ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.بت می تراشندوکلمه دردسترس دانایان خودقرارمی دهند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.وسایل رفاه وآسایش بی حدوحصردراختیارافرادخودکه مشرک وکافرندقرارمی دهند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.آنهارابرای جنگ وکشتن مردم ازهرلحاظ مجهزمی کنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">4</font>.ابزارکارووسیله ها وموادگوناگون دراختیارمردمشان قرامی دهند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">5</font>.تمام کارهای کلیدی کشورخودرابه افرادخودجهت نابودی مومنان می سپارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;فسینفقونهاثم تکون علیهم حسره <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : خدانتیجه تمام بذل وبخشش های آنهارادرآخرکارجزحسرت نمی داندچون همیشه هم کلمه آنهاریزش می کندهم افرادخودراازدست می دهندهم آبروواعتباری نزدمردم مومن ندارند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ثم یُغلبون</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : آنهاهمواره ازمومنان شکست می خورند <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه</font> : فعل یغلبون به معنای شکست خوردن است زیرا:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.فعل مجهول آورده شده <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.دربسترکلام بایدافعال دووجهی رامعناکردقرینه :الذین کفروا، لیصدواعن سبیل الله<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">نکته :لیصدوا عن سبیل الله ؛ تنهاشامل مشرکان&nbsp; واهل کتاب آنهایعنی شجره خبیثه می باشدافرادمسلمان ونادان اگربزبان حرف کفرآمیزبگویندیاراه کفروشرک بروندبه دل مسلمانندتعلیل خداازکافران صدکردن راه خداست واین صفت فقط مصداقش شجره خبیثه می باشند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">3</font>.کلمات : حسره ،وحشربه سوی جهنم شکست کفاررابه تصویرمی کشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;والذین کفرواالی جهنم یحشرون .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته </font>: دردنیادچارغبن وحسرت وشکست می شونددرآخرت هم به جهنم می روند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-12T09:45:11+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت پنجم http://goleparande94.mihanblog.com/post/361 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">&nbsp;قیامت وحضرت عیسی ع - قسمت پنجم</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ماکان لله ان یتخذمن ولدسبحانه اذاقضی الامرافانمایقول له کن فیکون .وانّ الله ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم . فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون .سوره مریم آیه 34<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">این است عیسی پسرمریم گفتاردرستی که درآن شک می کنند.خدارانسزدکه فرزندی برگیردمنزه است او چون کاری رااراده کندهمین قدربه آن می گویدموجودشوپس بی درنگ موجودمی شودودرحقیقت خداست که پروردگارمن وپروردگارشماست پس اورابپرستیداین است راه راست اما دسته های گوناگون ازمیان آنها به اختلاف پرداختندپس وای برکسانی که کافرشدندازمشاهده ی روزی دهشتناک .چه شنواوبینایندروزی که به سوی مامی آیندولی ستمگران امروزدرگمراهی آشکارندوآنان راازروزحسرت بیم ده آنگاه که داوری انجام گیردوحال آنکه آنهادرغفلتندوسرایمان آوردن ندارندماییم که زمین راباهرکه درآن است به میراث می بریم به سوی مابازگردانیده می شوید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">شرح آیات :</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون ماکان لله ان یتخذمن ولدسبحانه اذاقضی الامرافانمایقول له کن فیکون .وانّ الله ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">توجه</font> :شرح این مبحث پیشترداده شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته :</font> خدامتذکرمی شودبااینکه عیسی را بعنوان آیه خدادیدندامابازدسته دسته شدندوبین مردم اختلاف انداختند. خداآنهاراازروزقیامت بیم می دهد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین . چه شنوا وبینایندروزی که به سوی ما می آیندولی ستمگران امروزدرگمراهی آشکارند</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم » در</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">«بینهم »</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi">به چه کسانی برمی گردد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.فرشته ها <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">اگرمرجع ضمیر«هم » دربینهم رافرشته های نظام&nbsp; بگیریم .چون دونظام دریک نظام است وقتی مشرکان روی قلم اولیای خدابه شرک وکفرقلم می زنند؛ فرشته های اولیای خدادسته دسته شده وبین آنهااختلاف وتفرقه می افتد.تفرقه بین فرشته ها باعث تفرقه بین مردم می شودبه این صورت که بین شناختهافاصله افتاده وشناختهای گمراه کننده بین آنهاقرارگرفته دراین وقت ،مردم بسختی راه درست راازنادرست تشخیص می دهنددرنتیجه&nbsp; دارای عقایدگوناگون شده و فرقه فرقه می شوند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.مردم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">مشرکان روی قلم اولیای خدابه شرک ونفاق قلم می زنندومردم رابه گروهها واحزاب مختلف تقسیم کرده وبین آنهاتفرقه افکنده تاقلم اولیای خداپوشش بخوردومردم به آنهاایمان نیاورند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">حال این گروها</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:FA">و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">احزاب دودسته اند :<font color="#ff0000">1</font>.افراددست چپی که کارگزاران نظام مشرکانندوخودبه احزاب وگروههای مختلف تقسیم می شوندباعقایدبه ظاهرمختلف <font color="#ff0000">2</font>.افراددست راستی که جزوشجره طیبه هستندو&nbsp; افراددست چپی بینشان باعقایدمختلفی که درجامعه ایجادکرده اند تفرقه ایجادمیکنند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">ضمیر«هم » دراسمع بهم وابصربه چه کسی یاکسانی برمی گردد؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.مشرکان اهل قلم وکارگزاران آنها</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">دراصل چون عامل اختلاف مشرکان اهل قلم بعدکارگزاران آنهایعنی افراددست چپی هستندروی سخن باآنهاست وضمیر«هم » به آنهاارجاع می شود</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.مردم عادی یاافرادشجره طیبه&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">مردم عادی که براثرتفرقه ای که بین شناختهایشان افتاده ونتوانستندواقعیت راببیننددرقیامت شنواوبینامی شوند؛ضمیر«هم » به آنهانیزارجاع می شود</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">اسمع بهم وابصریوم یأتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">منظوراز«یوم یأتوننا...» چه روزی است ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">باتوجه به قبل آن : اسمع بهم وابصروبعدآن :لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین می تواند«یوم یأتوننا ... » خوانش های زیرراداشته باشد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.قیامت&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">اگرآیه راپیوسته بخوانیم (</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 21.3333px;">فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">) منظورازیوم یأتوننامی تواندقیامت باشدزیرا:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;"><font color="#ff0000">1.1.</font>فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم باتوجه به ادامه آیه به قیامت اشاره دارد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2.1.</font>معمولادرقیامت است که انسانهاازخواب بیدارشده وبقول قرآن شنواوبینامی شوندوبسوی خدابرمی گردندیامی آیندخدا«یوم یاتوننا» رادرتقابل با«الیوم فی ضلال مبین » آورده پس نمی تواندگواه &nbsp;زمان حال کفار باشد.ادامه آیه «انانرث الارض ومن علیهاوالینا یرجعون » این معناراتاکیدوتبیین می نماید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.وقت ریزش کلمه کفار</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">منظوراز«یوم یأتوننا...» می تواندوقت ریزش کلمه کفارباشدزیراهشدارهای پیامبران رادراین روز:الیوم فی ضلال مبین؛ جدی نگرفته ودروقت ریزش کلمه هایشان می بینندومی شنوندکه چه برسرشان آمده (خدااهل قلم رابینا وشنوامی گویدزیرادارای کلمه اند).ادامه آیه :</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 21.3333px;">وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">این معناراتاکیدوتبیین می نمایدزیراعدم ایمان درآن قیدشده است درصورتی که درقیامت همه به خداایمان آورده وبسوی اوبرمی گردند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : ضمیر«هم » درانذرهم برمی گردد به ظالمون (مشرکان اهل قلم وافراددست چپی )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">منظورازیوم الحسره چه روزی است ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">یوم الحسره باتوجه به آیه قبل «</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین .وبعدآن « اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون » </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">می توانددارای خوانش های متعددشود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-08-10T10:53:42+01:00 goleparande94.mihanblog.com معصومه شعبانی قیامت وحضرت عیسی ع -قسمت چهارم http://goleparande94.mihanblog.com/post/360 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="times new roman, times, serif">خداکندغدیربیاید</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="times new roman, times, serif">پایان چشم انتظاری ودوری&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="times new roman, times, serif" color="#ff0000" size="5">قیامت وحضرت عیسی ع -قسمت چهارم</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16pt;">ج) یوم یجمع الله الرسل :قیام اولیای خداقبل ازقیامت&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">اگریوم یجمع </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">الله </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">الرسل راگردآوری پیامبران بگیریم خدااین نکته را به پیامبرالبته بواقع به ما یادآورمی شود: روزی که پیامبران ( پنج ولی زنده وغایب ع ) گردهم می آیندیاظاهرمی شوندخداباعیسی ع صحبت می کندواوباهمان معجزات رهبری جامعه راعهده دارمی شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">بنابه دلایل ذیل یوم یجمع الله الرسل برروز گردآوری یاگردآمدن پیامبران قبل ازقیامت نیز اطلاق می شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">1</font>.ادامه آیه : إذقال اللهُ یاعیسی ابنَ مریمَ اذکُرنعمتی علیک وعلی والدتِک اذایَّدتک بروح القدس تُکلم الناس فی المهدوکَهلا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">به پیامبری عیسی ع درزمان میانسالی یعنی قبل ازقیامت اشاره می کند<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">2</font>.طرف خطاب خدابه حضرت عیسی ع بافعل ماضی است : قال الله... امابیان رسالت ومعجزات وی بافعل مضارع است : تکلم ، تخلق ، تنفخ ، تکون ، تبرئ ، تخرج .کاربرداین افعال بیانگر ادامه رسالت وی ونیز خبرازرسالت دیگری برای وی&nbsp; بعنوان پیامبرآشکارمی باشدزیرا&nbsp; زنده کردن مرده ها وازگِل پرنده ساختن مستلزم حضوراست&nbsp; .شرح مفصل آن درقیام عیسی ع آمد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">نکته</font> : زنده کردن مرده ها درروز قیامت تنهابواسطه پیامبران انجام خواهدشدحضرت عیسی ع مثالی است ازقرآن برای مابه تذکراین معنا</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi">حال انذارخدارابه مشرکان برای عذاب روز قیامت درسوره مریم آیه </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>36</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به بعددنبال کنیم :</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروامن مشهدیوم عظیم .اسمع بهم وابصریوم یاتوننالکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرهم یوم الحسره اذقضی الامروهم فی غفله وهم لایومنون انانحن نرث الارض ومن علیهاوالینایرجعون .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><font color="#ff0000">ادامه دارد...</font><o:p></o:p></span></p>